Fjärrspel på Malta

JURIDIK – SKATT – RÅDGIVNING – FÖRETAG

Malta har blivit Europas centrum för internet- och fjärrspel. Malta licensierar företag som erbjuder fjärrspelsverksamhet såsom kasino, poker, sportvadslagning, P2P, lotterier samt programvaruleverantörer via fjärrkommunikationsteknik. Företag som är verksamma inom fjärrspelsbranschen och etablerade på Malta drar fördel av ett stabilt juridiskt system tack vare de noggranna bestämmelserna för fjärrspel (Remote Gaming Regulations) från 2004, samt mycket attraktiva skattemässiga fördelar som exempelvis förmånliga skattesatser för företag och spel.

Varför Malta?

 • En EU-medlemsstat där fjärrspel är juridiskt etablerat och reglerat via effektiv lagstiftning, vilket ger aktörerna i branschen fri rörlighet för varor och tjänster.
 • Malta har en attraktiv skattelagstiftning med förmånliga skattesatser för företag och spel.
 • Låga licensavgifter.
 • En välreglerad jurisdiktion som skyddar både spelaktörernas och spelarnas intressen.
 • Höga standarder för att bekämpa pengatvätt.
 • Ett stabilt politiskt och ekonomiskt klimat.
 • Det finns flera olika etablerade och välreglerade institutioner för finansiella tjänster och betalningsplattformar.
 • Ett brett nätverk vad gäller avtal och annan lagstiftning som befriar från dubbelbeskattning.
 • Möjligheten att annonsera i Storbritannien eftersom Malta finns med på Storbritanniens vita lista.
 • Tillgång till specialister och supporttjänster inom spelbranschen.
 • En mycket kompetent och utbildad arbetskraft som talar flera språk.
 • Toppmodern infrastruktur för telekommunikation.
 • Alla licensinnehavare får en kvalitetsstämpel.
 • Malta Remote Gaming Council, som består av licensinnehavare och tjänsteleverantörer, arbetar för att främja samarbetet med myndigheter i frågor som rör fjärrspelsbranschen.

Licenskrav

Alla personer som bedriver fjärrspels-/onlinespelsverksamhet på eller från Malta måste ha licensierats av lotteri- och spelmyndigheten (Lotteries and Gaming Authority, LGA). För att uppfylla kraven för en licens måste den sökande:

 • vara ett aktiebolag registrerat på Malta
 • uppfylla lämplighetskraven
 • ge uttryck för tillfredsställande affärsmässig och teknisk förmåga att utföra sådan verksamhet
 • påvisa att verksamheten täcks av tillräckliga reserver eller säkerheter och kunna garantera utbetalning av spelarvinster och återbetalning av depositioner.

Licensgivningsprocess

Licensieringsprocessen för att få en fjärrspelslicens går till på följande sätt:

en ansökan om fjärrspelslicens, ett lämplighetstest avseende de nyttjandeberättigade ägarna och cheferna, samt en detaljerad affärsplan för den föreslagna verksamheten skickas in;

ett maltesiskt företag bolagiseras och sedan skickas en detaljerad driftshandbok in som sammanfattar programmets och systemets arkitektur, programvaran, säkerhets- och kontrollprocesserna, procedurerna för säkerhetskopiering och katastrofåterställning samt obligatorisk lagstadgad dokumentation.

Efter en godkänd granskning av de inlämnade handlingarna och certifikaten blir det maltesiska bolaget beviljat en fullständing fjärrspelslicens över en period på fem år. Perioden kan förlängas när den går ut. Under licensavtalets första år bör licensinnehavaren starta verksamheten och införskaffa ett efterlevnadscertifikat för fjärrspelsverksamheten baserat på standarden ISO/IEC17799:2000. När licensen har utfärdats och det obligatoriska efterlevnadscertifikatet har införskaffats är licensinnehavaren skyldig att uppfylla vissa villkor som kan åläggas dem av LGA. Ett av dessa villkor innebär att utse en huvudansvarig inom 21 dagar från det att licensen har utfärdats.

Licensavgifter och löptider

När en ansökan om fjärrspelslicens skickas in ska en engångsavgift för handläggning på 2 330 euro betalas till LGA (Lotteries and Gaming Authority). Utöver detta, och innan överensstämmelsegranskningen kan påbörjas, ska en engångsavgift på 1770 euro betalas till LGA, vilken avses täcka den obligatoriska certifieringsgranskningen. När licensen för fjärrspel utfärdas, och därefter årligen, betalas en avgift på 8 500 euro till LGA.

Licenser utfärdas med en giltighetstid på fem år och förnyas i femårsperioder efter det. Vid ansökan om förnyelse av en licens ska en avgift på 1 500 euro betalas till LGA.

Licensklasser

De sökande kan välja att ansöka om en av följande licensklasser:

 • Klass 1 – Verksamheter som tar en risk på upprepande spel som genereras av slumpmässiga händelser (till exempel kasinospel, lotterier, spelautomater och bingo).
 • Klass 2 – Verksamheter som hanterar sina egna risker utifrån en matchbok (sportvadslagning).
 • Klass 3 – Verksamheter som erhåller provision för att marknadsföra och/eller hjälpa till med spel från Malta (P2P, pokernätverk, vadslagning och spelportaler).
 • Klass 4 – Spelplattformar som fungerar som en värd för fjärrspelsaktörer. Den här klassen är avsedd för programvaruleverantörer som vill tillhandahålla värd- och hanteringsresurser på sin plattform.

Klass 1 på klass 4, klass 2 på klass 4 och klass 3 på klass 4 är samma som verksamheterna inom klass 1, klass 2 och klass 3 enligt definitionen ovan, förutom att operatören har en klass 4-plattform som värd, vilket innebär att operatören inte äger någon programvara.

Beskattning

Aktieägarna i det företag som innehar licensen, oavsett om de är fysiska personer eller en koncern, kan utnyttja systemet för återbetalningsbar skattekredit som är tillgängligt enligt maltesisk lag. Tack vare detta system behöver aktieägarna inte heller betala ytterligare skatt på utdelning från företaget. Skatteåterbetalningarna motsvarar vanligen 6/7 (85,7 %) av den totala skatteinbetalningen, inklusive eventuella utländska skatter. Om det utdelande företaget begär avdrag för dubbelbeskattning motsvarar återbetalningen 2/3 (66,6 %) av den betalda skatten.

Mer information hittar du i vårt faktablad Företag och beskattning på Malta.

Under vissa omständigheter kan det vara fördelaktigt att ha ett maltesiskt holdingbolag som mellanhand mellan aktieägarna och licensinnehavaren. Utdelningar och skatteåterbetalningar betalas då till holdingbolaget istället för att betalas direkt till aktieägarna, vilket innebär att direkt skattskyldighet i aktieägarens hemland undviks. Ett sådant mellanliggande företag kan också användas för andra investeringar.

Licensinnehavaren kan även utnyttja Maltas omfattande avtalssamarbete kring dubbelbeskattning och andra former av avdrag kring dubbelbeskattning. Dessutom slipper det licensinnehavande företaget tull på överföringar, valutaväxlingsrestriktioner och realisationsvinster vid överlåtelse av aktier.

Spelskatt

Skatt på spel (som har ett tak på 466 000 euro per licens) beräknas på följande sätt:

 • Endast klass 1: 4 660 euro per månad under de första sex (6) månaderna och 7 000 euro per månad efter det.
 • Klass 1 på klass 4: 1 200 per månad att betala till klass 4.
 • Endast klass 2: 0,5 % på bruttobeloppet för godtagna insatser.
 • Klass 2 på klass 4: 0,5 % på bruttobeloppet för godtagna insatser att betala till klass 4.
 • Endast klass 3: 5 % av den verkliga intäkten (intäkt från rake minus bonus, provisioner och kostnader för betalningshantering).
 • Klass 3 på klass 4: 5 % per månad av den verkliga intäkten att betala till klass 4.
 • Klass 4: Ingen skatt under de första sex månaderna, 2 330 euro per månad under de kommande sex månaderna och 4 660 euro per månad efter det.

Klass 4 ska även betala en månatlig spelskatt om 1 165 euro för varje operatör som de står som värd för på plattformen, om aktören inte innehar en relevant fjärrspelslicens för klass 1 på klass 4, klass 2 på klass 4 eller klass 3 på klass 4.

Huvudansvarig

Varje licensinnehavare måste, enligt bestämmelserna i Remote Gaming Regulations (2004), utse en huvudansvarig. Den huvudansvariga måste godkännas av LGA som genomför en kontroll för att garantera att personen uppfyller lämplighetskraven för att inneha en sådan post. Utöver att personen ska uppfylla lämplighetskraven måste personen i fråga vara bosatt på Malta och inneha en ledande position i det licensierade företag som är registrerat på Malta. Den huvudansvarigas huvudsakliga funktion är att personligen övervaka licensinnehavarens verksamhet och se till att licensinnehavaren följer alla licensvillkor och direktiv som har utfärdats av LGA samt säkerställa att företaget bedrivs i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Om du vill ha mer information kontaktar du EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Fax: (+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

Informationen ovan är av allmän natur och är inte speciellt inriktad på någon individ eller enhet. Även om vi strävar efter att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information kan vi inte garantera att sådan information är tillförlitlig då den publiceras eller att den fortsätter att vara tillförlitlig i framtiden. EMD Advisory Services Ltd, dess chefer, personal, medarbetare och relaterade/associerade företag kan inte hållas ansvariga för åtgärder som vidtas utifrån ovanstående information eller för eventuella felaktiga uppgifter eller borttagen information som anges här. Professionell rådgivning bör sökas innan några beslut fattas utifrån den information som anges ovan.

SV_V08U201302