Yatırım Hizmetleri & Fonlar

VERGİ, DANIŞMANLIK, KURUMSAL, FAALİYETLER

Malta ekonomisinin temel taşlarından biri olarak kabul edilen finans hizmetleri, aynı zamanda ülkenin en hızlı büyüyen sektörüdür. AB’ye giriş sürecinden sonra daha da hızlı şekilde büyüme göstermektedir.

Malta, bünyesinde esnekliğe de yer veren ciddi bir düzenleme yaklaşımını benimsemiş saygın finans hizmetleri yargısına sahiptir. Ayrıca, Malta’nın avantajlı vergi rejimi ile tek pasaport rejimli etkin çifte vergi indirimi mekanizmaları da finans işletmecilerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için son derece cazip bir ortam sağlamaktadır.

Yatırım Hizmetleri

Yatırım hizmetleri, 1994 Yatırım Hizmetleri Yasası (‘Yasa’) tarafından düzenlenmektedir. Yasa, bir “yatırım hizmetini”, “bir enstrümanla ilişkili olarak sağlandığında, Yasa hakkındaki İlk Program alanına giren herhangi bir hizmet” olarak tanımlamaktadır.

Malta içinde veya Malta’dan dışarı verilen bir Yatırım Hizmeti’nin şartı Ruhsatlandırılabilir bir Faaliyet Olmasıdır

Yasa’nın İlk Bölümü şu hizmetleri sıralamaktadır: bir veya daha fazla enstrümanla ilişkili olarak talimatların alımı ve aktarılması, talimatların diğer kişiler adına veya yerine getirilmesi, kendi hesabına ticari işlem, yatırımların yönetimi; fon yönetimi, saklama veya temsilcilik hizmetleri; yatırım danışmanlığı, enstrümanların sigorta edilmesi ve/veya kesin taahhüt temelinde enstrümanların seçilmesi, kesin taahhüt temelinde olmaksızın enstrümanların seçilmesi ve çok yönlü ticaret imkanlarının işletilmesi.

“Enstrüman” terimi Yasa’da çok genel ifadelerle tanımlanmıştır. Hisse senetleri, bonolar, bir kolektif yatırım kuruluşunun içerisindeki birimler, vadeli işlemler ve diğer türev sözleşmeler ve yatırım amacıyla yapılmış döviz sözleşmeleri bu genel ifadelerden bazılarıdır.

Fon yönetimi artık ruhsatlandırılabilir bir faaliyet değildir. Yasa gereği, bu hizmeti veren şirketlerin bundan böyle Malta Finans Hizmetleri Otoritesi’ne başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca finansal hizmetler sektöründe idari departman hizmetleri sunan şirketlerin de çalışmaya başlamadan önce, yukarıda adı geçen Otorite’nin onayını alması gerekmektedir.

Öte yandan belirli durumlarda uygulanan, yatırım hizmetleri lisansı alma gerekliliğinden muaf olunan bir dizi de istisna mevcuttur.

Lisans Prosedürü

Lisans başvurusunu değerlendiren Malta Finans Hizmetleri Otoritesinin, başvuruyu yapanın “yerinde ve uygun” olduğu ve yasaya ve lisansla birlikte verilecek her tür Standart Lisans Koşullarına uygun olarak faaliyet gösterebileceği ispat edilmelidir “Yerinde ve uygun”dur testi potansiyel ve mevcut ruhsat sahiplerinin ve onaylanmış hissedarlarının ve yönetim kadrosunun tüm ticari işlemlerinde yetkinlik, dürüstlük ve ödeme yeterliliği gösterebilmesini gerektiren esas bir yasal kavramdır. Bu gereklilikler hem lisanslama aşamasında hem de sonrasında geçerlidir.

Vergilendirme

Malta, yatırım hizmeti işletmelerinin hissedarlarına oldukça avantajlı bir vergi rejimi sunmaktadır. Dahası, finans enstrümanları ile uluslararası faaliyetleri de içeren işlemlerin vergi uygulamalarıyla ilgili peşin vergi kararlarından da yararlanılabilir. Daha fazla bilgi, ‘Malta Şirketleri ve Vergilendirme Sistemi’ başlıklı bilgi formundan edinilebilir.

Avrupa Pasaport Rejimi

2004 Yatırım Şirketleri için Avrupa Pasaport Hakları Tüzüğü hükümlerine göre, yatırım şirketleri tek pasaport rejiminden yararlanabilir ve öngörülen formaliteler tamamlandığında, şube açmak veya ülke sınırları dışında hizmet vermek suretiyle bir AB ya da AEA ülkesinden Malta’ya veya Malta’dan bir AB ya da AEA ülkesine geçiş yapabilir.

Fonlar

1994 Yatırım Hizmetleri Yasası (‘Yasa’), kolektif yatırım kuruluşları için yasal çerçeveyi oluşturur.

Yasa; kurumsal yapı, yatırım fonu veya sözleşmeye bağlı düzenlemeler kapsamında kolektif yatırım kuruluşlarının kurulması için gerekli altyapıyı sağlar. Bunun için değişken sermayeli olan ve olmayan farklı yatırım fonu yapıları sunulmuştur.

Ek olarak yatırım fonları, kamu fonu veya özel fon olarak düzenlenebilir. Ayrıca, yatırım fonlarının düzenlenmiş bir piyasada birincil veya ikincil derecede kote olması mümkündür.

Yeterlilik Kriterleri

Malta yasaları altında düzenlenmiş ya da Malta içinde veya Malta’dan dışarıya doğru faaliyet gösteren bir kolektif yatırım kuruluşu, Yasa gereği ruhsat almak durumundadır. Ancak, belirli koşullar altında kolektif yatırım kuruluşu lisans gerekliliğine dair bazı istisnalar da mevcuttur.

Lisans Prosedürü

Kolektif yatırım kuruluş lisansı için başvuruda bulunan kişinin “yerinde ve uygun” olması gerekmektedir. Böylece potansiyel ve mevcut ruhsat sahipleri,onaylanmış hissedarları ve üst düzey personeli tüm ticari işlemlerinde yetkinlik, dürüstlük ve ödeme yeterliliği göstermelidir. Bu gereklilikler hem lisanslama aşamasında hem de sonrasında geçerlidir.

Bir fonun mali işlemleri belirli özelliklerine bağlıdır. Fon ve yatırımcıları için uygulanabilir çeşitli mali teşvikler söz konusudur. Hatta, finans enstrümanları ile uluslararası faaliyetleri de içeren işlemlerin vergi uygulamalarıyla ilgili peşin vergi kararlarından da yararlanılabilir.

Profesyonel Yatırımcı Fonları

Bir Profesyonel Yatırımcı Fonu (PYF), belirli yatırımcılar için teşvik edilen bir kolektif yatırım kuruluşu tipidir. Bir PYF, genellikle değişken sermayeli olan veya olmayan yatırım şirketi (SICAV veya INVCO), sınırlı sorumlu ortaklık veya yatırım fonu olarak kurulur.

Yeterlilik Kriterleri

Malta yasalarına göre bir PYF’nin kurulması, 1994 Yatırım Hizmetleri Yasası uyarınca bir kolektif yatırım kuruluşu lisansını gerektirir. Diğer taraftan, Malta’nın dışında kurulan bir PYF, Malta’daki bir düzenlenmiş piyasada kote olma amaçlı veya Malta içinde veya Malta’dan dışarıya kendi kendini yönetme gibi lisanslanabilir herhangi bir faaliyeti üstlenirse bir lisansa gerek duyar.

Lisans Prosedürü

PYF’ler özel ruhsat şartlarına tabidir. Başvuru sahibi, yönetim kadrosu ve hizmet sağlayıcıları (varsa) ve bunların yönetim kadrosu, “yerinde ve uygun” olmalı ve hem lisanslama aşamasında hem de sonrasındaki tüm ticari işlemlerinde yükümlülüklerini karşılama yeterliliği, yetkinlik ve dürüstlük göstermelilerdir.

Kategoriler

PIF rejimi Özel Yatırımcı Fonları, Deneyimli Yatırımcı Fonları ve Olağanüstü Yatırımcı Fonları olmak üzere üç kategoriden oluşur.

Özel Yatırımcılar için Teşvik Edilen PYFler

“Özel” olmak için, bir yatırımcı takip eden kriterlerin bir veya birkaçını yerine getirdiğini belgelemelidir: 750.000 Avro’yu aşan net varlığa sahip bir tüzel kişi veya 750.000 Avro’yu aşan net varlığa sahip bir grubun parçası olan bir tüzel kişi; 750.000 Euro’yu aşan net varlığa sahip tüzel kişilik kazanmamış kişiler veya kurumlar; net varlıklarının değeri 750.000 Euro’yu aşan bir yatırım fonu; bir gerçek kişi veya tüzel kişi olması durumunda, yönetim kurulunun çoğunluğunun veya ortaklık durumunda, söz konusu PIF’in ilişkili olduğu benzer yapıdaki veya risk profilindeki veya mülkle türdeş mülke veya mülkün önemli bir bölümüne ait fonların satın alınması ve/veya kullanılabilirliğinde makul tecrübesi bulunan komandite ortak; net serveti veya eşiyle müşterek net serveti 750.000 Avro’yu geçen bir birey; kıdemli çalışan veya PYF hizmet sağlayıcıları direktörü; PYF başına toplam 10 kişiyle sınırlı girişimcilerin ilişkileri veya yakın arkadaşları; kendi hesaplarına yatırım yapan özel yönetim altındaki 3,75 milyon Avro veya daha fazlasına sahip işletmeler (veya grubun bir parçasını oluşturan); veya Özel veya Olağanüstü yatırımcılar için teşvik edilen PYF olarak onaylanan yatırımcı.

Özel Yatırımcılar için teşvik edilen PYF durumunda minimum başlangıç yatırım miktarı 75.000 Avro veya bu bedelin döviz karşılığıdır, fakat ek yatırımlar herhangi bir miktarda olabilir. Bu minimum başlangıç yatırım sınırı her bir Özel Yatırımcı için geçerlidir.

PYF’nin herhangi bir yatırımı kabulünden önce PYF, yatırımcıdan zorunlu risk uyarılarını okuyup anladığına, onayladığına dair ve neden “Özel Yatırımcı” olduğunu açıkladığı bir “Özel Yatırımcı Beyannamesi”ni doldurulmuş olarak almalıdır.

Avro olarak ifade edilen miktarlar diğer çevrilebilir dövizlerdeki karşılığı olarak yorumlanmalıdır.

Özel Yatırımcılar için teşvik edilen PYFler, herhangi bir yatırım veya Teklif Dokümanı’nda belirtilmiş olabilenlerin dışında borçlanma kısıtlamalarına (kaldıraç dahil) tabi değildir.

Olağanüstü Yatırımcılar için Teşvik Edilen PYFler

Bir “Olağanüstü Yatırımcı” takip eden kriterlerin bir veya daha fazlasına sahip olmalıdır: 7,5 milyon Avro’yu aşan net varlığa sahip bir tüzel kişi veya 7,5 milyon Avro’yu aşan net varlığa sahip bir grubun parçası tüzel kişi; 7,5 milyon Euro’yu aşan net varlığa sahip tüzel kişilik kazanmamış kişiler veya kurumlar; net varlıklarının değeri 7,5 milyon Avro’yu aşan bir yatırım fonu; net serveti veya eşiyle müşterek net serveti 7,5 milyon Euro’yu geçen bir gerçek kişi; kıdemli çalışan veya PYF hizmet sağlayıcıları direktörü; Olağanüstü yatırımcılar için teşvik edilen PYF olarak onaylanmış yatırımcı veya üstteki kriterlere cevap veren kişiler veya işletmeler tarafından tamamına sahip olunan ve bu kişiler veya işletmeler tarafından yatırım aracı olarak kullanılan bir kurum (tüzel kişi veya ortaklık).

Olağanüstü Yatırımcılar için teşvik edilen PYF durumunda minimum başlangıç yatırım miktarı 750.000 Avro veya döviz karşılığıdır, fakat ek yatırımlar herhangi bir miktarda olabilir. Bu minimum başlangıç yatırım sınırı her bir Olağanüstü Yatırımcı için geçerlidir.

Herhangi bir yatırımı kabul etmeden önce PYF, yatırımcının mecburi risk uyarılarını okuyup anladığına, onayladığına dair ve neden bir Olağanüstü Yatırımcı olduğunu açıkladığı bir “Olağanüstü Yatırımcı Beyannamesi” almalıdır.

Taşınmaz varlıklara yatırım yapılmadıkça, Olağanüstü Yatırımcılar için teşvik edilmiş PYF’ler, herhangi bir yatırım veya Teklif Dokümanları/ Pazarlama Dokümanları’nda belirtilmiş olabilenlerin dışında borçlanma kısıtlamalarına (kaldıraç dahil) tabi değildir.

Deneyimli Yatırımcılar için Teşvik Edilen PYF’ler

Deneyimli Yatırımcılar kendi yatırım kararlarını verebilecek konumda olan ve ilgili riskleri anlayacak seviyede uzmanlık, deneyim ve bilgiye sahip kişilerdir.

Deneyimli bir yatırımcı: en az bir yıl boyunca finansal sektörde profesyonel bir pozisyonda çalışmış olarak ilgili iş tecrübesine sahip veya bu tip yatırımda aktif; veya söz konusu PYF’nin ilişkili olduğu benzer yapıdaki veya risk profilindeki veya mülkle türdeş mülke veya mülkün önemli bir bölümüne ait fonların satın alınması ve/veya kullanılabilirliğinde makul tecrübesi bulunan veya belli bir sıklıkla önemli miktardaki yatırım işlemlerini yürütmekte olan kişidir.

Deneyimli Yatırımcılar için minimum başlangıç yatırım sınırı 10.000 Euro veya döviz karşılığıdır. Bu minimum başlangıçtaki yatırım sınırı her bir deneyimli yatırımcı için geçerlidir.

Deneyimli Yatırımcı Fonu’nun herhangi bir yatırımı kabul etmesinden önce, yatırımcının “deneyimli yatırımcı” tanımına uyduğunu ve bu esastaki şartları taşıdığını açıklayan ve mecburi risk uyarılarını okuyup anladığına, onayladığına dair “Deneyimli Yatırımcı Beyannamesi”ni doldurmalıdır.

Deneyimli Yatırımcılar için teşvik edilen PYF’ler herhangi bir yatırım kısıtlamasına bağlı değildir. Likidite için geçici borçlanmaya bir kısıtlama olmaksızın izin verilirken türevlerinin kullanımı aracılığıyla yatırım amaçları veya kaldıraç için borçlanma Net Aktif Değeri’nin (NAD) %100’ü oranında kısıtlanmaktadır.

Hizmet Sağlayıcılar

Deneyimli yatırımcılar için teşvik edilen PYFler’in bir saklama kuruluşu tayin etmesi gerektiği halde bir PYF lüzum gördükçe herhangi bir hizmet sağlayıcı tayin edebilir. Bir PYF’nin hizmet sağlayıcıları arasında müdür, yönetici, yatırım danışmanı ve/veya bir saklama kuruluşu/ana aracı vb. bulunabilir. PIF tarafından tayin edilmiş hizmet sağlayıcılar, Malta içinde veya Malta’dan dışarıya faaliyet gösteriyorlarsa Malta Finans Hizmetleri Dairesi lisansına veya onayına gerek vardır. Malta dışında bulunan ve Malta’daki PYF’lere hizmet sağlayan herhangi bir hizmet sağlayıcı aynı şekilde sözü geçen Daire tarafından onaylanmalıdır. Hizmet sağlayıcılar, küçük istisnalarla, Tanınmış bir Devletin Kanunları doğrultusunda kurulmalı ve düzenlenmelidir.

Müdür, yönetici, saklama kuruluşu veya tayin edilmiş diğer herhangi bir hizmet sağlayıcısının Malta’da bulunmasına gerek yoktur. Ancak, hizmet sağlayıcılarının Malta dışında kurulmuş olduğu ve yerel halktan bir direktörün atanmadığı yerlere, bir adli temsilci tayin edilmelidir.

Teklif Dokümanı

Deneyimli veya özel yatırımcıları hedefleyen bir PYF’nin, potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmiş yatırım kararı almaları amacıyla yeterli bilgiyi sağlamaya yönelik bir Teklif Dokümanı hazırlaması gerekmektedir. Teklif Dokümanı bu bağlamda asgari olarak Profesyonel Yatırımcı Fonları için Yatırım Hizmetleri Kurallarının gerektirdiği bilgileri içermelidir.

Olağanüstü yatırımcıları hedef alan bir PYF, Profesyonel Yatırımcı Fonları Yatırım Hizmetleri Kuralları’nda öngörülmüş, her durumda asgari bilgiyi içermesi gereken ya bir Teklif Dokümanı ya da bir Pazarlama Dokümanı hazırlayabilir.

Lisans Süresi

İlgili tüm belgeler (başvuru formu dahil) düzenli bir şekilde doldurulup eklenirse Malta Finansal Hizmetler Otoritesi başvuruyu yedi iş günü içerisinde cevaplandırır. Bu sadece, PYF’nin üçüncü taraf bir yönetici atadığı ve herhangi bir PYF hizmet sağlayıcılarının Tanınmış Yargı Makamı bünyesinde kurulmuş ve düzenlenmiş olduğu yerde geçerlidir.

Düzenlenmiş Piyasaya Kote Olma

Kendisine verilmiş veya Kolektif Yatırım Kuruluşu ruhsat başvurusunda bulunmuş bir PYF (özel bir şirket olmaması kaydıyla), düzenlenmiş piyasaya kote olmak için başvuruda bulunabilir.

Belirli PYF Tipleri

Ağırlıklı olarak gayrimenkule yatırım yapan PYF’ler, özel ilkelere tabidir.

Buna ek olarak, Malta düzenleyici rejimi altında koruma fonları (hedge fonları) PYF olarak kurulabilir. Bu tür fonlar, giderek artan bir şekilde popüler olmaktadır. Bu konuda talep geldiğinde daha fazla bilgi sağlamaktan memnuniyet duyarız.

Anonim Hücre Şirketler

2010 Şirketler Kanunu (SICAV Anonim Hücre Şirketleri) Düzenlemeleri (Anonim Hücre Düzenlemeleri) 1 Şubat 2011’de yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeler, özellikle fonlara uyarlanmış anonim hücre yapılarının kurulma şartlarını sağlamaktadır.

Koruma altındaki varlık ve yükümlülüklerle çeşitli, ayrılmış alt fonlar içeren birden çok fondan oluşan Kolektif Yatırım Kuruluşlarının kurulma olasılığı, 2003’ten bu yana kendini göstermektedir (SICAV Düzenlemeleri).

Yeni Anonim Hücre Düzenlemeleri, Anonim Hücre Şirketi (AHŞ) çatısı altında, farklı ‘malvarlıkları’ ile yapılandırılmış Anonim Hücreler’in (AH) kayıt ve lisanslanmasına izin vererek bir adım daha ileri gitmiştir. SICAV Düzenlemeleri altındayken, bir fon ve onun ayrılmış alt fonları, tek bir tüzel kişi oluşturur, sonuç olarak, alt fonun ayrı bir tüzel kişiliği olmaz. AHŞ’nin her bir Anonim Hücresi ayrı tüzel kişiliğe sahiptir ve AHŞ’nin parçasını oluşturan ayrı bir şirket olarak muamele görür.

AHŞ Düzenlemeleri ayrıca, ayrılmış birden çok fondan oluşan şirketin bir AHŞ’ye dönüştürülebilmesini sağlar ve bir AHŞ hücresi anılan Düzenlemeler uyarınca bu tür bir şirketten bir diğerine taşınabilir.

“Şemsiye fonları” yıllardır popülerken, alt fonlar arasında her zaman bir potansiyel “kriz” riski mevcut olmuştur. Örneğin, bir AHŞ olmayan şemsiye fonu, nerede yüksek maliyetli bir alt fona sahipse ve ters piyasa hareketleri alt fonun varlıklarından daha yüksek yükümlülüklere neden olmuşsa, kredi açan kuruluşların, kayıplarını telafi etmek amacıyla (tedbirli bir yatırımı ve borçlanma stratejisi olan) diğer alt fonların varlıklarına bakması mümkündür. Bu potansiyel risk, AHŞ yapısıyla ortadan kaldırılmıştır.

Yukarıda sayılanlardan ayrı olarak bir AH kurulumunda başka avantajlar söz konusudur:

  • Yeni hücreler oluşturmanın düşük maliyeti (yeni bir müstakil fon oluşturmaya kıyasla)
  • Hücreler bir diğeriyle, hukuki sözleşmeli yükümlülükler altına girebilir (teminat veya kredi sağlama gibi) veya farklı dövizlerde besleme fonu olarak faaliyet gösterebilir.
  • Hücreler, ayrı bir tüzel kişiliktir ve bu nedenle üçüncü taraflarla bağımsız olarak sözleşme yapabilir.

AHŞ’ler, bir AHŞ hücresi olarak başlatılabilecek yeni fonlar için “kuluçka” işlevi de görebilir. Ancak bu hücreler belirli ölçek ekonomileri gerçekleştiğinde kendi haklarına sahip müstakil fonlara dönüştürülebilirler.

AHŞ Düzenlemeleri, bir AHŞ tarafından yürütülecek işin Şirketler Kanunu ve SICAV Düzenlemeleri’nde tanımlandığı şekliyle değişken hisse sermayeli bir kolektif yatırım şirketi işiyle sınırlı olduğu şartını koşar. Bir Anonim Hücre Şirketi’nin her bir Anonim Hücresi, 1994 Yatırım Hizmetleri Yasası uyarınca bir kolektif yatırım kuruluşu olarak ayrı ayrı ruhsatlandırılacaktır. Bu doğrultuda, ruhsat şartları uyarınca bir Anonim Hücre, kendi Anonim Hücre Şirketi’nden bağımsız olarak işletilebilecektir.

Vergilendirme

Vergi amaçları için, bir fon veya kolektif yatırım kuruluşunun bir alt fonu, saptanmış veya saptanmamış Fon olarak sınıflandırılabilir. Ülke içinde yerleşik bir fon, Malta’da bulunan varlıklarının değeri toplam varlıklarının %85’ine denkse saptanmış fon olarak sınıflandırılacaktır. Deniz aşırı ülkelerde bulunan tüm fonlar dahil olmak üzere diğer tüm lisanslı fonlar saptanmamış fonlar olarak sınıflandırılacaktır.

Kolektif yatırım kuruluşunun tüm geliri Malta’da vergiden muaftır. Ancak saptanmış fonlar için yerel yatırım gelirine uygulanan stopaj vergisi istisnadır. Böylece, saptanmış fonlar tarafından türetilen yerel yatırım geliri (kar payları hariç), son bir stopaj vergisine tabidir. Stopaj vergisi oranı, banka faizleri için %15 ve diğer yatırım gelirleri için %10’dur. Saptanmamış fonlar tarafından alınan yatırım geliri üzerinde stopaj vergisi mevcut değildir.

Saptanmış fonlarda, yatırımlarını elden çıkarttıklarında veya bu tür karlardan kar payı aldıklarında yerleşik olmayan yatırımcıların ödeyeceği bir vergi yoktur. Saptanmamış fondan kar payı alan yerleşik olmayanlara bu tür gelir üzerinden stopaj vergisi uygulanmaz ve ayrıca sermaye kazançları vergisinden muaf tutulurlar. Farklı vergi uygulamaları, Malta’da yerleşik yatırımcılar için geçerlidir.

Buna ek olarak, hisse senedi ihracı veya transferleriyle ilgili belgelerinden harç alınmaz ve kolektif yatırım kuruluşunda, kuruluşun net varlık değerine vergi uygulanmaz.

Hatta, finans enstrümanları ile uluslararası faaliyetleri de içeren işlemlerin vergi uygulamalarıyla ilgili peşin vergi kararlarından da yararlanılabilir.

Yeniden İkamet

Bir başka yargı uyarınca kurulmuş veya oluşturulmuş bir tüzel kişi, belirli kriterlerin yerine getirilmesi koşuluyla, Malta’da tescil edilmiş veya oluşturulmuş bir tüzel kişilik olarak Malta Şirketler Tescil Dairesi tarafından da yetkilendirilebilir.

Benzer şekilde, Malta Şirketler Tescil Dairesi, Malta’da tescilli bir tüzel kişiliği Malta dışındaki bir ülkede tescil edilmiş, kurulmuş veya oluşturulmuş bir tüzel kişilik olarak sürdürebilme yetkisine sahiptir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin; EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Faks:(+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

TR_Investment Services and Funds_V06U201211

Yukarıdaki bilgilerin genel nitelikte olması amaçlanmıştır ve herhangi bir kişi veya kurumun durumuna hukuki çözüm değildir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamayı amaçlamış dahi olsak, bu bilgiler alındığı ya da gelecekte elde edileceği tarih itibariyle kesinlik garanti etmez. EMD Danışmanlık Hizmetleri Ltd, memurları, çalışanları, ortakları ve ilgili / şirketler / firmalar, yukarıdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem için sorumlu veya yükümlü tutulamaz, ilişkili ya da burada bulunan herhangi bir hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Yukarıda bahsedilen herhangi bir madde bazında alınacak herhangi bir karar önce profesyonel olarak tarafımıza danışılmalıdır.