Flygplansregistrering

JURIDIK – SKATT – RÅDGIVNING – FÖRETAG

I och med antagandet av lagen för flygplansregistrering (Aircraft Registration Act) 2010, har Malta stärk sin position och formaliserat sitt engagemang för att bli en framgångsrik flygfartsbas. Denna lag ska tillsammans med Maltas anslutning till Konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom (Kapstadskonventionen) fungera som steg på vägen för att göra Malta juridiskt attraktivt vid flygplansregistrering. Andra bidragande faktorer är Maltas geografiska placering, medlemskapet i EU och övergången till euro samt de mycket konkurrenskraftiga licensavgifterna. Alla dessa faktorer gör tillsammans med en mängd attraktiva skatteförmåner för såväl flygplansmotorer och flygplansoperatörer som utländska investerare den maltesiska flaggen till ett mycket praktiskt och fördelaktigt val vid en satsning på att etablera flygfart.

Varför Malta?

Registrering av flygplan under maltesisk flagg innebär:

 • Ett lättåtkomligt luftfartygsregister med en tydlig gräns mellan vad som räknas som kommersiell och privat flygfart. Målet är att locka såväl internationella flygbolag och andra företag i branschen som privata flygplan till Malta;
 • En mängd innovativa möjligheter att registrera flygplan. Bland annat går det att registrera flygplan som ännu inte är färdigbyggda, förutsatt att de kan identifieras unikt;
 • Möjlighet till och bestämmelser kring förvaltar- och delägarskap som regleras i maltesisk lagstiftning;
 • Effektiv säkerhet för långivares och finansiärers intressen;
 • Maltas ratifikation av Kapstadskonventionen som innebär en mängd fördelar och en stabil grogrund för framtida utveckling, engagemang och investering i flygindustrin;
 • Skattemässiga förmåner vid flygplansleasing, avskrivning av flygplan och i form av avdrag vid tjänsteförmåner;
 • Momsavdrag för dem som hyr ut eller kör flygplan;
 • Ett skatteavräkningssystem där aktieägare vid utdelning kan kräva tillbaka 6/7 av den inkomstskatt som företaget betalat;
 • Ett brett samarbete vad gäller dubbelbeskattningsavtal och annan lagstiftning som skyddar mot dubbelbeskattning.

Kvalificering och registrering

I syfte att göra flygfarkostregistret tillgängligt för så många ägare och operatörer som möjligt finns det i den maltesiska lagstiftningen en strävan att begränsa kraven på nationalitet och formella krav samtidigt som registret inte ska göras tillgängligt för vem som helst. I enlighet med detta kan följande personer registrera luftfartyg:

 • Medborgare i länder som tillhör EU eller EES samt schweiziska medborgare. Dessa personer måste ha en bostad eller driva ett företag i något av länderna som nämns ovan;
 • Företag eller annan verksamhet som bildats och drivs i enlighet med lagstiftningen på Malta, i ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Det registrerade kontoret och den centrala administrationen för sådan verksamhet måste finnas i något av dessa länder och den huvudsakliga verksamheten måste bedrivas därifrån.

De som inte uppfyller kraven ovan, men som är medborgare i ett godkänt land eller är företag eller verksamheter som bedrivs från ett godkänt land kan ändå registrera flygplan som är under tillverkning samt flygplan som inte används för att tillhandahålla flygfartstjänster.

Internationell registrering

I maltesisk lagstiftning regleras även internationella registranters status och verkan och stadgarna gäller endast för registranter som inte tillhandahåller luftfartstjänster. Internationella registranter måste utse en inhemsk agent som är bosatt på Malta.

Å den internationella registrantens vägnar ska den inhemska agenten:

 • agera som kommunikationskanal mellan den internationella registranten och berörda myndigheter på Malta, främst flygfartsmyndigheten;
 • signera och lämna in de intyg och formulär som krävs enligt maltesisk lagstiftning till flygfartsmyndigheten;
 • agera som den internationella registrantens representant vid juridiska förhandlingar på Malta.

Förvaltar- och delägarskap

Via lagen om flygfarkostsregistrering introduceras begreppen om förvaltar- och delägarskap. Detta har varit välkommet på grund av dagens trender kring flygplansägarskap. Dessa alternativ kan tillämpas för att reglera ägandet eller rätten till användning av ett flygplan för flera personer. Bestämmelser kring reglering och samordning av förmånstagarnas rättigheter och intressen görs i förvaltningskontraktet i enlighet med de inblandade personernas önskningar och krav.

Tack vare förvaltaren kan arrangemanget skötas på ett effektivt sätt, samtidigt som förmånstagarens rättigheter kan genomdrivas gentemot förvaltaren i händelse av kontraktsbrott och på så vis skyddas förmånstagarna.

Säkerhet för fordringsägares intressen

I maltesisk lagstiftning används pantsättning som en sorts säkerhet för fordringsägares intressen då flygplan används som säkerhet vid ett lån eller en skuld. Inteckning kan dessutom genomföras och registreras till förmån för en säkerhetsförvaltare som har rätt till samtliga förmåner som inteckningen medför.

Att använda en säkerhetsförvaltare är i sådana fall nästan nödvändigt, speciellt i flygindustrin, på grund av kostnaderna vid finansiering av flygplan. Enligt maltesisk lagstiftning kan en grupp finansiärer nu utse en ibland dem som säkerhetsförvaltare som har i uppgift att handha ärenden som rör låneadministrationen.

Kapstadskonventionen

Maltas ratifikation av Kapstadskonventionen är tänkt att göra det lättare att införskaffa och finansiera flygplan. Några av målen med konventionen är:

 • Att skapa internationella intressen som rör internationellt erkänd rättigheter för de som äger, finansierar, hyr ut och hyr flygplan;
 • Att etablera ett elektroniskt internationellt register som är tillgängligt online och vars syfte bland annat är att tredje part skameddelas om dessa internationella intressen;
 • Att ge fordringsägare ett antal kompensationer för genomdrivandet av sina rättigheter och intressen i flygplanet, bland annat alternative som så snabbt och effektivt som möjligt ger tillfällig hjälp utan behov av juridisk inblandning;
 • Att se till att de specifika kraven hos sektorn för flygplansfinansiering uppfylls på en generell nivå, bland annat genom att se till att finansiärer och fordringsägare har större förtroende vid kreditbeviljande inom flyindustrin.

Skattemässiga förmåner

I den maltesiska lagstiftningen finns det skattemässiga förmåner för flygindustrin vilket innebär att Malta blir både intressant och fördelaktigt för flygare.

Flygplansleasing

Ingen skatt betalas på Malta för inkomst som uppkommer från ägande, leasing eller flygande av flygplan eller flygplansmotorer eftersom sådan inkomst i skattesyfte anses uppkomma utanför Malta:

 • Oavsett i vilket land flygplanet eller motorn är registrerad och
 • Oavsett om flygplanet landar på eller sköts från Malta.

Avskrivning av flygplan

I maltesisk lagstiftning finns det förmånliga avskrivningsperioder för slitage på flygplan och flygplansutrustning. Perioderna har kortats ner vilket gör Malta ännu mer konkurrenskraftigt. I tilläggen kortas minimiperioden för avskrivning ned i skattesyfte. Avskrivningen av flygplan och tillhörande utrustning sträcker sig över en miniperiod enligt följande:

 • Flygplansskrov - 6 år
 • Motor - 6 år
 • Motor- eller flygplansbesiktning - 6 år
 • Inredning och andra delar - 4 år

Skatteavdrag vid tjänsteförmåner

I maltesisk lagstiftning regleras även skatteavdrag vid tjänsteförmåner för personer som inte är bofasta på Malta och för vissa organisationer vars verksamhet omfattar bland annat ägande, leasing eller flygning av ett eller flera flygplan eller flygplansmotorer som används vid internationell varu- eller passagerartransport.

Om du vill ha mer information kontaktar du EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Fax: (+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

Informationen ovan är av allmän natur och är inte speciellt inriktad på någon individ eller enhet. Även om vi strävar efter att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information kan vi inte garantera att sådan information är tillförlitlig då den publiceras eller att den fortsätter att vara tillförlitlig i framtiden. EMD Advisory Services Ltd, dess chefer, personal, medarbetare och relaterade/associerade företag kan inte hållas ansvariga för åtgärder som vidtas utifrån ovanstående information eller för eventuella felaktiga uppgifter eller borttagen information som anges här. Professionell rådgivning bör sökas innan några beslut fattas utifrån den information som anges ovan.

SV_V06U201109