Finansiella tjänster

Malta har sedan 1994 övergått från en separat offshore-jurisdiktion till fastlandsjurisdiktion, och har blivit ett omtalat internationellt finanscentrum. Lagstiftningen har successivt anpassats för överensstämmelse med internationell praxis och Malta blev ett av de första länderna i världen att uppnå överensstämmelse med OECD:s finans- och skatteregler. Malta verkar också aktivt och internationellt (Storbritannien, OECD och EU) för att upprätta internationella regler och policyer.

Finanstjänstsektorn är en grundpelare i Maltas ekonomi, och den snabbast växande sektorn. Malta åtnjuter ett gott anseende och betraktas som en seriös jurisdiktion med inbyggd flexibilitet. Därmed är Malta en attraktiv miljö för marknadens aktörer.

Medlemskapet i EU har bidragit till att göra Malta till en extra tilltalande jurisdiktion för finanstjänstsektorn. Utöver en bred uppsättning av dubbelbeskattningsavtal, flerspråkig arbetskraft med hög kompetens, toppmodern infrastruktur för telekommunikation och jämförelsevis låga driftkostnader, åtnjuter maltesiska företag en generös skattelagstiftning och andra fördelar, exempelvis s.k. hemlandsauktorisation.

Sedan inträdet i EU har Maltas finanssektor vuxit kraftigt. Det har funnits ett särskilt stort intresse för att etablera investmentbolag, kollektiva investeringsplaner och värdepappersfonder (både för allmänheten och för internationella investerare), captivebolag och s.k. PCC-företag (protected cell company) inom försäkringsbranschen, liksom för att etablera backoffice-verksamheter inom finanssektorn.

Vi bistår företag på finanstjänstmarknaden, exempelvis investmentbolag, fondbolag, försäkringsbolag, finansiella institut och kreditinstitut, och kan hjälpa till både vid etablerandet och därefter fortlöpande. Vi rekommenderar den bäst lämpade företagsstrukturen för den aktuella klienten, och kan hjälpa till att sammanställa och fylla i nödvändig dokumentation för att ansöka om tillstånd och godkännanden från myndigheterna. Vi erbjuder också rådgivning för överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och möjligheter till skattemässiga förmåner.

Mer information om ovanstående område finns i faktabladet Finansiella tjänster.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha