Gemenskapsvarumärket

Det s.k. gemenskapsvarumärket (European Community Trademark, CTM) gör det möjligt att ansöka om varumärkesskydd i hela EU. Systemet för gemenskapsvarumärket samverkar med nationella varumärkesrättigheter, snarare än att ersätta dem. Under vissa förhållanden kan det vara tillrådligt att både ansöka om ett gemenskapsvarumärke och att lämna in en ansökan i hemlandet.

Handläggande myndighet för gemenskapsvarumärken är Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM), som finns i Alicante i Spanien.

Invändning

Systemet för gemenskapsvarumärken är invändningsbaserat, och ansökningarna prioriteras enligt ingivandedatumet. Vid invändning i en viss jurisdiktion stoppas handläggningen av ansökan tills invändningen har hävts. Om en invändning godkänns i en jurisdiktion, avvisas ansökan för samtliga 25 länder. En avvisad ansökan om ett gemenskapsvarumärke kan dock konverteras till en serie av nationella ansökningar med samma prioritetsdag.

Klassificering av varor och tjänster

Gemenskapsvarumärken klassificeras enligt det officiella systemet International Classification of Goods, och en ansökan kan göras för flera klasser.

Prioritet

Om du ansöker om ett gemenskapsvarumärke kan du begära prioritet för ansökan, om du för högst sex månader sedan har lämnat in en första ansökan i ett EU-land som är anslutet till World Trade Organisation eller Pariskonventionen för skydd av industriell egendom.

Senioritet

Om du sedan tidigare äger ett nationellt varumärke för vissa varor och tjänster och ansöker om ett gemenskapsvarumärke för identiska varor och tjänster, kan du åberopa senioritet. Det innebär att du kan behålla de tidigare rättigheterna även om du inte använder eller förnyar det nationella varumärket.

Användningsintyg

Du måste börja använda ett gemenskapsvarumärke inom fem år från registreringsdatumet. Ett intyg om användning av gemenskapsvarumärket i ett av EU-länderna uppfyller detta krav.

Nödvändig dokumentation

Följande dokument behövs för registrering av ett gemenskapsvarumärke:

  • vår fullmakt (av standardformat) med underskrifter, vederbörligen bestyrkt av notarie eller genom apostille-stämpel på baksidan enligt Haagkonventionen, eller bestyrkt av en ambassad- eller konsulatrepresentant
  • tre (3) kopior av det varumärke som ska registreras
  • uppgifter om huruvida ansökan även avser skydd av färg samt information om prioritet eller åberopad senioritet, med relaterad dokumentation.

Giltighetsperiod

Registreringen för ett gemenskapsvarumärke är giltig i 10 år från registreringsdatumet, och varumärkesregistreringen kan därefter förnyas för 10 år i taget.

Överlåtelse

Ett gemenskapsvarumärke får överlåtas, överföras eller licensieras fritt. Rättigheter som är kopplade till gemenskapsvarumärket kan vara begränsade till vissa av de registrerade produkterna eller tjänsterna och/eller till en viss del av EU. Sådana överenskommelser måste anmälas till OHIM för giltighet gentemot tredje part.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom det aktuella området:

  • registrering, administration och process-/rättstvisthantering rörande varumärken, patent, mönster och annan immateriell egendom
  • registrering och administration av gemenskapsvarumärken och
  • gemenskapsformgivning (d.v.s. skydd inom EU), liksom skydd av immateriell egendom internationellt, både inom och utanför Europa

  • hjälp och rådgivning inklusive process-/rättstvisthantering avseende upphovsrätt
  • rådgivning och hjälp vid överlåtelse av immateriell egendom.
 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha