Captiveförsäkringsbolag

Captiveförsäkringsbolag

På Malta finns det möjlighet för företag att bedriva captiveförsäkringsverksamhet och captiveförsäkringshantering i ett av OECD-länderna erkänt skattesammanhang, där skatteeffektivitet och krav på kontrollerad utländsk företagsskattelagstiftning kombineras. I den maltesiska lagstiftningen kallas captiveförsäkringsbolag för AIC:er (Affiliated Insurance Companies).

Ansluten försäkringsverksamhet (Affiliated Insurance) definieras som verksamheten i ett försäkringsbolag som är registrerat på Malta och som endast sysslar med risker som uppkommer hos aktieägare eller tillhörande bolag och organisationer.

AIC:er kan försäkra risker som uppkommer hos en mängd olika juridiska enheter, bland annat

 • moderbolag
 • tillhörande koncernbolag
 • bolag där minst 51 % av medlemmarna upp till den sista nivån av nyttjanderättsägare är samma som hos AIC:n
 • individer eller andra enheter som har majoriteten av ägarskapet eller aktiemajoritet i AIC:n
 • medlemmar i bransch- eller yrkesorganisationer eller andra organisationer som försäkrar risker som är relaterade till just den branschen eller det yrket.

För AIC:er gäller ett specifikt regelverk för licensering och de regleras av en uppsättning anpassade bestämmelser. Lagen om försäkringsverksamhet (Insurance Business Act) från 1998 och de föreskrifter och direktiv som ingår i den, har modifierats något och vissa undantag gäller för AIC:er.

Minsta kapitalbas

AIC:er måste alltid ha en ointecknad kapitalbas.

Denna ska uppgå till:

 • generell verksamhet: (i) 3 miljoner euro, eller (ii) 2 miljoner euro (om den anslutna försäkringsverksamheten endast gäller för klasserna 1 till 9 och 16 till 18)
 • långsiktig verksamhet: 3 miljoner euro
 • återförsäkringsverksamhet: 500 000 euro (om den anslutna försäkringsverksamheten endast gäller återförsäkring).

Kapitalbasen kan bestå av

 • ACI-bolagets till fullo betalade aktiekapital som minst måste motsvara 50 % av värdet på kapitalbaskravet
 • reserver (inte tekniska avsättningar eller utjämningsreserver)
 • sparad förtjänst
 • preferensaktiekapital, förlagslånekapital och värdepapper (vissa begränsningar gäller).

Solvensmarginal

AIC:er måste alltid bibehålla en lägsta solvensmarginal. För generell verksamhet är detta belopp det största värdet av det belopp som beräknas utifrån premierna och det belopp som beräknas utifrån fordringarna.

När det gäller långsiktig verksamhet används olika formler vid beräkningen av lägsta solvensmarginal för varje enskild klass.

Det lägsta solvenskravet måste täckas av nettobeloppet för tillåtna tillgångar. Hur tillgångarna värderas och hur de ekonomiska förpliktelserna bestäms fastställs i de relaterade föreskrifterna. Det finns både kvalitativa och kvantitativa begränsningar för värdet på tillgångarna.

MFSA använder även riskbaserad bedömning av försäkringsbeloppet när kravet på lägsta solvensmarginal fastställs.

Teknisk avsättning

AIC:er måste också upprätthålla lämpliga tekniska avsättningar med bland annat matematiska avsättningar. Tekniska avsättningar måsta ha stöd av motsvarande och matchande tillgångar. Spridningen på tillgångskraven i solvenssyfte gäller både de tillgångar som täcker de tekniska avsättningarna och aktieägarnas tillgångar.

Säkerhetsfond

Det är också nödvändigt att AIC:er har en säkerhetsfond med tillgångar som inte underskrider beloppet för minimikravet på säkerhetsfonden, som beräknas i enlighet med de relaterade föreskrifterna.

PCC (Protected Cell Companies)

AIC:er kan registreras som eller omvandlas till PCC-företag (Protected Cell Company).

Återetablering

Juridiska personer som i en annan jurisdiktion auktoriserats att utöva försäkringsverksamhet (bland annat AIC:er) eller att tillhandahålla tjänster för försäkringshantering eller försäkringshandel, kan av MFSA auktoriseras att fortsätta verksamheten genom att registrera eller upprätta bolaget på Malta och bedriva verksamheten i enlighet med maltesisk försäkringslagstiftning, förutsatt att vissa villkor uppfylls.

På samma sätt har MFSA makt att auktorisera ett på Malta registrerat och licenserat bolag att fortsätta verksamheten som en juridisk person som har registrerats eller grundats i enlighet med lagarna i ett land utanför Malta, så länge vissa villkor uppfylls.

Beskattning

Det finns ett antal skatteförmåner som gäller för AIC:er. Mer information hittar du under rubriken Beskattning.

I enlighet med lagen om dokument- och överlåtelseskatt (Duty on Documents and Transfers Act) från 1993, debiteras ingen skatt när det gäller försäkringskontrakt för risker utanför Malta.

Det är möjligt att få förhandsbesked om skattestatus för transaktioner med finansiella instrument och internationell handelsverksamhet. Sådana besked gäller i fem år och kan förnyas för en period om ytterligare fem år. Beskeden gäller även om lagstiftningen ändras, men då i högst två år från ändringen.

Vi arbetar aktivt med att hjälpa och ge råd till bolag som auktoriserats att bedriva försäkringsverksamhet på eller från Malta och till personer som vill börja bedriva försäkringsverksamhet på eller från Malta. Vi hjälper bland annat till att införskaffa nödvändiga licenser, tillstånd och anmälningsformulär, och vi rådgör kring normsäkring och bidrar med kontinuerlig juridisk assistans kring försäkringsfrågor.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha