Bank- och finansinstitut

JURIDIK – SKATT – RÅDGIVNING – FÖRETAG

Finanstjänstsektorn är en grundpelare i Maltas ekonomi, och den snabbast växande sektorn. Ännu mera så efter Maltas medlemskap i EU.

Malta åtnjuter ett gott anseende och betraktas som en seriös jurisdiktion för finansiella tjänster, men med en inbyggd flexibilitet. Dessutom säkerställer Maltas gynnsamma skattesystem och effektiva mekanismer för avdrag vid dubbelbeskattning, tillsammans med den s.k. hemlandsauktorisationen, en attraktiv miljö för företag på finanstjänstmarknaden att bedriva sin verksamhet.

Bankinstitut och finansinstitut

I Malta regleras bankverksamhet i första hand av lagen Banking Act från 1994. Lagen ger ett modernt, ändamålsenligt regleringssystem med den flexibilitet som behövs för att skapa en dynamisk bankmiljö. Banklagen är också styrande för auktorisering av utländska banker som vill öppna nya filialer, avdelningar och representationskontor på Malta samt reglerar även verksamheten för institutioner som hanterar elektroniska pengar. Andra finansinstitut än de förutnämnda regleras i första hand av lagen om finansinstitut, Financial Institutions Act, från 1994.

Kreditinstitut

Bankverksamhet regleras av Banking Act, från 1994, tillsammans med en samling regler och direktiv som återspeglar EU-direktiven inom detta fält.

På senare år har en mängd utländska kreditinstitut etablerats på Malta. De flesta av dem bedriver sin verksamhet på specialiserade marknader inom banksektorn.

Auktoriseringskriterier

Ett kreditinstituts minsta kapitalbas ska vara fem miljoner euro och kapitalbasens lämplighet mäts utifrån riskvägda tillgångar. I banklagen (Banking Act, 1994) erkänns vikten av att mäta och bevaka riskkoncentrering genom att etablera och begränsa stor riskexponering i förhållande till institutets kapitalbas. Fyra ögonprincipen är ett annat kriterium som måste följas. Dessutom måste följande krav vara uppfyllda: ansvarsfullt uppträdande; lämpliga medlemmar; integritet och professionalism; tillräckligt informationsflöde; samt möjligheten till gruppbaserad tillsyn.

Europeisk passregim

Utifrån European Passport Rights for Credit Institutions Regulations från 2004 kan kreditinstitut utnyttja reglerna om standardiserat pass för emittenter, och när de föreskrivna formaliteterna är avklarade, ha fri passage till Malta eller från Malta från/till en EU- eller EESstat genom att grunda en filial eller genom att tillhandahålla tjänster över gränsen.

Elektroniska pengainstitut

I banklagen (Banking Act 1994) introduceras begreppen elektroniska pengar och elektroniska pengainstitut. Kreditinstitut hade redan innan dess möjlighet att bedriva elektronisk finansverksamhet, men nu har detta överförts även till fristående institutioner. Därför finns det nu etablerade parametrar och ramverk för licensering för elektroniska pengainstitut.

Direktivet för elektroniska pengainstitut, som har utfärdats av MFSA (Malta Financial Services Authority) och baseras på EG-direktivet 2000/46/EG, innefattar regelverket för den här typen av institutioner. Till skillnad från kreditinstitut får elektroniska pengainstitut inte syssla med pengautlåning eller andra bankrelaterade aktiviteter och de får endast investera i mycket flytande marknadsandelar.

Kraven på minsta kapitalbas för elektroniska pengainstitut är 1 miljon euro.

Finansinstitut

Finansinstitut regleras i Financial Institutions Act från 1994, tillsammans med en samling regler och direktiv. Vilka krav som stalls på initial kapitalbas fastställs av MFSA vid ansökan. Varje ansökan bedöms efter sina egna meriter. Finansinstitutsverksamhet kan bland annat omfatta följande: pengautlåning, finansiell leasing, tjänster för penningförmedling, utfärdande och administration av betalningsmetoder, penninghandel, riskvilligt kapital, handel med utländska valutor samt andra verksamheter inom penningmarknaden.

Betalningsinstitut

Bestämmelserna i betalningstjänstedirektivet (Payment Services Directive eller PSD) som reglerar betalningsinstitut införlivades delvis i Maltas lagstiftning i och med Act II från 2010, vilken inför ändringar i Financial Institutions Act (kapitel 376 I Laws of Malta) (“Lagen”) och delvis via MFSA:s regler för finansinstitut (FIR/01/2010 och FIR/02/2010). Det andra tillägget till Lagen reglerar bland annat de aktiviteter som ett betalningsinstitut kan utöva. Dessa kan grovt delas in i fyra kategorier:

  • Tjänster relaterade till ett betalningskonto, vilkas tjänster gör det möjligt att sätta in eller ta ut kontanter från ett betalningskonto eller utföra betalningstransaktioner med autogiro, med ett betalkort (eller liknande komponent) eller en kreditöverföring;
  • Utfärda och/eller förvärva betalningsinstrument;
  • Betalningsöverföring:
  • Utföra betalningstransaktioner där medgivandet att utföra betalningstransaktioner lämnas med hjälp av telekommunikation, digitala enheter eller IT-enheter och betalningen görs till telekommunikations-, IT-systems- eller nätverksoperatören. Operatören får dock endast fungera som mellanhand för användaren av betalningstjänsten.

Ett betalningsinstitut får också tillhandahålla anknutna tjänster och får bedriva betalningssystem och företagsaktiviteter andra än tillhandahållandet av betalningstjänster. Den primära skillnaden mellan ett betalningsinstitut och andra kategorier av betalningstjänsteleverantörer (i synnerhet kreditinstitut och elektroniska pengainstitut) är att betalningsinstitut får ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten och måste använda medlen endast för att tillhandahålla betalningstjänster. Lagen gör det tydligt att när betalningsinstitut tar emot medel från användare av betalningstjänster med syftet att tillhandahålla betalningstjänster räknas detta inte som en insättning eller som återbetalbara medel.

Lagen kräver att företag som avser att i Malta bedriva verksamhet som finansinstitut, inklusive som betalningsinstitut, ska ansöka om tillstånd från MFSA. När det gäller betalningsinstitut måste MFSA meddela sitt beslut om ansökan inom tre månader från det att en komplett ansökan tagits emot. Eftersom betalningsinstitut endast får syssla med en begränsad omfattning aktiviteter är reglerings- och tillsynskraven för betalningsinstitut mindre stränga än de som gäller för banker. Lagen, som baseras på PSD, anpassar reglementet för betalningstjänster efter de lägre risker inblandade I betalningsinstitutens verksamhet.

Auktoriseringskriterier

Följande är minimikriterierna för auktorisering: ansvarsfullt uppträdande; lämpliga medlemmar; integritet och professionalism; tillräckligt informationsflöde; samt möjligheten till gruppbaserad tillsyn. Fyra ögon-principen är ett annat kriterium som måste uppfyllas.

Beskattning

Malta har en förmånlig skattelagstiftning för aktieägare i kreditinstitut, elektroniska pengainstitut och finansinstitut. Det är dessutom möjligt att få förhandsbesked om skattestatus för transaktioner med finansiella instrument och internationell handelsverksamhet. Merinformation finns i vårt faktablad Maltaföretag och beskattning.

Återetablering

Ett bolag som grundats i en annan jurisdiktion kan, med godkännande från Maltas bolagsregister, fortsätta verka som bolag registrerat eller grundat i Malta, under förutsättning att visa kriterier uppfylls.

På samma sätt har Maltas bolagsregister befogenhet att auktorisera att ett i Malta registrerat bolag fortsätter som bolag registrerat, inkorporerat eller upprättat under lagarna i ett land utanför Malta, under förutsättning att visa krav är uppfyllda.

Om du vill ha mer information kontaktar du EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Fax: (+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

Informationen ovan är av allmän natur och är inte speciellt inriktad på någon individ eller enhet. Även om vi strävar efter att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information kan vi inte garantera att sådan information är tillförlitlig då den publiceras eller att den fortsätter att vara tillförlitlig i framtiden. EMD Advisory Services Ltd, dess chefer, personal, medarbetare och relaterade/associerade företag kan inte hållas ansvariga för åtgärder som vidtas utifrån ovanstående information eller för eventuella felaktiga uppgifter eller borttagen information som anges här. Professionell rådgivning bör sökas innan några beslut fattas utifrån den information som anges ovan.

SV_V06U201201