Investeringstjänster

Investeringstjänster och andelsfonder regleras av Investment Services Act från 1994, d.v.s. den maltesiska lagen om investeringstjänster, med tillägg XVII från 2002. Lagen syftar till att skapa en balanserad reglering, att skydda investerarna, förbättra marknadsstabiliteten och skapa en attraktiv miljö för aktörer som vill driva sina verksamheter inom eller från Malta. I enlighet med lagen åligger det MFSA (Malta Financial Services Authority) att utforma riktlinjer och direktiv för värdepapperssektorn, men MFSA är också berättigat att förhandla med enskilda marknadsaktörer om möjliga inskränkningar av vissa licens- och tillståndsvillkor, med hänvisning till lagstiftningen.

Enligt Investment Services Act, d.v.s. maltesisk investeringstjänstlagstiftning, är en investeringstjänst någon av de tjänster som definieras i lagtexten och avser ett finansiellt instrument. Det krävs tillstånd för att få erbjuda eller utföra investeringstjänster avseende finansiella instrument. Följande typer av tjänster definieras enligt lagstiftningen som investeringstjänster:

 • mottagande och vidarebefordran av order avseende ett eller flera finansiella instrument
 • utförande av order för andra personers räkning
 • handel för egen räkning
 • hantering/administration av investeringar
 • förvaltningstjänster
 • investeringsrådgivning
 • garantigivning avseende finansiella instrument och/eller värdepappersplacering som utförs enligt fast åtagande
 • värdepappersplacering som utförs utan fast åtagande
 • tjänster för multilateral handel med värdepapper.

Investeringstjänstlagen innefattar även bl.a. följande definitioner av termen ”finansiella instrument”:

 • överförbara säkerheter
 • penningmarknadsinstrument
 • enheter i andelsfonder
 • derivatinstrument för överföring av kreditrisk
 • rättigheter enligt ett CFD-kontrakt (contract for differences) eller andra typer av kontrakt med syfte att säkra vinster eller undvika förluster härrörande från värde- eller prisförändringar för egendomar eller indexrelaterade förändringar eller andra typer av förändringar enligt kontraktet
 • certifikat eller andra dokument som överlåter egendomsrättigheter avseende något av de instrument som definieras i lagen
 • olika typer av derivat
 • utländsk valuta som förvaras eller förvaltas i investeringssyfte.

Ett ganska nytt fenomen är det ökade intresset för valutahandel. Olika typer av marknadsaktörer intresserar sig för området – från programvaruleverantörer som vill ha Malta som bas för sina verksamheter, till valutainriktade förvaltare och aktörer som vill penetrera utländska marknader med Malta som plattform. Organisationer som erbjuder valutarelaterade tjänster måste normalt ha tillstånd från MFSA. Möjligheten att etablera filialer eller bedriva handel över landsgränserna inom EES utan licens är viktiga fördelar.

Fondadministration är numera inte en tillståndspliktig aktivitet, men företag som erbjuder sådana tjänster måste enligt lagstiftningen anmäla sig till MFSA. Det finns även ett antal undantag från kravet på att ha tillstånd för investeringstjänstverksamhet. Sådana undantag gäller under särskilda förutsättningar.

Ett företag som ansöker om tillstånd att driva finanstjänstverksamhet granskas av MFSA, som bedömer om företaget anses lämpligt för verksamheten, och om företaget förmodas vilja och kunna bedriva verksamheten i enlighet med lagstiftningen och de villkor som gäller för tillståndet. Ett företags lämplighet (begreppet ”fit and proper”) för verksamheten bedöms utifrån potentiella och befintliga tillståndshavares, kvalificerade andelsägares och chefers kompetens, integritet och solvens vid affärsuppgörelser. Kraven gäller inför tillståndsprövningen och därefter kontinuerligt.

Investeringstjänstbolag förpliktar sig, liksom andra typer av företag, att följa skattereglerna enligt Income Tax Act 1948 och Income Tax Management Act 1994.

Även företag som tillhandahåller backoffice-tjänster i finanstjänstsektorn måste ha tillstånd från MFSA innan verksamheten har kommit igång.

Det är möjligt att få förhandsbesked om skattestatus för transaktioner med finansiella instrument och internationell handelsverksamhet. Sådana besked gäller i fem år och kan förnyas för ytterligare perioder om fem år i taget. Beskeden gäller även om lagstiftningen ändras, men då i högst två år från ändringen.

Vi bistår klienter i investerings- och fondsektorn, både i startskedet och fortlöpande, och kan exempelvis hjälpa till att anmäla verksamheten till rätt instanser och ansöka om erforderliga tillstånd.

Mer information om ovanstående finns här.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha