Pensionsfonder och pensionsplaner

Specialfondlagen, Special Funds (Regulation) Act 2002, är det främsta regelverket för att upprätta pensionsfonder och pensionsplaner.

En utländsk pensionsplan upprättas enligt ett kontrakt som definierar rättigheter och skyldigheter för planens administratör och förmånstagare, och utbetalningarna har som främsta syfte att fungera som förmånstagarnas pensioner.

Pensionsplaner kan vara förmånsbestämda eller avgiftsbestämda. Med en förmånsbestämd plan är de utbetalda beloppen fasta och i förväg bestämbara. Med en avgiftsbestämd plan baseras utbetalningsbeloppen på tidigare inbetalda avgifter, ackumulerade vinster och andra inkomster efter avdragna kostnader och förluster.

Pensionsplanen sköts av en administratör, och inbetalningar till planen investeras uteslutande i en eller flera pensionsfonder som uppfyller lagstadgade krav och villkoren i det kontrakt som har upprättats.

Termen ”pensionsfond” avser ett företag som har upprättats i primärt syfte att förvalta och investera de inbetalningar som görs enligt en eller flera planer eller utländska pensionsplaner.

Maltabaserade pensionsfonder och pensionsplaner måste vara registrerade hos MFSA. Villkoren för en plan måste vara tydliga fastställda i plandokumentet. Lagen specificerar ett antal krav som plandokumentet måste uppfylla för att planen ska godkännas för registrering.

En pensionsfond måste registreras som ett förvaltningsbolag med fast eller rörligt andelskapital, och fondens främsta syfte och målsättningar måste överensstämma med den tillämpliga lagstiftningen.

Pensionsfondens styrelse är, direkt eller via en tillsatt fondförvaltare, ansvarig för att investera samtliga av fondens tillgångar i enlighet med stiftelseurkunden. Det är också styrelsens uppgift att utse en fondadministratör som sköter den dagliga hanteringen av pensionsfonden.

Lagen föreskriver också att varje pensionsplan ska ha en planadministratör som har utsetts av planens medlemmar. Den utsedda administratören har ansvaret för att utföra alla uppgifter för normal hantering av planen.

Mer information om ovanstående finns här.

Kvalificerade utländska pensionsplaner (QROPS, Qualifying Recognised Overseas Pension Schemes)

Maltas goda anseende som jurisdiktion för finansiella tjänster har förstärkts ytterligare i och med möjligheten att hos brittiska skattemyndigheten få Maltabaserade pensionsplaner (reglerade av MFSA) godkända som kvalificerade utländska pensionsplaner (s.k. QROPS). I slutet av februari 2010 registrerades de första pensionsplansadministratörerna och pensionsplanerna hos MFSA, inom ramen för specialfondlagen Special Funds (Regulation) Act.

Den främsta fördelen med att registrera en QROP på Malta är den stabila och förmånliga skattelagstiftningen. Enligt den maltesiska inkomstskattelagen är intäkter (utöver intäkter från fasta egendomar på Malta) från en licensierad, registrerad eller på annat sätt (enligt tillämplig lagstiftning) godkänd pensionsplan, inklusive kapitalvinster, inte skattepliktiga. Maltas imputations- och skatteåterbäringssystem innebär ytterligare fördelar för effektiv skatteplanering.

Vi har expertkompetens inom pensionsområdet, och kan hjälpa till i ett inledningsskede och därefter fortlöpande.

För mer information om ovanstående, klicka här.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha