Bosättning i Malta

Malta är ett idealiskt land att bosätta sig i. Förutom dess behagliga klimat, säkra miljö och gästvänliga, engelsktalande befolkning erbjuder landet flera fördelar för individer som vill bosätta sig på ön, givet landets fördelaktiga skattesystem och konkurrenskraftiga levnadskostnader.

Alla medborgare i EU, EES eller Schweiz eller tredjelandsmedborgare som är bosatta i Malta i mer än tre månader måste ha ett tillstånd från immigrationsmyndigheterna. Detta tillstånd beviljas på specifika grunder, av vilka några anges nedan.

STADIGVARANDE BOSÄTTNING

För stadigvarande bosättning i Malta krävs att individen är fysiskt bosatt på ön under en period av sex månader eller mer. Möjligheten att överföra sin hemvist från en jurisdiktion med höga skatter till ett land med lägre skatter finns tillgänglig för både medborgare i EU, EES eller Schweiz och medborgare i tredje länder. Det finns normalt inget krav om någon minimal egendom för icke bosatta personer som har för avsikt att bosätta sig stadigvarande i Malta. Under vissa specifika omständigheter kan dock ett s.k. AIP-tillstånd (AIP: Acquisition of Immovable Property) behövas.

Kvalifikationskriterierna varierar beroende på om den individ som har för avsikt att bosätta sig stadigvarande i Malta är medborgare i EU, EES eller Schweiz eller medborgare i ett tredje land. De är dock enkla att uppfylla, vilket således gör det än mer attraktivt att bosätta sig stadigvarande i Malta.

Medborgare i EU, EES eller Schweiz

Det finns olika grunder på vilka medborgare i EU, EES eller Schweiz kan bosätta sig stadigvarande i Malta, inklusive ekonomisk självständighet, anställning, utbildning och företagsstart. De mest populära grunderna anges nedan.

(1) Ekonomisk självständighet

Enligt detta kriterium måste de ansökande visa att de kan försörja sig själva och medföljande familjemedlemmar genom att vara ekonomiskt stabila och inte behöva ekonomiskt stöd från den maltesiska staten. De aktuella tröskelvärdena för medborgare i EU, EES och Schweiz har satts till ett minimalt kapital på 14 000 euro eller en veckoinkomst på 92,32 euro för ensamstående och ett kapital på minst 23 300 euro eller en veckoinkomst på 108,63 euro för gifta par. Dessutom krävs ett extrabelopp på 8,15 euro per vecka för varje ytterligare familjemedlem.

(2) Anställning

Anställning är en annan grund på vilken medborgare i EU, EES eller Schweiz kan bosätta sig stadigvarande i Malta. En individ måste således acceptera anställningserbjudanden eller söka anställning i Malta, arbeta i Malta som anställd eller vara egen företagare och arbeta för sitt eget företag.

(3) Utbildning

Tillfällig bosättning beviljas för hela utbildningsperioden till studenter vid privat skola, högskola eller Maltas universitet. Om studenten är minderårig kan hans eller hennes förmyndare ansöka om bosättning på Malta för att följa med studenten. Personen i fråga måste styrka att han eller hon har en stabil och regelbunden inkomst och ett lämpligt ställe att bo på.

(4) Familjemedlemmar

Både medborgare i EU, EEA eller Schweiz och medborgare i tredje länder beviljas rätt att följa med sin familjemedlem, om denna är medborgare i EU, EEA eller Schweiz. Sådana släktingar eller en sådan partner får dock inte automatiskt rätt att bo i Malta utan måste bevisa att de är avhängiga av den ansökande. Dessutom måste partnern bevisa att deras förhållande har varit stabilt och varaktigt under de senaste två åren.

(5) Permanent bosättning för medborgare i EU, EEA eller Schweiz

Medborgare i EU, EES eller Schweiz och deras familjemedlemmar kan ansöka om permanent bosättning när de har slutfört en kontinuerlig femårsperiod av lagligt boende i Malta. En sådan “kontinuerlig” period innebär att de ansökande inte får ha varit borta från Malta under mer än sex månader om året. Under hela femårsperioden i fråga måste sådana individer vara anställda, egna företagare, studerande eller ekonomiskt självständiga.

Tredjelandsmedborgare

Kvalifikationskriterierna för stadigvarande bosättning i Malta när det gäller tredjelandsmedborgare skiljer sig från dem som gäller för medborgare i EU, EES eller Schweiz. Vi nämner några av dessa möjligheter nedan.

(1) Anställning

Ett anställningstillstånd krävs för att medborgare i länder utanför EU, EES och Schweiz ska kunna arbeta i Malta. Detta tillstånd beviljas när vissa kriterier uppfylls. Kandidater som är kvalificerade inom vissa sektorer som t.ex. finansiella tjänster och informationsteknologi är eftersökta och det kan därför vara enklare för sådana individer att erhålla ett anställningstillstånd.

