Дистанционни хазартни/онлайн игри в Малта

Малта се превърна в европейския център за онлайн игри. Тя издава лицензи за осъществяване на дистанционни хазартни/онлайн дейности на фирми, предлагащи игри, като казино, покер, спортни залози, P2P, лотарийни игри и доставчици на софтуер чрез комуникация от разстояние. Базираните в Малта оператори на дистанционни хазартни/онлайн игри се ползват от стабилен законов режим, благодарение на силната Наредба за дистанционните хазартни/онлайн игри (Remote Gaming Regulations 2004), както и от силно привлекателни данъчни стимули, включващи благоприятни данъчни ставки за корпорации и хазартни игри.

Защо Малта?

 • Малта е държава-членка на Европейския съюз, в която дистанционните хазартни/онлайн игри са законово установени и регламентирани от съответно законодателство, даващо възможност на операторите от индустрията за свободно движение на стоки и услуги;

 • Много привлекателен данъчен режим, благоприятни данъчни ставки за корпорации и хазартни игри;

 • Ниски лицензионни такси;

 • Добре регулирано законодателство, защитаващо интересите както на операторите на хазартни игри, така и на играчите;

 • Високи стандарти срещу прането на пари;

 • Устойчив политически и икономически климат;

 • Наличие на различни регистрирани и добре регулирани институции за финансови услуги и системи за електронно разплащане;

 • Широка мрежа от договори и друго законодателство, осигуряващи избягване на двойно данъчно облагане;

 • Възможност за рекламиране във Великобритания, тъй като Малта е включена в Белия списък на Великобритания;

 • Наличие на професионалисти и служби за поддръжка, специализирани в областта на хазартната индустрия;

 • Висококвалифициран персонал, владеещ различни езици;

 • Най-съвременна телекомуникационна инфраструктура;

 • Издаване на Официално одобрение (Seal of Approval) на всички лицензополучатели.

 • Съществуването на Съвета на Малта за дистанционни хазартни/онлайн игри, който включва лицензополучатели и доставчици на услуги, за да улеснява връзката с държавните органи по въпроси, свързани с индустрията за дистанционни хазартни/онлайн игри.

Изисквания за лицензиране

Всяко лице, занимаващо се с осъществяване на дистанционна/онлайн хазартна дейност в Малта или от Малта, трябва да бъде лицензирано от Управлението по лотариите и хазартните игри (Lotteries and Gaming Authority), за да развива такава дейност. За да има право да получи лиценз, кандидатът трябва:

 • да бъде дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Малта;

 • да има добра репутация;

 • да демонстрира съответните организационни и технически възможности за извършване на тази дейност;

 • да докаже, че дейността е обезпечена с достатъчно резерви или обезпечения и че изплащането на наградите и депозитите на играчите е гарантирано.

Процедура по лицензиране

Процедурата по получаване на Лиценз за дистанционни хазартни/онлайн игри включва:

 • подаване на заявление за лиценз за дистанционни хазартни/онлайн игри, проверка на добрата репутация на крайните собственици и директори, както и подробен бизнес план за предлаганата дейност;

 • регистрация на малтийско дружество и подаване на подробно Техническо ръководство, описващо архитектурата на компютърното приложение, архитектурата на системата, софтуера, процедурите за сигурност, контрол и създаване на резервни копия, възстановяване в аварийни ситуации, заедно с изискваните от закона документи.

 • След успешно преминал преглед на подадените документи и одит на системата, малтийското дружество получава Пълен лиценз за провеждане на дистанционни хазартни/онлайн игри за срок от пет години, който е подновим при изтичане на валидността му. Лицензополучателят следва да започне дейността си и да получи сертификат за съответствие за провежданите от него дистанционни хазартни/онлайн игри съгласно стандарта ISO/IEC17799:2000 през първата година от срока на Лиценза. След получаване на лиценза, освен необходимостта от сертификат за съответствие, лицензополучателят се задължава да спазва определени общи условия, които могат да бъдат наложени от Управлението по лотариите и хазартните игри. Едно от тези условия включва назначаването на Главен представител в срок от двадесет и един дни от издаването на Писмото за намерения.

Лицензионни такси и срок на валидност

След подаване на заявление за Лиценз за дистанционни хазартни/онлайн игри, на Управлението по лотариите и хазартните игри се заплаща еднократна такса за обработка на заявлението, възлизаща на 2330 евро. Преди започване на задължителния одит на системата, на Управлението по лотариите и хазартните игри се заплаща и еднократна такса за одит на системата, възлизаща на 1770 евро. При издаване на Лиценза за дистанционни хазартни/онлайн игри, както и всяка следваща година, на Управлението по лотариите и хазартните игри се заплаща годишна такса, възлизаща на 8500 евро.

Лицензите се издават за срок от 5 години, с възможност за подновяване за следващи периоди, всеки с продължителност от 5 години. При подаване на заявление за подновяване на лиценз на Управлението по лотариите и хазартните игри се заплаща такса, възлизаща на 1500 евро.

