Investeringstjänster och fonder

JURIDIK – SKATT – RÅDGIVNING – FÖRETAG

Finanstjänstsektorn är en grundpelare i Maltas ekonomi, och den snabbast växande sektorn. Ännu mera så efter Maltas medlemskap i EU.

Malta åtnjuter ett gott anseende och betraktas som en seriös jurisdiktion för finansiella tjänster, men med en inbyggd flexibilitet. Dessutom säkerställer Maltas gynnsamma skattesystem och effektiva mekanismer för avdrag vid dubbelbeskattning, tillsammans med den s.k. hemlandsauktorisationen, en attraktiv miljö för företag på finanstjänstmarknaden att bedriva sin verksamhet.

Investeringstjänster

Investeringstjänster regleras av den maltesiska lagen om investeringstjänster, Investment Services Act från 1994. Enligt lagen är en investeringstjänst någon av de tjänster som definieras i lagtexten när de tillhandahålls i relation till ett finansiellt instrument.

Det krävs tillstånd för att få tillhandahålla investeringstjänster i eller från Malta

Följande typer av tjänster definieras enligt lagstiftningen som investeringstjänster: mottagande och vidarebefordran av order avseende ett eller flera finansiella instrument; utförande av order för andra personers räkning; handel för egen räkning; hantering/ administration av investeringar; investeringsrådgivning; garantigivning avseende finansiella instrument och/eller värdepappersplacering som utförs enligt fast åtagande; värdepappersplacering som utförs utan fast åtagande samt tjänster för multilateral handel med värdepapper.

Termen “instrument” är väldigt allmänt definierad i lagen, och täcker in många typer av investeringar, inklusive aktier, obligationer, andelar i en privat investeringsplan, termins- och andra derivatavtal samt valutaavtal som sluts för investeringsändamål.

Fondadministration är inte längre en tillståndspliktig aktivitet, men företag som erbjuder sådana tjänster måste enligt lagstiftningen anmäla sig till MFSA. Det är även relevant att påpeka att företag som tillhandahåller backoffice-tjänster i finanstjänstsektorn måste ha tillstånd från MFSA innan verksamheten inleds.

Det finns även ett antal undantag från kravet på att ha tillstånd för investeringstjänstverksamhet. Sådana undantag gäller under särskilda förutsättningar.

Tillståndsprocedur

Ett företag som ansöker om tillstånd att driva finanstjänstverksamhet granskas av MFSA, som bedömer om företaget anses lämpligt för verksamheten, och om företaget förmodas vilja och kunna bedriva verksamheten i enlighet med lagstiftningen och de villkor som gäller för tillståndet. Ett företags lämplighet (begreppet “fit and proper”) för verksamheten bedöms utifrån potentiella och befintliga tillståndshavares, kvalificerade andelsägares och chefers kompetens, integritet och solvens vid affärsuppgörelser. Kraven gäller inför tillståndsprövningen och därefter kontinuerligt.

Beskattning

Malta har en förmånlig skattelagstiftning för investeringstjänsteoperatörernas aktieägare. Det är dessutom möjligt att få förhandsbesked om skattestatus för transaktioner med finansiella instrument och internationell handelsverksamhet. Mer information finns i vårt faktablad Maltaföretag och beskattning.

Europeisk passregim

Utifrån European Passport Rights for Investment Firms Regulations från 2004 kan investmentbolag utnyttja reglerna om standardiserat pass för emittenter, och, när de föreskrivna formaliteterna är avklarade, ha fri passage till Malta eller från Malta från/till en EU- eller EES-stat genom att grunda en filial eller genom att tillhandahålla tjänster över gränsen.

Fonder

Lagen Investment Services Act, 1994 (‘Lagen’), är det styrande regelverket för privata investeringsplaner.

Lagen ger nödvändig infrastruktur för att etablera kollektiva investeringstjänster som företagsstrukturer, aktiefonder eller avtalsbundna arrangemang. Det finns strukturer för både öppna och slutna investeringsfonder.

Investeringsfonder kan dessutom etableras som offentliga eller privata fonder, och investeringsfonderna kan noteras som primära eller sekundära på en reglerad marknad.

Kvalificeringskriterier

En privat investeringsplan som lyder under maltesisk lagstiftning eller drivs på eller från Malta måste ha tillstånd i enlighet med Lagen. Det finns dock ett antal undantag från kravet på att ha tillstånd för privat investeringsplan. Sådana undantag gäller under särskilda förutsättningar.

Tillståndsprocedur

Lämpligheten (begreppet “fit and proper”) hos den som ansöker om tillstånd för en privat investeringsplan bedöms. Man tittar på potentiella och befintliga tillståndshavares, kvalificerade andelsägares och chefers kompetens, integritet och solvens vid affärsuppgörelser. Kraven gäller inför tillståndsprövningen och därefter kontinuerligt.

Skattereglerna för en fond beror på dess specifika egenskaper. Det finns ett antal skatteförmåner för fonder och deras investerare. Det är möjligt att få förhandsbesked om skattestatus för transaktioner med finansiella instrument och internationell handelsverksamhet.

Fonder för professionella investerare

Det finns även fonder för professionella investerare som riktar sig till specifika investerare. Sådana fonder är ofta öppna eller slutna investeringsbolag (s.k. SICAV- eller INVCO-fonder), kommanditbolag eller aktiefonder.

Kvalificeringskriterier

En sådan fond, skapad under maltesisk lag, kräver ett tillstånd för privat investeringsplan enligt lagen Investment Services Act från 1994. Å andra sidan kräver denna fond, om den grundas utanför Malta, endast tillstånd om den har för avsikt att notera sig på börsen i Malta eller, om den påbörjar verksamheter som kräver tillstånd, som att förvalta sin verksamhet i eller från Malta.

Tillståndsprocedur

Fonder för professionella investerare lyder under anpassade tillståndsvillkor. Sökanden, dess chefer och (eventuella) tjänsteleverantörer och de sistnämndas chefer måste vara lämpliga (“fit and proper”) och måste demonstrera solvens, kompetens och integritet vid affärsuppgörelser, både inför tillståndsprövningen och därefter kontinuerligt.

Kategorier

Det finns tre kategorier av fonder för professionella investerare: fonder för kvalificerade investerare, fonder för extraordinära investerare och fonder för erfarna investerare.

Fonderna kan noteras i valfri konvertibel valuta

Fonder som riktar sig till kvalificerade investerare: För att räknas som “kvalificerad” måste investeraren intyga att han/hon/den uppfyller en eller flera av följande kriterier: en juridisk person som har nettotillgångar som överskrider 750 000 euro eller som är del av en grupp som har nettotillgångar som överskrider 750 000 euro; en ekonomisk förening som har nettotillgångar som överskrider 750 000 euro; en stiftelse där nettovärdet hos stiftelsens tillgångar överskrider 750 000 euro; en individ, eller när det gäller en juridisk person, majoriteten av dess styrelse, eller när det gäller ett handelsbolag, en bolagsman som har tillräcklig erfarenhet av förvärv och/eller avyttrande av fonder av liknande natur eller riskprofil, eller av egendom av liknande typ som egendomen, eller en betydande del av egendomen som den aktuella fonden relaterar till; en individ vars nettotillgångar eller vars kombinerade nettotillgångar med make/maka överskrider 750 000 euro; en anställd chef hos fondens tjänsteleverantör; släktingar eller nära vänner till grundarna, begränsat till totalt 10 personer per fond; organisationer med (eller som är del av en grupp med) 3,75 miljoner euro eller mer under diskretionär förvaltning, som investerar å sina egna vägnar; eller investeraren kvalificerar sig som fonder som riktar sig till kvalificerade eller extraordinära investerare.

Minsta utgångsinvestering när det gäller fonder som riktar sig till kvalificerade investerare är 75 000 euro eller motsvarande i en annan valuta, men efterföljande investeringar kan vara av valfri storlek. Denna lägsta tröskel för utgångsinvestering gäller varje enskild kvalificerad investerare.

Innan en fond för professionella investerare får acceptera en investering måste fonden få formuläret “Qualifying Investor Declaration Form” från investeraren, där denne bekräftar att han/hon har läst och förstått de obligatoriska riskvarningarna och beskriver varför han/hon/den är en “kvalificerad investerare”.

Summor som anges i euro ska tolkas som motsvarande summa i andra konvertibla valutor.

Fonder som riktar sig till kvalificerade investerare lyder inte under några begränsningar när det gäller investeringar eller lån (inklusive leverage) andra än dem som eventuellt specificeras i erbjudandehandlingen.

Fonder som riktar sig till extraordinära investerare

En “extraordinär investerare” måste uppfylla ett eller fler av följande kriterier: en juridisk person som har nettotillgångar som överskrider 7,5 miljoner euro eller som är del av en grupp som har nettotillgångar som överskrider 7,5 miljoner euro; en ekonomisk förening som har nettotillgångar som överskrider 7,5 miljoner euro; en stiftelse där nettovärdet av stiftelsens tillgångar överskrider 7,5 miljoner euro; en individ vars nettotillgångar eller kombinerade nettotillgångar med make/maka överskrider 7,5 miljoner euro; en anställd chef hos fondens tjänsteleverantör; investeraren kvalificeras som en fond som riktar sig till extraordinära investerare; eller en organisation (bolag eller ekonomisk förening) helägt av personer eller organisationer som uppfyller något av kriterierna ovan och som används som ett investeringsmedel av sådana personer eller organisationer.

Minsta utgångsinvestering när det gäller fonder som riktar sig till extraordinära investerare är 750 000 euro eller motsvarande i en annan valuta, men efterföljande investeringar kan vara av valfri storlek. Denna lägsta tröskel för utgångsinvestering gäller varje enskild extraordinär investerare.

Innan en fond för professionella investerare får acceptera en investering måste fonden få det ifyllda formuläret “Extraordinary Investor Declaration Form” från investeraren, där denne bekräftar att han/hon har läst och förstått de obligatoriska riskvarningarna och beskriver varför han/hon/den är en “extraordinär investerare”.

Fonder som riktar sig till kvalificerade investerare lyder inte under några begränsningar när det gäller investeringar eller lån (inklusive leverage) andra än dem som eventuellt specificeras i erbjudandehandlingen/marknadsföringshandlingen, såvida de inte investerar i fasta egendomar.

Fonder som riktar sig till erfarna investerare

Erfarna investerare är personer som har kunskap, erfarenhet och insikt nog att kunna fatta beslut om sina investeringar och förstå de risker som är inblandade.

En erfaren investerare är en person: som har relevant arbetslivserfarenhet från att ha arbetat inom finanstjänstsektorn minst ett år i en yrkesposition eller som har varit aktiv inom denna typ av investering; eller som har tillräcklig erfarenhet av förvärv och/eller avyttrande av fonder av liknande natur eller riskprofil eller egendom av liknande typ som egendomen eller en betydande del av egendomen som den aktuella fonden relaterar till; eller som har genomfört investeringstransaktioner av betydande storlek med en viss regelbundenhet.

Minsta utgångsinvestering för erfarna investerare är 10 000 euro eller motsvarande i en annan främmande valuta. Denna lägsta tröskel för utgångsinvestering gäller varje enskild erfaren investerare.

Innan en fond för erfarna investerare får acceptera en investering måste de få det ifyllda formuläret “Experienced Investor Declaration Form” från investeraren med en bekräftelse att han/hon/den lever upp till definitionen av en “erfaren investerare” och indikerar grunden för denna bekräftelse, samt att han/hon/den har last och förstått de obligatoriska riskvarningarna.

Fonder som riktas till erfarna investerare lyder inte under några investeringsbegränsningar. Tillfälliga lån för likviditetsändamål är tillåtna utan begränsning, men lån för investeringsändamål eller leverage via användningen av derivat är begränsad till 100 % av substansvärdet.

Tjänsteleverantörer

En fond kan utse tjänsteleverantörer efter behov, men fonder som riktar sig till erfarna investerare måste utse en fondkommissionär. Tjänsteleverantörer för en fond kan vara, bland annat, en chef, administratör, investeringsrådgivare och/eller en fondkommissionär/prime broker. De tjänsteleverantörer som utses av en fond måste ha tillstånd från MFSA (Malta Financial Services Authority) om de verkar i eller från Malta. Tjänsteleverantörer som befinner sig utanför Malta och som tillhandahåller tjänster till fonder i Malta måste även de ha tillstånd från ovan nämnda myndighet. Tjänsteleverantörer ska vara verksamma i och regleras av en erkänd jurisdiktion, med väldigt få undantag.

Det är inte nödvändigt att chefen, administratören, kommissionären eller annan utsedd tjänsteleverantör är baserad i Malta. Om däremot alla tjänsteleverantörer är baserade utanför Malta och ingen lokal direktör har utsetts, måste en rättslig representant utses.

Erbjudandehandling

En fond som riktar sig mot erfarna eller kvalificerade investerare måste upprätta en erbjudandehandling. Detta är ett dokument vars syfte är att ge tillräcklig information åt potentiella investerare så att de kan fatta ett informerat investeringsbeslut. Erbjudandehandlingen ska som minst innehålla den information som krävs i detta hänseende enligt Investment Services Rules for Professional Investor Funds. En fond som riktar sig mot extraordinära investerare kan välja att upprätta en erbjudandehandling eller en marknadsföringshandling, vilken i varje fall ska innehålla minst den information som föreskrivs i Investment Services Rules for Professional Investor Funds.

Väntetid för tillstånd

Om all relevant dokumentation (inklusive ansökningshandlingen) skickas in komplett och korrekt ifylld svarar MFSA på ansökan inom sju arbetsdagar. Detta gäller endast där fonden utser en extern representant och där fondens tjänsteleverantörer är baserade i och regleras av en erkänd jurisdiktion.

Notering på en reglerad marknad

En fond (förutsatt att den inte är ett privat företag) som har beviljats eller som har ansökt om tillstånd för privat investeringsplan kan ansöka om notering på en reglerad marknad.

Specifika typer av fonder

För fonder som övervägande investerar i fast egendom gäller anpassade riktlinjer.

Maltas regleringssystem tillåter dessutom att hedgefonder lags upp som fonder för professionella investerare. Sådana fonder blir allt populärare, och vi lämnar gärna ytterligare information på begäran.

ICC-företag

Lagstiftningen Companies Act (SICAV Incorporated Cell Companies) Regulations 2010 (Incorporated Cell Regulations) trädde i kraft den 1 februari 2011. Dessa regler ger ramverk för hur ICC-strukturer specifikt för fonder etableras.

Möjligheten att skapa privata investeringsplaner bestående av flera från varandra åtskilda underfonder med inhägnade tillgångar och skulder har funnits sedan 2003 (SICAV Regulations).

De nya reglerna i Incorporated Cell Regulations går ytterligare ett steg längre i och med att de medger registrering och tillståndsprövning för Incorporated Cells (IC) vars struktur är uppbyggd av olika samlade tillgångar med ICC (Incorporated Cell Company) som övergripande organisation. När en fond lyder under SICAV-reglerna utgör den och dess åtskilda underfonder en enda juridisk enhet.

En underfond har ingen separat juridisk enhet, utan varje IC i en ICC är en separat juridisk person och behandlas som ett separate företag som är del av ICC:n. Enligt ICC-reglerna kan även ett åtskilt multifund-företag omvandlas till ett ICC, och en cell från en ICC kan flyttas från ett sådant företag till ett annat I enlighet med nämnda regler. Paraplyfonder har varit populära under många år, men det har alltid funnits en potentiell risk för “smitta” mellan underliggande fonder.

Om till exempel en paraplyfond som inte är en ICC har en underliggande fond som är aggressiv i sina investeringar, och där negativa rörelser på marknaden har resulterat i att denna underliggande fonds skulder är större än dess tillgångar, är det möjligt för fordringsägare att titta på tillgångarna hos andra underliggande fonder (vilka kan ha en mer konservativ strategi för investering och inlåning) för att täcka sina förluster. Denna potentiella risk elimineras av ICC-strukturen

Utöver det ovan nämnda exemplet finns det andra fördelar med att skapa en IC:

  • Lägre kostnad för att grunda nya celler (i motsats till att skapa en ny, fristående fond)
  • Celler kan ingå avtal med varandra (för att ge garantier eller lån eller fungera som feederfonder i olika valuator
  • Celler har egna juridiska identiteter och kan därför självständigt ingå avtal med tredje part

ICC-företag kan även fungera som “plantskolor” för nya fonder, som kan börja som celler i en ICC men senare, när visa ekonomiska mål uppnåtts, omvandlas till en separat, självständig och fristående fond.

ICC-reglerna stipulerar att den verksamhet som bedrivs av en ICC är begränsad till verksamheten hos ett kollektivt investeringsföretag med variabelt aktiekapital, enligt definitionen i Companies Act och SICAV-reglerna. Varje företagscell i en ICC behöver begära tillstånd separat som privat investeringsplan enligt villkoren i Investment Services Act från 1994, även om den är en del av ett ICC-företag. På samma sätt kan, enligt tillståndsvillkoren, en IC bedriva verksamhet oberoende av sitt ICC-företag.

Beskattning

I skattehänseende kan en fond eller en underliggande fond hos en privat investeringsplan klassificeras som en fond med eller utan åläggande (prescribed eller non-prescribed funds). En fond i en lokalt baserad fond klassificeras som en fond med åläggande om värdet hos tillgångarna i Malta är minst 85 % av värdet på de samlade tillgångarna. Andra fonder med tillstånd, inklusive alla fonder i utomlands baserade fonder, klassificeras som fonder utan åläggande.

Alla inkomster hos privata investeringsplaner är befriade från skatt i Malta, utom när det gäller kvarhållen skatt som tillämpas på lokala investeringsinkomster för fonder med åläggande. Alltså är lokala investeringsinkomster (exklusive utdelningar) som härrör från fonder med åläggande ålagda kvarhållen skatt. Den skattesatsen för kvarhållen skatt är 15 % för bankränta och 10 % för andra inkomster av investeringar. Ingen skatt kvarhålls på investeringsinkomster från fonder utan åläggande.

När det gäller fonder med åläggande behöver skatt inte betalas av ej fast bosatta investerare när de realiserar sin investering eller när de får en utdelning av sådana vinster. Ej fast bosatta som får utdelningar från en fond utan åläggande drabbas inte av kvarhållen skatt på denna inkomst och de är även befriade från skatt på kapitalvinster. Andra skatteregler gäller för investerare som är bosatta på Malta.

Vidare är det ingen skatt på dokument från fondemissioner eller -överföringar och ingen skatt på fondens substansvärde, vid privata investeringsplaner.

Det är möjligt att få förhandsbesked om skattestatus för transaktioner med finansiella instrument och internationell handelsverksamhet.

Återetablering

Ett bolag som grundats i en annan jurisdiktion kan, med godkännande från Maltas bolagsregister, fortsätta verka som bolag registrerat eller grundat i Malta, under förutsättning att visa kriterier uppfylls.

På samma sätt har Maltas bolagsregister befogenhet att auktorisera att ett i Malta registrerat bolag fortsätter som bolag registrerat, inkorporerat eller upprättat under lagarna i ett land utanför Malta, under förutsättning att visa krav är uppfyllda.

Om du vill ha mer information kontaktar du EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Fax: (+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

Informationen ovan är av allmän natur och är inte speciellt inriktad på någon individ eller enhet. Även om vi strävar efter att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information kan vi inte garantera att sådan information är tillförlitlig då den publiceras eller att den fortsätter att vara tillförlitlig i framtiden. EMD Advisory Services Ltd, dess chefer, personal, medarbetare och relaterade/associerade företag kan inte hållas ansvariga för åtgärder som vidtas utifrån ovanstående information eller för eventuella felaktiga uppgifter eller borttagen information som anges här. Professionell rådgivning bör sökas innan några beslut fattas utifrån den information som anges ovan.

SV_V06U201201