Bankacılık ve Finans Kurumları

VERGİ, DANIŞMANLIK, KURUMSAL, FAALİYETLER

Malta ekonomisinin temel taşlarından biri olarak kabul edilen finans hizmetleri, aynı zamanda ülkenin en hızlı büyüyen sektörüdür. AB’ye giriş sürecinden sonra daha da hızlı bir şekilde büyüme göstermektedir.

Malta, bünyesinde esnekliğe de yer veren ciddi bir düzenleme yaklaşımını benimsemiş saygın bir finans hizmetleri yargısına sahiptir. Ayrıca, Malta’nın avantajlı vergi rejimi ve çifte vergilendirmeye yönelik etkin indirim mekanizmaları da tek pasaport rejimiyle birlikte finans hizmeti operatörlerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için son derece cazip bir ortam sağlamaktadır.

Bankacılık ve Finans Kurumları

Malta’daki bankacılık faaliyetleri, esas olarak dinamik bir bankacılık ortamında bulunması gereken tüm esnekliklere sahip, modern bir düzenleme rejimi sağlayan 1994 Bankacılık Yasası ile düzenlenmektedir. Bu yasa ayrıca yabancı bankaların Malta’da şube ve temsilcilik ofisleri açmalarına ilişkin yetkilendirme süreçleri doğrultusunda hükümler getirmekte ve buna ek olarak elektronik para kurumları düzenlemesini de sağlamaktadır. Yukarıda bahsedilenlerin dışındaki finans kurumları ise öncelikli olarak 1994 Finans Kurumları Yasası ile düzenlenmektedir.

Kredi Kurumları

Bankacılık faaliyetleri 1994 Bankacılık Yasasının yanı sıra, bu alandaki AB Yönergelerini yansıtan bir dizi tüzük ve yönerge ile düzenlenmektedir.

Son yıllarda birçok yabancı kredi kurumu Malta’da yer edinmiş olup, bunların çoğu bankacılık sektöründeki özel niş pazarlarda faaliyet göstermektedir.

Yetkilendirme Kriterleri

Kredi kuruluşu için gereken minimum öz kaynak ihtiyacı beş milyon Avro olup, bu kaynakların yeterliliği risk ağırlıklı kalemler esasına göre ölçülmektedir. 1994 Bankacılık Yasası, bankaların kendi fonları ile ilgili büyük riskleri belirleyerek ve sınırlandırarak risk yoğunlaşması ölçümü ve izlemesinin önemini kabul etmektedir. Sıkı bir şekilde uygulanması gereken bir başka kriter ise “dört göz” ilkesidir. Bunların yanı sıra, sağlanması gereken diğer şartlar: ihtiyatlı yönetim; doğru ve düzgün kişiler; dürüstlük ve profesyonellik; yeterli bilgi akışı; konsolide denetim imkanı.

Avrupa Pasaport Rejimi

2004 Kredi Kuruluşları için Avrupa Pasaport Hakları Tüzüğü hükümlerine göre, kredi kuruluşları tek pasaport rejiminden yararlanabilir ve öngörülen formaliteler tamamlandığında, şube açmak veya ülke sınırları dışında hizmet vermek suretiyle bir AB ya da AEA ülkesinden Malta’ya veya Malta’dan bir AB ya da AEA ülkesine geçiş yapabilir.

Elektronik Para Piyasası Kurumları

1994 Bankacılık Yasası, elektronik para piyasası ve elektronik para piyasası kurumları kavramlarını getirmiştir. Her ne kadar kredi kuruluşlarına halihazırda elektronik bankacılık faaliyetinde bulunma olanağı tanınmış olsa da, bu olanak artık ‘bağımsız’ kurumları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Böylece, elektronik para piyasası kurumları düzenleyici parametrelere ve bir lisans çatısına kavuşmuştur.

Malta Finans Hizmetleri Dairesinin yayınladığı ve 2000/46/EC AB direktifine dayalı elektronik para piyasası kurumları yönergesi, bu tür kurumların düzenleyici çatısını ortaya koymaktadır. Kredi kuruluşlarının aksine, elektronik para piyasası kurumlarının kredi vermesine ya da diğer bankacılık faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmemektedir ve kurumlar, yalnızca derhal paraya çevrilebilen, pazarlanabilir varlıklara yatırım yapabilirler.

Bir elektronik para piyasası kurumu için gereken minimum öz kaynak şartı bir milyon Avro’dur.

Finans Kurumları

Finans Kurumları, 1994 Finans Kurumları Yasasının yanı sıra, bir dizi tüzük ve yönerge ile düzenlenmektedir. Finans kurumları için gereken başlangıç öz kaynak şartı, Malta Finans Hizmetleri Dairesi tarafından, her durum kendi içerisinde değerlendirilerek, başvuru üzerine belirlenmektedir. Bir finans kurumunun yapabileceği işler arasında şunlar da bulunabilir: kredi verme; finansal kiralama; parasal aktarım hizmetleri; ödeme araçları çıkarma ve yönetme; para komisyonculuğu; sermaye yatırımı veya riski; döviz ticareti ve diğer para piyasası faaliyetleri.

Ödeme Kurumları

Ödeme Kurumlarını (ÖK) düzenleyen Ödeme Hizmetleri Yönergesi (ÖHY) hükümleri, Malta hukukuna kısmen, Finans Kurumları Yasasını (Malta Yasaları Bölüm 376) (“Yasa”) değiştiren 2010 tarihli II sayılı Yasa ve kısmen de MFSA Finans Kurumları Kanunları (FIR/01/2010 ve FIR/02/2010) ile aktarılmıştır. Yasanın ikinci ekinde, diğer şeylerin yanı sıra, bir ÖK’nin girişebileceği faaliyetler öngörülmektedir ve bunlar genel olarak dört kategoriye ayrılır:

  • Ödeme hesabıyla ilgili hizmetler; bu hizmetler nakdin bir ödeme hesabına yatırılması veya bir ödeme hesabından çekilmesi ya da ödeme kartı (ya da benzeri araç) veya kredi aktarımı ile otomatik ödeme talimatını yoluyla ödeme işlemlerinin yerine getirilmesidir;
  • Ödeme enstrümanlarının çıkartılması ve/veya edinimi;
  • Para havaleleri;
  • Ödemeyi yapan kişinin ödeme işleminin yapılmasına dair onayını telefon, dijital veya BT aygıtları vasıtasıyla verdiği ve ödemenin telekomünikasyon, BT sistemi veya ağ operatörüne yapıldığı ödeme işlemlerini gerçekleştirme. Ancak, operatör, ödeme hizmetleri kullanıcısı için yalnızca bir aracı olarak hareket etmelidir.

Ayrıca, bir ÖK yan hizmetler de sunabilir ve ödeme hizmetlerinin sağladıklarının dışında da ödeme sistemleri işletebilir ve iş faaliyetlerinde bulunabilir. Bir ÖK ile diğer kategorilerdeki ödeme hizmeti sağlayıcıları (özellikle kredi kuruluşları ve elektronik para piyasası kurumları) arasındaki başlıca fark, ÖK’lerin halktan mevduat ya da diğer geri ödemeli fonlar almasına izin verilmemesi ve fonları yalnızca ödeme hizmetleri sağlamak üzere kullanmak zorunda olmalarıdır. Yasa, ÖK bir ödeme hizmeti kullanıcısından ödeme hizmeti sağlamak üzere fon aldığında, bunun bir ‘mevduat veya diğer geri ödemeli fon’ olmayacağını net bir şekilde ifade etmektedir. Yasaya göre, Malta’da, ÖK de dahil olmak üzere finans kurumu faaliyetlerine başlamak isteyen şirketlerin MFSA yetkili makamına müracaatı şarttır. ÖK olması durumunda, MFSA, söz konusu başvuruyla ilgili kararını, eksiksiz başvurunun alınmasından sonra 3 ay içinde bildirmek zorundadır.

ÖK’ler için izin verilen faaliyetler kapsamının görece sınırlı olması gerçeğinden hareketle, ÖK’lerden istenen düzenleyici ve denetimsel gereklilikler de bankalar için uygulananlardan daha az sıkıdır. ÖHY esasına dayalı Yasa, ödeme hizmetleri rejimini, ÖK faaliyetlerindeki daha düşük risklere göre uyarlamaktadır.

Yetkilendirme Kriterleri

Yetkilendirme için gereken minimum kriterler şöyledir: ihtiyatlı yönetim; doğru ve düzgün kişiler; dürüstlük ve profesyonellik; yeterli bilgi akışı; konsolide denetim imkanı. Sıkı bir şekilde uygulanması gereken bir başka kriter ise “dört göz” ilkesidir.

Vergilendirme

Malta, kredi kuruluşları, elektronik para kurumları ve finans kurumları hissedarlarına son derece avantajlı bir vergi rejimi sunmaktadır. Dahası, finans enstrümanları ile uluslararası faaliyetleri de içeren işlemlerin vergi uygulamalarıyla ilgili peşin vergi kararlarından da yararlanılabilir. Daha fazla bilgi, ‘Malta Şirketleri ve Vergilendirme Sistemi’ başlıklı bilgi formundan edinilebilir.

Yeniden İkamet

Bir başka yargı uyarınca kurulmuş veya oluşturulmuş bir tüzel kişi, belirli kriterlerin yerine getirilmesi koşuluyla, Malta’da tescil edilmiş veya oluşturulmuş bir tüzel kişilik olarak Malta Şirketler Tescil Dairesi tarafından da yetkilendirilebilir.

Benzer şekilde, Malta Şirketler Tescil Dairesi, Malta’da tescilli bir tüzel kişiliği Malta dışındaki bir ülkede tescil edilmiş, kurulmuş veya oluşturulmuş bir tüzel kişilik olarak sürdürebilme yetkisine sahiptir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin; EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Faks:(+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

TR_Banking & Financial Institutions_V06U201209

Yukarıdaki bilgilerin genel nitelikte olması amaçlanmıştır ve herhangi bir kişi veya kurumun durumuna hukuki çözüm değildir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamayı amaçlamış dahi olsak, bu bilgiler alındığı ya da gelecekte elde edileceği tarih itibariyle kesinlik garanti etmez. EMD Danışmanlık Hizmetleri Ltd, memurları, çalışanları, ortakları ve ilgili / şirketler / firmalar, yukarıdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem için sorumlu veya yükümlü tutulamaz, ilişkili ya da burada bulunan herhangi bir hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Yukarıda bahsedilen herhangi bir madde bazında alınacak herhangi bir karar önce profesyonel olarak tarafımıza danışılmalıdır.