Gemenskapsformgivning

Ett mönster är det utvändiga utseendet för en produkt eller en del av en produkt, där utseendet är resultatet av linjer, konturer, färg, form, textur, material och utsmyckning.

En produkts mönster eller form kan vara direkt motsvarande ett företags varumärke eller image, och kan därmed vara en tillgång vars penningmässiga värde kan öka. Om du inte ansöker om ensamrätt kan andra dra fördel av dina investeringar.

Förordningen om gemenskapsformgivning ger mönsterskydd som är direkt tillämpligt i alla medlemsländer, och det finns två typer av skydd: ”oregistrerad gemenskapsformgivning” samt ”registrerad gemenskapsformgivning”.

Du kan ha ett nationellt registrerat mönsterskydd och sedan ansöka om registrerad gemenskapsformgivning, förutsatt att ansökan lämnas in inom ett år från offentliggörandet av den nationella designen.

Klassificering

I ansökan kan du ange en klassificering enligt Locarno-systemet. Om du använder Eurolocarno-terminologin hittar du automatiskt den klass som produkten tillhör, vilket förenklar registreringsprocessen.

Prioritet

Du kan begära en eller flera prioriteter vid ansökningstillfället eller senare.

Samma prioritet kan gälla för alla mönster i en ansökan avseende flera mönster.

Du kan skicka in prioritetsdokument (konventionsprioritet och utställningsprioritet) inom tre månader från begäran om prioritet, men vi rekommenderar att du skickar in dokumenten så snart som möjligt.

Konventionsprioritet

Den ansökande måste ange:

 • uppgift om eller ISO-kod för landet där den första ansökan lämnades in
 • ingivandedatumet för den första ansökan
 • ansökningsnumret

En ansökan gällande samma mönster kan ha flera prioriteter.

Den ansökande måste lämna in en kopia av anmälnings- eller registreringsintyget inom tre månader från ingivandedatumet för ansökan om gemenskapsmönsterskydd.

Prioritet kan begäras baserat på en tidigare mönster- eller modellskyddsansökan, i eller för ett land som är anslutet till Pariskonventionen eller World Trade Organisation. Prioritet kan bara begäras där du ansökte om gemenskapsformgivning, inom sex månader från ingivandedatumet för den första ansökan.

Utställningsprioritet

Den ansökande bör ange:

 • namnet på utställningen
 • datum och plats för utställningen
 • datumet för det första offentliggörandet

En och samma ansökan kan ha flera prioriteter.

Den ansökande måste uppvisa ett intyg utfärdat av den myndighet som ansvarar för skydd av industriell egendom vid utställningen, inom tre månader från ingivandedatumet för ansökan om gemenskapsformgivning. Certifikatet måste intyga att mönstret ingick eller användes i produkten och visades på utställningen. Certifikatet måste även innehålla uppgift om utställningens öppningsdatum.

Om det första offentliggörandet av produkten inte sammanföll med utställningens öppningsdatum, måste datumet för offentliggörandet anges. Certifikatet måste bifogas ett intyg eller identifieringsdokument för det verkliga offentliggörandet av produkten, vederbörligen undertecknat av den aktuella myndigheten.

Utställningsprioritet kan bara beviljas där ansökan om en registrerad gemenskapsutformning har utförts, inom sex månader från datumet för första uppvisningen av utformningen.

Nödvändig dokumentation

Följande dokument behövs för registrering av en gemenskapsformgivning:

 • den ansökandes namn, efternamn och adress
 • representationer av ett eller flera mönster och, vid tillämplighet, olika vyer. Det krävs en kopia av varje vy, men om ett prov av mönstret presenteras, måste fem identiska kopior av provet skickas med
 • en förklaring om mönstrets unika egenskaper och särprägling, med en beskrivning av mönstret och dess egenskaper
 • en vederbörligen undertecknad kopia av den utomlands registrerade ansökan och tillhörande ritningar, om prioritet begärs
 • vår fullmakt (av standardformat) med underskrifter, vederbörligen bestyrkta av notarie eller genom apostille-stämpel på baksidan enligt Haagkonventionen, eller bestyrkta av en ambassad- eller konsulatrepresentant.

Publicering/offentliggörande

Offentliggörandet kan fördröjas i upp till 30 månader, så att din produkt förblir konfidentiell tills du är redo att visa den.

Registreringens varaktighet

Efter registrering hos myndigheten skyddas mönstret, förutsatt att det uppfyller alla krav, av ett gemenskapsmönsterskydd som gäller i fem år, från ansökans ingivandedatum. Rättighetsinnehavaren kan låta förlänga skyddet ytterligare fem år i taget, i högst 25 år från ansökans ingivandedatum.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom det aktuella området:

 • registrering, administration och process-/rättstvisthantering rörande varumärken, patent, mönster och annan immateriell egendom
 • registrering och administration av varumärken och mönster inom EU, liksom skydd av immateriell egendom internationellt, både inom och utanför Europa
 • hjälp och rådgivning inklusive process-/rättstvisthantering avseende upphovsrätt
 • rådgivning och hjälp vid överlåtelse av immateriell egendom.
 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha