Malta Şirketleri ve Vergilendirme

VERGİ, DANIŞMANLIK, KURUMSAL, FAALİYETLER

Mayıs 2004’ten bu yana AB üyesi olan Malta, uluslararası iş ve yatırım için cazip ve rekabetçi bir ortam sunan saygın bir finansman merkezi olma niteliğini giderek geliştirmektedir. Avrupa Birliği ile yapılan bir anlaşmanın desteklediği yararlı bir vergi rejimi, uluslararası faaliyetlerinde Malta’yı üs olarak kullanmak isteyen yatırımcılar için cazip bir yargı sistemi olarak Malta’nın konumu zenginleştirmektedir. Malta’da tescilli olan veya ikamet eden şirketler, nispeten düşük işletme maliyetlerini, becerikli ve birden fazla dil konuşabilen işgücü olanaklarını ve başka çeşitli vergi teşviklerine sahip kapsamlı anlaşmalar ağını da içeren bir dizi olanaktan yararlanmaktadır.

Malta vergi sisteminde, bir şirket Malta’da kurulmuşsa ya da, yabancı bir şahıslar grubu söz konusu olduğunda, onun kontrolü ve yönetimi Malta’dan yürütülüyorsa, şirketin Malta’da ikamet ettiği kabul edilir. Vergi standart olarak şirketin vergiye tabi gelirinin %35’i oranında tahakkuk ettirilir. Bununla birlikte, Malta’da vergilendirmenin tam olarak yüklenmesi bakımından, şirket karlarının çifte vergilendirilmesinden kaçınmak için şirket tarafından ödenen her türlü gelir vergisi alacak kaydedilir ve hissedarlara şirket tarafından ödenen ve hissedarların gelir vergisi yükümlülüğünü aşan her türlü verginin iadesini talep etme hakkı verir.

Malta Şirketlerinin Vergilendirilmesi

Malta’nın gelir vergisi mevzuatı, farklı gelir kaynakları için Nihai Vergi Hesabı (NVH), Taşınmaz Mal Hesabı (TMH), Yabancı Gelir Hesabı (YGH), Malta’da Vergilendirilmiş Hesabı (MVH) ve Vergilendirilmemiş Hesap (VH) gibi adlarla anılan farklı vergi hesaplarını içerir.

Vergilendirilebilir gelirin farklı vergi hesaplarına dayandırılması, Malta Şirketlerinin hissedarları tarafından karın dağıtımı üzerine talep edilebilecek iadeler konusunda doğrudan etkili olduğundan, Malta vergi sisteminin önemli bir özelliğidir.

Bir Malta şirketi kar payı dağıttığında, söz konusu kar paylarının YGH'de (Yabancı Gelir Hesabı) yer alan karlardan veya MVH'den (Malta’da Vergilendirilmiş Hesap) dağıtılması koşuluyla, Malta şirketi tarafından ödenen verginin iadesi gerçekleşir. Hissedarların eline NVH (Nihai Vergi Hesabı), TMH (Taşınmaz Mal Hesabı) ve VH'den (Vergilendirilmemiş Hesap) yapılan pay dağıtımlarından herhangi bir vergi iadesi geçmez.

NVH'ye (Nihai Vergi Hesabı) atfedilen karlar; nihai bir stopaj vergisine tabi tutulan gelirleri, mülk devir vergisi alınmış taşınmaz mallar üzerinden elde edilen sermaye kazançlarından kaynaklanan karlar, belirli yatırım gelirleri ve çeşitli teşvik mevzuatı çerçevesindeki vergi kredilerinden yararlanan karları kapsamaktadır. TMH'ye (Taşınmaz Mal Hesabı) atfedilen karlar ise, doğrudan veya dolaylı olarak, Malta’da bulunan taşınmaz malların mülkiyetinden sağlanan karlar, kazançlar veya gelirlerdir.

Bir şirketin NVH veya TMH hesaplarına konulmayan ticari veya pasif gelirleri, söz konusu gelirlerin kaynağına göre YGH (Yabancı Gelir Hesabı) veya MVH'ye (Malta’da Vergilendirilmiş Hesap) aktarılır. MVH ve YGH'den dağıtılan kar payları, Malta’da tescilli bir şirketin maruz kaldığı Malta vergilerinin iade süreçlerini harekete geçirir (bu Malta’daki şubeleri de içerebilir). Bu tür iadeler özellikle bunları almak üzere tescil yaptırmış olan hissedarlara ödenir bu şekilde geri ödenen verginin miktarı Malta’da çalışan şirket tarafından sağlanan gelirin türüne ve kaynağına bağlıdır (vergi iadeleri bölümünü inceleyin).

İştirak Edinimi

Bir edinimin, hissedara aşağıdaki haklardan en az ikisini kullanma hakkını verdiğinde, bir özvarlık edinimini oluşturduğu kabul edilir:

 • Oy kullanma hakkı;
 • (Hissedarlara) dağıtılacak karları alma hakkı;
 • Şirketin tasfiyesi durumunda dağıtılacak olan varlıkları alma hakkı.

Sermayelerinin hisselere bölünmüş olduğu komandit şirketler ve ortaklıklardaki bu tür bir özvarlık edinimi, aşağıdaki koşullardan herhangi biri yerine getirildiğinde iştirak edinimi niteliğini kazanır:

 • bir şirket, sermayesinin tamamı veya bir kısmı hisselere bölünmüş bir şirketin en az %10’una doğrudan doğruya sahip olduğunda. Edinim, aşağıdakilerden herhangi ikisinin en az %10’una ilişkin hakları kapsamalıdır:
  1. Oy kullanma hakkı;
  2. Dağıtılacak karlar ve
  3. Tasfiye sırasında dağıtılacak varlıklar; veya
 • bir şirket diğer bir şirketin özvarlık hissedarı olduğunda ve özvarlık hissedarı şirket, söz konusu özvarlık hissedarı şirketin kendi isteğiyle elinde bulunmayan özvarlık hisselerinin tüm geri kalanını, özvarlık hisselerinin elde bulundurulduğu ülkenin yasalarının izin verdiği ölçüde, satın almak amacıyla çağrıda bulunma ve bunları satın alma hakkına sahip olduğunda; veya
 • bir şirket diğer bir şirketin özvarlık hissedarı olduğunda ve özvarlık hissedarı şirket, söz konusu özvarlık hissedarı şirketin elinde bulunmayan özvarlık hisselerinin tümüne ilişkin elden çıkarma, itfa veya iptal talebi olması durumunda, ilk red hakkına sahip olduğunda; veya
 • bir şirket diğer bir şirketin özvarlık hissedarı olduğunda ve söz konusu şirketin Yönetim Kuruluna girmeye veya Yönetim Kuruluna biri kurul üyesi olarak atama hakkına sahip olduğunda; veya
 • birini şirket, hisselerin satın alındığı tarih veya tarihlerde minimum 1.164.000 Avro (ya da bunun başka bir para birimindeki eşdeğeri) tutarındaki toplam değeri temsil eden bir yatırıma sahip diğer bir şirketin özvarlık hissedarı olduğunda ve şirketteki söz konusu edinimin kesintisiz olarak 183 günden az olmayan bir süreyi kapsıyor olduğunda; veya
 • bir şirket diğer bir şirketin özvarlık hissedarı olduğunda, söz konusu hisse edinimi kendi işinin geliştirilmesine yönelik ise ve edinim bir ticaret amacıyla alım satım aracı olarak elde tutulmuyorsa.

Bunlar, söz konusu ülkede ikamet etmeyen şirketin aşağıdaki koşulların herhangi birini yerine getirmesini gerektiren belirli istismarı önleme hükümlerine tabidir:

 • AB içerisinde kurulmuş veya ikamet ediyor olması;
 • En az %15 oranında bir yabancı vergiye tabi olması veya
 • Kendi gelirinin %50’den fazlasını pasif faizden ve telif haklarından elde ediyor olmaması.

Yukarıdaki hükümler sağlanmadiği takdirde, aşağıdaki koşullardan ikisinin de yerine getirilmesi gerekir:

 • Malta şirketinin edinimi, bir ‘portföy yatırımı’ olmamalı ve
 • Ülkede ikamet etmeyen şahıslar grubu veya onların pasif geliri %5 oranının altındaki herhangi bir yabancı vergiye tabi tutulmuş olmamalıdır.

Edinim bir emlak şirketinde yapılmışsa, söz konusu edinim özvarlık edinimi olarak kabul edilmeyecektir. Bir emlak şirketi, Malta’da bulunan taşınmaz mallara sahip veya söz konusu mallar üzerinde herhangi bir hakkı bulunan ya da söz konusu taşınmaz mülke sahip olan şahıslar grubu üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak hissesi veya menfaati olan bir şirket olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım; Malta’da iş yapan veya ticaretle iştigal eden ve, söz konusu taşınamaz mülkün şirketin toplam varlıklarının %50’sini aşmaması ve şirketin doğrudan veya dolaylı olarak Malta’da bulunan bir taşınamaz maldan gelir temin edecek herhangi bir faaliyette bulunmaması koşuluyla, özellikle söz konusu ticaret faaliyetinin yürütülmesi amacıyla bir fabrikaya, depoya veya ofise sahip şirketler için geçerli değildir.

İştirak edinimin tanımı, bir Malta şirketinin, sermayesi hisselere bölünmemiş bir ‘komandit’ ortaklıkla benzerlik gösteren ve yatırımcılara sınırlı sorumluluk getiren bir denizaşırı Toplu Yatırım Programındaki edinimi için de uygulanacak şekilde genişletilmiştir.

İştirak Muafiyeti

Bir iştirak ediniminden veya bu edinimin elden çıkarılmasından elde edilen gelir, söz konusu edinimlerden kaynaklanan vergi, kar payı ve kazançlardan muaf tutulmasına yönelik bir iştirak muafiyeti olarak değerlendirilecektir. Bir iştirak muafiyeti niteliği kazanan iştirak ediniminden elde edilen gelirin şirketin gelir vergisi beyannamesinde belirtilmesi gerekmez.

Son zamanlarda, iştirak muafiyeti rejimi bir Malta şirketinin hisselerinin elden çıkarılmasını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Şu anda, Malta’da edinilmiş bir şirketin bir Malta işletmesinin / ticari şirketinin hisselerini Malta’da herhangi bir vergilendirme yapılmaksızın devretmesi mümkündür.

Bir iştirak ediniminden kaynaklanan gelirin bulunması ve dolayısıyla bunun bir iştirak muafiyeti olarak değerlendirilmesi durumunda, tahakkuk eden vergi yine de vadesinde ödenebilir ve %100 vergi iadesi talebinde bulunulabilir.

Bir iştirak ediniminden veya söz konusu edinimin devrinden elde edilen kar payları veya karlar, Malta’da gelir vergisinden muaf olacaktır. 1 Ocak 2007 tarihinde veya ondan sonra edinilen iştirak edinimlerinden doğan kar payları, sadece yukarıda belirtilen istismarı önleyici hükümleri yerine getirdikleri takdirde muaf olacaklardır. Aynı istismarı önleyici hükümler, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, 1 Ocak 2007 tarihinden önce elde edilen edinimler için de geçerli olacaktır.

Vergi İadeleri

Kar payı, Malta Şirketinden alındıktan sonra, hissedarlar ödenen toplam verginin (denizaşırı vergisi de dahil olmak üzere) 6/7 oranında geri almaya hak kazanacaklardır. Bununla birlikte, toplam vergi iadesi, Malta’da ödenen toplam efektif vergi oranı maksimum %5 olacak şekilde, Malta vergisi ile sınırlı olacaktır.

Kar payının pasif faizlerden veya telif ödemelerinden kaynaklanan gelirlerden ödendiği durumlarda, vergi iadesi Malta’da ödenen net verginin maksimum %10 olmasını sağlayacak şekilde, ödenen toplam verginin 5/7’sine düşürülecektir.

Pasif faiz veya telif haklarına ilişkin ödemeler, doğrudan veya dolaylı olarak bir ticaret veya iş faaliyetinden kaynaklanmayan ve %5’in altında bir orandaki herhangi bir yabancı vergiye tabi tutulmuş veya tutulmamış (doğrudan doğruya veya stopaj yoluyla) faiz veya telif ödemelerinden oluşur.

6/7 ve 5/7 oranlarındaki vergi iadesi, kar paylarının yabancı gelir hesabına ait gelirlerden ödendiği durumlarda ve şirketin çifte vergilendirmeden kurtulmayı talep ettiği hallerde uygulanmaz.

Kar payı dağıtımını yapan Malta Şirketi Düz Oranlı Yabancı Vergi İndirimi (FRFTC) dışında çifte vergilendirmeden kurtulmayı talep ettiği takdirde, ödenen toplam verginin 2/3’ü oranında bir vergi iadesi uygulanacaktır. Bunlardan ikincisi talep edildiği takdirde, vergi iadeleri ödenen toplam vergi üzerinden değil, Malta’da ödenen vergi üzerinden hesaplanacaktır. Düz oranlı yabancı vergi indirimi, başlangıçtaki kurum vergisi oranını %35’ten %18,75’e indirmektedir (vergi iadelerinden önce).

Vergi iadeleri anlaşmaya dayalı indirim, tek taraflı indirim ve Topluluk (İngiliz Uluslar Topluluğu) gelir vergisi indiriminin brüt miktarına tabi tutulmuş vergi üzerinden hesaplanır. Bu, Malta’da ödenen vergiyi aşmayan maksimum iadeye tabi olarak, yabancı verginin iade amacıyla dikkate alınabileceği izlenimini verir. FRFTC söz konusu olduğunda, vergi iadeleri münhasıran Malta’da ödenen vergi üzerinden hesaplanır.

Örneğin, bir Malta Şirketi, Malta vergi mevzuatı çerçevesinde geçerli dört çifte vergilendirme biçiminden biri olan FRFTC talebinde bulunuyorsa, bu durumda yapılacak tüm vergi iadeleri Malta vergisinin 2/3’ü ile sınırlı olacak; daha sonra şirketin masraflarına bağlı olarak indirilebilecek olan %6,25 oranındaki bir maksimum efektif verginin ödenmesi sonucunu verecektir.

Bir vergi iadesinin, şirketin kar payı dağıtımı ile ödenecek tam gelir vergisi beyannamesini de içeren denetlenmiş mali tabloları vergi makamlarına sunulduğunda tahakkuk ettiği kabul edilir. Vergi iadesi; verginin şirket tarafından ödendiği para birimiyle ve böylece her türlü kambiyo riski önlenerek, verginin şirket tarafından ödendiği ve geçerli bir iade talebinin işlem için vergi makamlarına verildiği tarihi izleyen on dört gün içerisinde ödenecektir.

Yabancı gelir hesabında yer alan karlar (yani, denizaşırı yatırımlardan kaynaklanan karlar) üzerinden tahakkuk eden her türlü verginin, söz konusu karların dağıtımına kadar veya ilgili muhasebe dönemi sona erdikten on sekiz ay sonra (hangisi önce geliyorsa) tahsil edilmeyecek olması, nakit akışı güçlüklerini en aza indirmeye yönelik bir önlemdir.

Malta şirketi hissedarları için, bir holding şirketi ile bir bağlı şirketten oluşan iki kademeli bir yapının oluşturulması uygun olabilir. Bağlı şirket hem ticaret ve hem de yatırım faaliyetlerini yürütebilir. Böyle bir düzenleme, söz konusu kar paylarının doğrudan doğruya Malta dışında ikamet eden hissedarlara ödenmesi yerine, kar paylarının ve vergi iadelerinin holding şirketine ödenmesini sağlar. Bu şekilde, Malta dışında ikamet edenin ülkesinde hemen doğacak vergi yükümlülüğünden kaçınılmış olur. Bu tür bir ara şirket, Malta dışında ikamet eden hissedar tarafından başka yatırımlar için araç olarak da kullanılabilir.

Uluslararası faaliyetlerle iştigal eden Malta şirketleri, belgeler üzerindeki harçlardan muaftır ve bu söz konusu şirketlerdeki devirlerin bu tür bir harca tabi olmadığı anlamına gelir. Bunun da ötesinde, yurt dışında ikamet edenlerin Malta şirketlerindeki hisselerin devredilmesinden kaynaklanan sermaye kazançları, şirketin varlıklarının genel olarak Malta’da bulunan taşınmaz mallardan oluşmaması kaydıyla, Malta’da vergiye tabi değildir.

Malta’da Çifte Vergilendirme İndirimi

Malta, alıcının vergi bakımından ikametine ve durumuna bakılmaksızın, yurt dışına giden kar payları, faizler ve telif ödemeleri üzerinden herhangi bir stopaj vergisi almaz. Bununla birlikte, yabancı kaynaklardan alınan gelirler, bir stopaj vergisine ve başka yabancı vergilerine tabi olabilir. Sonuç olarak, Malta’nın mali mevzuatı çifte vergilendirmeden kaçınılmasını sağlayan dört çifte vergilendirme indirimi biçimi sunar.

Malta, çoğunluğu OECD Model Konvansiyonuna dayanan ve çifte vergilendirmeyi önleyen, elliden fazla çifte vergilendirme anlaşması imzalamıştır. Bu tür indirimler, Topluluk gelir vergisi indirimi, tek taraflı indirim ve düz oranlı yabancı vergi indirimi yoluyla da sağlanmaktadır.

Topluluk gelir vergisi indirimi, çifte vergi anlaşmasının bulunmadığı durumlarda uygulanır. Bu, Topluluk ülkelerinde ödenen vergi karşılığında uygulanan ve karşılıklılık esasına dayalı, sınırlı bir indirim biçimidir.

Tek taraflı indirim, Malta’nın çifte vergi anlaşmasının bulunmadığı ve Topluluk gelir vergisi indiriminin uygulanamadığı bir ülkeden alınan gelir üzerinden denizaşırı vergisi uygulandığı zaman geçerlidir. Maruz kalınan denizaşırı vergisi, brüt miktar üzerinden Malta’da tahakkuk edebilecek vergiye karşılık bir kredi olarak sağlanır; ancak, bu kredi söz konusu gelirin Malta’daki toplam vergi yükümlülüğünü aşmayacaktır.

Malta ve Malta’da yerleşik olmayan şirketleri kapsayan çok kademeli yapılarda, bir kar payının dağıtıldığı karlar üzerinden maruz kalınan söz konusu vergi için geçerli çifte vergi indirimi, Malta’da katlanılan vergiyi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yabancı bir bağlı şirkete veya Malta’da vergi ödeyen bir alt bağlı şirkete sahip bir Malta holding şirketini kapsayan yapılar, artık doğrudan veya dolaylı bir yabancı şirket tarafından katlanılan Malta vergisi üzerinden indirim alma hakkına sahiptir.

Çifte vergi anlaşması indirimi, Topluluk indirimi veya tek taraflı indirim talebinde bulunmak için; geliri elde edenin, söz konusu geliri denizaşırı kaynaklardan elde etmiş olduğunu, maruz kalınan denizaşırı vergisini ve maruz kalınan denizaşırı vergisinin miktarını kanıtlaması gerekmektedir.

Düz oranlı yabancı vergi kredisi, diğer çifte vergi indirim biçimlerinin uygulanamadığı yerlerde uygulanır ve maruz kalınan yabancı vergilerin kanıtlarının sunulmasını gerektirmez. Bu indirim biçimi, denizaşırı ülkelerden gelen ve yabancı gelir hesabında yer alan gelirler ve/veya sermaye kazançları elde eden Malta şirketleri için geçerlidir. Düz oranlı yabancı vergi kredisi, şirket tarafından elde edilen denizaşırı gelirlerin kesintiler yapılmadan önceki miktarının %25’i olarak hesaplanır. Gelir ve kredi, düşülebilir masraflar çıkarıldıktan sonra, söz konusu kredi için indirim ile tam olarak Malta gelir vergisine (%35) tabidir.

Bu örnek, masraflar düşülmeden dahi, %35 olan kurumsal gelir vergisinin net gelir üzerinden %18,75 gibi efektif bir orana düşürülebileceğini gösterir. Karlar dağıtıldıktan sonra, vergi oranını %6,25 veya daha aşağıya çekecek vergi indirimleri ve iade hükümleri uygulanacaktır.

Pasif Gelir Ticaret Geliri
  iştirak edinimli(PH) iştirak edinimli ve FRFTC talebi var iştirak edinimi yok FRFTC talebi var Pasif Faizler ve Telif Ödemeleri  
Şirket
Vergi öncesi kar 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
FRFTC için brüt - 2500 2500 - -
  10.000 12.500 12.500 10.000 10.000
%35 ödenen vergi 3500 4375 4375 3500 3500
FRFTC için kredi   (2500) (2500)    
Ödenecek vergi 3500 1875 1875 3500 3500
Hissedar          
Brüt kar payı 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
%35 ödenen vergi 3500 3500 3500 3500 3500
Vergi için kredi 3500
tam
3500
tam
3500
2/3
3500
5/7
3500
6/7
Şirket vergisinin hissedarlara iadesi 3500 1875 1250 2500 3000
Efektif Vergi Oranı %0 %0 %6.25 %10 %5

Patentlerden ve Telif Haklarından Kaynaklanan Telif Ödemelerinde Muafiyet

Hak sahibi buluşlarla bağlantılı patentlerden elde edilen telif ödemeleri ve benzeri gelirler, belirli bazı koşullara bağlı olarak, Malta gelir vergisinden muaftır. Söz konusu gelir Malta’da veya Malta dışında oluşabilir ve muafiyet ilgili kaynak ülkeden bağımsız olarak uygulanır. Ayrıca, gelirin bir ticari gelirden ya da sadece bir pasif gelirden oluşması, muafiyetin uygulanması açısından veya başka biçimde, tayin edici bir faktör değildir. Kar payı yoluyla dağıtılan her türlü telif geliri de hissedarlar düzeyinde vergiden muaftır.

Telif ve benzeri gelirlerden muafiyet, telif haklarından (copyright) kaynaklanan telif ödemeleri ve benzeri gelirleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu kaynaklardan alınan peşin ödemeler de gelir vergisinden muaftır.

Şubeler

Malta mevzuatı, Malta dışında kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış şirketler için, Malta’daki bir şube veya işyeri kullanarak Malta’da veya Malta üzerinden iş yapma olanağı sağlamaktadır. Bu, ayrı bir yasal kuruluş tescili yapmak istemeyen, ancak kendi yabancı kurumsal araçlarının bir uzantısı yoluyla yine de Malta içerisinde veya Malta üzerinde is yapmak isteyen şirketler açısından uygulanabilir bir alternatif yaratmaktadır. Bunun sonucu olarak, açılacak bir şube Malta’da tescilli bir şirket olarak kabul edilecektir.

Bundan çıkarılacak sonuçlardan biri, bir denizaşırı şirketin şubesinin vergi bakımından kalıcı bir kuruluş olarak kabul edilmesidir. Bir şube, sadece Malta’da edinilen gelir ile denizaşırı kaynaklardan elde edilen ama Malta’da alınan gelir üzerinden vergilendirilecektir. Şubenin geliri, bir Malta şirketininki ile aynı oranda vergiye tabi olacak ve gelirin hesabında yerli bir şirket tarafından benimsenen yöntem uygulanacaktır. Denizaşırı şirketlerin hissedarları, gerekli koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, vergi iadelerine hak kazanabilirler. Ayrıca, Malta’da kurulmuş veya yerleşik şirketlere tanınan tüm mali avantajlar, şubeleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Malta’da kurulmuş veya yerleşik olmayan şubelerle ilgili olarak, dağıtılabilir karların söz konusu şirketin geçmiş yıllarda dağıtmış olabileceği her türlü kar düşüldükten sonra Malta şubesinin faaliyetlerine atfedilebilir karlar olacağına dikkat edilmelidir.

Şirketlerin Malta’da Yeniden Yerleşimi (Devamı)

Malta şirket yasası yabancı şirketlerin Malta’da yeniden yerleşimini veya bunun tersini aksini mümkün kılmaktadır. Yeniden yerleşimini Malta’da yapan şirketler, ilk tescil edildikleri yargı makamı nezdinde lağvedilmelerine veya tasfiyelerine gerek olmaksızın, Malta’da Malta şirketleri olarak tescil edilirler.

Şirketler, aşağıdaki koşullarda yerleşimlerini Malta’da yapabilirler:

 • yabancı yargı makamının bu tür bir yeniden yerleşime izin vermesi;
 • şirketin ana sözleşmesinin veya tüzüğünün ve maddelerinin buna izin vermesi;
 • yabancı yargı makamının şirketin Malta’da yeniden yerleşme talebiyle ilgili olarak bilgilendirildiğinin gösterilmesi;
 • şirketin hissedarlarının, borç senedi hamillerinin ve alacaklılarının yabancı yasaların gerekli gördüğü sayı ve oranlarda bu yeniden yerleşime rıza göstermiş olması ve
 • tescil ücretlerinin Malta’da ödenmiş olması. Bunlar yabancı şirketin kayıtlı hisse sermayesine bağlı olarak değişir.

Süreklilik yeni bir yasal kişilik yaratmayacaktır, ancak şirket tüm mevcut varlıkları, hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları ile birlikte Malta’ya yerleşecektir.

Yeniden yerleşim tamamlandıktan sonra, şirket Gelir Vergisi Yasasına göre Malta’da yerleşecek ve ikamet edecektir. Şirketin Malta’da devamı ile ilgili olarak hiçbir vergi veya harç alınmayacaktır. Buna ek olarak, şirketin her türlü dağıtılmamış karları (istisnai bir durum olarak, daha önceki bir aşamada vergi tahakkuk ettirilmediği takdirde), Malta’da devam tarihi itibariyle şirketin vergilendirilmemiş hesabında yer alacaktır. Bir şirket tarafından vergilendirilmemiş hesabından ülkede ikamet etmeyen bir hissedara verilen kar payı, söz konusu hissedarın elinde vergiden muaftır ve buna ilişkin hiçbir açıklamanın yapılması gerekmez. Şirket, Malta’da ikamet etmesi nedeniyle Malta’nın çifte vergi anlaşmaları ağından ve diğer çifte vergilendirme indirimlerinden yararlanabilir ve örneğin bazı yabancı kar paylarına ve sermaye kazançlarına ilişkin iştirak muafiyetleri gibi bazı muafiyetlerden yararlanma hakkına sahip olabilir. Ayrıca, Malta’ya havale edilmeyen yabancı gelir ve yabancı sermaye kazançları Malta’da vergilendirilmeyecektir.

Karların ve İadelerin Ülkelerine Aktarılması

Birçok yargı sisteminde vergi iadesinin, özellikle bir kar payı, gelir veya benzeri bir unsur olarak değerlendirilmesi gerekliliği bakımından, niteliği itibariyle bazı sınıflandırma sorunları yaratabildiği göz önüne alınarak, bu sorun araya alınabilecek ikinci bir Malta şirketi yoluyla çözüme kavuşturulabilir. Bu tür şirketler genellikle kar payı besleme şirketi olarak adlandırılır. Kar payı besleme şirketi genel olarak Malta işletme/ticaret şirketindeki hisseleri elinde tutacaktır. İşletme şirketi tarafından dağıtılan kar payları ile Yurtiçi Gelirler Komiserinden alınan iadeler, kar payı besleme şirketi tarafından kar olarak alınır. Sonra, bu karlar kar payı olarak hissedarlara dağıtılabilir veya yeniden işletme şirketine yatırım için aktarılabilir. Vergi yükleme sisteminin bir sonucu olarak, Malta bağlı kuruluşu tarafından katlanılan vergi, kar alınan kar payları üzerinden besleme şirketi tarafından ödenecek vergiye karşılık alacak kaydedilecek ve kar payı besleme şirketi açısından vergi yükümlülüğünün kalmaması sonucunu doğuracaktır. Buna ek olarak, dışarıya giden kar payı dağıtımlarında hiçbir stopaj vergisi uygulanmayacaktır.

Malta Vergi Sisteminin Diğer Yararları

 • Dışarıya giden kar payları, faizler veya telif ödemelerinde hiçbir stopaj vergisi uygulanmaz;
 • Karmaşık CFC (kontrollü yabancı şirket) mevzuatı, örtülü sermaye veya transfer fiyatlandırması kuralı yoktur
 • Malta’ya veya Malta’dan yerleşim veya ikamet nakli konusunda hiçbir çıkış veya giriş vergisi yoktur;
 • Hiçbir servet veya sermaye vergisi yoktur;
 • Uluslararası vergi konularında peşin gelir kararları alınabilir;
 • Malta şirketlerinde ülkede ikamet etmeyenler tarafından yapılan hisse devirlerine ilişkin sermaye kazançları genellikle vergiden muaftır;
 • Hisse devirlerinde damga vergisi uygulanır, ancak iş menfaatlerinin %90’dan fazlası Malta dışında olan şirketler için muafiyetler bulunmaktadır;
 • AB Ana Şirket-Bağlı Şirket Direktifi ile AB Faiz ve İmtiyaz Direktifinden yararlanma (diğer AB ülkelerinde yerleşik şirketlerden bir Malta şirketine aktarılan kar payları, faizler ve telif ödemelerinden hiçbir stopaj vergisi alınmaz).

Malta’da Şirket Kurulması

Tescil Prosedürü

Şirket Ana Sözleşmesi ile Kuruluş Sözleşmesi, Şirketler Sicilinde tescil ettirilmesi ve ilgili tescil ücretinin ödenmesi gerekir. Bu ücret, şirketin kayıtlı hisse sermayesine bağlı olarak artan bir ölçekte hesaplanır ve 245 Avro (kayıtlı hisse sermayesi 1.500 Avroyu aşmıyorsa) ile 2.250 Avro (kayıtlı hisse sermayesi 2.500.000 Avro veya üzerinde ise) arasında değişir. Sicil Makamı bunun üzerine, şirketin faaliyetlerine başlaması için gerekli olan ilgili tescil sertifikasını verir.

Sermaye Gereksinimleri

Bir özel sınırlı sorumlu (limited) şirket söz konusu olduğunda, yasa tarafından şart koşulan minimum hisse sermayesi 1.250 Avro’dur (veya eşdeğeri yabancı para birimi) ve bunu en az %20’si tescil sırasında şirket adına bir banka hesabına yatırılıp bloke edilmelidir.

Direktörler ve Şirket Sekreteri

Bir Malta Şirketinde bazı durumlarda şirket sekreteri olarak da davranabilecek en az bir direktör bulunmalıdır. Direktör bir tüzel kişilik de olabilir; ancak, şirket sekreteri bir gerçek şahıs olmalıdır (yatırım fonları bu konuda istisnadır).

Şirketteki hisselerin şirketin lehdarlarının kimliğini gizli tutan yetkili bir kayyumun elinde bulunması mümkündür.

Hissedarlar

Yasada bir şirketin en az iki hissedara sahip olması gerektiği belirtilmekle birlikte, bazı koşullar yerine getirildiği takdirde bir şirketi tek hissedarla da tescil ettirmek mümkündür. Hissedarlar gerçek şahıslar veya tüzel kişiler olabilir. Yılda en az bir kez hissedarlar genel kurulunun toplanması gerekmektedir.

Şirket Merkezi

Malta’da tescilli bir şirket, yine adresi Malta’da olan bir şirket merkezine sahip olmalıdır. Gerekli olduğu takdirde, şirket merkezi olanakları sağlamaktayız.

Kuruluş için gereken zaman

Kuruluş süreci, gerekli tüm bilgilerin, belgelerin ve fonların tarafımıza iletilmesi durumunda genellikle bir haftadan az bir zaman alır.

Şirket Beyannameleri ve Yıllık Ücretler

Şirketler Sicili için yılda bir kez beyanname doldurulmalıdır. Söz konusu beyanname şirketin görevlileri ile hissedarlarının adlarını ve kişisel ayrıntılarını, şirketin sermaye yapısının ayrıntılarını ve yıl içerisinde meydana gelen değişikliklerinin bulunduğu bir listeyi içermelidir. Şirketin kayıtlı hisse sermayesine bağlı olarak hesaplanacak bir yıllık tescil ücreti ödenecek ve bu ücret 100 Avro (kayıtlı hisse sermayesi 1.500 Avroyu aşmıyorsa) ile 1.400 Avro (kayıtlı hisse sermayesi 2.500.000 Avro veya üzerinde ise) arasında değişecektir.

Hesaplar

Malta’da tescil edilen tüm şirketler, aynı zamanda tescilli bir denetçi görevini de üstlenecek olan bir Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenecek uygun mali tabloları hazırlamalıdır. Denetlenmiş mali tablolar her yıl vergi makamlarına ve Şirketler Siciline sunulmalıdır. Şirketler, belirli koşullar çerçevesinde, Şirketler Siciline kısaltılmış mali tabloları sunabilirler.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin; EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Faks:(+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

TR_Malta Companies & Taxation_V07U201209

Yukarıdaki bilgilerin genel nitelikte olması amaçlanmıştır ve herhangi bir kişi veya kurumun durumuna hukuki çözüm değildir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamayı amaçlamış dahi olsak, bu bilgiler alındığı ya da gelecekte elde edileceği tarih itibariyle kesinlik garanti etmez. EMD Danışmanlık Hizmetleri Ltd, memurları, çalışanları, ortakları ve ilgili / şirketler / firmalar, yukarıdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem için sorumlu veya yükümlü tutulamaz, ilişkili ya da burada bulunan herhangi bir hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Yukarıda bahsedilen herhangi bir madde bazında alınacak herhangi bir karar önce profesyonel olarak tarafımıza danışılmalıdır.