Sigorta

VERGİ, DANIŞMANLIK, KURUMSAL, FAALİYETLER

Malta ekonomisinin temel taşlarından biri olarak kabul edilen finans hizmetleri, aynı zamanda ülkenin en hızlı büyüyen sektörüdür. AB’ye giriş sürecinden sonra daha da hızlı bir şekilde büyüme göstermektedir.

Malta, bünyesinde esnekliğe de yer veren ciddi bir düzenleme yaklaşımını benimsemiş saygın bir finans hizmetleri yargısına sahiptir. Ayrıca, Malta’nın avantajlı vergi rejimi ve çifte vergilendirmeye yönelik etkin indirim mekanizmaları da tek pasaport rejimiyle birlikte finans hizmeti operatörlerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için son derece cazip bir ortam sağlamaktadır.

Sigorta

Malta’nın sigorta mevzuatı Maltalı ve uluslararası sigorta operatörleri arasında yapılmış detaylı araştırmalara ve analizlere dayanmaktadır. Bu sayede firma sigortacılığı sektörü ve ilgili faaliyetleri, sigorta yönetim şirketleri ve sigortacılar, reasürörler ve brokerler için çeşitli fırsatlar sunulmaktadır. Himaye Altındaki Hücre Şirketi (HAHŞ) mevzuatının varlığı Malta mevzuatındaki bir başka cazip noktadır. Sigorta faaliyetleri 1998 Sigortacılık Yasası ve 2006 Sigorta Aracıları Yasası ile düzenlenir; bu iki yasa bu sektörde AB Direktiflerini yansıtan bir dizi düzenleme ve sigorta kuralını içermektedir.

Sigorta Şirketleri

Tanınmış uluslararası sigorta şirketleri, Malta üzerinden bir veya daha fazla belirli sigortacılık alanında iş yapabilmek için tam yetkili sigorta şirketleri kurmak suretiyle Malta’yı bölgesel operasyonlarının bir parçası olarak kullanmaya fazlasıyla ilgi göstermektedir.

Minimum Öz Kaynaklar, Yükümlülük Karşılama Yeterliliği, Teknik Karşılıklar ve Teminat Fonu

Bir şirketin her zaman serbest olması gereken ihtiyaç duyduğu öz kaynaklar yüklenilen sigorta faaliyetinin türüne göre değişir.

Malta’da sigortacılık faaliyeti gösterme yetkisine sahip şirketlerin minimum yükümlülük karşılama yeterliliğini her zaman koruması gerekir. Minimum yükümlülük karşılama yeterliliğinin hesaplanma yöntemi de şirketin genel faaliyetler mi yoksa uzun vadeli faaliyetler mi göstereceğine bağlı olarak değişir. Minimum yükümlülük karşılama yeterliliği net kabul edilebilir kıymetlerle karşılanmalıdır. Sigorta şirketleri için temel gereklilik matematiksel karşılıklar dahil olmak üzere yeterli teknik karşılıkların sürdürülmesidir. Teknik karşılıklar eşdeğer ve eşleşen varlıklarla desteklenmelidir. Sigorta şirketi ilgili mevzuat uyarınca hesaplanan Asgari Teminat Fonundan veya yükümlülük karşılama yeterliliğinin veya Malta yükümlülük karşılama yeterliliğinin üçte birinden yüksek olanına eşdeğer miktarda varlıktan oluşan bir teminat fonu da oluşturmalıdır.

Himaye Altındaki Hücre Şirketleri

Bir sigorta şirketi bir Himaye Altındaki Hücre Şirketi olarak tescil edilebilir veya bir Himaye Altındaki Hücre Şirketi’ne dönüştürülebilir.

Firma Sigortası Şirketleri

Malta, son derece ciddi, kullanışlı yasal çerçevesi, mali ve mali olmayan mahiyetteki diğer teşvikleri neticesinde firma sigortası şirketlerin kurulması için çok cazip bir ülkedir. Malta mevzuatı kapsamında firma sigorta şirketleri “Bağlı Sigortacılık Şirketleri” (BSŞ) olarak adlandırılır.

Bağlı sigortacılık Malta’da kayıtlı ve sigorta faaliyetleri aşağıda belirtilen risklerle sınırlı olan bir sigorta şirketinin faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır.

BSŞ’ler ana şirketleri, bağlı veya grup şirketlerini, BSŞ ile en az %51 tutarında nihai lehdar malik düzeyine kadar ortak üyeliğe sahip teşebbüsleri, BSŞ’de çoğunluk mülkiyetine ve çoğunluk hissesine sahip kişileri veya kuruluşları ve özel bir sektör, meslek veya endüstri ile ilgili riskleri sigorta ettiren ticaret, meslek veya endüstri odaları üyelerini, derneklerini veya organizasyonlarını geniş bir yelpazede yer alan şahıslardan kaynaklanan riskleri sigorta edebilir.

BSŞ’ler belirli bir ruhsatlandırma çerçevesine tabi ve bir dizi özel olarak işlenmiş kurallarla düzenlenmektedir. 1998 Sigortacılık Yasası ve burada belirtilen düzenlemeler ve sigorta kuralları, BSŞ’ler söz konusu olduğunda bir takım değişikliklere ve istisnalara tabidir. Minimum öz kaynak, yükümlülük karşılama yeterliliği, teknik karşılıklar ve teminat fonu BSŞ’leri her zaman için serbest olması gereken bir öz kaynağa sahip olmalıdır. Öz kaynak miktarı BSŞ tarafından üstlenilen sigorta faaliyeti türüne bağlıdır. Ayrıca BSŞ’lerin hesaplama yöntemi şirketin genel faaliyetler mi göstereceği yoksa uzun vadeli faaliyetler mi göstereceğine göre değişen minimum yükümlülük karşılama yeterliliğini her zaman koruması gerekmektedir. Minimum yükümlülük karşılama yeterliliği net kabul edilebilir kıymetlerle karşılanmalıdır. Ayrıca, BSŞ’ler matematiksel karşılıklar da dahil olmak üzere yeterli teknik karşılıklara sahip olmalıdır. Teknik karşılıklar eşdeğer ve eşleşen varlıklarla desteklenmelidir. Buna ek olarak, öngörülen mahiyette genel faaliyet gösteren BSŞ’lerin bir takım istisnalarla birlikte bir muvazene fonu bulundurması gerekmektedir.

Ayrıca BSŞ’lerin ilgili düzenlemeler uyarınca hesaplanan Minimum Teminat Fonu’ndan düşük olmayan bir tutarda teminat fonuna sahip olması gerekir.

Himaye Altındaki Hücre Şirketler Bir BSŞ, bir Himaye Altındaki Hücre Şirketi (HAHŞ) olarak tescil edilebilir veya bir Himaye Altındaki Hücre Şirketi’ne dönüştürülebilir.

Sigorta Yönetim Şirketleri

Bir sigorta yöneticisi faaliyetlerinin bir kısmını yönetmek veya bu faaliyetlerde yönetim işlevini yerine getirmek veya kendi mali tablolarının veya diğer kayıtlarının tutulmasından sorumlu olmak üzere bir sigorta veya reasürans şirketi tarafından atanarak yetkilendirilmiş kişidir. Ayrıca, yönetim işlevleri atama şartları uyarınca sigorta veya reasürans şirketi adına sigorta sözleşmeleri imzalama yetkisini de içerebilir. Hatta bağlı sigorta şirketleri dahi bir sigorta yönetim şirketi hizmetleri sunabilir. Bir sigorta yöneticisi Malta dışında ortaya çıkan risklerle ilgili sigorta sözleşmeleriyle kısıtlı olması şartıyla 2006 Sigorta Aracıları Yasası uyarınca kayıtlı bir sigorta aracısı tarafından şu görevler için de atanabilir: faaliyetlerinin bir kısmını yönetmek, bu faaliyetlerde yönetim işlevini yerine getirmek, söz konusu sigorta aracısının mali tablolarının veya diğer kayıtların tutulmasından sorumlu olmak. Sigorta yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi bir takım formaliteler kapsamında denetime tabi bir faaliyettir.

Gereklilikler

Bir sigorta yöneticisi değişen miktarda bir öz kaynağa sahip olmalıdır. Bu öz kaynağın miktarı kendisine bir görev atanmış olup olmamasına ve atanmışsa diğer bir dizi faktöre bağlı olarak değişir.. Sigorta yöneticisinin kendi adına mesleki tazminat sigortası poliçesine sahip olması ve ayrıca kefalet senedi imzalaması gerekir. Ayrıca, bir sigorta yöneticisinin kendi parasının dışında mutemet sıfatı ile bir miktar para bulundurması gerekir. Bu gereklilikler sigorta yöneticisinin herhangi bir göreve atanmadığı durumlarda geçerli olmayacaktır.

Himaye Altındaki Hücre Şirketleri

Bir sigorta yönetim şirketi bir Himaye Altındaki Hücre Şirketi (HAHŞ) olarak tescil edilebilir veya bir Himaye Altındaki Hücre Şirketi’ne dönüştürülebilir.

Sigorta Aracıları

2006 Sigorta Aracıları Yasası sigorta aracılığı ile ilgili 2002/92/EC sayılı direktifin hükümlerini uygulamaktadır. Bu yeni Yasa Malta’da veya Malta’dan gerçekleştirilen tüm sigorta aracılığı faaliyetlerini (sigorta acenteleri, sigorta yöneticileri, sigorta brokerleri ve bağlı sigorta aracıları) tek bir Yasa altında toplamaktadır.

Avrupalı sigorta aracıları ve Maltalı sigorta aracıları tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi sigorta aracılık faaliyetleri 2005 tarihli Sigorta Aracıları İçin Avrupa Geçiş Hakları Tüzüğü’nde açıklanmıştır.

Yetkilendirme Kriterleri

Malta Mali Hizmetleri Dairesinin bir sigorta şirketine veya sigorta aracısına izin verirken şu şartları arar: şirkette veya şirketle bağlantılı olarak herhangi bir mülk, mali veya diğer çıkarlara sahip olan kişilere yeterli bilgilerin mevcut olması, tüm hak sahibi hissedarların, murakıpların ve sigortacılık faaliyetini doğrudan etkileyecek herkesin şirketin sağlam ve ihtiyatlı bir şekilde yönetilmesini sağlamak için uygun olması ve şirketin başka bir kişi ile kurmuş olabilecek yakın bağlantıları bildirmesi. Bu genel hüküm üstlenilen faaliyetlere göre değişen diğer özel kriterler veya gerekliliklerin yerine getirilmesine ek olarak öngörülmüştür.

Himaye Altındaki Hücre Şirketler (HAHŞ)

HAHŞ kavramı sigorta şirketlerinin faaliyetlerini, reasürans şirketlerinin faaliyetlerini, bağlı sigorta şirketlerinin (aynı zamanda firmalar olarak da bilinir) faaliyetlerini, sigorta yöneticilerinin faaliyetlerini ve sigorta brokerlerinin faaliyetlerini içeren “sigorta faaliyetleri” için geçerlidir. Bir şirket ancak Malta Mali Hizmetleri Dairesi’nin yazılı onayı ile bir HAHŞ olarak kurulabilir veya bir HAHŞ’ye dönüştürülebilir.

HAHŞ, belirli bir hücrenin aktiflerinin ve pasiflerinin diğer hücrelerden ve şirketin diğer aktiflerinden ve pasiflerinden ayrıldığı ayrı ve bağımsız hücrelere sahiptir. Bu bağlamda, belirli bir hücrenin alacaklıları HAHŞ bünyesindeki diğer hücrelerin varlıkları üzerinde herhangi bir rücu hakkına sahip değildir. Buna rağmen, HAHŞ tek bir tüzel kişiliktir ve HAHŞ’nin bir hücre oluşturması söz konusu hücre açısından şirketten ayrı bir tüzel kişilik oluşturmaz.

Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren (HAHŞ olmayan) bir şirket için geçerli minimum sermaye gerekliliği her hücre için ayrı ayrı değil HAHŞ için bir bütün olarak uygulanır. HAHŞ’nin gerekli yükümlülük karşılama yeterliliği hücre bazında hesaplanacak ve hücrelerdeki açıklar hücre dışı varlıklarla finanse edilecektir. Minimum Teminat Fonu HAHŞ’ye bütün olarak uygulanır.

Bir HAHŞ’nin belirli bir hücresine atfedilebilecek bir yükümlülük ortaya çıktığında:

 • yükümlülüğü karşılamak için öncelikli olarak ilgili hücreye atfedilebilecek hücresel varlıklar kullanılacaktır;
 • ilgili hücreye bağlanabilir hücresel varlıkların tükenmiş olması şartı ile yükümlülüğü karşılamak için ikincil olarak şirketin hücre dışı varlıkları kullanılabilir;
 • yükümlülüğü karşılamak için öncelikli olarak ilgili hücreye bağlanamayacak hücresel varlıklar kullanılmayacaktır. Bir HAHŞ’nin belirli bir hücresine bağlanamayan herhangi bir yükümlülük sadece HAHŞ’nin hücre dışı varlıklarının yükümlülüğü olacaktır.
 • Anonim Hücre Şirketler

  Şirketler Yasası (Sigortacılık Faaliyetleri Gerçekleştiren Anonim Hücre Şirketler) Düzenlemeleri 1 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girerek Anonim Hücre Şirketlerin (AHŞ) kurulmasını sağlamıştır. AHŞ Düzenlemeleri Sigortacılık Yasası kapsamında tanımlanan sigorta faaliyetleri ve 2003 Sigortacılık Düzenlemeleri (Bağlı Sigorta Faaliyetleri Gerçekleştiren Şirketler) açısından Firma Sigortası için geçerlidir.

  Bu yeni araç birkaç yıl önce Himaye Altındaki Hücre Şirketi (HAHŞ) mevzuatı ile düzenlenen ayrım yaklaşımını bir adım daha ileriye taşımaktadır. Bu şekilde, Malta artık HAHŞ mevzuatına sahip tek tam AB Üye Devleti değil aynı zamanda AHŞ mevzuatına da sahip tek AB Üye Devletidir.

  AHŞ Düzenlemeleri AHŞ’lerin ayrı ayrı anonim hücreler kurarak her anonim hücreye (AH) sınırlı sorumluluk ve aynı zamanda diğer hücrelerden ve AHŞ merkezinden farklı ve ayrı bir yasal kişilik vermesine izin vermektedir.

  Aynı zamanda, AHŞ hala istenen verim seviyelerine ulaşılmasını sağlayacak bir takım temel özellikler korunacak şekilde yapılandırabilir.

  Bir Anonim Hücrenin (AH) ayrı tüzel kişiliğe sahip olmasının kesin avantajı kendisi ile aynı AHŞ’nin veya başka bir AHŞ’nin başka bir hücresi arasında aktiflerin ve pasiflerin net olarak ayrılmasıdır. AHŞ yapısındaki bu esneklik AH’lerin birbirleri ve AHŞ merkezi ile bağlayıcı sözleşmeler imzalamalarına izin verir. Böylece hücreler arasında ve aynı zamanda hücreler ile AHŞ merkezi arasında finansal teminatlar ve reasürans sözleşmeler imzalanması kolaylaştırılır.. Reasürans anlaşması durumunda merkez, hücrenin reasürörü olur. Bir AHŞ; anonim hücrelerinden herhangi biri adına veya bir anonim hücre, AHŞ adına işlem yapma yetkisine sahip değildir.

  HAHŞ Düzenlemeleri’nde belirli bir hücreye bağlanabilen hücresel varlıkların tükenmesi halinde hücre dışı varlıklar için ikincil bir rücu hakkına izin verilse de, AHŞ ve her hücre ayrı bir tüzel kişilik olduğu için bu rücu hakkı AHŞ düzenlemeleri kapsamında verilmemektedir.

  Hem AHŞ’ler hem de AH’ler için Sigortacılık Yasası uyarınca ayrı yetki gerekir. AH’lerin yasal ve işletme açısından bağımsızlığı dikkate alındığında, her AH’nin sigorta şirketleri ve bağlı şirketler için geçerli zorunlu mali yükümlülüklere sadık kalması gerekmektedir. AHŞ Düzenlemeleri ayrıca hücre dışı bir şirketin ve hatta bir HAHŞ’nin bir AHŞ’ye dönüştürülmesine izin vermektedir.

  Vergilendirme

  Malta, sigorta şirketleri, BSŞ’ler, sigorta yönetim şirketleri, brokerler ve diğer aracıların hissedarlarına son derece avantajlı bir vergi rejimi sunmaktadır. Dahası, finans enstrümanları ile uluslararası faaliyetleri de içeren işlemlerin vergi uygulamalarıyla ilgili peşin vergi kararlarından da yararlanılabilir. Daha fazla bilgi, ‘Malta Şirketleri ve Vergilendirme Sistemi’ başlıklı bilgi formundan edinilebilir. Ayrıca, 1993 Belge ve Devir Harçları Yasası kapsamında Malta dışındaki risklerle ilgili sigorta sözleşmelerinden herhangi bir harç alınmamaktadır. Ayrıca, ilgili muameleler de dahil olmak üzere yetkili kişilerce sigorta ve/veya reasürans hizmetlerinin alımı için 1998 Katma Değer Vergisi Yasası uyarınca kredi durumu olmaksızın KDV muafiyeti öngörülmüştür.

  Yeniden İkamet

  Bir başka ülkede kurulmuş veya oluşturulmuş bir tüzel kişi, belirli kriterlerin yerine getirilmesi koşuluyla, Malta’da tescil edilmiş veya oluşturulmuş bir tüzel kişilik olarak Malta Şirketler Tescil Dairesi tarafından da yetkilendirilebilir.

  Benzer şekilde, Malta Şirketler Tescil Dairesi, Malta’da tescilli bir tüzel kişiliği Malta dışındaki bir ülkede tescil edilmiş, kurulmuş veya oluşturulmuş bir tüzel kişilik olarak sürdürebilme yetkisine sahiptir.

  Avrupa Pasaport Rejimi

  2004 Sigorta Teşebbüsleri için Avrupa Pasaport Hakları Düzenlemeleri ve 2005 Sigorta Aracıları İçin Avrupa Geçiş Hakları Düzenlemeleri hükümlerine göre, sigorta teşebbüsleri ve sigorta aracıları tek pasaport rejiminden yararlanabilir ve öngörülen formaliteler tamamlandığında, şube açmak veya ülke sınırları dışında hizmet vermek suretiyle bir AB ya da AEA ülkesinden Malta’ya veya Malta’dan bir AB ya da AEA ülkesine geçiş yapabilir.

  Malta’ya geçen aracılar sadece kendisi Malta’ya geçmiş bir sigortacının ürünlerini pazarlayabilir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin; EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Faks:(+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

TR_Insurance_V06U201210

Yukarıdaki bilgilerin genel nitelikte olması amaçlanmıştır ve herhangi bir kişi veya kurumun durumuna hukuki çözüm değildir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamayı amaçlamış dahi olsak, bu bilgiler alındığı ya da gelecekte elde edileceği tarih itibariyle kesinlik garanti etmez. EMD Danışmanlık Hizmetleri Ltd, memurları, çalışanları, ortakları ve ilgili / şirketler / firmalar, yukarıdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem için sorumlu veya yükümlü tutulamaz, ilişkili ya da burada bulunan herhangi bir hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Yukarıda bahsedilen herhangi bir madde bazında alınacak herhangi bir karar önce profesyonel olarak tarafımıza danışılmalıdır.