Класове лицензи

При подаване на заявления кандидатите могат да избират между следните класове лицензи:

Клас 1 – За оператори, поемащи риск при организиране на повтарящи се игри, които се основават на генериране на случайни събития (като казино, лотарии, слот-машини и бинго).

Клас 2 – За оператори, управляващи собствения си риск при провеждане на спортни игри (напр. спортни залагания).

Клас 3 – За оператори, които получават комисиона за популяризиране и/или склоняване към участие в игри от Малта (напр. P2P, мрежи за покер, борси за залагания и игрови портали).

Клас 4 – Игрови платформи, предоставящи хостинг и управляващи оператори на дистанционни хазартни/онлайн игри. Този клас е предназначен за търговци на софтуер, желаещи да предоставят хостинг и средства за управление на своята платформа.

Клас 1, действащ съвместно с Клас 4, Клас 2, действащ съвместно с Клас 4 и Клас 3, действащ съвместно с Клас 4, съответстват на операции Клас 1, Клас 2 и Клас 3 според горните дефиниции, с тази разлика, че на операторът се предоставя хостинг на платформа Клас 4, т.е. операторът не притежава какъвто и да било софтуер.

Данъчно облагане

Съдружниците в лицензираното дружество, независимо дали са физически или юридически лица, могат да се възползват от предвидената по малтийското законодателство система за възстановяване на данъчни кредити. Също така, по силата на данъчната система за прехвърляне на задълженията, предвидена по малтийското законодателство, съдружниците не подлежат на допълнителни данъци върху дивидентите, получени от дружеството. Възстановените данъци като цяло се равняват на 6/7 (85,7%) от общия размер на платените данъци, в това число всички платени данъци в чужбина. Ако дружеството дистрибутор заяви искане за освобождаване от двойно данъчно облагане, възстановеният данък ще се равнява на 2/3 (66,6%) от платените данъци.

За по-подробни сведения, моля, вижте листовката с данни, озаглавена „Дружества в Малта и данъчно облагане“.

При определени обстоятелства между съдружниците и лицензополучателя може да е целесъобразно да се учреди малтийска холдингова компания, така че дивидентите и възстановяването на данъците да се изплащат на тази холдингова компания, а не директно на съдружниците, като по този начин се избягва непосредствената данъчна отговорност в държавата по местопребиваване на съдружниците. Такава междинна компания може да бъде използвана и като инструмент за други инвестиции.

Лицензополучателят може също така да се възползва от широката мрежа от договори на Малта за избягване на двойното данъчно облагане, както и от други форми на облекчения при двойното данъчно облагане. В допълнение лицензираното дружество се освобождава от данъци при прехвърляне, от ограниченията по контрола върху валутния обмен и от капиталовите печалби при прехвърляне на дялове.

Данък върху хазарта

Данъкът върху хазарта (чиято горна граница е 466 000 евро за лиценз) се изчислява както следва:

 • Само за Клас 1: 4660 евро месечно през първите шест (6) месеца и 7000 евро месечно за всеки следващ месец.

 • За Клас 1, действащ съвместно с Клас 4: 1200 евро месечно, които се плащат за Клас 4.

 • Само за Клас 2: 0,5% от брутната сума от приетите залози.

 • За Клас 2, действащ съвместно с Клас 4: 0,5% от брутната сума от приетите залози, които се плащат за клас 4.

 • Само за Клас 3: 5% от реалния доход (приходи от рейк без бонуса, комисиони и такси за обработка на плащанията).

 • За Клас 3, действащ съвместно с Клас 4: 5% месечно от реалния доход, които се плащат за Клас 4.

 • Клас 4: Без данъци през първите шест месеца; после 2330 евро месечно за следващите шест месеца и 4660 евро месечно след това.

Също така за лиценз Клас 4 ежемесечно се заплаща данък върху хазарта, възлизащ на 1165 евро за всеки оператор, работещ на платформата и непритежаващ съответния Лиценз за дистанционни хазартни/онлайн игри Клас 1, действащ съвместно с Клас 4 , Клас 2, действащ съвместно с Клас 4 или Клас 3, действащ съвместно с Клас 4.

Главен представител

Съгласно Наредбата за дистанционни хазартни/онлайн игри (Remote Gaming Regulations 2004), всеки лицензополучател трябва да назначи Главен представител. Главният представител трябва да бъде одобрен от Управлението по лотариите и хазартните игри, което извършва надлежна проверка, за да се увери, че назначеното лице е подходящо за заемането на този пост. В допълнение към това Главният представител трябва да бъде жител на Малта и директор на лицензираното дружество, регистрирано в Малта. Основните функции на Главния представител включват лично да наблюдава дейността на Лицензополучателя, да гарантира, че Лицензополучателят се придържа към всички условия на Лиценза и към всички указания на Управлението по лотариите и хазартните игри, както и да действа в съответствие с всички действащи закони и разпоредби.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha