Gemilerin/Yatların Malta Bayrağı Altında Tescili

VERGİ, DANIŞMANLIK, KURUMSAL, FAALİYETLER

Malta, stratejik olarak birçok önemli taşımacılık güzergahının kavşak noktasında yer almaktadır. Bunun da ötesinde, Malta bayrağı oldukça güvenilir ve tercih edilen bir bayrak olduğundan, Malta’nın Gemi Sicili bugün dünyanın en büyük ve en saygın gemi sicillerinden biridir. Malta bayrağı altında tüm gemi tipleri tescil edilebilir ve Malta yasalarında mevcut, özellikle mali konulardaki avantajlarından yararlanabilir.

Avantajları

 • Uluslararası düzeyde kabul görmüş ve saygın yargı;
 • AB uyumlu mevzuat;
 • Uluslararası Güvenlik ve Emniyet Konvansiyonlarına bağlılık;
 • İyi düzenlenmiş ve hızlı tescil sistemi;
 • İpoteklere ilişkin açık ve kesin yasalar;
 • Düşük tescil masrafları;
 • Kaptan, süvari ve tayfaların uyrukları konusunda sınırlama bulunmaması;
 • Malta gemilerine sahip bir şirketin hisselerinin satışı ve devri konusunda sınırlama bulunmaması;
 • Malta gemileri için bazı limanlarda ayrıcalıklı uygulama;
 • Acil konularla ilgili yedi gün yirmi dört saat hizmet;
 • Yakıt ikmalinden çekme hizmeti, gemi yapımı ve onarıma kadar tüm deniz taşımacılığı hizmetlerini sağlayan bir uluslararası denizcilik merkezi;
 • 1.000 net ton (NT) üzerindeki Malta gemilerinin sahipleri, kiralayanları ve finansörleri için cazip teşvikler (bu avantajlar daha küçük gemiler için de uygulanabilir);
 • Malta’da tescilli toplam brüt tonaj (GT) 39 milyonun üzerindedir (2010);
 • Malta’da tescilli gemilerin ortalama yaşı 12.78 yıldır (2010);
 • Dünyanın en büyük 7 denizcilik bayrağından biridir (2011);
 • Avrupa’nın en büyük denizcilik bayrağıdır (2011).

Gemi Uygunluğu ve Tescil

Herhangi bir Malta/Avrupa vatandaşı, Malta’da veya Avrupa Birliği’nin bir üye devletinde tescilli herhangi bir şirket, Malta bayrağı altında gemi tescil ettirebilir. Bununla birlikte, AB vatandaşı Malta’da ikamet etmediği takdirde, Malta’da tescilli bir acente tayin etmek zorundadır. AB vatandaşı olmayanlar, gemiyi söz konusu AB vatandaşı olmayanlar tarafından kurulmuş ve onların sahip olduğu bir Malta şirketi adına tescil ettirebilir. AB’de tescilli olmayan kuruluşlar, Malta’da tescilli acente atadıkları ve sicil yetkilisi söz konusu kuruluşun kurulduğu ülkenin yasalarına uygun tüzel kişiliği konusunda ikna olduğu takdirde gemiyi Malta’da tescil ettirebilir.

Gemiler henüz inşa veya donanım halindeyken ve/veya tamamlanmalarını beklerden de Malta’da tescil edilebilirler. Malta mevzuatı, hem finansörler ve hem de gemi sahipleri için tam koruma sağlamaktadır. İpotek sistemi açıktır ve Malta bayrağı makamları yasaları tam anlamıyla açıklığı ve doğruluğu sağlayacak şekilde, ancak adaletli bir biçimde uygular.

15 yaşında veya daha büyük, 20 yaşını aşmamış olan, gemilerin geçici tescilden önce (veya bu tescilden önceki bir ay içerisinde) yetkili resmi bayrak müfettişi tarafından yapılacak bir muayeneden geçmesi zorunludur ve 25 yaşını aşmış gemiler Sicil Yetkilisinin özel onayı olmadıkça tescil edilemezler.

Tescil

Gemi Malta’da 6 aylik bir süre için geçici olarak tescil edilebilir ve bu süre Malta bayrak makamlarinin talebi üzerine uzatilabilir. Geminin geçici tescili için asagidaki belgelerin sunulmasi gerekmektedir:

 • Gerektiği takdirde geminin adında değişiklik için başvuru da dahil, gemi sahibi veya onun yetkili temsilcisi tarafından tescil için yapılacak başvuru;
 • İmzalayan şahsın kimlik kartının ve söz konusu ise, vekaletnamenin bir kopyası;
 • Malta gemisine sahip olmak için yeterlilik belgesi; bir tüzel kişilik durumunda, şirket kuruluş senedi ve ana sözleşmesi sunulacak ve Malta dışındaki kuruluşlar ile AB vatandaşları, bir yerel acente atayacaklardır;
 • Maltalı olmayan gemi sahipleri için, yerel bir acentenin atanması;
 • Telsiz Lisansı başvurusu;
 • Varsa, Uluslararası Tonaj Sertifikasının bir kopyası;
 • Gemi sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından Sicil Yetkilisi önünde yapılmış bir mülkiyet beyanı;
 • Denize elverişliliğin kanıtı; ticaret gemileri söz konusu ise, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından verilmiş sınıf teyidi ve şirketin ISM uygunluğunu da içeren geminin yasal belgelerine ilişkin bilgiler;
 • Varsa, Malta bayrak makamlarının uygun ve kabul edilmiş sınıflandırma kurumunu geminin ve şirketin yasal belgelerini vermesi konusunda yetkilendirmesi için talep;
 • Gerektiği takdirde, Minimum Güvenli Gemi Personeli Sertifikası;
 • Ticari yatlar durumunda, uygunluk sertifikası;
 • İlk tescil ücretlerinin ve yıllık tonaj vergisinin ödenmesi.
 • Gemi, gerekli tüm belgeler alındıktan sonraki 48 saatlik zaman dilimi içerisinde hızlı ve doğrudan bir prosedür izlenerek tescil edilebilir.
 • Geminin kalıcı olarak tescili için, aşağıdaki belgelerin Malta Gemi Siciline sunulması gerekmektedir:
 • Gemi başka bir yerde tescilli değilse, imalatçı belgesi; aksi takdirde, satış belgesi veya Malta Bayrak Makamları tarafından talep edilecek başka herhangi bir belge;
 • Varsa, tescil belgesinin tescil edildiği ülkede iptal edildiğini ve geminin hiçbir yükümlülüğünün olmadığını gösteren bir iptal belgesi;
 • SOLAS gemileri söz konusu olduğunda, geminin son olarak belgelendiği yerin yetkili makamı tarafından verilen en son güncellenmiş Sürekli Gözlem Kaydının bir kopyası;
 • Bir Teftiş Sertifikası ile gemilerin onaylı bir müfettiş tarafından verilen Uluslararası Tonaj Sertifikasının bir kopyası;
 • Gemiye kara sularında izin verilmesi için bir CE Markalama Sertifikası;
 • Geminin yasalara uygun olarak markalanmış olduğuna ilişkin kanıt (Bölme ve Markalama Belgesi).

Boş Gemi Sözleşmesi Tescili

Malta yasaları, Malta gemilerinin Malta bayrağı altında boş gemi sözleşmesi tescili ile Malta gemilerinin bir yabancı bayrak altında boş gemi sözleşmesi tescilini sağlamaktadır.

Burada benimsenen ana ilke; iki tescil arasındaki uygunluk ve geminin çalıştırılmasına ilişkin hususlar boş gemi sözleşmesi siciline tabi iken, gemi üzerindeki mülkiyet, ipotek ve yükümlülüklerin, bağlı olduğu sicile tabi olmasıdır. Bu parametreler içerisinde, boş gemi sözleşmesiyle tescil edilmiş gemiler, Malta’da tescilli diğer gemilerle aynı hak ve ayrıcalıklardan yararlanıp aynı yükümlülüklere tabidir.

Bir boş gemi sözleşmesi tescili boş gemi sözleşmesinin süresi kadar veya tabi olduğu tescilin son gününe kadar (hangisi daha kısa ise) geçerli olacaktır, ancak hiçbir şekilde iki yıllık bir süreyi aşamaz. Tescilin süresi iki yıllık süreler halinde uzatılabilir.

Nakliyat Kuruluslari ve Tonaj Vergisi Gemileri

Bir nakliyat kuruluşu, ana konuları aşağıdaki hususlarla ilgili olduğu takdirde yeterli kabul edilir:

 • Malta’da (veya başka bir devletin bayrağı altında) tescilli bir geminin mülkiyeti, işletmesi (sözleşme çerçevesinde veya başka bir biçimde), idaresi veya yönetimi ile bunlarla bağlantılı tüm yardımcı finans, güvenlik ve ticari faaliyetler ve/veya
 • Hisselerin veya diğer özvarlıkların Malta yasalarında belirtilen herhangi bir amaçla kurulmuş Maltalı veya diğer kuruluşlarda muhafaza edilmesi ve bunlara ilişkin tüm yardımcı finans, güvenlik ve ticari faaliyetlerin bunlar kanalıyla yürütülmesi ve/veya
 • Bu tür faaliyetlerin amacının Nakliyat Kuruluşunun kendisi veya aynı grupta yer alan diğer nakliyat kuruluşları için burada belirtilen amaca ulaşmak olması durumunda, Nakliyat Kuruluşu tarafından krediler yoluyla sermaye bulunması, teminatların verilmesi veya menkul kıymetlerin ihracı.

Bir nakliyat kuruluşu, Malta’da tescilli bir geminin sahibi veya boş gemi işletmecisi olarak tescil edildikten sonra, bir Lisanslı Nakliyat Kuruluşu olarak kabul edilir. Nakliyat kuruluşu yukarıdaki listede belirtilenlerin dışında faaliyetler yürütüyorsa, resmi bir lisans başvurusunun yapılması gerekir. Şirket merkezinin Malta’da bulunması gerekmez, ancak şirketin Malta’da bir işyerinin bulunmasına ihtiyaç vardır. Malta nakliyat şirketi hisselerinin satışı ve devri konusunda hiçbir sınırlama bulunmamaktadır.

Tüm ilgili tescil ücretlerinin ve tonaj vergilerinin usulüne uygun olarak ödenmesi koşuluyla, Malta yasaları çerçevesinde tescil edilerek lisans verilen bir nakliyat şirketi, nakliyat faaliyetleriyle ilgili bazı mali avantajlara sahip olur. Nakliyat şirketi, bir tonaj vergisi gemisine (Bakanlık tarafından tonaj vergisi gemisi olarak beyan edilen bir gemi veya bir nakliyat şirketine ait ya da bu şirket tarafından kiralanan, yöneticilen veya işletilen en az 1000 NT’lik bir topluluk gemisi) sahip olduğu takdirde, buna ilave avantajlardan yararlanabilir.

Ayrıca, Bakanlık, topluluk gemisi (Avrupa Birliğine veya Avrupa Ekonomik Alanına üye bir devletin yasaları çerçevesinde tescil edilmiş gemi) olmayan ve lisanslı bir nakliyat şirketinin sahibi, kiracısı, yöneticisi veya başka bir şekilde işletmecisi olduğu bir gemiyi, söz konusu lisanslı nakliyat kuruluşunun sahibi, kiracısı, yöneticisi veya başka bir şekilde işletmecisi olduğu tüm gemilerin stratejik ve ticari yönetiminin fiili olarak topluluktan yürütüldüğü durumlarda ve bu hususta Bakanlık ikna edecek şekilde kanıtlandığı takdirde, bir tonaj vergisi gemisi olarak ilan edebilir.

Bunun diğer avantajları aşağıda belirtilmektedir:

 • Lisanslı nakliyat kuruluşunun geliri taşımacılık faaliyetlerinden elde edildiği sürece, söz konusu gelire hiçbir vergi yüklenmez veya ödenmez;
 • Lisanslı nakliyat kuruluşunun bir tonaj vergi gemisinin satışından veya devrinden ya da teslim edildiğinde veya tamamlandığında tonaj vergi gemisi niteliği kazanacak olan herhangi bir gemiyi alma hakkının verilmesinden elde ettiği gelirlere, karlara veya zararlara hiçbir vergi yüklenmez veya ödenmez;
 • Tonaj vergi gemisine, tonaj vergi gemisi iken sahip olan ya da onu işleten veya yöneten bir lisanslı nakliyat kuruluşunun elindeki hisselerin, menkul kıymetlerin veya diğer menfaatlerin tasfiyesi, itfası, iptali ya da başka bir biçimde elden çıkarılmasından doğan kazançlara hiçbir vergi yüklenmez veya ödenmez;
 • Bir tonaj vergi gemisinin Deniz Ticaret Yasası çerçevesinde tescilinde ve tonaj vergi gemisine ilişkin diğer tescillerde hiçbir damga vergisi yüklenmez;
 • Bir tonaj vergi gemisinin veya buna ait herhangi bir hissenin satışında veya devrinde hiçbir damga vergisi yüklenmez;
 • Bir lisanslı nakliyat şirketinin herhangi bir menkul kıymetinin veya menfaatinin çıkarılması ya da bölüştürülmesinde veya lisanslı nakliyat şirketinin ya da başka şirketin herhangi bir menkul kıymetinin veya menfaatinin satışında, devrinde ya da paraya çevrilmesinde hiçbir damga vergisi yüklenmez;
 • Bir gemiye veya lisanslı nakliyat kuruluşuna ya da bunlarla bağlantılı olarak getirilen herhangi bir ipotek veya yükümlüğün, bu konudaki herhangi bir devir veya elden çıkarmanın, bunlara ilişkin alındının ve bunlarla ilgili olarak verilen temliklerin tescilinde hiçbir damga vergisi yüklenmez ve
 • Bir gemi veya buna ilişkin hisse ile ilgili olarak, hak ve menfaatlerin devrinde veya bunlara ilişkin yükümlülüklerin üstlenmesinde hiçbir damga vergisi yüklenmez.

Yat Kiralamadaki KDV

Bu teşvik, birey veya şirket oluşuna bakmaksızın, makul düzeyde ve aracı satın alanın onu üçüncü bir şahsa kiralaması koşuluyla, KDV ödemelerinde indirim sağlamaktadır. KDV’nin tamamı, söz konusu kiralamada tahakkuk ettirilecek ve ilgili iş harcamasına yüklenen KDV girdisinin iadesi talep edilebilecektir.

Malta şirketi gemi satın aldığında, bu satın alma işlemi KDV’den muaf olacak (başka bir AB devletinden satın alındığı takdirde) ve Malta’da fiziksel olarak hiçbir KDV ödenmeyecektir. KDV, aynı KDV iadesinde ve kağıt üzerinde tahakkuk ettirilecek ve geri alınacaktır. Gemiye ilişkin KDV’nin kanıtı gerekiyorsa, talep üzerine KDV dairesi tarafından geminin satın alma işleminin Malta’da KDV amacıyla bildiriminin yapılmış olduğunu belirten bir belge verilecektir. Sonuç olarak gemi bir üçüncü şahsa satıldığında, KDV söz konusu alıcıya yüklenecek ve KDV Dairesine geçirilecektir.

Bu teşvik, Malta şirketi tarafından satın alınan bir gemi en fazla üç yıllık bir süre için kira ödemelerini üstlenecek başka bir ilgili şahsa/ şirkete kiralandığı takdirde geçerlidir. KDV sadece geminin AB karasuları içerisinde olduğu zaman dilimi için uygulanabildiğinden, Malta KDV Dairesi geminin AB karasularında bulunduğu süre ile ilgili olarak bazı karineler geliştirmiştir. Bunlar tahrik sisteminin uzunluğu ve tahrik biçimine dayalıdır. Sonuç olarak, halen %18 olan KDV sadece kira ödemelerinin yüzdesine yüklenmekte, dolayısıyla örneğin uzunuğu 24 metrenin üzerinde olan bir yelkenli teknenin zamanının %30’unu AB karasularında ve %70’ini de bu suların dışında kullandığı varsayılmaktadır. Malta’daki KDV kiraya veren tarafından kiralayana aylık kira ödemelerinin değerinin %30’una uygulanabilmektedir.

KDV dairesi, gemi sahibi olarak kiraya veren adına, KDV’nin tamamen ödenmiş olduğunu belirten bir KDV makbuzu verecektir. KDV dairesi tarafından ek koşullar getirilebilir.

Ticari Yatların Tescili

Malta yasaları, ticari yatların işletilmesiyle ilgili önemli avantajlar sunmaktadır. Ticari kullanımda olan yatlar, kargo taşıması yapmadıkları ve 12’den fazla yolcu taşımadıkları sürece ticari yat olarak tescil edilebilir. Aşağıdaki gemi sınıfları Malta bayrağı altında tescil sırasında ticari yat olarak kabul edilecektir:

 • Ticari kullanımda olan, en az 15 metre ve en fazla 24 metre uzunluğa sahip yatlar.
 • Ticari kullanımda olan, 24 metreden fazla uzunluğa sahip ve 500 GT altındaki yatlar.
 • Ticari kullanımda olan, 24 metreden fazla uzunluğa sahip ve 500 GT üzerinde, ancak 3000 GT altında olan yatlar.

Malta yasalarına göre, Malta’da tescilli ve Maltalı nakliyat kuruluşlarına ait olan ticari yatlar, gelir vergisi yerine yıllık bir tonaj vergisi öderler. Ayrıca, yıllık tescil ücreti ve özellikle tonaj vergisi ücretleri geminin boyutuna göre değiştiğinden, ticari yatların tescil maliyetleri avantajlıdır.

Tescil Maliyetleri

Tüm gemiler için, ilk tescilde ve bunu izleyen dönemde yıllık bazda bir tescil bedeli ödenir. Bu bedeller geminin GT’una, geminin tipine ve geminin yaşına bağlıdır.

Yıllık ücretler temel ücret ve tonaj vergisi olmak üzere iki çeşittir. İkincisi geminin tonajına göre hesaplanır.

Malta Sicil Dairesi, yeni gemiler için, geminin yaşına bağlı olarak tescil ücretlerinin artabildiği veya azalabildiği teşvikler de sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin; EMD, Vaults 13 - 16, Valletta Waterfront, FRN 1914, Malta
Tel: (+356) 2203 0000 Faks:(+356) 2123 7277 Email: info@emd.com.mt www.emd.com.mt

TR- Registration of ShipsYachts under Malta Flag-V07U201206

Yukarıdaki bilgilerin genel nitelikte olması amaçlanmıştır ve herhangi bir kişi veya kurumun durumuna hukuki çözüm değildir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamayı amaçlamış dahi olsak, bu bilgiler alındığı ya da gelecekte elde edileceği tarih itibariyle kesinlik garanti etmez. EMD Danışmanlık Hizmetleri Ltd, memurları, çalışanları, ortakları ve ilgili / şirketler / firmalar, yukarıdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem için sorumlu veya yükümlü tutulamaz, ilişkili ya da burada bulunan herhangi bir hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Yukarıda bahsedilen herhangi bir madde bazında alınacak herhangi bir karar önce profesyonel olarak tarafımıza danışılmalıdır.