Дружества и данъчно облагане в Малта

Малта, която е членка на ЕС от май 2004 г., постепенно се превръща в реномиран център за финансови услуги, предлагащ атрактивна и конкурентна среда за международна стопанска дейност и инвестиции. Изгодният данъчен режим, подкрепен чрез споразумение с Европейския съюз, продължава да укрепва позицията на Малта като атрактивно от юридическа гледна точка място за инвеститори, които я предпочитат за седалище на своите международни дейности. Дружествата, регистрирани или местни лица в Малта, разполагат с редица ползи, включващи сравнително ниски оперативни разходи, компетентни служители с познания по няколко езика, както и широка мрежа от данъчни спогодби и разнообразие от други форми на данъчни преференции.

Съгласно данъчната система на Малта дадено дружество се смята за местно лице в Малта, ако е учредено, или в случай на чуждо юридическо лице, ако контролът и управлението се упражняват в Малта. Данък се начислява при стандартна ставка от 35% върху облагаемия доход на дружеството. Въпреки това, с оглед на малтийската система на пълно прехвърляне на задължения във връзка с данъчното облагане, всеки подоходен данък, изплатен от дружеството, се кредитира в пълен размер на акционерите при разпределението на дивиденти, за да се избегне двойното данъчно облагане на корпоративните печалби, което позволява на акционерите възстановяване на данък, платен от дружеството, който надвишава данъчното им задължение.

Данъчно облагане на дружествата в Малта

Малтийското законодателство за подоходно облагане предвижда различни данъчни сметки за различни източници на приходи, а именно сметка за окончателен данък (СОД), сметка за недвижимо имущество (СНИ), сметка за приходи от чужбина (СПЧ), сметка за малтийски данъци (СМД) и сметка за освобождаване от данък (СОсвД).

Начисляването на облагаемите доходи по различни данъчни сметки е важен аспект от малтийската данъчна система, тъй като оказва пряк ефект върху възстановяването на данък, което може да бъде заявено от акционерите на малтийски дружества при разпределението на печалбата.

Когато малтийско дружество разпределя дивиденти, възстановяването на данъка, платен от него, става изискуемо, при условие че дивидентите са разпределени от печалбите, начислени по СПЧ или СМД. Разпределението от СОД, СНИ и СОсвД не е основание за възстановяване на данък в полза на акционерите.

Печалбите, начислени по СОД, включват доходи, обект на облагане с окончателен данък при източника, печалби от прираст на капитала от недвижимо имущество, които са обложени с данък за прехвърляне на имущество, някои приходи от инвестиции и печалби от различни данъчни кредити съгласно различни законови данъчни преференции. Печалби, начислени по СНИ, са онези печалби, прирасти или приходи, постъпили пряко или косвено от притежание на недвижима собственост в Малта.

Доходите на дружеството от търговска дейност и пасивни приходи, които не са разпределени в СОД или СНИ, се начисляват по СПЧ или СМД в зависимост от източника на съответния доход. При дивиденти, разпределени от СМД и СПЧ, се възстановява малтийски данък, с който са обложени дружества, регистрирани в Малта (включително и клонове в Малта). Възстановеният данък се изплаща на акционери, които са специално регистрирани, за да го получат, а размерът му зависи от типа и източника на дохода, постъпил от дружеството, функциониращо в Малта (виж раздела относно възстановяване на данък).

Участващ холдинг

Дадено дружество се счита за акционерно, когато осигурява на акционерите си поне две от следните права:

 • право на глас;

 • право на част от печалбата (разпределима сред акционерите);

 • право на част от разпределимите активи при ликвидиране на дружеството.

Подобно акционерно или командитно дружество, чийто капитал е разделен на дялове, се квалифицира като участващ холдинг при изпълнение на едно от следните условия:

 • дружеството притежава пряко поне 10% от дяловете на друго, чийто капитал е изцяло или частично разделен на дялове. Холдингът трябва да предостави правото на поне 10% от които и да са две от следните:

 1. право на глас;

 2. част от разпределимата печалба; и

 3. част от разпределимите активи при ликвидация; или

 • дружеството е акционер в друго и има право по свое усмотрение да поиска и да придобие равностойността на акциите, които не са негови, до степен, разрешена от закона в държавата, в която се притежават акциите; или

 • дружеството е акционер в друго и има право на пръв отказ в случай на предложена продажба, изплащане или анулиране на всички акции на това дружество, които не са притежание на акционера; или

 • дружеството е акционер в друго и има право да участва в управителния съвет или да посочи лице, което да членува в него като директор; или

 • дружеството е акционер и притежава инвестиция към датата или датите на придобиване в размер на общо поне 1 164 000 евро (или равностойността в чуждестранна валута) в друго дружество и този дял е притежание на акционера за период от поне 183 дни без прекъсване; или

 • дружеството е акционер в друго и притежаваните акции се използват за подпомагане на собствената му стопанска дейност, а не за търгуване на пазар на акции.

Такива дружества са обект на определени разпоредби срещу злоупотреби, които изискват въпросното дружество, което не е местно лице, да отговаря на поне едно от следните условия:

 • да е дружество – местно лице или лице, учредено в ЕС; или

 • да е обект на чуждестранен данък от минимум 15%; или

 • да не придобива повече от 50% от доходите си от пасивни лихви и авторски права.

Ако няма съответствие с изискванията по-горе, трябва да са изпълнени следните две условия:

 • делът на малтийското дружество не трябва да е „портфейлна инвестиция“; и

 • дружеството, което не е местно лице, или пасивният му приход не трябва да са били обект на облагане с чуждестранен данък в размер на по-малко от 5%.

Инвестицията на малтийски дружества в капитала на командитни дружества, който не се разделя на акции, се определя като участващ холдинг, ако е изпълнено едно от горепосочените условия.

Акционерното дружество не се счита за съществуващо, ако е акционер във фирма за недвижими имоти. Фирма за недвижими имоти е такава, която притежава недвижима собственост, находяща се в Малта, или права върху такава собственост, или такава, която пряко или косвено притежава акции или проценти във фирма, притежаваща недвижими имоти. Това определение не важи за дружества, които осъществяват търговия или стопанска дейност в Малта и притежават завод, склад или офис, използвани единствено за осъществяване на тази дейност, при условие че недвижимата собственост не надвишава 50% от общите активи на дружеството и че то не извършва дейност, приходите от която пряко или косвено се придобиват от недвижими имоти, находящи се в Малта.

Изключение за участие

Доходи, постъпили от участващ холдинг или от продажбата на такъв, се определят като изключение за участие, което има за цел да освободи от данък дивиденти и прираст, придобити от подобни холдинги. Доход, придобит от участващ холдинг, който отговаря на условията за изключение за участие, не трябва да се декларира в данъчната декларация за доходите на дружеството.

Наскоро режимът за изключение за участие бе разширен така, че да включи продажбата на акции в малтийско дружество. Малтийските акционерни дружества вече могат да прехвърлят акции на малтийско производствено/търговско дружество без данъчно облагане в Малта.

В случай на доходи, придобити от участващ холдинг, които по този начин отговарят на условията за изключение за участие, дружеството може да плати дължимия данък и след това да заяви възстановяването му на 100%.

Дивиденти или печалби от участващ холдинг или от прехвърлянето му се освобождават от подоходен данък в Малта. Дивиденти от участващи холдинги, придобити на или след 1 януари 2007 г., се освобождават от данък само ако отговарят на разпоредбите срещу злоупотреби, описани по-горе. От 1 януари 2011 г. тези разпоредби важат и за холдинги, придобити преди 1 януари 2007 г.

Възстановяване на данък

При получаване на дивидент от малтийското си дружество акционерите придобиват правото на възстановяване на данък в размер на 6/7 от целия платен данък (в това число и данък върху чуждестранни доходи). Общият данък за възстановяване е ограничен до размера на малтийския данък, така че общият действителен данъчен размер, платен в Малта, да е максимум 5%.

Данъчната сума за възстановяване е намалена до 5/7 от общия платен данък, при който дивидентите се разпределят от печалбите, придобити от пасивно участие или авторски права, за които максималната нетна данъчна ставка в Малта е 10%.

Доходите от пасивно участие или авторски права се състоят от лихви или хонорари, които не са пряко или косвено придобити от търговия или стопанска дейност и които не са обложени с чуждестранен данък (пряко или при източника) в размер на по-малко от 5%.

Възстановяването на данък в размер на 6/7 и 5/7 не е приложимо в случаите, в които дивидентите се изплащат от печалба, начислена по сметката за приходи от чужбина и за която дружеството е заявило освобождаване от двойно данъчно облагане.

Възстановяване на данък в размер на 2/3 от общия платен данък се предоставя, ако малтийското дружество е заявило при разпределението на дивиденти освобождаване от двойно данъчно облагане, различно от кредита по чуждестранен данък с единна ставка (КЧДЕС). В случай на изискване на последния размерът на възстановяването на данъка се изчислява на базата на платения малтийски данък, а не на целия платен данък. Кредитът по чуждестранен данък с единна ставка намалява първоначалната ставка на корпоративния данък от 35% на 18,75% (преди възстановяване).

Възстановяването на данъка се изчислява на базата на дължимия данък преди облекчения от данъчни спогодби, едностранни облекчения и облекчение от подоходен данък в рамките на Общността на нациите. По този начин чуждестранният данък може да се вземе предвид при възстановяването, при условие че максималният размер на възстановяването не надвишава платения малтийски данък. В случай на кредит по чуждестранен данък с единна ставка възстановяването на данък се изчислява единствено въз основа на платения малтийски данък.

Ако например малтийско дружество заяви КЧДЕС, който е една от четирите форми на освобождаване от двойно данъчно облагане съгласно малтийското данъчно законодателство, то възстановяване на данък под каквато и да е форма ще бъде ограничено до 2/3 от малтийския данък, като в резултат от това дължимият данък е в максимален размер от 6,25%, който може да бъде намален допълнително в зависимост от разходите на дружеството.

Възстановяването на данъка става, след като одитираните финансови отчети на дружеството, включително разпределянето на дивиденти, както и попълнена данъчна декларация за приходите бъдат подадени пред данъчните власти. Възстановяването на данъка се изплаща в същата валута, в която дружеството е платило данъка, като по този начин се избягват рисковете при обмен на валута, в рамките на четиринадесет дни от датата на плащане на данъка от дружеството и на подаване на искане за възстановяване, което да бъде разгледано от данъчните власти.

Мярка, целяща ограничаване на трудностите при паричните потоци, е дължимите данъци от печалба, начислена по сметката за приходи от чужбина (т.е. приходи от чуждестранни инвестиции), да не се събират преди разпределението на печалбата или осемнадесет месеца след края на съответния счетоводен период в зависимост от това, кое настъпи първо. Счита се за благоприятно за акционерите в малтийско дружество да създадат двупластова структура в Малта, състояща се от холдинг и дъщерно дружество. Дъщерното дружество може да осъществява както търговските, така и инвестиционните дейности. Подобна структура позволява изплащане на дивиденти и възстановяване на данъци на акционерното дружество, вместо директното им изплащане на акционери, които не представляват местни лица за Малта. По този начин се избягват непосредствените данъчни задължения в държавата на акционерите, които не са местни лица за Малта. Подобно междинно дружество може да се използва от тези акционери и като средство за други инвестиции.

Малтийските дружества, осъществяващи международна дейност, са освободени от държавна такса върху документите, което означава, че прехвърлянето на акции в такива дружества не е обвързано с такива такси. Освен това капиталовият прираст, придобит от лица, които не са местни, при трансфер на акции в малтийски дружества, не се облага с данък в Малта, при условие че активите на дружеството не се състоят основно от недвижима собственост, находяща се в Малта.

Освобождаване от двойно данъчно облагане в Малта

Малта не налага данък при източника за изходящи дивиденти, лихви и авторски права независимо от данъчното местонахождение и статут на получателя. Въпреки това доходите от чуждестранни източници може да са обект на данък при източника и облагане с други чуждестранни данъци. За целта фискалното законодателство на Малта предлага четири форми на освобождаване от двойно данъчно облагане, за да се избегне то.

Малта е сключила над петдесет спогодби за двойно данъчно облагане, повечето базирани на модела на данъчната конвенция на ОИСР, който предвижда освобождаване от двойно данъчно облагане. Подобно данъчно облекчение се предвижда и чрез облекчение от подоходен данък в рамките на Общността на нациите, едностранни облекчения и кредит по чуждестранен данък с единна ставка.

Облекчението от подоходен данък в рамките на Общността на нациите е приложимо, когато няма налична спогодба за премахване на двойното данъчно облагане. Това е ограничена форма на облекчение, предлагана за данъци, платени в държавите от Общността на нациите, и е предмет на взаимно спазване.

Едностранното облекчение е налично при налагане на данък върху чуждестранни доходи, получени от държава, с която Малта няма подписана спогодба за двойно данъчно облагане, и не е приложимо облекчението от подоходен данък в рамките на Общността на нациите. Наложеният данък върху чуждестранните доходи се определя като данъчен кредит спрямо облагаемата брутна сума в Малта; въпреки това кредитът не трябва да надвишава общото данъчно задължение в Малта за размера на този доход.

В многопластовите структури, включващи малтийски дружества и дружества, които не са местни лица, обхватът на двойното данъчно облекчение за основния данък върху печалбата, от която се разпределят дивиденти, е разширен така, че да включва и дължимия данък в Малта. Структури, включващи малтийско акционерно дружество с чуждестранно дъщерно дружество или клон, които дължат данъци в Малта, вече имат право на облекчение върху малтийския данък, наложен на чуждестранни преки или косвени дъщерни дружества.

За да заяви облекчение от двойно данъчно облагане съгласно спогодба, облекчение от Общността на нациите или едностранно облекчение, получателят на дохода трябва да докаже пред данъчните власти, че той е придобит от чуждестранни източници и е обложен с данък върху чуждестранните доходи, както и да посочи сумата на начисления чуждестранен данък.

Кредитът по чуждестранен данък с единна ставка е приложим, когато не са налични други форми на облекчение от двойно данъчно облагане, и не изисква доказателство за наложен чуждестранен данък. Този тип облекчение се предлага на малтийски дружества при придобиване на доходи и/или капиталов прираст от чужбина, които са начислени по сметката за приходи от чужбина. Кредитът по чуждестранен данък с единна ставка се изчислява на 25% от стойността на чуждестранните доходи, получени от дружеството преди отчисления. Приходът плюс кредита минус разходите за приспадане представлява сума, която е предмет на пълен подоходен данък в Малта (35%) с облекчение за съответния кредит.

Този пример показва, че дори и без разходи, корпоративният размер на подоходния данък от 35% може да бъде намален до действителна ставка от 18,75% върху нетния доход. При разпределение на печалбата са приложими разпоредби за данъчни кредити и възстановяване, които в действителност намаляват данъчната ставка до 6,25% или дори по-малко.

 

 

Passive Income

Trading

 

Income

 

having participating holding (PH)

having PH claims FRFTC

(no PH) claims FRFTC

Passive

 

Interests

& Royalties

 

 

 

 

 

Company

 

 

 

 

 

 

Profit before tax

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

 

 

 

 

 

 

Gross up for the FRFTC

2,500

2,500

 

 

 

 

 

 

 

10,000

12,500

12,500

10,000

10,000

 

 

 

 

 

 

Tax at 35%

3,500

4,375

4,375

3,500

3,500

 

 

 

 

 

 

Credit for the FRFTC

 

(2,500)

(2,500)

 

 

 

 

 

Tax payable

3,500

1,875

1,875

3,500

3,500

 

 

 

 

 

 

Shareholder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross dividend

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

 

 

 

 

 

 

Tax charged at 35%

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

 

 

 

 

 

 

Credit for tax

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

 

full

full

2/3

5/7

6/7

 

 

 

 

 

 

Refund of company tax to stakeholders

3,500

1,875

1,250

2,500

3,000

 

 

 

 

 

 

Effective

0%

0%

6.25%

10%

5%

Tax Rate

Освобождаване при права върху патенти

Авторски хонорари и подобни доходи от патенти, свързани с отговарящи на изискванията изобретения, се освобождават от малтийски подоходен данък при определени условия. Въпросният доход може да се генерира в Малта или извън нея, като освобождаването е приложимо независимо от държавата на източника. Освен това за целите на освобождаването няма значение дали доходът е от търговия, или е чисто пасивен. Приходи от авторски хонорари, разпределени под формата на дивиденти, също се освобождават на ниво акционери.

Клонове

Малтийското законодателство предвижда дружествата, учредени или основани извън Малта, да осъществяват дейност в или през нея чрез клон или фирмен адрес в Малта. По този начин се създава практична алтернатива, при която дружествата избират да не регистрират отделно юридическо лице, а извършват дейността си в или през Малта чрез поделение на чуждестранното корпоративно дружество. Така клонът отговаря на изискванията и се приема за дружество, регистрирано в Малта.

Една от ползите е, че за целите на данъчното облагане клонът на чуждестранно дружество се приема за постоянно юридическо лице. Той се облага с данъци в Малта само за доходи, придобити в Малта, и за такива, възникнали в чужбина, но получени в Малта. Доходът на клона се облага с данък в размер, равен на данъка на малтийско дружество, а изчисляването на дохода следва метода, възприет от местните дружества. Акционерите в чуждестранни дружества отговарят на изискванията за възстановяване на данък, при условие че са спазени съответните изисквания. Освен това всички фискални предимства за дружествата, учредени или местни лица в Малта, важат и за клоновете.

Важно е да се отбележи, че когато клоновете не са нито учредени, нито местни лица в Малта, разпределимата печалба е тази, придобита от дейността на малтийския клон, след приспадане на печалбите, които дружеството може да е разпределило за предишни години.

Промяна на адреса на регистрация (продължаване дейността) на дружествата в Малта

Търговският закон на Малта предвижда повторното регистриране на чужди дружества в Малта и обратното. Дружествата, които променят адреса си на регистрация така, че да е в Малта, се регистрират като малтийски дружества, без да е необходимо да се разпускат или ликвидират на мястото на първоначалната си регистрация.

Те могат да се пререгистрират в Малта, ако:

 • законодателството в тяхната държава позволява подобно пререгистриране;

 • дружеството е упълномощено да направи това съгласно своя устав, статут или учредителен акт и дружествен договор;

 • доказано е,че чуждестранната юрисдикция е информирана, че дружеството иска да се пререгистрира в Малта;

 • акционерите, притежателите на облигации и кредиторите на дружеството са съгласни с пререгистрирането в стойности или в съотношение, изисквани от законите на чуждестранната юрисдикция; и

 • таксите за регистрация са платени в Малта. Последните са различни в зависимост от уставния капитал на чуждестранното дружество.

Продължението не създава ново юридическо лице, но дружеството се пререгистрира в Малта с всичките си активи, права, пасиви и задължения.

След приключване на пререгистрацията то е регистрирано и е местно лице в Малта по смисъла на Закона за подоходния данък. Не се начислява нито данък, нито друг вид налог при продължаването на дружеството в Малта. Също така всяка неразпределена печалба на дружеството (освен ако не е начислен по изключение данък в Малта на по-ранен етап) се начислява по сметката за освобождаване от данък на датата на продължаването му в Малта. Дивиденти, които дружеството разпределя от сметката за освобождаване от данък, не се облагат с данък, ако са предназначени за чуждестранен акционер, и не подлежат на оповестяване. Като данъчно задължено местно лице в Малта дружеството може да се възползва от мрежата от спогодби за двойно данъчно облагане и други форми на облекчение от двойно данъчно облагане, както и да придобие правото на определен тип освобождаване от данъчно облагане, включително изключение за участие в конкретни чуждестранни дивиденти и капиталов прираст. Освен това чуждестранни приходи, които не са получени в Малта, както и чуждестранен капиталов прираст не подлежат на данъчно облагане в Малта.

Създаване на дружество в Малта

Процедура по регистриране

Уставът и дружественият договор трябва да се регистрират в Търговския регистър и да се плати регистрационна такса. Тази такса се изчислява по прогресивна скала в зависимост от уставния капитал на дружеството и варира между 245 евро (ако уставният капитал не надвишава 1 500 евро) и 2 250 евро (ако уставният капитал е 2 500 000 евро или повече). Регистърът издава след това съответен сертификат за регистрация, който е задължителен за стартиране на дейността на дружеството.

Изисквания за капитала

В случая на частно дружество с ограничена отговорност минималният определен по закон дялов капитал е 1250 евро (или равностойността в чуждестранна валута), от който поне 20% трябва да бъдат платени при вписване и депозирани в банкова сметка на името на фирмата.

Директори и секретар на дружеството

Дружество, регистрирано в Малта, трябва да има поне един директор, който при определени обстоятелства да приема ролята и на секретар на дружеството. Директорът може да е и корпоративно лице, докато секретарят на дружеството трябва да е физическо лице (изключение правят инвестиционните фондове).

Акционери

Въпреки че съгласно закона дружеството трябва да има поне двама акционери, е възможно да се регистрира дружество с един акционер, ако са изпълнени определени условия. Акционерите могат да бъдат физически или юридически лица. Годишно трябва да се организира поне едно общо събрание на акционерите.

Възможно е дяловете на дружеството да се държат от упълномощено доверено лице, като самоличността на собствениците бенефициенти се запазва в тайна.

Адрес на управление

Дружество, регистрирано в Малта, трябва да има адрес на управление в Малта. При поискване осигуряваме помещения с адреси на управление.

Време, необходимо за учредяване

Процедурата по учредяване обикновено отнема по-малко от седмица, при условия че разполагаме с цялата необходима информация, документация и средства.

Дружествени декларации и годишни такси

Годишна дружествена декларация се подава в Търговския регистър. Подобна декларация съдържа имената и личните данни на ръководителите и акционерите на дружеството, както и подробности за капиталовата структура заедно с направени през годината промени в нея. Годишната регистрационна такса се изчислява на базата на уставния капитал на дружеството и варира между 100 евро (ако уставният капитал не надвишава 1 500 евро) и 1 400 евро (ако уставният капитал е 2 500 000 евро или повече).

Счетоводство

Всички дружества, регистрирани в Малта, трябва да съставят финансови отчети, подлежащи на одитиране от сертифициран експерт-счетоводител, който трябва да е и регистриран одитор. Одитираните финансови отчети трябва да се представят ежегодно пред данъчните власти и Търговския регистър. При определени условия дружествата могат да представят в Търговския регистър съкратени финансови отчети.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha