Bosättning i Malta

JURIDIK – SKATT – RÅDGIVNING – FÖRETAG

Malta är ett idealiskt land att bosätta sig i. Förutom dess behagliga klimat, säkra miljö och gästvänliga, engelsktalande befolkning erbjuder landet flera fördelar för individer som vill bosätta sig på ön, givet landets fördelaktiga skattesystem och konkurrenskraftiga levnadskostnader.

Alla EU/EES- eller tredjelandsmedborgare som är bosatta i Malta i mer än tre månader måste ha ett tillstånd från immigrationsmyndigheterna. Detta tillstånd beviljas på specifika grunder, av vilka några anges nedan.

Stadigvarande bosättning

För stadigvarande bosättning i Malta krävs att individen är fysiskt bosatt på ön under en period av sex månader eller mer. Möjligheten att överföra sin hemvist från en jurisdiktion med höga skatter till ett land med lägre skatter finns tillgänglig för både EU/EES-medborgare och medborgare i andra länder. Det finns normalt inget krav om någon minimal egendom för icke bosatta personer som har för avsikt att bosätta sig stadigvarande i Malta. Under vissa specifika omständigheter kan dock ett s.k. AIP-tillstånd (AIP: Acquisition of Immovable Property) behövas.

Kvalifikationskriterierna varierar beroende på om den individ som har för avsikt att bosätta sig stadigvarande i Malta är EU/EES-medborgare eller tredjelandsmedborgare. De är dock enkla att uppfylla, vilket således gör det än mer attraktivt att bosätta sig stadigvarande i Malta.

EU/EES-medborgare

Det finns olika grunder på vilka EU/EES-medborgare kan bosätta sig stadigvarande i Malta, inklusive ekonomisk självständighet, anställning, utbildning och företagsstart. De mest populära grunderna anges nedan.

Ekonomisk självständighet

Enligt kriteriet måste individerna i fråga visa att de kan försörja sig själva och medföljande familjemedlemmar genom att vara ekonomiskt stabila och inte behöva ekonomiskt stöd från den maltesiska staten. De aktuella tröskelvärdena för EU/EES-medborgare har satts till ett minimalt kapital på 14 000 euro eller en veckoinkomst på 92,32 euro för ensamstående och ett kapital på minst 23 300 euro eller en veckoinkomst på 108,63 euro för gifta par. Dessutom krävs ett extrabelopp på 8,15 euro per varje ytterligare familjemedlem.

Anställning

Anställning är en annan grund på vilken EU/EES-medborgare kan bosätta sig stadigvarande i Malta. En individ måste således acceptera anställningserbjudanden eller söka anställning i Malta, arbeta i Malta som anställd eller vara egen företagare. Alternativt kan en individ välja att starta ett företag i Malta och arbeta för sitt eget företag.

Utbildning

Tillfällig bosättning beviljas för hela utbildningsperioden till studenter vid privat skola, högskola eller Maltas universitet. Om studenten är minderårig kan hans eller hennes förmyndare ansöka om bosättning på Malta för att följa med studenten. Personen i fråga måste styrka att han eller hon har en stabil och regelbunden inkomst och ett lämpligt ställe att bo på.

Familjemedlemmar

Familjemedlemmar till en EU/EES-medborgare beviljas rätt att följa med den ansökande. Hans eller hennes övriga släktingar och partner får dock inte automatiskt rätt att bo i Malta. Sådana släktingar och sådan partner måste bevisa att de är avhängiga av den ansökande. Dessutom måste partnern bevisa att deras förhållande har varit stabilt och varaktigt under de senaste två åren.

Permanent bosättning

EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar kan ansöka om permanent bosättning när de har slutfört en kontinuerlig femårsperiod av lagligt boende i Malta. En sådan "kontinuerlig" period innebär att de ansökande inte får ha varit borta från Malta under mer än sex månader om året. Under hela femårsperioden i fråga måste sådana individer vara anställda, egna företagare, studerande eller ekonomiskt självständiga.

Tredjelandsmedborgare

Kvalifikationskriterierna för stadigvarande bosättning i Malta när det gäller tredjelandsmedborgare skiljer sig från dem som gäller för EU/EES-medborgare. Vi nämner några av dessa möjligheter nedan.

Anställning

Ett anställningstillstånd krävs för att medborgare i länder utanför EU och EES ska kunna arbeta i Malta. Detta tillstånd beviljas när vissa kriterier uppfylls. Kandidater som är kvalificerade inom finansiella tjänster och informationsteknologi är eftersökta och det kan därför vara enklare för sådana individer att erhålla ett anställningstillstånd.

Egenföretagande

För att en tredjelandsmedborgare ska kvalificera för ansökan om egenföretagarstatus måste han eller hon uppfylla minst ett av följande kriterier:

 • Investera en kapitalutgift på minst 100 000 euro i Malta inom sex månader från det datum anställningstillståndet utfärdas. Kapitalutgiften får endast bestå av fasta tillgångar (som fast egendom, fabrik och maskiner) som används för de affärssyften som anges i den affärsplan som inlämnats med ansökan. Hyresavtal kvalificerar inte. Inte heller kan utgifter som löner och juridiska avgifter betalas från de 100 000 euro som investeras som minimal investering;
 • Kunniga innovatörer som har en sund affärsplan (som ska lämnas in med ansökan) och förbinder sig att rekrytera minst tre medborgare i EES, Schweiz eller Malta inom 18 månader från grundandet;
 • Ensam representant för ett utländskt bolag (med gott rykte och etablerat utomlands i minst tre år) som vill öppna en filial i Malta;
 • En person som leder ett projekt som är formellt godkänt av Malta Enterprise och formellt har anmälts av det senare till ETC.

Om en ansökan innehåller ett fast åtagande att anställa medborgare i EES, Schweiz eller Malta till företagets personal bidrar detta till ett gynnsamt beaktande av ansökan.

Aktieägare och verkliga ägare i ett bolag med hemvist i Malta

Om en tredjelandsmedborgare vill ansöka om bosättning i Malta på denna grund måste han eller hon uppfylla ett av följande kriterier:

 • Ett fullständigt betalt aktiekapital på minst 100 000 euro, som inte kan lösas in, minskas eller överföras till en tredje part under de två första åren efter anställningstillståndets utfärdande;
 • En kapitalutgift på minst 100 000 euro som ska användas av bolaget. Kapitalutgiften får endast bestå av fasta tillgångar (som fast egendom, fabrik och maskiner) som används för de affärssyften som anges i den affärsplan som inlämnats med ansökan. Hyresavtal kvalificerar inte;
 • Bolaget leder ett projekt som är formellt godkänt av Malta Enterprise och formellt har anmälts av det senare till ETC.

Om en ansökan innehåller ett fast åtagande att anställa medborgare i EES, Schweiz eller Malta till bolagets personal bidrar detta till ett gynnsamt beaktande av ansökan.

I de fall där en styrelseledamot inte är aktieägare behöver ansökan inte uppfylla kriteriet ovan men ansökan kommer då att behandlas med hänsyn till arbetsmarknaden. Det är många aspekter som beaktas vid en sådan arbetsmarknadsbaserad behandling, inklusive landets situation vad gäller överskott eller underskott inom yrket och sektorn i fråga samt tredjelandsmedborgarens kompetensnivå, relevanta erfarenhet och allmänna lämplighet för befattningen i fråga.

Varaktig bosättning för tredjelandsmedborgare

Varaktig bosättning kan beviljas till individer som har vistats lagligt i Malta i fem kontinuerliga år. Termen "kontinuerligt" betyder att sådana individer inte får ha varit borta från Malta i mer än sex månader i sträck under något givet år under nämnda femårsperiod och att de dessutom inte får ha varit borta från Malta i mer än totalt tio månader under hela femårsperioden i fråga.

Dessutom får en tredjelandsmedborgare som har beviljats varaktig bosättning av någon annan medlemsstat än Malta bo i Malta under en period som överskrider tre månader för utövande av en ekonomisk aktivitet som anställd eller egenföretagare, under förutsättning att personen i fråga innehar ett anställningstillstånd, för att ägna sig åt studier eller yrkesutbildning eller för att ägna sig åt andra liknande aktiviteter.

En tredjelandsmedborgare som har beviljats varaktig bosättning i Malta ska få lika behandling som maltesiska medborgare i fråga om tillträde till anställning eller egenföretagande, anställningsvillkor, utbildning med mera.

Tillfällig bosättning på grund av utbildning

Tillfällig bosättning beviljas för hela utbildningsperioden till studenter som följer en godkänd utbildning vid någon privat högskola eller vid Maltas universitet. Om studenten är minderårig kan hans eller hennes förmyndare ansöka om bosättning på Malta för att följa med studenten. Personen i fråga måste styrka att han eller hon har en stabil och regelbunden inkomst och ett lämpligt ställe att bo på.

Partner

Utländska partner till maltesiska medborgare har möjlighet att ansöka om bosättning i Malta om det bevisas att det finns en regelbunden och stabil inkomst på minst 8 885 euro och att förhållandet har pågått i minst två år. Om partnerskapet har pågått i fem år utfärdas normalt ett uppehållstillstånd på tre år.

Familjemedlemmar

En tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i Malta kan ges rätt att ansöka om återförening av sina familjemedlemmar, nämligen för makar som är minst 21 år gamla samt minderåriga, ogifta barn under 18 år. Tredjelandsmedborgaren ges denna rätt om han eller hon har rimliga möjligheter till permanent bosättning i Malta, har tillfredsställande bostad för familjen samt har stabila och regelbundna medel, vilket motsvarar genomsnittslönen i Malta samt ett tillägg på 20 procent av genomsnittslönen för varje familjemedlem. Dessutom måste den tredjelandsmedborgare som sponsrar sin familj ha varit bosatt i Malta i minst två år. Den återförenade familjen kan arbeta och studera precis som den ansökande. När familjen har varit bosatt i Malta i fem år blir familjemedlemmarna berättigade till ett autonomt uppehållstillstånd.

Tredjelandsmedborgare som inte uppfyller ovannämnda villkor men vistas lagligt i Malta kan inte desto mindre lämna in en ansökan om uppehållstillstånd för sina familjemedlemmar eftersom varje fall bedöms individuellt med hänsyn till sponsorns inkomst, vistelsetid och typ av anställning.

Inkomstskatt

För individer som är stadigvarande bosatta, men inte har sin hemvist, i Malta gäller inkomstskatt på inkomst och kapitalvinster som uppkommer i Malta samt på inkomst som uppkommer utanför Malta men erhålls i Malta. Ingen skatt läggs på kapitalvinster som uppkommer utomlands men överförs till Malta. Personlig inkomstskatt tas enligt progressiva skattesatser på upp till maximalt 35 procent, så som visas i följande tabeller:

SKATTESATSER FÖR ENSAMSTÅENDE
Beskattningsbar inkomst Procentsats % Avdrag
0-8,500 0 0
8,501-14,500 15 1,275
14,501-19,500 25 2,725
19,501-60,000 32 4,090
60,001 och över 35 5,890
SKATTESATSER FÖR GIFTA
Beskattningsbar inkomst Procentsats % Avdrag
0-11,900 0 0
11,901-21,200 15 1,785
21,201-28,700 25 3,905
28,701-60,000 32 5,914
60,001 och över 35 7,714
SKATTESATSER FÖR FÖRÄLDRAR
Beskattningsbar inkomst Procentsats % Avdrag
0-9,300 0 0
9,301-15,800 15 1,395
15,801-21,200 25 2,975
21,201-60,000 32 4,459
60,001 och över 35 6,259

För att en förälder ska kvalificera för detta skatteberäkningssystem måste han eller hon uppfylla följande villkor:

 • Han eller hon hade ett barn under sin vårdnad eller betalade underhåll (som fastställts eller auktoriserats av domstol) för sitt barn.
 • Barnet i fråga var inte över 18 år och inte över 21 år om han eller hon erhöll heltidsundervisning vid en eftergymnasial utbildningsinstitution.
 • Barnet i fråga hade ej inkomst som översteg 2 400 euro från avlönad yrkesverksamhet.

För närvarande förekommer diskussioner som förespråkar att den högsta skattesatsen på 35 procent ska sänkas till 25 procent.

Tillfällig bosättning

Tredjelandsmedborgare som är ekonomiskt självständiga får bosätta sig i Malta på temporär basis. Sådana individer bör ha en minimal årsinkomst på 13 976 euro om de är ensamstående och 16 305 euro om de är gifta. Dessutom måste ett årligt belopp på 2 329 euro läggas till för varje avhängigt barn under 18 år. Individer som stannar i Malta i temporärt syfte utan avsikt att bosätta sig i landet och som inte har bott i Malta under en period längre än sex månader under ett kalenderår ska inte beskattas i Malta för sina utländska inkomster och vinster oavsett om dessa överförs till Malta eller ej. De är skattepliktiga i Malta endast för inkomst och vinster som uppkommer i Malta.

Bosättningsprogrammet för individer med stor nettoförmögenhet (High Net Worth Individuals Residency Scheme)

Medborgare i EU, EES eller Schweiz

Egendom

Ansökande måste vara ägare av ett kvalificerande egendomsinnehav (Qualifying Property Holding), vilket är egendom i Malta som köpts efter den 1 januari 2011 till ett värde som inte understiger 400 000 euro. Egendomen i fråga måste fungera som stadigvarande bostad för den ansökande och eventuella medföljande familjemedlemmar. Alternativt kan en ansökande välja att hyra egendom i Malta för ett belopp som inte understiger 20 000 euro per år.

Sådant kvalificerande egendomsinnehav får inte hyras ut eller uthyras i andra hand.

Ekonomiska medel och försäkring

Den ansökande måste även erhålla stabila och regelbundna medel som är tillräckligt stora för att han eller hon ska kunna försörja sig själv liksom eventuella medföljande familjemedlemmar. Ansökande måste därför vara ekonomiskt självständiga och både den ansökande och eventuella familjemedlemmar måste inneha adekvat sjukförsäkring som omfattar EU-territoriet. Individen måste uppfylla kraven i ett lämplighetstest för att beviljas ett tillstånd enligt detta program.

Skattemässig behandling

En skattesats på 15 procent tas för utländsk inkomst som överförs till Malta, med möjlighet att begära skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning. Den minimala årliga skatten uppgår till 20 000 euro med ett extra belopp på 2 500 euro per familjemedlem, efter begäran av eventuell tillämplig skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning. Inkomst som uppkommer i Malta (samt ens makes eller makas inkomst) beläggs med en skatt på 35 procent. En förmånstagare enligt detta program och hans eller hennes make eller maka kan inte välja separata skatteberäkningssystem. En förmånstagare måste även göra förskottsinbetalningar av skatt. Ovannämnda minimibelopp för betalbar skatt är inte återbetalbara. Minimiskatten för första året ska betalas senast fram till deklarationsdagen och är inte föremål för förskottsinbetalningar av skatt.

Medborgare i andra länder än EU, EES och Schweiz

Egendom

Ansökande måste vara ägare av ett kvalificerande egendomsinnehav (Qualifying Property Holding), vilket är egendom i Malta som köpts efter den 1 januari 2011 till ett värde som inte understiger 400 000 euro. Egendomen i fråga måste fungera som stadigvarande bostad för den ansökande och eventuella medföljande familjemedlemmar. Alternativt kan en ansökande välja att hyra egendom i Malta för ett belopp som inte understiger 20 000 euro per år.

Sådant kvalificerande egendomsinnehav får inte hyras ut eller uthyras i andra hand.

Ekonomiska medel och försäkring

Den ansökande måste erhålla stabila och regelbundna medel som är tillräckligt stora för att han eller hon ska kunna försörja sig själv liksom eventuella medföljande familjemedlemmar och måste även inneha adekvat EU-täckande sjukförsäkring för sig själv och eventuella medföljande familjemedlemmar. Individen måste uppfylla kraven i ett lämplighetstest för att beviljas ett tillstånd enligt detta program.

Dessutom måste ansökande som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz vara flytande i engelska eller maltesiska.

Skattemässig behandling

En skattesats på 15 procent tas för utländsk inkomst som överförs till Malta, med möjlighet att begära skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning. Den minimala årliga skatten uppgår till 25 000 euro med ett extra belopp på 5 000 euro per familjemedlem, efter begäran av eventuell tillämplig skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning. Inkomst som uppkommer i Malta (samt ens makes eller makas inkomst) beläggs med en skatt på 35 procent. En förmånstagare enligt detta program och hans eller hennes make eller maka kan inte välja separata skatteberäkningssystem. En förmånstagare måste även göra förskottsinbetalningar av skatt. Ovannämnda minimibelopp för betalbar skatt är inte återbetalbara. Minimiskatten för första året ska betalas senast fram till deklarationsdagen och är inte föremål för förskottsinbetalningar av skatt.

Inresa och vistelse i Malta

En person som ansöker om status som individ med stor nettoförmögenhet (High Net-Worth Individual) och som i sin ansökan uppger att han eller hon inte har för avsikt att bosätta sig varaktigt i Malta får inte tillbringa mer än nio månader under ett kalenderår i Malta. En sådan individ förväntas lämna Malta under en period av minst tre månader under ett kalenderår och är inte berättigad till varaktig bosättning. I sådana fall behöver den ansökande inte ingå ett kvalificerande avtal (Qualifying Contract) för att dra nytta av reglerna i fråga om individer med stor nettoförmögenhet (High Net-Worth Individuals Rules). Om dock en ansökande uppger i ansökningsblanketten att han eller hon har för avsikt att bosätta sig varaktigt i Malta måste han eller hon ingå ett kvalificerande avtal. Detta är ett avtal vars form fastställs av ministern och varigenom ett bidrag på 500 000 euro ges till den maltesiska staten.

Det är viktigt att lägga märke till att den särskilda skattestatus som reglerna i fråga om individer med stor nettoförmögenhet beviljar inte ger förmånstagaren rätt att resa in, vistas och bo i Malta vid någon tidpunkt under varaktigheten av denna status. Man kan dock ansöka om lämplig invandringsdokumentation på grundval av sådan status.

Villkor som gäller för både EU-medborgare och icke-EU-medborgare

Krav om minsta uppehåll

Ansökanden får inte tillbringa mer än 183 dagar i någon annan jurisdiktion.

Registreringsavgift

En engångsregistreringsavgift på 6 000 euro uppbärs av den maltesiska staten. Tillståndsinnehavare tillåts även att driva en ekonomisk verksamhet i Malta.

Årlig deklaration

En individ som har beviljats denna särskilda skattestatus måste lämna in en årlig deklaration, som ska inkludera alla väsentliga förändringar som inverkar på förmånstagarens särskilda skattestatus.

Inlämning av ansökningar

En ansökan om särskild skattestatus enligt reglerna i fråga om individer med stor nettoförmögenhet får endast lämnas in till kommissionären för den maltesiska skattemyndigheten (Commissioner of Inland Revenue) genom en person som uppfyller kraven för en auktoriserad registrerad mandatär (Authorised Registered Mandatory, ARM) och som är registrerad som sådan hos kommissionären för skattemyndigheten enligt reglerna i fråga om individer med stor nettoförmögenhet. EMD kan, som auktoriserad registrerad mandatär, hjälpa dig både med din ansökan om uppehållstillstånd enligt detta program och med eventuella skattemässiga och juridiska krav.

Maltas pensionsprogramsregler 2012 (The Malta Retirement Programme Rules 2012)

Maltas pensionsprogramsregler 2012 , som gäller för pensionärer, introducerar ett nytt skatteprogram som ger medborgare i EU, EES eller Schweiz, med undantag för maltesiska medborgare, en särskild skattestatus i Malta. Förmånstagarna har rätt att betala skatt enligt en fast skattesats på 15 procent på inkomster från utländska källor som de själva eller deras familjemedlemmar erhåller i Malta, under förutsättning av en lägsta skattebetalning på 7 500 euro och med ett extra belopp på 500 euro per familjemedlem och särskild vårdare, om sådan finns. Programmet ger även rätt att begära skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning. All inkomst som uppkommer i Malta är däremot skattepliktig enligt en skattesats på 35 procent.

Nämnda program kräver att de ansökande, d.v.s. pensionärer, köper eller hyr fast egendom i Malta eller i Gozo. Denna egendom får endast bebos av den ansökande, hans eller hennes familjemedlemmar samt eventuella särskilda vårdare som medföljer dem. Egendomen i fråga måste ha köpts till ett värde som inte understiger 275 000 euro om den är belägen på Malta, eller 250 000 euro om den är belägen på Gozo. Tröskelvärdena vid hyrning är fastställda till minst 9 600 euro per år för en egendom belägen på Malta, eller 8 750 euro per år för en egendom belägen på Gozo. Egendomen i fråga måste fungera som den ansökandes stadigvarande hemvist i världen.

För att man ska ha rätt att ansöka till detta program måste dessutom hela pensionsbeloppet erhållas i Malta och denna pension måste utgöra minst 75 procent av förmånstagarens skattepliktiga inkomst. De ansökande och deras medföljande familjemedlemmar måste även omfattas av en sjukförsäkring som omfattar alla de risker i hela EU som normalt omfattas för maltesiska medborgare.

Förmånstagare för detta program måste ha sin hemvist i utlandet och får inte ha för avsikt att etablera sin hemvist i Malta inom fem år från ansökningsdatumet till programmet i fråga. Ansökande får dessutom inte inneha anställning eller dra nytta av något annat program i Malta som ger särskild skattestatus och de måste inneha en giltig resehandling.

Förmånstagare enligt detta program har hur som helst rätt att inneha en icke-verkställande position i styrelsen för ett företag som har sin hemvist i Malta eller delta i aktiviteter i samband med någon institution eller stiftelse av offentlig karaktär eller någon liknande organisation eller sammanslutning av personer, som också är av offentlig karaktär, eller ägna sig åt filantropiskt, undervisningsmässigt eller forsknings- och utvecklingsmässigt arbete som utförs i Malta.

Något som är viktigt att notera är att förmånstagare för detta program måste tillbringa minst 90 dagar per kalenderår i Malta, vilket beräknas i genomsnitt över en period av fem år, och får inte tillbringa mer än 183 dagar i någon annan, utländsk jurisdiktion. Slutligen måste ansökande uppfylla kraven i ett lämplighetstest som fastställs av relevanta maltesiska myndigheter.

Ovannämnda kvalifikationskriterier måste uppfyllas varje år. Förmånstagare måste därför årligen behålla sin egendom eller sitt hyreskontrakt i enlighet med ovannämnda krav, förnya sina relevanta sjukförsäkringar varje år och uppfylla de minimala vistelsekraven enligt ovan under varje år som de innehar sådan status.

En ansökningsavgift på 2 500 euro ska betalas till de maltesiska myndigheterna och ansökningar får endast lämnas in genom en auktoriserad registrerad mandatär. EMD kan, som licencierad auktoriserad registrerad mandatär, hjälpa dig under hela ansökningsprocessen liksom med de skyldigheter som programmet kräver ska iakttas.

Högkvalificerade yrkesmän

Genom rättsligt meddelande 106 av år 2011, med titeln "Highly Qualified Persons Rules, 2011" ("Regler i fråga om högkvalificerade personer, 2011"), har nya regler utfärdats genom vilka individer som erhåller anställningsinkomst från en "berättigande befattning" är föremål för en fast skattesats på 15 procent på sin anställningsinkomst i stället för de progressiva skattesatser vars tak uppgår till 35 procent. Målsättningen med implementeringen av dessa regler är att locka utlandsboende personer som arbetar inom särskilda specialiserade sektorer att flytta till Malta och på så sätt fortsätta att öka Maltas attraktivitet som ett ansett centrum för experttjänster.

Anställningsinkomst från en berättigande befattning beläggs med en lägre skattesats på 15 procent om inkomsten i fråga uppgår till minst 75 000 euro per år. Om inkomsten överstiger 5 miljoner euro är överskottet skattefritt. En berättigande befattning definieras som en anställning hos ett företag som licensieras och/eller erkänns av Maltas finanstjänstemyndighet, Malta Financial Services Authority (MFSA), eller Maltas lotteri- och spelmyndighet, Lotteries and Gaming Authority (LGA). Dessutom har detta incitament nyligen utvidgats till att omfatta berättigande befattningar vid företag som faller inom ansvarsområdet för Maltas transportmyndighet, Authority for Transport in Malta (TM), nämligen företag som innehar ett drifttillstånd(AOC) utfärdat av TM. Följande är berättigande befattningar:

MFSA 1 LGA 2 TM 3
Chief Executive Officer, Chief Risk Officer, Chief Financial Officer, Chief Operations Officer och Chief Technology Officer;; Chief Executive Officer, Chief Risk Officer (inklusive Fraud and Investigations Officer), Chief Financial Officer, Chief Operations Officer, Chief Technology Officer och Chief Commercial Officer; Chief Executive Officer, Chief Risk Officer, Chief Financial Officer, Chief Operations Officer (inklusive Aviation Accountable Manager) och Chief Technology Officer;
Portfolio Manager, Chief Investment Officer, Senior Trade/Trader, Senior Analyst (inklusive Structuring Professional), Actuarial Professional, Chief Underwriting Officer, Chief Insurance Technical Officer; Odds Compiler Specialist, Head of Research and Development (inklusive Search Engine Optimisation och Systems Architecture); Aviation Continuing Airworthiness Inspector, Aviation Flight Operations Inspector och Aviation Training Manager;
Head of Marketing och Head of Investor Relations Head of Marketing (inklusive Head of Distribution Channels) och Head of Investor Relations Head of Marketing

1. Från och med den 1 januari, 2011
2. Från och med den 1 januari, 2010
3. Från och med den 1 januari, 2012

Följande villkor måste uppfyllas för att yrkesmannen ska kunna dra nytta av den lägre skattesatsen på 15 procent:

 • Individen erhåller anställningsinkomst som är föremål för skatt i Malta i fråga om arbete som utförs i Malta eller i fråga om perioder som tillbringas utanför Malta i samband med sådant arbete.
 • Individen innehar yrkesmässiga kvalifikationer och har minst fem års erfarenhet.
 • Individen har inte dragit nytta av några andra avdrag som är tillgängliga för utlandsboende personer som arbetar med investeringstjänster.
 • Anställningsavtalet är föremål för maltesiska lagar för utförande av genuint och effektivt arbete.
 • Individen deklarerar fullständigt i sin maltesiska självdeklaration all inkomst som härleds från hans anställningsavtal.
 • Individen har inte sin hemvist i Malta.

Alla rättigheter upphävs retroaktivt om individen är en tredjelandsmedborgare och han eller hon antingen vistas fysiskt i Malta i sammanlagt mer än fyra år eller direkt eller indirekt förvärvar någon fast egendom i Malta, inklusive eventuella rättigheter behäftade med sådan.

Den lägre skattesatsen gäller för en fortlöpande period av fem år för medborgare i EES och Schweiz och för en fortlöpande period av fyra år för medborgare i andra länder. Personer som anställdes enligt ett anställningsavtal som kräver att de utövar sin tjänst i Malta före den 1 januari 2009 kan inte utnyttjaden fasta skattesatsen på 15 procent.

Högkvalificerade individer som återvänder till Malta för att arbeta i landet

Alla individer som har etablerat sig i ett expertområde och återvänder till Malta för stadigvarande bosättning och för att arbeta i Malta får dra nytta av en lägre skattesats på 15 procent på inkomst från anställning som utövas i Malta. Detta gäller under förutsättning att individen har varit stadigvarande bosatt i Malta i minst tjugo år. Dessutom får individen i fråga inte ha varit stadigvarande bosatt i Malta under de tio fortlöpande åren innan hans eller hennes återvändande.

Skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning

Bofasta personer i Malta skyddas genom dubbelbeskattningsavtal, som säkerställer att skatt aldrig betalas två gånger på samma inkomst i olika länder. Malta har ett omfattande nätverk av dubbelbeskattningsavtal. De flesta avtal är baserade på OECD:s modellavtal och skattelättnad beviljas enligt den s.k. creditmetoden enligt vilken kredit ges för inbetald utländsk skatt. I de fall där inget dubbelbeskattningsavtal finns uppnås i stor utsträckning samma resultat genom en annan form av skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning som finns tillgänglig enligt inhemsk lagstiftning, nämligen ensidig skattelättnad.

Arvsskatt och överlåtelseskatt

I Malta betalas ingen arvsskatt. Dock ska skatt på dokument och överlåtelser betalas av den avlidna personens arvingar eller köparen av en fastighet belägen i Malta samt vid arv eller köp av aktier i maltesiska företag.

Sådan skatt ska emellertid inte betalas för aktieöverlåtelser som utförs av aktieägare i handelsbolag som har affärsintressen till mer än nittio procent utanför Malta eller för aktieöverlåtelser som utförs av sådana bolag. Dessutom gäller ett undantag från skatt på aktieöverlåtelser i holdingbolag i de fall där mer än hälften av stamaktiekapitalet, rösträtterna och vinsträtterna innehas av personer som inte är bosatta i Malta. Med undantag för vissa fall ska skatt betalas till en sats på fem procent när det gäller fastighet och två procent när det gäller aktier.

Fastighetsköp

Icke bosatta personer får fritt köpa en egendom i Malta under förutsättning att de erhåller ett AIP-tillstånd. Denna restriktion gäller inte egendomar belägna i särskilda anvisade områden (Special Designated Areas) samt, i fråga om EU-medborgare som inte har varit bosatta i Malta i minst fem kontinuerliga år, egendom som ska fungera som deras primära bostad. Å andra sidan kan EU-medborgare som har varit bosatta i Malta i minst fem kontinuerliga år köpa hur många egendomar de vill.

I de fall där en av makarna är EU-medborgare och den andra inte är EU-medborgare kan båda likaledes dra nytta av det undantag som nämns ovan och förvärva egendom utan att behöva erhålla ett AIP-tillstånd under förutsättning att förvärvet görs för att de där ska etablera sin primära bostad.

Undantag finns även för förvärv av fast egendom som en EU-medborgare gör för att driva sin affärsverksamhet eller tillhandahålla tjänster. I sådana fall ska en deklaration som återspeglar köparens avsikt med förvärvet infogas i motsvarande köpekontrakt.

I de fall där en köpare behöver ett AIP-tillstånd måste egendomen motsvara ett visst minimivärde som ändras med jämna mellanrum.

Införsel av hushållsvaror och möbler

Individer som bosätter sig i Malta får föra in sina hushållsvaror och möbler i Malta utan moms och importtull. För bosatta tredjelandsmedborgare kan tullmyndigheterna begära att de betalar en handpenning eller tillhandahåller en bankgaranti för moms- eller tullbeloppet i fråga. Handpenningen återbetalas när bevis framläggs på vistelse i Malta under sammanlagt 200 dagar under en period av 365 dagar.

Aktuell information per den 16 januari 2013

Om du vill ha mer information kontaktar du EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Fax: (+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

Informationen ovan är av allmän natur och är inte speciellt inriktad på någon individ eller enhet. Även om vi strävar efter att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information kan vi inte garantera att sådan information är tillförlitlig då den publiceras eller att den fortsätter att vara tillförlitlig i framtiden. EMD Advisory Services Ltd, dess chefer, personal, medarbetare och relaterade/associerade företag kan inte hållas ansvariga för åtgärder som vidtas utifrån ovanstående information eller för eventuella felaktiga uppgifter eller borttagen information som anges här. Professionell rådgivning bör sökas innan några beslut fattas utifrån den information som anges ovan.

SV_V13U201301