Τυχερά παιχνίδια εξ αποστάσεως στη Μάλτα

Η Μάλτα έχει γίνει το κατεξοχήν ευρωπαϊκό κέντρο τυχερών παιχνιδιών εξ αποστάσεως. Η χώρα εκδίδει άδειες παροχής παιχνιδιών εξ αποστάσεως για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν τον τομέα και προσφέρουν π.χ. παιχνίδια καζίνου, πόκερ, αθλητικά στοιχήματα, P2P και λοταρίες καθώς και για διανομείς λογισμικού εξ αποστάσεως. Οι επιχειρήσεις παροχής παιχνιδιών εξ αποστάσεως/διαδικτυακών παιχνιδιών με έδρα τη Μάλτα επωφελούνται από ένα σταθερό νομικό καθεστώς –κυρίως χάρη στους ισχυρούς Κανονισμούς περί Παιχνιδιών εξ Αποστάσεως (Remote Gaming Regulations, 2004)– καθώς και από πολύ ελκυστικά φορολογικά κίνητρα συμπεριλαμβανομένων των ευνοϊκών συντελεστών φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και τυχερών παιχνιδιών.

Γιατί στη Μάλτα;

 • Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει θεσμοθετήσει τα παιχνίδια εξ αποστάσεως βάσει αποτελεσματικής νομοθεσίας η οποία επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών

 • Διαθέτει πολύ ελκυστικό φορολογικό καθεστώς με ευνοϊκούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και τυχερών παιχνιδιών

 • Εισπράττει χαμηλά τέλη αδειοδότησης

 • Αποτελεί καλά θεσμοθετημένη δικαιοδοσία που διαφυλάσσει τα συμφέροντα και των φορέων εκμετάλλευσης και των ίδιων των παικτών

 • Εφαρμόζει υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την πρόληψη του «ξεπλύματος μαύρου χρήματος»

 • Χαρακτηρίζεται από σταθερό πολιτικό και οικονομικό κλίμα

 • Διαθέτει διάφορους κατεστημένους και καλά ρυθμισμένους θεσμούς στον χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της εκτέλεσης πληρωμών

 • Διαθέτει εκτενές δίκτυο συμβάσεων για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και κάθε άλλου είδους νομοθεσία που παρέχει απαλλαγή από τη διπλή φορολόγηση

 • Ως έδρα καθιστά δυνατές διαφημιστικές καμπάνιες στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς η Μάλτα έχει συμπεριληφθεί στη λευκή λίστα της χώρας αυτής

 • Διαθέτει ειδικούς επαγγελματίες και υπηρεσίες υποστήριξης με εξειδίκευση στον τομέα των παιχνιδιών

 • Χαρακτηρίζεται από πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό με πλατιά μόρφωση και πείρα

 • Διαθέτει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές

 • Απονέμει σφραγίδα έγκρισης σε όλους τους αδειούχους

 • Διαθέτει Συμβούλιο Παιχνιδιών εξ Αποστάσεως (Malta Remote Gaming Council) αποτελούμενο από τους αδειούχους και τους παρόχους σχετικών υπηρεσιών διευκολύνοντάς τους στη συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τον κλάδο.

Προϋποθέσεις αδειοδότησης

Κάθε πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον χώρο διεξαγωγής παιχνιδιών εξ αποστάσεως/διαδικτυακών παιχνιδιών στη Μάλτα ή από τη Μάλτα πρέπει να διαθέτει σχετική άδεια από την Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (Lotteries and Gaming Authority, LGA). Για να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για έκδοση άδειας, ο αιτών πρέπει:

 • να είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) με έδρα τη Μάλτα

 • να πληροί τις προϋποθέσεις ικανότητας και ήθους

 • να αποδείξει ότι διαθέτει την επιχειρηματική και την τεχνική ικανότητα διεξαγωγής της σχετικής δραστηριότητας και

 • να αποδείξει ότι η δραστηριότητα καλύπτεται από επαρκείς πόρους ή ασφάλειες και ότι είναι ικανός να εξασφαλίσει την πληρωμή των κερδών και την επιστροφή κατατεθειμένων ποσών.

Διαδικασία αδειοδότησης

Η διαδικασία αδειοδότησης για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών εξ αποστάσεως περιλαμβάνει:

 • την υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας παιχνιδιών εξ αποστάσεως, έλεγχο των προϋποθέσεων ικανότητας και ήθους των τελικών δικαιούχων και των διευθυντών και την προετοιμασία λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου της προτεινόμενης επιχείρησης,

 • τη σύσταση μαλτέζικης εταιρείας και την υποβολή λεπτομερούς εγχειριδίου λειτουργίας που να παρουσιάζει την αρχιτεκτονική των εφαρμογών και του συστήματος, το λογισμικό, τις διαδικασίες ασφάλειας και ελέγχου, τις διαδικασίες ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής προγράμματος και λογισμικού καθώς επίσης και την απαιτούμενη τεκμηρίωση.

Μετά την επιτυχή εξέταση της υποβληθείσας τεκμηρίωσης καθώς και έλεγχο του συστήματος η καταχωρημένη στη Μάλτα εταιρεία θα αποκτήσει πλήρη άδεια λειτουργίας παιχνιδιών εξ αποστάσεως για περίοδο πέντε ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί κατά τη λήξη της ισχύος της. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ισχύος της άδειας λειτουργίας η αδειούχος εταιρεία θα πρέπει να αρχίσει τη λειτουργία της και να αποκτήσει πιστοποίηση συμμόρφωσης για τη διεξαγωγή παιχνιδιών εξ αποστάσεως με βάση τις προδιαγραφές ISO/IEC17799:2000. Μετά τη χορήγηση της άδειας και πέρα από την απαιτούμενη πιστοποίηση συμμόρφωσης, είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να επιβληθούν από την LGA. Μία από αυτές τις προϋποθέσεις συνίσταται στον διορισμό Κύριου Στελέχους (Key Official) εντός 21 ημερών από τη χορήγηση της άδειας.

Τέλη αδειοδότησης και διάρκεια ισχύος

Κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια παιχνιδιών εξ αποστάσεως καταβάλλεται εφάπαξ τέλος διεκπεραίωσης ύψους €2.330 στην Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (LGA). Πριν αρχίσει ο υποχρεωτικός έλεγχος του συστήματος, θα πρέπει να καταβληθεί, επίσης στην LGA, εφάπαξ τέλος πιστοποίησης ύψους €1.770. Με τη χορήγηση της άδειας, και στο εξής κάθε χρόνο, καταβάλλεται στην LGA ετήσιο τέλος ύψους €8.500.

Οι άδειες χορηγούνται για διάστημα πέντε ετών και μπορούν να ανανεώνονται ανά πενταετία. Για κάθε αίτηση ανανέωσης άδειας καταβάλλεται στην LGA τέλος ύψους €1.500.

Κατηγορίες αδειών

Οι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για τις εξής κατηγορίες αδειών:

Κατηγορία 1η – Φορείς εκμετάλλευσης που με δική τους διακινδύνευση διαχειρίζονται επαναλαμβανόμενα παιχνίδια που παράγονται από τυχαία γεγονότα (όπως παιχνίδια καζίνου, λοταρίες, φρουτάκια και μπίνγκο.

Κατηγορία 2η Φορείς εκμετάλλευσης που με δική τους διακινδύνευση διαχειρίζονται παιχνίδια που βασίζονται σε βιβλία πιθανοτήτων (αθλητικά στοιχήματα).

Κατηγορία 3η – Φορείς εκμετάλλευσης που λαμβάνουν προμήθεια για να προωθούν και να ενθαρρύνουν παιχνίδια από τη Μάλτα (P2P, δίκτυα πόκερ, ανταλλαγές στοιχημάτων και διαδικτυακές πύλες τυχερών παιχνιδιών).

Κατηγορία 4η – Φορείς εκμετάλλευσης που φιλοξενούν και διαχειρίζονται παρόχους διαδικτυακών παιχνιδιών εξ αποστάσεως. Αυτή η κατηγορία στοχεύει στους διανομείς λογισμικού που θέλουν να παράσχουν ευκολίες φιλοξενίας και διαχείρισης σε δική τους πλατφόρμα.

Η Κατηγορίες 1η επί της 4 ης, 2η επί της 4 ης και 3η επί της 4 ης είναι ταυτόσημες με την 1η, τη 2η και την 3η όπως ορίστηκαν παραπάνω, εκτός από το ότι ο φορέας εκμετάλλευσης φιλοξενείται σε πλατφόρμα της Κατηγορίας 4ης, δηλαδή ο ίδιος ο φορέας εκμετάλλευσης δε διαθέτει δικό του λογισμικό.

Φορολόγηση

Οι μέτοχοι της αδειούχου εταιρείας, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσεις, μπορούν να επωφεληθούν από το σύστημα πίστωσης φόρου που είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του μαλτέζικου δικαίου. Επίσης, χάρη στο φορολογικό σύστημα συνυπολογισμού που προβλέπει η μαλτέζικη νομοθεσία, οι μέτοχοι δεν ξαναφορολογούνται και για τα μερίσματα που εισπράττουν από την εταιρεία. Οι επιστροφές φόρου συνήθως αντιστοιχούν στα 6/7 (85,7 %) του συνολικού καταβληθέντος –και στο εξωτερικό– φόρου. Αν η διανέμουσα εταιρεία δικαιούται απαλλαγή από τη διπλή φορολογία, οι επιστροφές αντιστοιχούν στα 2/3 (66,6 %) του καταβληθέντος φόρου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το ενημερωτικό μας δελτίο «Εταιρείες καταχωρημένες στη Μάλτα και φορολόγηση».

Σε κάποιες περιπτώσεις η παρέμβαση μαλτέζικης εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου (holding) ανάμεσα στους μετόχους και την αδειούχο εταιρεία μπορεί να παρουσιάσει πλεονεκτήματα με την έννοια ότι τα μερίσματα και οι επιστροφές φόρων πληρώνονται σ’ αυτή την εταιρεία και όχι απευθείας στους μετόχους, δηλαδή αποφεύγεται η άμεση φορολογική υποχρέωση στη χώρα διαμονής των μετόχων. Τέτοια ενδιάμεση εταιρεία μπορεί να χρησιμεύσει και ως όχημα άλλων επενδύσεων.

Η αδειούχος μπορεί επίσης να αξιοποιήσει τόσο το εκτενές δίκτυο των συμβάσεων περί αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Μάλτα όσο και άλλες μορφές σχετικών ελαφρύνσεων. Ακόμη, η αδειούχος εταιρεία απαλλάσσεται τόσο από τους φόρους μεταβίβασης και τους περιορισμούς συναλλαγματικού ελέγχου όσο και από υπεραξίες σε σχέση με τη μεταβίβαση των μετοχών.

Φόρος παιχνιδιών

Ο φόρος τυχερών παιχνιδιών (με οροφή τα €466.000 ανά άδεια) υπολογίζεται ως εξής:

 • Κατηγορία 1η (αυτόνομη εφαρμογή): €4.660 τον μήνα για τους πρώτους έξι (6) μήνες και €7.000 τον μήνα εφεξής.

 • Κατηγορία 1η επί της 4ης: €1.200 τον μήνα, πληρωτέα στην Κατηγορία 4η.

 • Κατηγορία 2η (αυτόνομη εφαρμογή): μισό τοις εκατό (0,5 %) τον μήνα επί των ακαθάριστων εισοδημάτων από τα στοιχήματα που γίνονται δεκτά.

 • Κατηγορία 2η επί της 4ης: μισό τοις εκατό (0,5 %) τον μήνα επί των ακαθάριστων εισοδημάτων από τα στοιχήματα που γίνονται δεκτά, πληρωτέο στην Κατηγορία 4η.

 • Κατηγορία 3η (αυτόνομη εφαρμογή): πέντε τοις εκατό (5 %) επί του πραγματικού εισοδήματος (αποτελούμενου από το εισόδημα από τις προμήθειες του φορέα εκμετάλλευσης μείον μπόνους, προμήθειες και τέλη πληρωμής).

 • Κατηγορία 3η επί της 4ης: 5 % τον μήνα επί του πραγματικού εισοδήματος, πληρωτέο στην Κατηγορία 4η.

 • Κατηγορία 4η: δεν καταβάλλεται φόρος κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες, κατόπιν καταβάλλονται €2.330 τον μήνα για τους επόμενους έξι (6) μήνες και €4.660 τον μήνα εφεξής.

Οι αδειούχοι της Κατηγορίας 4ης επίσης θα καταβάλλουν μηνιαίο φόρο €1.165 για κάθε φορέα εκμετάλλευσης που φιλοξενείται στην πλατφόρμα τους και που δεν είναι κάτοχος σχετικής άδειας παιχνιδιών εξ αποστάσεως Κατηγορίας 1ης επί της 4ης, 2ης επί της 4ης ή 3ης επί της 4ης.

Κύριο Στέλεχος

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς περί Παιχνιδιών εξ Αποστάσεως (2004) κάθε αδειούχος εταιρεία πρέπει να ορίσει «Κύριο Στέλεχος» (Key Official). Το Κύριο Στέλεχος πρέπει να εγκριθεί από την LGA, η οποία θα εκτελέσει έλεγχο δέουσας επιμέλειας, για να σιγουρευτεί ότι το συγκεκριμένο άτομο πληροί τις προϋποθέσεις ικανότητας και ήθους για ένα τέτοιο λειτούργημα. Πέρα από τις προϋποθέσεις ικανότητας και ήθους το Κύριο Στέλεχος πρέπει να είναι κάτοικος Μάλτας και διευθυντής της καταχωρημένης στη Μάλτα αδειούχου εταιρείας. Τα κύρια καθήκοντα του Κύριου Στελέχους συνίστανται στο ότι προσωπικά εποπτεύει τη λειτουργία της αδειούχου και εξασφαλίζει τη συμμόρφωσή της με όλους τους όρους της άδειας λειτουργίας και τις οδηγίες που ενδεχομένως να έχουν εκδοθεί από την LGA καθώς και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha