Truster och stiftelser på Malta

JURIDIK – SKATT – RÅDGIVNING – FÖRETAG

Malta har en mycket särpräglad lagstiftning som är en blandning av civilrätt och engelska common law. Före antagandet av lagen om truster och förvaltare (the Trusts and Trustees Act) år 2004 ansågs truster vara något av en styggelse för den nationella rättsordningen, vilket fortfarande är ståndpunkten i andra traditionellt civilrättsliga länder. Sedan 2004 har dock förtroendet för trustbranschen på Malta stärkts i och med de privaträttsliga och kommersiella fördelar som följer när branschen värderas högre och betraktas som en viktig faktor för att stimulera till ytterligare ekonomisk tillväxt. 2007 utökades det maltesiska lagsystemet ytterligare genom antagandet av en omfattande lagstiftning som reglerar både privata och offentliga stiftelser.

En unik trustlagstiftning

Den maltesiska trustlagstiftningen baseras på trustlagstiftningen (Jersey Law) från 1984 och tillåter upprättande av truster med förmånstagare, fast eller diskretionärt, liksom upprättandet av truster för välgörande ändamål. Inga andra ändamålstruster är tillåtna enligt maltesisk lag. En trust kan gälla inter vivos, det vill säga under stiftarens livstid. En trust kan också gälla causa mortis, det vill säga om stiftaren avlider. Trusten är således ett effektivt och flexibelt verktyg för egendomsplanering. Under årens lopp har truster många gånger varit lösningen där traditionella civilrättsliga arrangemang saknat lämpliga lösningar som kan tillgodose särskilda situationer. Trustens utformning skräddarsys för att tillgodose de särskilda behoven i varje aktuellt fall, men i båda scenarierna erbjuder trusten framför allt följande fördelar:

  • Nettning av tillgångar som ingår i trusten.
  • Förvaltarens förvaltningsansvar.
  • Förvärvet av arvsrättigheter som förmånstagarna kan åberopa.

Maltesiska truster kan vara privata eller kommersiella, men i båda fallen är alltid en person (”förvaltare”) involverad som förvaltar egendom för andra förmånstagares intressen. Förvaltarskapets höjdpunkt är det lagstadgade förvaltningsägarskap som förvaltaren innehar. Stiftaren (settlor) kan utse en beskyddare (protector) för att utöva tillsyn och även kommunicera med förvaltaren via ”instruktionsbrev” (letter of wishes), så att en kommunikationskanal upprätthålls mellan alla berörda parter. Maltesisk lagstiftning innehåller detaljerade bestämmelser för förvaltningsinstitut samt de rättsliga förvaltningsskyldigheter som definierar de juridiska förhållandena i trustsammanhang.

Privata truster är till för privatpersoner som är i behov av typen inter vivos eller causa mortis. De upprättas i familjesammanhang och skräddarsys för att passa särskilda konstellationer. I egendomsplanering kan trusten utformas efter särskilda situationer och dynamiska lösningar möjliggörs så långt villkoren för inter vivos och causa mortis tillåter att de kombineras. På så vis kan en stiftare själv planera hela förvaltningen av sin egendom. Vid upprättandet av privata truster kan förvaltarna vara både medlemmar i stiftarens familj alternativt professionella förvaltare, som är vederbörligen licensierade hos den maltesiska tillsynsenheten för finansiella tjänster.

Å andra sidan sträcker sig kommersiella truster från säkerhetstruster som kan fungera tillsammans med den utförliga privata säkerhetsrätt som finns på Malta, till truster som kan användas för att inrätta system för kollektiva investeringar och truster som används i samband med värdepapperserbjudanden. När det gäller kommersiella truster ges en mer omfattande grad av handlingsfrihet och flexibilitet vid inrättandet av trusten i den mån som villkoren i trusten bestäms utifrån den specifika stiftelseurkunden, vari kontraktsavtalet mellan parterna återspeglas samtidigt som tryggheten och säkerheten som krävs i kommersiella sammanhang betonas. Regleringen av kommersiella truster är anpassad till behoven i den kommersiella världen och har bidragit till ökningen av truster inom området. Det är viktigt att de kommersiella trusterna hanteras av professionella förvaltare, eftersom det är de som lyfter fram trustens förmåner i kommersiellt syfte som i slutändan ska gynna transaktionsparterna.

Stiftelser på Malta

Stiftelser har länge varit en del av det maltesiska rättssystemet och är typiska för ett civilrättsligt system. Under 2007 lades ett andra tillägg till i den maltesiska civillagstiftningen varmed den lag som reglerar stiftelser utarbetades. En stiftelse är en organisation som förvaltar en förmögenhet som grundaren har avsatt för ett särskilt ändamål. Ändamålet kan antingen vara till förmån för en namngiven person eller grupp av personer (så kallade ”privata stiftelser”) eller för att uppfylla ett specifikt syfte (välgörande, ideellt eller annat socialt ändamål, samt verksamhet utan vinstintresse – så kallade ”donationsfonder”).

Som regel går det inte att upprätta en stiftelse för att uppfylla ett kommersiellt syfte, men följande undantag är tillåtna enligt maltesisk lag:

  • En stiftelse kan vara passiv ägare av kommersiell egendom eller till andelar i ett vinstdrivande företag, ett franchiseföretag, ett varumärke eller en inkomstproducerande tillgång, liksom ett fartyg,
  • Stiftelsen kan fungera som en kollektiv investering och utfärda enheter till investerare däri för passiv förvaltning av en gemensam grupp av tillgångar,
  • Stiftelsen kan utnyttjas som ett verktyg i syfte att emittera värdepapper.

Enligt maltesisk lag skall en stiftelse upprättas skriftligt i en offentlig handling när det gäller inter vivos-stiftelser, eller i ett testamente som publicerats enligt maltesiska lagkrav när stiftelsen är avsedd att fungera causa mortis.

När en stiftelse registreras i registret över juridiska personer (Registrar of Legal Persons) blir den en egen juridisk person och kan dra nytta av de aktiebolagsbegrepp som oftast förknippas med företagslagstiftning. Grundaren, som upprättar stiftelsen, måste utse en eller flera administratörer som har befogenhet att hantera och skydda förmögenheten. Dessutom kan ett övervakande råd utses för att kontrollerar de åtgärder som administratörerna utför.

Valet att upprätta antingen en trust eller en stiftelse måste alltid grundas på en djupgående förståelse av egenskaperna hos båda arrangemangen, i enlighet med det aktuella fallet. Det maltesiska rättssystemet är stolta över att kunna erbjuda ett unikt och brett utbud av alternativ för investerare, eftersom man erbjuder både truster som är typiska för engelska common law-länder och stiftelser som är typiska för civilrättsliga länder.

Family office och förvaltning

Omstrukturering av familjeegendom har blivit ett viktigt verksamhetsområde för finansiella tjänsteföretag. Malta, med sitt ständigt växande goda anseende som ett mångsidigt finansiellt tjänstecentrum, håller på att etablera sig som en attraktiv plats för förvaltning av familjeaffärer. Finansiella tjänsteföretag på Malta tillhandahåller tjänster till kunder och deras kommande generationer med hjälp av den rikliga mängd juridiska arrangemang som finns tillgängliga både inom nationell rätt samt genom antagandet av passande lösningar från andra rättssystem. Frågor som rör strukturering av tillgångar, överföring av familjetillgångar, successionsplanering och förmögenhetsskydd bedöms på ett övergripande sätt för att utforma en effektiv förvaltningsstruktur. Detta uppnås med hjälp av skräddarsydda lösningar: holdingbolag, truster eller stiftelser, investeringsfonder, registrerade kontorstjänster, styrelseuppdrag för företag och den överväldigande mängd andra alternativ som finns tillgängliga under det robusta maltesiska rättssystemet.

Om du vill ha mer information kontaktar du EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Fax: (+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

Informationen ovan är av allmän natur och är inte speciellt inriktad på någon individ eller enhet. Även om vi strävar efter att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information kan vi inte garantera att sådan information är tillförlitlig då den publiceras eller att den fortsätter att vara tillförlitlig i framtiden. EMD Advisory Services Ltd, dess chefer, personal, medarbetare och relaterade/associerade företag kan inte hållas ansvariga för åtgärder som vidtas utifrån ovanstående information eller för eventuella felaktiga uppgifter eller borttagen information som anges här. Professionell rådgivning bör sökas innan några beslut fattas utifrån den information som anges ovan.

SV_V01U201201