Fonder/andelsfonder

Maltas investeringsfonder: andelsfonder

Investment Services Act från 1994 är det styrande regelverket för maltesiska investeringsfonder och investeringstjänster.

Lagen ger nödvändig infrastruktur för att etablera maltesiska investeringsfonder som företagsstrukturer, aktiefonder eller avtalsbundna arrangemang, vilket ger förvaltare av maltesiska fonder flexibilitet att använda den för omständigheterna mest lämpliga strukturen.

På Malta finns strukturer för både öppna och slutna investeringsfonder. Maltesiska fonder kan dessutom etableras som offentliga eller privata fonder, och fonderna kan noteras som primära eller sekundära på Maltas börs.

En maltesisk investeringsfond som lyder under maltesisk lagstiftning eller drivs på eller från Malta, måste ha tillstånd i enlighet med Investment Services Act 1994. Det finns dock ett antal undantag från det kravet. Sådana undantag gäller under särskilda förutsättningar.

Den som vill ha tillstånd för att driva en investeringsfond måste bedömas som lämplig (”fit and proper”) för verksamheten, enligt den maltesiska lagstiftningen och de standardvillkor som träder i kraft när tillståndet har utfärdats. Lämplighet (begreppet ”fit and proper”) är en central aspekt som innebär att potentiella och befintliga tillståndshavare, kvalificerade andelsägare och chefer måste uppvisa kompetens, integritet och solvens vid alla affärsuppgörelser. Kraven gäller både inför tillståndsprövningen och därefter kontinuerligt.

Maltas investeringsfonder: fonder för professionella investerare

Det finns även fonder för professionella investerare. Sådana fonder är ofta öppna eller slutna investeringsbolag (s.k. SICAV- eller INVCO-fonder), kommanditbolag eller aktiefonder.

Enligt det maltesiska regelverket finns det tre kategorier av fonder för professionella investerare: ”kvalificerade investerare”, ”extraordinära investerare” och ”erfarna investerare”.

Maltas investeringsfonder: privata fonder

En privat investeringsfond har, enligt maltesiska definitioner, högst 15 medlemmar. Dessa måste vara nära vänner eller släktingar till grundarna, och fonden måste i all väsentlighet vara privat. Fonden får inte vara avsedd för professionella investerare.

I enlighet med de maltesiska fondreglerna behöver privata fonder inget tillstånd, men verksamheten måste godkännas av MFSA. MFSA godkänner fonden under förutsättning att fondens ledning och medlemmar bedöms vara lämpliga. Det innebär att MFSA måste ha kännedom om identiteten för varje ägare med avkastningsrätt i fonden.

På Malta behöver godkända privatfonder inte utse en utomstående disponent, och privata fonder kan inte noteras på Maltas börs.

Specialfonder

Specialfonder är inriktade mot specialsektorer som riskkapital eller utvecklingsfonder, maltesiska penningmarknadsfonder samt termins- och optionsfonder.

Även företag som tillhandahåller backoffice-tjänster i finanstjänstsektorn måste ha tillstånd från MFSA innan verksamheten har kommit igång.

Skattereglerna för maltesiska fonder beror på fondens specifika egenskaper. Det finns ett antal skatteförmåner för maltesiska fonder och deras investerare.

Det är möjligt att få förhandsbesked om skattestatus för transaktioner med finansiella instrument och internationell handelsverksamhet. Sådana besked gäller i fem år och kan förnyas för perioder om ytterligare fem år i taget. Beskeden gäller även om lagstiftningen ändras, men då i högst två år från ändringen.

Vi bistår klienter i den maltesiska investerings- och fondsektorn, både i startskedet och fortlöpande, och kan exempelvis hjälpa till att anmäla verksamheten till rätt instanser och ansöka om erforderliga tillstånd.

Mer information om maltesiska fonder finns här.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha