Försäkringar

JURIDIK – SKATT – RÅDGIVNING – FÖRETAG

Finanstjänstsektorn är en grundpelare i Maltas ekonomi, och den snabbast växande sektorn. Ännu mera så efter Maltas medlemskap i EU.

Malta åtnjuter ett gott anseende och betraktas som en seriös jurisdiktion för finansiella tjänster, men med en inbyggd flexibilitet. Dessutom säkerställer Maltas gynnsamma skattesystem och effektiva mekanismer för avdrag vid dubbelbeskattning, tillsammans med den s.k. hemlandsauktorisationen, en attraktiv miljö för företag på finanstjänstmarknaden att bedriva sin verksamhet.

Försäkringar

Maltas försäkringslagstiftning baseras på grundlig forskning och analys av maltesiska och internationella försäkringsaktörer, och ger generösa möjligheter för captivebolag och relaterade aktiviteter; försäkringshanteringsbolag och regionala försäkringsgivare, återförsäkringsbolag och försäkringsmäklare. Att det finns lagstiftning för s.k. PCC-företag (Protected Cell Company) är ännu en sak som lockar med det maltesiska regleringssystemet. Försäkringsmarknaden regleras av Insurance Business Act från 1998 och Insurance Intermediaries Act från 2006, tillsammans med en uppsättning av regleringar och försäkringsregler som motsvarar EU:s försäkringsdirektiv inom denna sektor.

Försäkringsbolag

Ansedda internationella försäkringsgivare visar stort intresse för att använda Malta som en del av sina regionala verksamheter, genom att grunda fullfjädrade försäkringsbolag med auktorisering att bedriva en eller flera specifika klasser av försäkringsverksamhet från Malta.

Minsta kapitalbas, solvensmarginal, teknisk avsättning och säkerhetsfond

Försäkringsbolag måste alltid ha en ointecknad kapitalbas. Kraven på denna varierar beroende på vilken typ av försäkringsverksamhet som ska bedrivas.

Företag som auktoriserats att bedriva försäkringsverksamhet på Malta måste alltid ha en lägsta solvensmarginal. Hur denna beräknas varierar, beroende på om bolaget ska bedriva generell verksamhet eller långsiktig verksamhet. Det lägsta solvenskravet måste täckas av nettobeloppet för tillåtna tillgångar. Ett viktigt krav för försäkringsbolag är att de upprätthåller lämpliga tekniska avsättningar med bland annat matematisk grund. Tekniska avsättningar måste ha stöd av motsvarande och matchande tillgångar.

Försäkringsbolag måste ha en säkerhetsfond med tillgångar som motsvarar beloppet för minimikravet på säkerhetsfonden, vilket beräknas i enlighet med de relaterade föreskrifterna eller värdet av en tredjedel av solvensmarginalen eller Maltas solvensmarginal.

PCC-företag

Försäkringsbolag kan registreras som eller omvandlas till s.k. PCC-företag (Protected Cell Company).

Captiveförsäkringsbolag

Malta visar sig vara en attraktiv jurisdiktion för att grunda captiveförsäkringsbolag, vilket är en följd av dess seriösa men användarvänliga ramverk och andra incitament av både skattemässig och icke skattemässig natur. I den maltesiska lagstiftningen kallas captiveförsäkringsbolag för AIC:er (Affiliated Insurance Companies).

Affiliated insurance, eller ansluten försäkringsverksamhet, definieras som verksamheten hos ett försäkringsbolag som är registrerat i Malta och vars försäkringsverksamhet är begränsad till risker som uppkommer enligt specificeringen nedan.

AIC:er kan försäkra risker som uppkommer hos en mängd olika juridiska enheter, bland annat moderbolag; tillhörande koncernbolag; bolag där minst 51 % av medlemmarna upp till den sista nivån av nyttjanderättsägare är samma som hos AIC:n; medlemmar i bransch- eller yrkesorganisationer eller andra organisationer som försäkrar risker som är relaterade till just den branschen eller det yrket.

För AIC:er gäller ett specifikt regelverk för licensering och verksamheten regleras av en uppsättning anpassade bestämmelser. Lagen om försäkringsverksamhet (Insurance Business Act) från 1998 och de föreskrifter och försäkringsregler som ingår i den, har modifierats något och vissa undantag gäller för AIC:er. Minsta kapitalbas, solvensmarginal, teknisk avsättning och säkerhetsfond: AIC:er måste alltid ha en ointecknad kapitalbas. Storleken på kapitalbasen beror på vilken typ av försäkringsverksamhet som ska bedrivas av AIC:n. AIC:er måste alltid bibehålla en lägsta solvensmarginal. Hur denna beräknas varierar, beroende på om bolaget ska bedriva generell verksamhet eller långsiktig verksamhet. Det lägsta solvenskravet måste täckas av nettobeloppet för tillåtna tillgångar. AIC:er måste dessutom upprätthålla lämpliga tekniska avsättningar med bland annat matematiska avsättningar. Tekniska avsättningar måste ha stöd av motsvarande och matchande tillgångar. Därutöver måste AIC:er som bedriver generell verksamhet av föreskriven natur ha en utjämningsreserv, med visa undantag.

Det är också nödvändigt att AIC:er har en säkerhetsfond med tillgångar som inte understiger beloppet för minimikravet på säkerhetsfonden som beräknas i enlighet med de relaterade föreskrifterna.

PCC-företag

AIC:er kan registreras som eller omvandlas till PCC-företag (Protected Cell Company).

Försäkringshanteringsbolag

En försäkringsförvaltare är en person som är auktoriserad att godkänna ett uppdrag från en försäkringsgivare eller återförsäkrare att förvalta någon del av dess verksamhet eller att utföra förvaltningsfunktioner däri eller att vara ansvarig för att upprätthålla bokslut eller andra dokument hos en sådan försäkringsgivare eller återförsäkrare. Förvaltningsfunktioner kan även omfatta auktorisering att ingå försäkringsavtal åt försäkringsgivaren eller återförsäkraren under uppdragets villkor. Även AIC:s kan anlita tjänster från en försäkringsförvaltare. En försäkringsförvaltare kan även godta uppdrag från en försäkringsmäklare som är registrerad under Insurance Intermediaries Act från 2006, begränsat till försäkringsavtal som relaterar till risker utanför Malta, att förvalta någon del av dess verksamhet eller utföra förvaltningsfunktioner däri eller att vara ansvarig för att upprätthålla bokslut eller andra dokument hos en sådan försäkringsmäklare. Att bedriva försäkringsförvaltningsverksamhet är en reglerad aktivitet som lyder under vissa föreskrifter.

Krav

En försäkringsförvaltare måste ha en kapitalbas, vars storlek varierar beroende på om den har uppdrag, och i sådana fall, beroende på ett antal andra faktorer. En försäkringsförvaltare måste ha en professionell ansvarsförsäkringspolicy och måste även teckna en borgensförpliktelse. Dessutom måste en försäkringsförvaltare hålla pengar som denne innehar i en förvaltningskapacitet separata från sina egna pengar. Dessa krav gäller inte så länge försäkringsförvaltaren inte har några uppdrag.

PCC-företag

Försäkringsförvaltare kan registreras som eller omvandlas till PCCföretag (Protected Cell Company).

Försäkringsförmedling

Lagen Insurance Intermediaries Act från 2006 implementerar kraven från direktivet 2002/92/EG om försäkringsförmedling. Denna nya lag sammanför alla försäkringsförmedlingsaktiviteter (d.v.s. försäkringsagenter, försäkringsförvaltare, försäkringsmäklare och knutna försäkringsförmedlingar) som bedrivs i eller från Malta under en enda lag.

European Passport Rights for Insurance Intermediaries Regulations från 2005 reglerar de försäkringsmedlingsaktiviteter som bedrivs over landets gränser av europeiska och maltesiska försäkringsförmedlare.

Auktoriseringskriterier

Vid auktorisering av försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare måste MFSA vara säkra på att: tillräcklig information är tillgänglig till de personer som har ägarintresse, finansiellt eller annat intresse i eller i anslutning till företaget; alla kvalificerade andelsägare, controllers och alla personer som i själva verket kommer att leda försäkringsverksamheten är lämpade (“fit and proper”) att säkerställa att företagets ledning är sund och ansvarsfull och att företaget yppar eventuella nära kopplingar till någon annan person. Detta bortsett från andra specifika kriterier som ska uppfyllas. Dessa kriterier varierar beroende på vilka aktiviteter som ska företas.

PCC-företag (Protected Cell Companies)

Konceptet PCC-företag gäller endast vid försäkringsverksamhet. Dit räknas verksamheten hos försäkringsbolag, återförsäkringsbolag, AIC-bolag (även kända som captivebolag) samt försäkringsförvaltning och försäkringshandel. För att ett företag ska kunna grundas som eller omvandlas till ett PCC-bolag krävs ett skriftligt godkännande från MFSA.

PCC-bolag har enskilda och separata celler med tillgångar och skulder som hålls åtskilda från andra celler samt företagets andra tillgångar och skulder. Det innebär att fordringsägarna i en viss cell inte har ansvar för tillgångarna i andra celler inom PCC-bolaget. Ett PCCbolag är emellertid en enda juridisk person och om en cell skapas inom bolaget innebär det inte att en ny juridisk person skapas som är skild från resten av bolaget.

De kapitalkrav som gäller för företag med verksamhet i försäkringsbranschen gäller för PCC-bolaget som helhet och inte för enskilda celler. Solvensmarginal för PCC-bolag beräknas utifrån cellerna och eventuella underskott i cellerna ska bekostas med tillgångar som inte är kopplade till cellerna. Kraven för säkerhetsfonden gäller för PCC-bolaget som helhet.

Följande gäller om skulder uppstår i en viss cell i ett PCC-bolag:

  • de tillgångar som kan tillskrivas den aktuella cellen ska i första hand användas för att tillgodose skulden;
  • i andra hand ska de tillgångar som inte kan tillskrivas celler användas för att tillgodose skulder om de tillgångar som kan tillskrivas den aktuella cellen har tagit slut;
  • tillgångar som inte kan tillskrivas den aktuella cellen ska inte användas för att tillgodose skulden. Skulder som inte kan tillskrivas en viss cell i ett PCC-bolag ska endast belasta bolagets tillgångar som inte är knutna till celler.

ICC-företag (Incorporated Cell Companies)

Lagen Companies Act (Incorporated Cell Companies Carrying on Business of Insurance) trädde i kraft den 1 februari 2011, och möjliggjorde därmed grundandet av ICC-företag (Incorporated Cell Companies). ICC-reglerna gäller försäkringsverksamhet så som den definieras i Insurance Business Act and Captive Insurance enligt regleringen Insurance Business (Companies Carrying on Business of Affiliated Insurance) från 2003.

Detta nya medel tar segregeringsprincipen ett steg längre än i lagstiftningen för Protected Cell Company (PCC) några år tidigare. På detta sätt är nu Malta inte bara den enda stat med fullt EUmedlemskap med PCC-lagstiftning, det är också den enda EU-medlemsstat som har en ICC-lagstiftning på plats. ICC-reglerna medger att ICC-företag bildar individuella inkorporerade celler. Därigenom får varje inkorporerad cell (IC) begränsad ansvarighet samt en skild och separat juridisk personlighet från andra celler och från kärnan i ICC-företaget. Samtidigt kan ICC-företaget ändå struktureras så att vissa kärnegenskaper bibehålls som låter företaget öka önskade effektivitetsnivåer.

En klar fördel med att IC:n är en separat juridisk person är att tillgångar och skulder är klart avgränsade mellan denna och andra celler i samma eller ett annat ICC-företag. Denna flexibilitet i ICC-strukturen låter IC-celler ingå bindande avtal med varandra och med ICC-kärnan, vilket underlättar möjligheten till ekonomiska garantier eller återförsäkringsarrangemang mellan cellerna och ICC-kärnan. Vid återförsäkring fungerar då kärnan som återförsäkraren åt den cell som agerar front. Ett ICC-företag har inte makt att genomföra transaktioner för någon av dess ingående celler och vice versa.

PCC-reglerna ger en andra utväg åt tillgångar som inte kan tillskrivas celler om de tillgångar som kan tillskrivas den relevanta cellen har uttömts. En sådan möjlighet finns inte under ICC-reglerna eftersom ICC-företaget och varje enskild cell är separata juridiska personer. Både ICC-företag och IC-celler behöver individuell auktorisering enligt Insurance Business Act.

Eftersom cellerna juridiskt och verksamhetsmässigt är oberoende måste de enskilda IC-cellerna uppfylla de föreskrivna ekonomiska krav som gäller för försäkringsbolag och anknutna bolag. ICC-reglerna föreskriver också att företag utan celler eller till och med ett PCC-företag kan omvandlas till ett ICC-företag.

Beskattning

Malta har en förmånlig skattelagstiftning för aktieägare i försäkringsbolag, AIC:er, försäkringsförvaltningsbolag, mäklare och andra förmedlare. Det är dessutom möjligt att få förhandsbesked om skattestatus för transaktioner med finansiella instrument och internationell handelsverksamhet. Mer information finns i vårt faktablad Maltaföretag och beskattning. I enlighet med lagen om dokument- och överlåtelseskatt (Duty on Documents and Transfers Act) från 1993, debiteras inte heller skatt när det gäller försäkringskontrakt för risker utanför Malta. Enligt mervärdesskattelagen, Value Added Tax Act, från 1998, är dessutom försäkrings- och återförsäkringstjänster som tillhandahålls av auktoriserade personer, helt momsbefriade (“exempt without credit”).

Återetablering

Ett bolag som grundats i en annan jurisdiktion kan, med godkännande från Maltas bolagsregister, fortsätta verka som bolag registrerat eller grundat i Malta, under förutsättning att visa kriterier uppfylls.

På samma sätt har Maltas bolagsregister befogenhet att auktorisera att ett i Malta registrerat bolag fortsätter som bolag registrerat, inkorporerat eller upprättat under lagarna i ett land utanför Malta, under förutsättning att visa krav är uppfyllda.

Europeisk passregim

Utifrån European Passport Rights for Insurance Undertakings Regulations från 2004 och European Passport Rights for Insurance Intermediaries Regulations från 2005 kan försäkringsbolag och försäkringsförmedlare utnyttja reglerna om standardiserat pass för emittenter, och, när de föreskrivna formaliteterna är avklarade, ha fri passage till Malta eller från Malta från/till en EU- eller EES-stat genom att grunda en filial eller genom att tillhandahålla tjänster över gränsen.

Förmedlare som kommer till Malta kan endast marknadsföra produkter från en försäkringsgivare som i sin tur själv har kommit till Malta.

Om du vill ha mer information kontaktar du EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Fax: (+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

Informationen ovan är av allmän natur och är inte speciellt inriktad på någon individ eller enhet. Även om vi strävar efter att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information kan vi inte garantera att sådan information är tillförlitlig då den publiceras eller att den fortsätter att vara tillförlitlig i framtiden. EMD Advisory Services Ltd, dess chefer, personal, medarbetare och relaterade/associerade företag kan inte hållas ansvariga för åtgärder som vidtas utifrån ovanstående information eller för eventuella felaktiga uppgifter eller borttagen information som anges här. Professionell rådgivning bör sökas innan några beslut fattas utifrån den information som anges ovan.

SV_V06U201201