Stiftelser

Stiftelser har länge varit en del av det maltesiska rättsystemet och det finns rättspraxis från så långt tillbaka som 1930-talet. I och med att lag XIII antogs år 2007, då det andra tillägget introducerades i den maltesiska civilrätten, fick stiftelsen ett detaljerat, formellt erkännande på Malta. Den kan nu användas som ett verktyg för egendomsplanering tillsammans med andra typer av enheter som regleras i den maltesiska lagen. Lagen om stiftelser bygger på jämförbar italiensk och fransk lagstiftning och innebär att grundaren kan upprätta en privat stiftelse där målet är att gynna privata, förutbestämda förmånstagare, eller en donationsfond där välgörande, icke vinstdrivande ändamål gynnas.

Reglerna kring truster och stiftelser är ganska lika och har liknande fördelar, men de skiljer sig åt på vissa sätt som gör att de är olika väl lämpade för olika syften. En stiftelse upprättas när grundaren placerar tillgångar i den. Administratören eller administratörerna hanterar den och tillsynsstyrelsen, om det finns någon sådan, övervakar deras arbete. Stiftelsen drivs som en samling tillgångar som administreras i enlighet med villkoren i den grundande handlingen. Vad gäller truster är tanken å andra sidan att grundaren placerar tillgångarna så att de sedan styrs av förvaltaren i enlighet med trustens urkund.

De som sysslar med dessa frågor måste vara bra på att identifiera de specifika behov som alla potentiella klienter har som vill hantera egendom genom någon av dessa stadgar. De måste kunna identifiera vilket arrangemang som är bäst lämpat i klientens situation och samtidigt kunna dra nytta av anpassningsbarheten och flexibiliteten i dessa stadgar under den maltesiska lagstiftningen. I denna spännande del av den maltesiska lagstiftningen vill vi även ta upp användningen av lagen om frivilligorganisationer (Voluntary Organisations Act). I den regleras hur organisationer, truster och stiftelser kan registreras hos rådet för frivilligorganisationer (Commissioner for Voluntary Organisations) vilket kan göras i de fall organisationen lever upp till de juridiska krav som fastställs i lagen vad gäller ”icke vinstdrivande verksamhet”, att den har ett ”socialt syfte” och att den är en ”frivilligorganisation” i lagens mening.

Våra juridiska experter arbetar tillsammans med klienterna och överväger noggrant vilka alternativ som är bäst lämpade för just deras behov. Sedan erbjuder vi alla de olika tjänster som krävs för att upprätta en stiftelse och hantera den kontinuerliga driften.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha