Pobyt na Malcie

Malta to doskonałe miejsce do osiedlenia się. Oprócz przyjemnego klimatu,bezpieczeństwa i gościnnej anglojęzycznej ludności, oferuje szereg korzyścidla osób pragnących osiedlić się nawyspie, ze względu na korzystny systempodatkowy oraz niskie koszty utrzymania.

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii lub innych krajów, którzy przebywają na Malcie ponadtrzy miesiące, muszą posiadać zgodę władz imigracyjnych, która jest udzielanaz konkretnych powodów. Niektóre z nich wymieniono poniżej.

REZYDENCJA ZWYKŁA

W przypadku rezydencji zwykłej na Malcie należy fizycznie przebywać nawyspie przez co najmniej sześć miesięcy. Przeniesienie rezydencji z krajów, gdzie obowiązują wysokie podatki, do krajów, gdzie stosowane są niższe stawki podatkowe, jest możliwe zarówno dla obywateli UE/EOG/Szwajcarii, jak i obywateli innych krajów. Nie obowiązuje wymóg minimalnej wartości majątku w przypadku osób niebędących rezydentami, które chcą uzyskać status zwykłego rezydenta na Malcie, za wyjątkiem tych szczególnych sytuacji, gdy wymagana jest zgoda na nabycie nieruchomości (Acquisition of Immovable Property — AIP).

Kryteria kwalifikacyjne, które są różne w przypadku obywateli UE/EOG/Szwajcarii i innych krajów ubiegających się o status zwykłego rezydenta na Malcie, można łatwo spełnić, przez co uzyskanie rezydencji zwykłej na Malcie staje się jeszcze bardziej atrakcyjne.

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii mogą uzyskać status zwykłego rezydenta na Malcie na różnej podstawie, w tym samowystarczalności gospodarczej, zatrudnienia, wykształcenia oraz założenia firmy, przy czym te najbardziej popularne opisano poniżej.

(1) Samowystarczalność gospodarcza

W ramach tego kryterium dana osoba musi wykazać, że jest w stanie utrzymać siebie i towarzyszące jej osoby, znajdujące się na jej utrzymaniu, dzięki stabilnej sytuacji finansowej oraz braku zapotrzebowania wsparcia finansowego ze strony rządu Malty. Obecne limity wymogów dla obywateli UE/EOG/Szwajcarii są określone na poziomie 14 000 EUR minimalnego kapitału lub tygodniowego dochodu na poziomie 92,32 EUR w przypadku osób samotnych oraz 23 300 EURlub tygodniowego dochodu na poziomie 108,63 EUR w przypadku małżeństw.Ponadto każda kolejna osoba na utrzymaniu powiększa tę kwotę o 8,15 EUR.

(2) Zatrudnienie

Kolejną podstawą do uzyskania statusu zwykłego rezydenta na Malcie w przypadku obywateli UE/EOG/Szwajcarii jest zatrudnienie. Oznacza to, że trzeba zaakceptować ofertę pracy lub szukać zatrudnienia na Malcie, pracować na Malcie jako pracownik lub pracować na własny rachunek. Ewentualnie możliwe jest założenie firmy na Malcie i praca dla własnej firmy.

(3) Edukacja

Status rezydenta tymczasowego jest udzielany na cały okres nauki studentom szkoły prywatnej, college’u lub Uniwersytetu Maltańskiego. W przypadku nieletniego studenta, jego prawny opiekun może ubiegać się o rezydencję na Malcie w celu towarzyszenia mu. Osoba taka musi potwierdzić, że posiadastabilne i regularne źródło dochodu oraz dysponuje odpowiednim lokalem mieszkalnym.

(4) Członkowie rodziny

Zarówno członkowie rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii, którzy są obywatelami UE/EOG/Szwajcarii, jak i ci, którzy są obywatelami innych krajów, mają prawo towarzyszyć osobie ubiegającej się o status rezydenta, z tym że dalsi krewni oraz partnerzy nie otrzymują automatycznie prawa do zamieszkania na Malcie. Tacy krewni oraz partnerzy muszą wykazać, że są zależni od osoby ubiegającej się o rezydencję. Ponadto partnerzy muszą wykazać, że ich związek był stabilny i trwały przez ostatnie dwa lata.

(5) Pobyt długoterminowystałydla obywateli UE/EOG/Szwajcarii

Prawo długoterminowego stałegopobytu mogą otrzymać obywatele UE/EOG/Szwajcarii oraz członkowie ich rodziny po upływie pięciu lat ciągłego zamieszkiwania na Malcie. Ciągły okres oznacza, że osoba ubiegająca się o prawo stałego pobytu nie może przebywać poza Maltą przez okres dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku. W ciągu tego pięcioletniego okresu osoby takie muszą być zatrudnione, pracować na własny rachunek, studiować lub być samowystarczalne finansowo.

Obywatele innych krajów

Kryteria kwalifikacyjne uprawniające do uzyskania statusu zwykłego rezydenta na Malcie dla obywateli innych krajów różnią się od kryteriów dotyczących obywateli UE/EOG/Szwajcarii. Poniżej przedstawiono część z nich.

(1) Zatrudnienie

Obywatele krajów innych niż kraje UE/EOG/Szwajcarii muszą uzyskać pozwolenie na pracę, aby móc pracować na Malcie. Pozwolenie takie jest udzielane po spełnieniu określonych kryteriów. Kandydaci posiadający kwalifikacje do pracy w branży usług finansowych i IT są szczególnie poszukiwani na rynku pracy, stąd takie osoby mogą łatwiej uzyskać pozwolenie na pracę.

(2) Praca na własny rachunek

Aby móc ubiegać o status osoby pracującej na własny rachunek, obywatel innego kraju musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • poniesienie na Malcie wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej100 000 EUR w ciągu 6 miesięcy od daty wydania pozwolenia na pracę.Wydatki inwestycyjne powinny obejmować wyłącznie aktywa trwałe (takie jaknieruchomości, fabryki oraz maszyny) wykorzystywane w celach biznesowychzgodnie z biznes planem przedłożonym wraz z wnioskiem. Umowy najmunie są brane pod uwagę. Podobnie wydatki na wynagrodzenie i pokrycie opłatprawnych nie mogą pochodzić z zainwestowanej kwoty 100 000 EURminimalnej inwestycji;

 • wysoko wykwalifikowany innowator z solidnym biznesplanem (dołączanymdo wniosku), który zobowiązuje się zatrudnić przynajmniej trzech obywateliEOG/Szwajcarii/Malty w ciągu osiemnastu miesięcy trwania przedsięwzięcia;

 • wyłączny przedstawiciel zagranicznej firmy (o nieskazitelnej reputacji orazdziałającej co najmniej od trzech lat) chcący otworzyć oddział firmy na Malcie;

 • osoba realizująca projekt formalnie zatwierdzony przez przedsiębiorstwomaltańskie, które formalnie poinformowało o takim projekcie ETC.

Wnioski zawierające zobowiązanie do zatrudnienia obywateli EOG/Szwajcarii/Malty w celu uzupełnienia składu personelu będą traktowane z większąprzychylnością.

(3) Udziałowcy / beneficjenci rzeczywiści spółki będącejrezydentem na Malcie

Aby ubiegać się o status rezydenta Malty na tej podstawie, obywatele innychkrajów muszą spełniać następujące kryteria:

 • w całości opłacony kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 100 000 EUR,który nie może być umarzany, zmniejszany lub przenoszony naosoby trzecie w ciągu dwóch pierwszych lat po wydaniu pozwolenia na pracę;

 • wydatki inwestycyjne na poziomie co najmniej 100 000 EUR, do wykorzystaniaprzez firmę. Wydatki inwestycyjne powinny obejmować wyłącznie aktywatrwałe (takie jak nieruchomości, fabryki oraz maszyny) wykorzystywanew celach biznesowych zgodnie z biznes planem przedłożonym wraz zwnioskiem. Umowy najmu nie są brane pod uwagę;

 • firma realizuje projekt formalnie zatwierdzony przez przedsiębiorstwomaltańskie, które formalnie poinformowało o takim projekcie ETC.

Wnioski zawierające zobowiązanie do zatrudnienia obywateli EOG/Szwajcarii/Malty w celu uzupełnienia składu personelu będą traktowane z większąprzychylnością.

W przypadkach gdy dyrektor nie jest udziałowcem, wniosek nie musi spełniać powyższych kryteriów, ale będzie rozpatrywany z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy. Przy uwzględnianiu sytuacji na rynku pracy analizowane są różne aspekty, w tym sytuacja krajowa w odniesieniu do nadwyżki lub niedoboru osób zatrudnionych w danych zawodach oraz sektorach, a także poziom umiejętności, odpowiednie doświadczenie oraz ogólne kwalifikacje do sprawowania danego stanowiska przez obywateli z innych krajów.

(4) Status długoterminowego rezydenta dla obywateli z innych krajów

Status długoterminowego rezydenta może być udzielany osobom, które legalnie zamieszkują na Malcie przez ciągły okres pięciu lat. Określenie „ciągły” oznacza, że osoby takie nie mogą opuszczać Malty na okres dłuższy niż sześć kolejnych miesięcy w ciągu roku w trakcie tego pięcioletniego okresu, a dodatkowo nie mogą opuszczać Malty łącznie na okres dłuższy niż 10

miesięcy w ciągu tego pięcioletniego okresu.

Ponadto obywatele innych krajów, którzy otrzymali status długoterminowego rezydenta w innym państwie członkowskim niż Malta, mogą rezydować na Malcie przez okres przekraczający trzymiesięczny pobyt, w celu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach zatrudnienia lub pracy na rachunek własny, pod warunkiem, że osoby takie posiadają pozwolenie na pracę, wykorzystują pobyt w celu kontynuowania studiów lub odbycia praktyk studenckich lub dowykonywania innych tego typu czynności.

Obywatel innego kraju, któremu przyznano status długoterminowego rezydenta Malty, będzie traktowany tak samo jak obywatele Malty m.in. pod kątem dostępu do zatrudnienia lub pracy na rachunek własny, warunków zatrudnienia oraz edukacji.

(5) Status rezydenta tymczasowego z tytułu podjęcia edukacji

Status rezydenta tymczasowego jest udzielany na cały okres nauki studentom szkoły prywatnej, college’u lub Uniwersytetu Maltańskiego. W przypadku nieletniego studenta, jego prawny opiekun może ubiegać się o rezydencję na Malcie w celu towarzyszenia mu. Osoba taka musi potwierdzić, że posiadastabilne i regularne źródło dochodu oraz dysponuje odpowiednim lokalem mieszkalnym.

(6) Partnerzy

Zagraniczni partnerzy obywateli maltańskich mogą ubiegać się o status rezydenta Malty, jeśli wykażą, że posiadają regularne i stabilne dochody na poziomie co najmniej 8885 EUR oraz że związek istnieje co najmniej od dwóch lat. Jeśli związek partnerski trwa pięć lat, pozwolenie na pobyt zostanie wydane na okres trzech lat.

(7) Członkowie rodziny

Obywatel innego kraju rezydujący legalnie na Malcie może ubiegać sięo możliwość sprowadzenia członków swojej rodziny, a konkretnie małżonków w wieku co najmniej 21 lat oraz dzieci poniżej 18 roku życia, niebędących w związku małżeńskim. Takie prawo przysługuje obywatelom innych krajów, jeśli obywatel taki ma realne szanse na uzyskanie statusu stałego rezydenta Malty, posiada odpowiednie zakwaterowanie dla rodziny oraz posiada stabilne i regularne źródło dochodu na poziomie średniej pensji otrzymywanej na Malcie, a także dodatkowe 20% średniej pensji przypadające na każdego członka rodziny. Ponadto obywatel innego kraju, który utrzymuje rodzinę, musi rezydować na Malcie przez co najmniej dwa lata. Sprowadzeni członkowie rodziny mogą pracować i uczyć się na podobnych zasadach jak osoba wnioskująca. Po upływie pięciu lat członkowie rodziny mogą uzyskać indywidualne pozwolenie na pobyt na Malcie.

Obywatele innych krajów, którzy nie spełniają powyższych warunków, a zamieszkują legalnie na Malcie mogą jednak złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt dla członków ich rodzin, ponieważ poszczególne przypadki są rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem uzyskiwanego dochodu, długości pobytu oraz rodzaju zatrudnienia osoby utrzymującej rodzinę.

(8) Pobyt tymczasowy

Rozpatrując każdy przypadek oddzielnie i w zależności od powodu, dla którego podanie jest składane, władze Malty mogą udzielić obywatelom innych krajów zezwolenia na pobyt na Malcie na okres dłuższy niż trzy miesiące.

Samowystarczalni finansowo obywatele innych krajów mogą przebywać na Malcie w ramach pobytu tymczasowego. Minimalny roczny dochód takich osób winien wynosić 13 976 EUR w przypadku osób samotnych oraz 16 305 EURw przypadku osób zamężnych. Ponadto do kwot tych należy dodać kwotę2329 EUR za każde dziecko poniżej 18 roku życia, będące na utrzymaniu danej osoby.

Osoby przebywające na Malcie tymczasowo bez zamiaru osiedlenia się, którenie zamieszkują na Malcie dłużej niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym,nie podlegają obowiązkowi podatkowemu z tytułu zagranicznych dochodów lub zysków, niezależnie od tego, czy są one przesyłane na Maltę, czy też nie. Podlegają one obowiązkowi podatkowemu wyłącznie w stosunku do dochodów i zysków kapitałowych uzyskanych na Malcie.

Podatek dochodowy

Osoby będące zwykłymi rezydentami, ale niezamieszkałe na Malcie, są zobowiązane do odprowadzania podatku dochodowego oraz podatku od zysków kapitałowych uzyskanych na Malcie, a także od dochodu uzyskiwanego poza Maltą, który jest otrzymywany na Malcie. Podatek nie jest naliczany w odniesieniudo zagranicznych zysków kapitałowych uzyskiwanych, nawet gdy takie zyski są przesyłane na Maltę. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest naliczany według progresywnej stawki podatkowej podatku, maksymalnie 35%, zgodnie z poniższą tabelą:

STAWKI DLA OSÓB SAMOTNYCH

Dochód podlegający

opodatkowaniu w EUR

Stawka %

Potrącenie w EUR

08500

0

0

850114500

15

1275

1450119500

25

2725

1950160000

29

3505

60001 iwięcej

35

7105

 

STAWKI DLA MAŁŻEŃSTW

Dochód podlegający

opodatkowaniu w EUR

Stawka %

Potrącenie w EUR

011900

0

0

1190121200

15

1785

2120128700

25

3905

2870160000

29

5053

60001 iwięcej

35

8653

 

STAWKI DLA RODZICÓW

Dochód podlegający

opodatkowaniu w EUR

Stawka %

Potrącenie w EUR

09800

0

0

980115800

15

1470

1580121200

25

3050

2120160000

29

3898

60001 iwięcej

35

7498

 

Aby być objętym takim rodzajem obliczeń, rodzic musi spełniać poniższe warunki:

1. sprawować opiekę nad dzieckiem lub płacić alimenty na dziecko (ustalone sądownie);


2. dziecko takie jest w wieku poniżej 18 lat lub 21 lat, jeśli uczęszcza na stacjonarne zajęcia w jednostce szkolnictwa wyższego;


3. dziecko takie nie uzyskało dochodu powyżej 2400 EUR z tytułu pracy odpłatnej.

Aktualnie prowadzone są dyskusje dotyczące obniżenia 29% stawki podatkowejdo poziomu 25% ze skutkiem na rok 2015.

SCHEMAT 2011 DLA OSÓB Z UE/EOG/SZWAJCARII DYSPONUJĄCYCH DUŻYM MAJĄTKIEM NETTO

▀ Nieruchomość

Osoby ubiegające się o status rezydenta muszą posiadać Qualifying Property Holding, tzn. nieruchomość na Malcie zakupioną po 1 stycznia 2011 r. o wartości nie mniejszej niż 400 000 EUR. Musi ona służyć jako miejsce zamieszkania osobyubiegającej się status rezydenta oraz towarzyszących jej członków jej rodziny. Ewentualnie osoba ubiegająca się o status rezydenta może zdecydować się na najem nieruchomości na Malcie, a koszt takiego najmu nie może być niższy niż 20 000 EUR rocznie.

Taka nieruchomość (Qualifying Property Holding) nie może być wynajmowana ani podnajmowana.

▀ Środki finansowe i ubezpieczenie

Osoba ubiegająca się o status rezydenta musi również otrzymywać stabilnei regularne środki umożliwiające utrzymanie siebie i osób towarzyszących będących na jej utrzymaniu. Z tego względu osoby ubiegające się o status rezydenta muszą być finansowo samowystarczalne, a także objęte wraz z osobami będącymi na ich utrzymaniu odpowiednim ubezpieczeniem zdrowotnym, obejmującym terytorium UE. W celu uzyskania pozwolenia w ramach tego programu osoby muszą wykazać, że są odpowiednie i spełniają określone wymagania.

▀ OpodatkowaniePodatek dochodowy

Dochód zagraniczny przesyłany na Maltę jest opodatkowany 15% stawką z możliwością ubiegania się o ulgę z tytułu podwójnego opodatkowania. Minimalna kwota rocznego podatku wynosi 20 000 EUR, plus dodatkowo 2500 EURna każdą osobę będącą na utrzymaniu, po skorzystaniu z wszelkich ulg z tytułu podwójnego opodatkowania. Dochód otrzymywany na Malcie podlega 35% stawce podatkowej. Beneficjenci tego programu oraz ich małżonkowie nie mogą zdecydować się na oddzielne rozliczenie podatku. Beneficjent jest również zobowiązany do regulowania podatku tymczasowego. Powyższe minimalne kwoty podatku nie podlegają refundacji, a minimalny podatek za pierwszy rok należy uregulować nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej i nie będzie podlegać konieczności płatności podatku tymczasowego.

▀ Wjazd na Maltę i pobyt

Osoba ubiegająca się o status osoby dysponującej dużym majątkiem netto, która deklaruje we wniosku brak zamiaru starania się o status długoterminowego rezydenta, nie może przebywać na Malcie dłużej niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Osoba taka powinna opuścić terytorium Malty na okres minimum 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego i nie jest uprawniona do uzyskania statusu długoterminowego rezydenta. W takim przypadku osoba wnioskująca nie jest zobowiązana do zawarcia umowy kwalifikującej, aby móc skorzystać z zasad przewidzianych dla osób dysponujących dużym majątkiem netto. Jednak w przypadku osób wnioskujących, deklarujących we wniosku zamiar uzyskania statusu długoterminowego rezydenta Malty, wymagane jest zawarcie przez nie umowy kwalifikującej, w formie określonej przez właściwego ministra, w ramach której na rzecz rządu Malty przekazywana jest kwota w wysokości 500 000 EUR.

Należy zaznaczyć, że specjalny status podatkowy uzyskiwany na podstawie zasad przewidzianych dla osób dysponujących dużym majątkiem netto nie uprawnia beneficjenta do wjazdu, pobytu i zamieszkania na terytorium Malty w dowolnym czasie posiadania takiego statusu. Na bazie takiego statusu możliwe jest jednak ubieganie się o odpowiednie dokumenty imigracyjne.

▀ Wymagania dotyczące minimalnego okresu pobytu

Osoby wnioskujące nie mogą przebywać dłużej niż 183 dni w obszarze jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

▀ Opłata rejestracyjna

Rząd Malty pobiera jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 6000 EURPosiadacze pozwolenia mogą także prowadzić działalność gospodarczą na Malcie.

▀ Deklaracja roczna

Osoby objęte tym specjalnym statusem podatkowym zobowiązane są do składania corocznej deklaracji podatkowej uwzględniającej wszelkie istotne zmiany, mogące wpływać na specjalny status podatkowy tych osób.

▀ Składanie wniosków

Wnioski o uzyskanie specjalnego statusu podatkowego na zasadach przewidzianych dla osób dysponujących dużym majątkiem netto mogą być kierowane wyłącznie do głównego inspektora podatkowego (Commissioner of Inland Revenue)Dyrektora Generalnego za pośrednictwem osoby, która może być uznana za upoważnionego zarejestrowanego mandatariusza (Authorised Registered Mandatory) i zarejestrowanej w tym zakresie przez głównego inspektora podatkowegoDyrektora Generalnego zgodnie z zasadami przewidzianymi dla osób dysponujących dużym majątkiem netto. EMD jako upoważniony zarejestrowany mandatariusz może udzielać pomocy w zakresie wniosku o status rezydenta na warunkach tego programu, a także w zakresie wszelkich zobowiązań podatkowych i prawnych.

ZASADY PROGRAMU GLOBAL RESIDENCE 2013 DLA OBYWATELI INNYCH KRAJÓW NIŻ UE/EOG/SZWAJCARIA

Program Global Residence wprowadzony w lipcu 2013 to nowy program dotyczący nadawania specjalnego statusu podatkowego obywatelom innych krajów (z wyłączeniem obywateli EOG i Szwajcarii) na Malcie. Osoby ubiegające się o taki status muszą spełnić określone warunki, w tym nabyć lub nająć nieruchomość zlokalizowaną na Malcie lub Gozo oraz zapłacić minimalny roczny podatek.

OpodatkowaniePodatek dochodowy

Dochody pochodzące z zagranicznych źródeł, a otrzymywane na Malcie objęte są 15% stawką podatku liniowego, przy czym minimalna roczna kwota zobowiązania podatkowego wynosi 15 000 EUR po uzyskaniu zwolnienia z tytułu unikania podwójnego opodatkowania. Osoby będące na utrzymaniu beneficjenta nie są zobowiązane do zapłaty dodatkowego podatku. Dochody uzyskane na Malcie objęte są natomiast 35% stawką podatkową.

Nieruchomość

Osoby wnioskujące są zobowiązane do zakupu lub najmu nieruchomości na Malcie lub Gozo, przy czym nieruchomość taka musi być zajmowana wyłącznie przez osobę wnioskującą, członków jej rodziny oraz opiekunów. Wartość zakupu nie może być niższa niż 220 000 EUR w przypadku lokalizacji na południu Malty lub Gozo lub nie niższa niż 275 000 EUR w przypadku innej lokalizacjina Malcie.

W przypadku najmu nieruchomości, roczny koszt najmu musi wynosić minimum 8750 EUR dla nieruchomości zlokalizowanych na południu Malty oraz na Gozo i 9600 EUR dla nieruchomości zlokalizowanych w innych miejscach na Malcie.

Zakupiona bądź najmowana nieruchomość musi być podstawowym miejscem zamieszkania osoby wnioskującej oraz głównym miejscem zamieszkania na świecie i nie może być wynajmowana lub podnajmowana.

Pozostałe warunki

Osoby wnioskujące w ramach tego programu oraz osoby będące na ich utrzymaniu nie mogą być beneficjentami w ramach innego programu pobytowego na Malcie. Osoby wnioskujące muszą uzyskiwać stabilne i regularne środki finansowe.

Jeśli beneficjent musi korzystać z pomocy specjalnego opiekuna podczas pobytu na Malcie, osoba będąca takim opiekunem musi być z beneficjentem w stosunku pracy od co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku o status w ramach programu Global Residence.

Nie ma wymogu minimalnej liczby dni pobytu beneficjenta na Malcie, jednak należy zaznaczyć, że w ramach tego programu nie można spędzić więcej niż 183 dni w roku kalendarzowym w innej jurysdykcji.

Osoby wnioskujące muszą również wykazać, że są odpowiednie i spełniają kwalifikacje zgodnie z zasadami określonymi przez władze Malty, a także muszą posiadać ważny dokument podróży.

W przypadku śmierci posiadacza pozwolenia status podatkowy zostanie przeniesiony na osobę będącą na utrzymaniu zmarłego beneficjenta, która to odziedziczy lub najmie nieruchomość po śmierci beneficjenta. Status ten zostanie przeniesiony, o ile osoba będąca na utrzymaniu beneficjenta wykaże, że spełnia wszystkie warunki, aby uzyskać status w ramach programu Global Residence.

Składanie wniosków

Osoby ubiegające się o status w ramach programu Global Residence winny złożyć wniosek za pośrednictwem upoważnionego zarejestrowanego mandatariusza (Authorised Registered Mandatory, ARM). Firma EMD jest licencjonowanym mandatariuszem i może udzielać pomocy w zakresie całego procesu składania wniosku.

Wraz z wnioskiem należy uiścić bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 6000 EUR płatną na rzecz budżetu Malty ( jeśli beneficjent dokonuje zakupu lub najmuje nieruchomość zlokalizowaną na Gozo lub na południu Malty opłata ta wynosi 5500 EUR).

ZASADY PROGRAMU EMERYTALNEGO MALTY 2012

Zasady programu emerytalnego Malty 2012, mające zastosowanie do emerytów, wprowadzają nowy program podatkowy, w ramach którego obywatele UE/ EOG/Szwajcarii, z wykluczeniem obywateli Malty, otrzymują specjalny status podatkowy.

Podatek dochodowy

Beneficjenci mogą być objęci 15% stawką podatku liniowego od dochodów pochodzących z zagranicznych źródeł, a otrzymywanych przez nich lub osoby będące na ich utrzymaniu na Malcie, z tym zastrzeżeniem, że minimalna wartość podatku będzie wynosiła 7500 EUR, a każda osoba będąca na utrzymaniu oraz każdy ewentualny opiekun wymagać będą dodatkowej płatności kwoty 500 EUR. Program umożliwia również skorzystanie z ulgi z tytułu zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Dochody uzyskane na Malcie objęte są natomiast 35% stawką podatkową.

Nieruchomość

Osoby wnioskujące w ramach tego programu, czyli emeryci, są zobowiązane do zakupu lub najmu nieruchomości na Malcie lub Gozo, przy czym nieruchomość taka musi być zajmowana wyłącznie przez osobę wnioskującą, członków jej rodziny oraz ewentualnie specjalnych opiekunów. Wartość zakupionej nieruchomości nie może być niższa niż 275 000 EUR, w przypadku lokalizacji na Malcie lub 250 000 EUR, w przypadku jej lokalizacji na Gozo. Minimalny koszt najmu musi wynosić rocznie 9600 EUR, w przypadku lokalizacji na Malcie lub 8750 EUR, w przypadku lokalizacji nieruchomości na Gozo. Taka nieruchomość musi stanowić stałe miejsce zamieszkania osoby wnioskującej.

Przeniesienie składek na Maltę

Ponadto, aby zakwalifikować się do programu, cała kwota emerytury musi być otrzymywana na Malcie, przy czym emerytura ta musi stanowić minimum 75% podlegającego opodatkowaniu dochodu beneficjenta. Osoby wnioskujące oraz osoby na ich utrzymaniu muszą być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym od wszystkich rodzajów ryzyka w UE, którym objęci są standardowo obywatele Malty.

Pozostałe warunki

Beneficjenci programu muszą zamieszkiwać za granicą i nie mieć zamiaru osiedlenia się na stałe na Malcie w ciągu 5 lat od daty złożenia wniosku w ramach programu. Ponadto osoby wnioskujące nie mogą być zatrudnione ani nie mogą być beneficjentami innego programu nadającego specjalny status podatkowy na Malcie oraz muszą posiadać ważny dokument podróży.

Beneficjenci tego programu mogą jednak sprawować stanowisko bez funkcji wykonawczych w zarządzie spółki będącej rezydentem na Malcie lub uczestniczyć w działaniach instytucji o charakterze publicznym lub podobnej organizacji lub podmiotu o charakterze publicznych, bądź też angażować się w działalność dobroczynną, edukacyjną lub badawczo-rozwojową na Malcie.

▀ Wymagania dotyczące minimalnego okresu pobytu

Należy zwrócić uwagę, że pobyt beneficjentów tego programu na Malcie musi przekraczać 90 dni w roku kalendarzowym, średnio przez okres 5 lat oraz, że nie mogą przebywać dłużej niż 183 dni w obszarze jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Osoby wnioskujące muszą również wykazać, że są odpowiednie i spełniają wymagania ustalone przez właściwe organy władzy Malty.

Wyżej wymienione kryteria kwalifikacyjne należy spełniać co roku. Z tegowzględu beneficjenci muszą być właścicielem lub najemcą nieruchomości zgodnie z powyższymi wymagania przez co najmniej rok, co roku odnawiać polisę ubezpieczeniową, a także spełniać wymagania dotyczące minimalnej długości pobytu zgodnie z powyższymi informacjami, każdego roku przez okres posiadania statusu.

▀ Składanie wniosków

Należy też uiścić opłatę administracyjną w wysokości 2500 EUR, a wniosek można złożyć wyłącznie za pośrednictwem upoważnionego zarejestrowanego mandatariusza (Authorised Registered Mandatory, ARM). Firma EMD jest licencjonowanym mandatariuszem ARM i może udzielać pomocy w zakresie całego procesu składania wniosku, a także w kwestiach dotyczących spełniania wymagań programu.

ZASADY DOTYCZĄCE WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCHI SPECJALISTÓWŚCI

Na mocy informacji prawnej 106 z 2011 roku, zatytułowanej „Zasady dotyczące wysoko wykwalifikowanych osób 2011”, ustalono nowe zasady, na podstawie których dochody pracowników uzyskiwane z tytułu zajmowania stanowiska spełniającego właściwe wymogi objęte będą 15% stawką podatku liniowego zamiast 35% stawką podatku progresywnego. Wprowadzenie takich zasad jest uzasadnione chęcią przyciągnięcia cudzoziemców pracujących w określonych specjalistycznych branżach na Maltę, zwiększając przez to atrakcyjność Malty jako centrum świadczącego usługi na wysokim poziomie.

Dochód z tytułu zatrudnienia na stanowisku spełniającym wymogi objęty jest mniejszą, 15% stawką podatkową, jeśli rocznie wynosi co najmniej 75 000 EUR. Jeśli dochód przekracza 5 mln EUR, nadwyżka ponad tę kwotę jest wolna od podatku. Stanowisko spełniające wymogi oznacza zatrudnienie w firmie, która jest licencjonowana i/lub uznawana przez Maltański Urząd ds. Usług Finansowych(Maltese Financial Services Authority, MFSA), licencjonowana przez Maltański Urząd ds. Loterii i Gier (Lotteries and Gaming Authority, LGA) luboraz stanowiska spełniające wymogi w firmach, które podlegają Maltańskiemu Urzędowi ds. Transportu (Authority for Transport in Malta, TM), a mianowicie przedsiębiorstwa posiadające certyfikat przewoźnika lotniczego (air operator’s certificate, AOC) wydane przez Urząd ds. Transportu lub licencję lotniczą zgodnie z Rozporządzeniem o Żegludze Powietrznej (Air Navigation Order). Poniższe stanowiska spełniają te wymogi:

MFSA1

LGA2

TM3

dyrektor generalny

(CEO), dyrektor ds.

ryzyka (CRO), dyrektor

finansowy (CFO),

dyrektor operacyjny

(COO) oraz dyrektor

techniczny (CTO)

dyrektor generalny (CEO),

dyrektor ds. ryzyka (CRO)

(w tym dyrektor ds.

zwalczania nadużyć),

dyrektor generalny (CEO),

dyrektor operacyjny

(COO), dyrektor

techniczny (CTO) oraz

dyrektor handlowy (CCO)

dyrektor generalny (CEO),

dyrektor ds. ryzyka (CRO),

dyrektor finansowy (CFO),

dyrektor operacyjny

(COO), w tym kierownik

ds. lotnictwa oraz dyrektor

techniczny (CTO)

specjalista ds.

asortymentu, dyrektor ds.

inwestycji (CIO), starszy

trader, straszy analityk

(w tym specjalista ds.

strukturyzacji), specjalista

ds. aktuarialnych, dyrektor

ds. oceny ryzyka (CUO),

dyrektor techniczny ds.

ubezpieczeń (CITO)

analityk ds. zakładów

sportowych, kierownik

działu badań i

rozwoju (w tym

optymalizacja

wyszukiwarki i architektury

systemów)

inspektor ds. oceny ciągłej

zdatności do lotu, inspektor

ds. operacji lotniczych (FOI), menedżer ds. szkoleń lotniczych oraz kierownik ds. operacjinaziemnych

kierownik działu

marketingu oraz

kierownik działu relacji

inwestorskich

kierownik działu marketingu

(w tym kierownik

ds. kanałów dystrybucji)

oraz kierownik działu

relacji inwestorskich

kierownik działu marketingu

 

Warunki, jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z niższej, 15% stawkipodatkowej:

 • Pracownik otrzymuje dochód podlegający opodatkowaniu na Malcie z tytułu pracy wykonywanej na Malcie lub czasu spędzonego poza Maltą w związkuz wykonywaniem takiej pracy;

 • Pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz minimumpięcioletnie doświadczenie;

 • Pracownik nie korzysta z innych potrąceń dostępnych dla cudzoziemcówświadczących usługi inwestycyjne;

 • Umowa o pracę podlega prawu maltańskiemu i jest zawierana w celuwykonania faktycznej i efektywnej pracy;

 • Pracownik w pełni deklaruje w swojej maltańskiej deklaracji podatkowej całydochód uzyskany z tytułu umowy o pracę;

 • Pracownik nie posiada stałego miejsca zamieszkania na Malcie.

Wszelkie uprawnienia podlegają cofnięciu ze skutkiem wstecznym, jeślipracownik jest obywatelem innego kraju i fizycznie przebywa na Malcie łącznie ponad cztery lata lub pośrednio lub bezpośrednio dokonuje zakupu nieruchomości zlokalizowanej na Malcie, łącznie z prawami do takiej nieruchomości.

Niższa stawka podatkowa ma zastosowanie, w przypadku obywateli EOG i Szwajcarii przez okres pięciu kolejnych lat, a w przypadku obywateli innych krajów przez okres czterech kolejnych lat. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę obejmującej wykonywanie obowiązków na Malcie przed 1 stycznia 2009 r. nie mogą skorzystać z 15% stawki podatkowej.

KWALIFIKOWANIE EMIGRANTÓW DO ROZWOJU PRODUKTÓW CYFROWYCH NA MALCIE

Ze skutkiem na 1 stycznia 2012 r. podobny schemat jak dla osób wysoce wykwalifikowanych został wprowadzony dla emigrantów pracujących na Malcie przy rozwoju produktów cyfrowych, umożlwiający skorzystanie z niższej 15% stawki podatkowej. Ten program ma zastosowanie do osób, które sprawują funkcję bezpośrednio zaangażowaną w rozwój innowacyjnych i kreatywnych produktów cyfrowych. Stanowiska spełniające te wymogi to: dyrektor generalny, dyrektor techniczny, dyrektor kreatywny, kierownik redakcji, główny autor, główny programista gier, dyrektor ds. inżynierii oprogramowania, deweloper gier, dyrektor wspólnoty online, kierownik artystyczny i wizualizacji, dyrektor artystyczny, artysta techniki cyfrowej, dyrektor handlowy (licencjonowania cyfrowego), kierownik projektowania gier, dyrektor ds. gier, projektant gier, dyrektor ds. audio, dyrektor ds. video, producent i kierownik marketingu.

Osoby uzyskujące dochody z jakiegokolwiek wyżej wymienionego stanowiska spełniającego kryteria będą podlegali podatkowi liniowemu w wysokości 15% odnośnie ich dochodu wynikającego z zatrudnienia, nie będą zaś podlegali stawkom progresywnym podatku do wysokości 35%.

Dochód uzyskiwany ze stanowiska spełniającego kryteria będzie korzystał ze zredukowanej stawki podatkowej w wysokości 15%, jeżeli wynosi co najmniej 45000 EUR rocznie. W przypadku, gdy dochódprzekroczy 5 milionów EUR, nadwyżka jest zwolniona od podatku.

Schemat ten obowiązuje przez okres kolejnych 3 lat dla obywateli EOG i Szwajcarii, a także dla obywateli państw trzecich.

WYSOKO WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY POWRACAJĄCYNA MALTĘ W CELU PODJĘCIA PRACY

Wysoko wyspecjalizowani pracownicy powracający na Maltę jako zwykli rezydenci pragnący podjąć pracę na Malcie mogą korzystać z niższej, 15% stawki podatkowej z tytułu dochodu uzyskiwanego z pracy wykonywanej na Malcie. Warunkiem jest posiadanie statusu zwykłego rezydenta na Malcie przez co najmniej dwadzieścia lat. Ponadto pracownik przez dziesięć kolejnych lat przed swoim powrotem nie może posiadać statusu zwykłego rezydenta na Malcie.

ULGA Z TYTUŁU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Rezydenci Malty podlegają ochronie z tytułu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które gwarantują, że nie dochodzi do dwukrotnego opłacaniapodatku od tego samego dochodu w różnych krajach. Malta zawarła dużąliczbę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Większość umówopiera się na Wzorcowej konwencji OECD (Model Convention), a ulgajest udzielana zgodnie z metodą kredytu podatkowego, w ramach którejudzielany jest kredyt na opłacony zagraniczny podatek. W przypadku brakuumowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dostępne są inne formyulg w zakresie podwójnego opodatkowania na mocy lokalnych przepisów,jak np. zwolnienia jednostronne, które w większości dają jednakowy efekt.

PODATEK DOKUMENTOWY OD SPADKU

Na Malcie nie ma wymogu zapłaty podatku spadkowego. Niemniej jednak wymagane jest uregulowanie podatku dokumentowego oraz podatku z tytułu przeniesienia praw przez osoby dziedziczące lub nabywców nieruchomości zlokalizowanych na Malcie, a także z tytułu dziedziczenia lub nabycia udziałów w spółkach maltańskich.

Podatek ten nie ma zastosowania do przeniesienia udziałów przez udziałowców w spółkach lub do samych spółek handlowych, których udziały wponad 90% znajdują się poza Maltą. Podobne wyłączenia podatkowe dotyczą przenoszenia udziałów w spółkach holdingowych, jeśli ponad połowa ich zwykłego kapitału zakładowego, praw do głosu oraz zysków jest w posiadaniu osób, które nie są rezydentami Malty. Z zastrzeżeniem określonych wyjątków, podatek wynosi 5% od nieruchomości oraz udziałów w spółkach własnościowych (zgodnie z definicją)oraz 2% od udziałów.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Osoby niebędące rezydentami Malty mogą swobodnie nabywać tu nieruchomości pod warunkiem uzyskania pozwolenia AIP. Ograniczenie to nie ma zastosowania do nieruchomości w specjalnie wyznaczonych obszarach (Special Designated Areas) oraz, w przypadku obywateli UE nieposiadających statusu rezydenta przez co najmniej pięć kolejnych lat, do nieruchomości, które mają służyć jako główne miejsce zamieszkania. Z drugiej strony, obywatele UE, którzy posiadają status rezydenta Malty przez co najmniej pięć kolejnych lat mogą zakupić dowolną liczbę nieruchomości.

Jeśli jeden z małżonków jest obywatelem UE, a drugi nie, oboje mogą skorzystać z ww. zwolnienia i nabyć nieruchomość bez konieczności uzyskiwania pozwolenia AIP, o ile nabywana nieruchomość ma służyć jako ich główne miejsce zamieszkania.

Zwolnieniu podlega również nabycie nieruchomości przez obywatela UE w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenia usług przez taką osobę. W takim przypadku w umowie zakupu należy zawrzeć oświadczenie dotyczące zamiarów nabywcy w odniesieniu do nieruchomości.

Jeśli nabywca potrzebuje pozwolenia AIP, nieruchomość musi spełniać kryteria dotyczące określonej minimalnej wartości, której wysokość podlega okresowym zmianom.

SPROWADZENIE SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO I MEBLI

Osoby osiedlające się na Malcie mogą sprowadzić na Maltę sprzęt gospodarstwa domowego oraz meble, a czynność ta jest zwolniona od podatku VAT i cła importowego. Agent celny może zażądać od rezydenta będącego obywatelem innego kraju zdeponowania kwoty przedmiotowego podatku VAT/cła lub gwarancji bankowej. Po wykazaniu faktu pobytu na Malcie o łącznej długości 200 dni w ciągu 365 dni, zdeponowana kwota zostanie zwrócona.

Informacje aktualne na dzień 31 stycznia 2014 r.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha