Registrering av fartyg och båtar
under Maltesisk flagg

JURIDIK – SKATT – RÅDGIVNING – FÖRETAG

Malta ligger strategiskt som en knutpunkt för många viktiga handelsfarleder. Eftersom den maltesiska flaggen har gott rykte och är ett populärt flaggval, är Maltas fartygsregister idag ett av de största och mest välrenommerade fartygsregistren i världen. Alla typer av fartyg kan registreras under maltesisk flagg och dra fördel av särskilda förmåner, framförallt skattemässiga, som den maltesiska lagen ger utrymme för.

Fördelar

 • En internationellt erkänd och välrenommerad jurisdiktion
 • Lagstiftning som uppfyller EU:s krav
 • Efterlevnad av internationella säkerhetskonventioner
 • Ett välorganiserat och effektivt registreringssystem
 • Tydlig och specifik lagstiftning för inteckning
 • Låga registreringskostnader
 • Inga restriktioner vad gäller skepparens, befälens eller besättningens nationalitet
 • Inga restriktioner vad gäller försäljning eller överlåtelse av aktier i bolag som äger maltesiska fartyg
 • Förmånsbehandling av maltesiska fartyg i vissa hamnar
 • Hjälp vid brådskande ärenden dygnet runt, alla dagar i veckan
 • Ett internationellt sjöfartscentrum som ger tillgång till en mängd sjöfartstjänster – allt från bunkring och bogsering till skeppsvarv och reparationer
 • Attraktiva fördelar för ägare, befraktare och finansiärer av maltesiska fartyg på mer än 1 000 nettoton (NT). Dessa fördelar kan i vissa fall även gälla mindre fartyg.
 • Det totala bruttotonnaget (BT) registrerat på Malta är över 39 miljoner (2010)
 • Genomsnittsåldern för fartyg som är registrerade på Malta är 12,78 år (2010)
 • Malta har en av de tio största fartygsregistrena i världen (2010)
 • Har det näst största fartygsregistret i Europa (2010)

Kvalificering och registrering av fartyg

Alla maltesiska och europeiska medborgare, samt alla företag som är registrerade på Malta eller i något EU-land, kan registrera ett fartyg under maltesisk flagg. En EU-medborgare som inte är bosatt på Malta måste dock utse en inhemsk agent på Malta. De som inte är EU-medborgare kan registrera ett fartyg under namnet på ett maltesiskt företag som de har etablerat och äger. Organisationer som inte är registrerade inom EU kan registrera ett fartyg på Malta om en inhemsk agent utses på Malta och om registratorn anser att organisationen fungerar som en juridisk person enligt lagarna i det land där verksamheten bedrivs.

Fartyg kan också registreras på Malta medan de fortfarande byggs eller utrustas, innan de är färdigställda. Den maltesiska lagstiftningen ger ett fullgott skydd för både finansiärer och fartygsägare. Inteckningssystemet är okomplicerat och den maltesiska sjöfartsmyndigheten tillämpar lagen på ett strikt men rättvist sätt, vilket garanterar tydlighet och korrekthet.

Fartyg som är mellan 15 och 20 år gamla måste genomgå en besiktning av en auktoriserad flaggstatsinspektör före den preliminära registreringen eller inom en månad därefter. Fartyg som är äldre än 25 år kan inte registreras om inte ett särskilt godkännande har utfärdats av registratorn.

Registrering

Fartyg kan registreras preliminärt på Malta i upp till sex månader. Registreringsperioden kan förlängas på begäran hos den maltesiska sjöfartsmyndigheten. Vid preliminär registrering av fartyg måste följande handlingar lämnas in:

 • En ansökan om registrering från ägaren eller en auktoriserad representant och om så krävs, en ansökan om ändring av fartygets namn
 • En kopia av identitetskortet för den person som undertecknar och i tillämpliga fall, en fullmakt
 • Bevis om behörighet att äga ett maltesiskt fartyg. Om ansökan görs av en juridisk person ska stiftelseurkund och bolagsordning lämnas in och om den görs av organisationer eller medborgare som inte tillhör EU ska en inhemsk agent utses.
 • Om det rör sig om icke maltesiska ägare ska en inhemsk agent utses
 • En ansökan om radiolicens
 • I tillämpliga fall, en kopia av fartygets internationella mätbrev (International Tonnage Certificate)
 • En försäkran om ägarskap ska göras av ägaren eller en auktoriserad representant inför registratorn
 • Intyg på att fartyget är sjödugligt. När det gäller handelsfartyg krävs en bestämning av klass av en erkänd organisation samt uppgifter om fartygets lagstadgade certifiering, inklusive intyg på att bolaget uppfyller ISM (International Safety Management Code).
 • I tillämpliga fall, en förfrågan om att den maltesiska sjöfartsmyndigheten ska godkänna att lämpligt erkänt klassificeringssällskap utfärdar fartygets och företagets lagstadgade certifikat
 • När så krävs, en ansökan om certifikat för säkerhetsbesättning (Minimum Safe Manning Certificate) när så krävs
 • För båtar i yrkestrafik krävs ett efterlevnadsintyg
 • Betalning av initiala registreringsavgifter och årlig tonnageskatt.
 • Vid begäran kan fartyg registreras snabbt och enkelt inom 48 timmar efter det att all obligatorisk dokumentation tagits emot
 • Om fartyget ska kunna registreras permanent måste följande dokument lämnas in till det maltesiska fartygsregistret:
 • Ett byggnadsintyg om fartyget inte har varit registrerat någon annanstans. Om fartyget har varit registrerat tidigare kräver den maltesiska sjöfartsmyndigheten ett köpebrev eller motsvarande handling.
 • I tillämpliga fall krävs en annullering av registercertifikatet från det förra registreringslandet. I dokumentet ska det framgå att fartyget är fritt från gravation eller liknande.
 • När det gäller SOLAS-fartyg krävs en kopia av den senaste versionen av fartygshistoriken (Continuous Synopsis Record) som utfärdats av behörig myndighet där fartyget senast varit registrerat
 • Ett besiktningscertifikat och en kopia av det internationella mätbrev (International Tonnage Certificate) som utfärdats av en godkänd skeppsbyggnadsinspektör
 • En CE-märkning som tillåter fartyget att komma in på territorialvatten
 • Bevis på att fartyget har betecknats i enlighet med lagstiftning (Carving and Marking Note)

Registrering av fartyg som hyrs ut utan besättning

Enligt maltesisk lagstiftning kan maltesiska fartyg som hyrs ut utan besättning registreras under maltesisk flagg. Även maltesiska fartyg som hyrs ut utan besättning och som seglar under utländsk flagg kan registreras.

Det viktigaste är att de två registren är förenliga och att frågor om fartygets äganderätt, inteckningar och gravation styrs av det underliggande registret, medan fartygets verksamhet faller under lagstiftningen som gäller för registret för fartyg som hyrs ut utan besättning. Om dessa parametrar är uppfyllda har fartyg som hyrs ut utan besättning samma rättigheter, privilegier och skyldigheter som alla andra fartyg som är registrerade på Malta.

Registreringen av ett fartyg som hyrs ut utan besättning ska gälla så länge fartyget hyrs ut eller tills den underliggande registreringen upphör, beroende på vilket som inträffar först. Registreringen gäller dock aldrig längre än två år. Registreringen kan förlängas ytterligare i perioder om två år.

Redarorganisationer och tonnagebeskattade fartyg

Ett företag kvalificeras som en redarorganisation om den huvudsakliga verksamheten gäller:

 • Ägande, drift (via uthyrning eller på annat sätt), administration och förvaltning av ett fartyg som registrerats på Malta (eller som registrerats under ett annat lands flagga) och all underordnad ekonomisk, säkerhetsmässig och yrkesmässig verksamhet i anslutning till detta, och/eller
 • Aktieinnehav eller andra ägarintressen i maltesiska eller utländska företag som har etablerats för något av de ändamål som anges i maltesisk lagstiftning och utövande av all underordnad ekonomisk, säkerhetsmässig och yrkesmässig verksamhet i anslutning till detta, och/eller
 • Kapitalanskaffning genom lån, utfärdande av garantier eller värdepapper av redarorganisationen, om syftet med sådan verksamhet är att uppnå de mål som uppges i den här artikeln för den egna redarorganisationen eller för andra redarorganisationer inom samma grupp.

En redarorganisation anses vara en licensierad redarorganisation när den har registrerats som ägare eller som uthyrare utan besättning för ett fartyg som registrerats på Malta. Om redarorganisationen bedriver annan verksamhet än de som anges ovan måste en formell licensansökan lämnas in. Företagets huvudkontor behöver inte vara placerat på Malta, men företaget måste bedriva verksamhet på ön. Det finns inga restriktioner för försäljning och överlåtelse av aktier eller lager i ett maltesiskt redarföretag.

Under förutsättning att alla relevanta registreringsavgifter och tonnageskatter betalas på ett korrekt sätt, kan redarorganisationer som är registrerade och licensierade enligt maltesisk lag dra nytta av vissa skattemässiga fördelar relaterade till redarverksamheten. Redarorganisationer kan även dra nytta av ytterligare förmåner om de äger ett tonnagebeskattat fartyg (ett fartyg fastställs som tonnagebeskattat av departementschefen eller är ett gemenskapsfartyg på minst 1 000 nettoton som ägs helt, hyrs ut, sköts, administreras eller drivs av en redarorganisation).

Dessutom kan departementschefen fastställa att ett fartyg som inte är ett gemenskapsfartyg (ett fartyg som är registrerat enligt lagarna i ett EU- eller EES-land) men som ägs, hyrs ut, sköts, administreras eller på annat drivs av en licensierad redarorganisation, är ett tonnagebeskattat fartyg om den strategiska och affärsmässiga hanteringen av alla fartyg som ägs, sköts eller drivs av den nämnda licensierade redarorganisationen faktiskt bedrivs från gemenskapen och att detta kan bevisas till departementschefens tillfredsställelse.

Några av fördelarna är:

 • Ingen skatt debiteras eller ska betalas vid inkomst, förutsatt att inkomsten kommer från rederiverksamhet i en licensierad redarorganisation
 • Ingen skatt debiteras eller ska betalas vid inkomst, vinst eller avkastning i en licensierad redarorganisation om inkomsten, vinsten eller avkastningen kommer från försäljning eller annan överlåtelse av ett tonnagebeskattat fartyg eller från avyttring av någon form av rättighet att förvärva ett fartyg som vid leverans eller färdigställande skulle räknas som ett tonnagebeskattat fartyg
 • Ingen skatt debiteras eller ska betalas vid vinst som har uppkommit vid konkurs, återköp, annullering eller annan avyttring av aktier, värdepapper eller andra intressen, inklusive goodwill, i en licensierad redarorganisation som äger, driver, administrerar eller sköter ett tonnagebeskattat fartyg under tiden som fartyget är ett tonnagebeskattat fartyg
 • Ingen stämpelskatt debiteras vid registrering av ett tonnagebeskattat fartyg enligt lagen om sjöfartshandel (Merchant Shipping Act) och andra registreringar som avser tonnagebeskattade fartyg
 • Ingen stämpelskatt debiteras vid försäljning eller annan typ av överlåtelse av ett tonnagebeskattat fartyg eller aktier i ett sådant fartyg
 • Ingen stämpelskatt debiteras vid utfärdande eller fördelning av värdepapper eller ägarintresse i en licensierad redarorganisation eller vid inköp, överföring, tilldelning eller förhandling om någon form av värdepapper eller ägarintresse i en licensierad redarorganisation eller annat företag
 • Ingen stämpelskatt debiteras vid registrering av någon typ av inteckning eller annan avgift för, eller relaterat till, ett fartyg eller en licensierad redarorganisation, samt ej heller för överföringar eller betalningar av dessa, inbetalningar relaterade till detta eller eventuella tilldelningar som beviljats i samband med detta, och
 • Ingen stämpelskatt debiteras vid tilldelning av rättigheter och intressen eller vid övertagande av förpliktelser med avseende på något fartyg eller aktier i ett sådant fartyg.

Moms på båtuthyrning

Enligt denna förmån gäller sänkt moms, förutsatt att köparen av fartyget hyr ut det till en tredje part (oavsett om det är en person eller ett företag) på rent affärsmässiga grunder. Vid sådan uthyrning ska fullständig moms debiteras och ingående moms på relaterade affärsutgifter kan dras av.

När ett maltesiskt bolag förvärvar ett fartyg blir köpet momsneutralt (om fartyget köps från ett annat EU-land) och därmed betalas ingen moms fysiskt på Malta. Momsen debiteras och dras av i samma momsdeklaration. Om ett momsintyg krävs för fartyget kan ett dokument på begäran erhållas från skatteverket som bevis på att momsen på fartygsköpet har deklarerats på Malta. När fartyget sedan säljs till en tredje part debiteras den aktuella köparen för momsen som vidarebefordras till skatteverket.

Denna förmån gäller om ett fartyg som köpts av det maltesiska bolaget hyrs ut i högst tre år till en annan relaterad person eller ett annat relaterat företag som åläggs att betala moms på hyresbetalningarna. Eftersom moms bara kan debiteras under den del av tiden då fartyget befunnit sig inom EU: s territorialvatten har det maltesiska skatteverket upprättat särskilda schabloner för hur länge fartyg befinner sig inom EU:s territorialvatten. Dessa schabloner baseras på fartygets längd och hur det drivs. Därför debiteras momsen som för närvarande är 18 %, endast på en procentandel av hyresbetalningarna. En segelbåt som är över 24 meter lång bedöms till exempel användas till 30 % i EU: s territorialvatten och till 70 % utanför sådana vatten. Maltesisk moms debiteras av uthyraren till den som hyr fartyget på 30 % av värdet för de månatliga hyresbetalningarna.

Skatteverket utfärdar ett momsbetalningsintyg i hyrestagarens namn, som ägare, vilket visar att momsen har betalats till fullo. Ytterligare villkor kan införas av skatteverket.

Registrering av båtar i yrkestrafik

Maltesisk lagstiftning är mycket förmånlig vad gäller driften av båtar i yrkestrafik. Båtar som används i yrkestrafik kan registreras som yrkesfartyg så länge de inte bär last eller har fler än 12 passagerare. Följande fartygsklasser kommer att beaktas för registrering som yrkesfartyg under maltesisk flagg

 • Båtar som används för yrkestrafik och som är mellan 15 och 24 meter långa totalt.
 • Båtar som används för yrkestrafik, är längre än 24 meter och väger mindre än 500 BT.
 • Båtar som används för yrkestrafik, är längre än 24 meter och väger mellan 500 och 3 000 BT.

Enligt maltesisk lagstiftning betalas en årlig tonnageskatt istället för inkomstskatt för båtar i yrkestrafik, förutsatt att de är registrerade på Malta och ägs av maltesiska redarorganisationer. Dessutom är registreringskostnaderna för båtar i yrkestrafik fördelaktiga eftersom den årliga registreringsavgiften och särskilt tonnageskatteavgiften varierar beroende på fartygets storlek.

Registreringskostnader

En registreringsavgift ska betalas för alla fartyg vid registreringstillfället och därefter varje år. Avgiften är beroende av fartygets bruttotonnage, typ och ålder.

Det finns två typer av årliga avgifter: en grundavgift och en tonnageskatt. Den senare beräknas utifrån fartygets tonnage.

Det maltesiska registret uppmuntrar även till registrering av nya fartyg med förmånen att registreringsavgifterna kan öka eller minska beroende på fartygets ålder.

Om du vill ha mer information kontaktar du EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Fax: (+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

Informationen ovan är av allmän natur och är inte speciellt inriktad på någon individ eller enhet. Även om vi strävar efter att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information kan vi inte garantera att sådan information är tillförlitlig då den publiceras eller att den fortsätter att vara tillförlitlig i framtiden. EMD Advisory Services Ltd, dess chefer, personal, medarbetare och relaterade/associerade företag kan inte hållas ansvariga för åtgärder som vidtas utifrån ovanstående information eller för eventuella felaktiga uppgifter eller borttagen information som anges här. Professionell rådgivning bör sökas innan några beslut fattas utifrån den information som anges ovan.

SV_V07U201201