(2) Egenföretagande

För att en tredjelandsmedborgare ska kvalificera för ansökan om egenföretagarstatus måste han eller hon uppfylla minst ett av följande kriterier:

 • Investera en kapitalutgift på minst 100 000 euro i Malta inom sex månader från det datum anställningstillståndet utfärdas. Kapitalutgiften får endast bestå av fasta tillgångar (som fast egendom, fabrik och maskiner) som används för de affärssyften som anges i den affärsplan som inlämnats med ansökan;
 • Kunniga innovatörer som har en sund affärsplan (som ska lämnas in med ansökan) och förbinder sig att rekrytera minst tre medborgare i EES, Schweiz eller Malta inom 18 månader från grundandet;
 • Ensam representant för ett utländskt bolag (med gott rykte och etablerat utomlands i minst tre år) som vill öppna en filial i Malta;
 • En person som leder ett projekt som är formellt godkänt av Malta Enterprise och formellt har anmälts av det senare till ETC.

Om en ansökan innehåller ett fast åtagande att anställa medborgare i EES, Schweiz eller Malta till den ansökandes personal bidrar det till ett gynnsamt beaktande av ansökan.

(3) Aktieägare och verkliga ägare i ett bolag med hemvist i Malta

Om en tredjelandsmedborgare vill ansöka om bosättning i Malta på denna grund måste han eller hon uppfylla ett av följande kriterier:

 • Ett fullständigt betalt aktiekapital på minst 100 000 euro, som inte kan lösas in, minskas eller överföras till en tredje part under de två första åren efter anställningstillståndets utfärdande;
 • En kapitalutgift på minst 100 000 euro som ska användas av bolaget. Kapitalutgiften får endast bestå av fasta tillgångar som fast egendom, fabrik och maskiner) som används för de affärssyften som anges i den affärsplan som inlämnats med ansökan;
 • Bolaget leder ett projekt som är formellt godkänt av Malta Enterprise.

Om en ansökan innehåller ett fast åtagande att anställa medborgare i EES, Schweiz eller Malta till den ansökandes personal bidrar det till ett gynnsamt beaktande av ansökan.

I de fall där en styrelseledamot inte är aktieägare behöver ansökan inte uppfylla kriteriet ovan men ansökan kommer då att behandlas på grundval av arbetsmarknadsöverväganden. Många aspekter är involverade i sådana arbetsmarknadsöverväganden, inklusive landets situation vad gäller överskott eller underskott inom yrket och sektorn i fråga samt tredjelandsmedborgarens kompetensnivå, relevanta erfarenhet och allmänna lämplighet för befattningen i fråga.

(4) Varaktig bosättning för tredjelandsmedborgare

Varaktig bosättning kan beviljas till individer som har vistats lagligt i Malta i fem kontinuerliga år. Termen “kontinuerligt” betyder att sådana individer inte får ha varit borta från Malta i mer än sex månader i sträck under något givet år under nämnda femårsperiod och att de dessutom inte får ha varit borta från Malta i mer än totalt tio månader under hela femårsperioden i fråga.

Dessutom får en tredjelandsmedborgare som har beviljats varaktig bosättning av någon annan medlemsstat än Malta bo i Malta under en period som överskrider tre månader för utövande av en ekonomisk aktivitet som anställd eller egenföretagare, under förutsättning att personen i fråga innehar ett anställningstillstånd, eller för att ägna sig åt studier eller yrkesutbildning.

En tredjelandsmedborgare som har beviljats varaktig bosättning i Malta ska få lika behandling som maltesiska medborgare i fråga om tillträde till anställning eller egenföretagande, anställningsvillkor, utbildning med mera.

(5) Tillfällig bosättning på grund av utbildning

Tillfällig bosättning beviljas för hela utbildningsperioden till studenter som följer en godkänd utbildning vid någon privat högskola eller vid Maltas universitet. Om studenten är minderårig kan hans eller hennes förmyndare ansöka om bosättning på Malta för att följa med studenten. Personen i fråga måste styrka att han eller hon har en stabil och regelbunden inkomst och ett lämpligt ställe att bo på.

(6) Partner

Utländska partner till maltesiska medborgare har möjlighet att ansöka om bosättning i Malta om det bevisas att det finns en regelbunden och stabil inkomst på minst 8 885 euro per år och att förhållandet har pågått i minst två år. Om partnerskapet har pågått i minst fem år utfärdas normalt ett uppehållstillstånd på tre år.

(7) Familjemedlemmar

En tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i Malta kan ges rätt att ansöka om återförening av sina familjemedlemmar, nämligen för makar som är minst 21 år gamla samt minderåriga, ogifta barn under 18 år. Tredjelandsmedborgaren ges denna rätt om han eller hon har rimliga möjligheter till permanent bosättning i Malta, har tillfredsställande bostad för familjen samt har stabila och regelbundna medel, vilket motsvarar genomsnittslönen i Malta samt ett tillägg på 20 procent av genomsnittslönen för varje familjemedlem. Dessutom måste den tredjelandsmedborgare som sponsrar sin familj ha varit bosatt i Malta i minst två år. Den återförenade familjen kan arbeta och studera precis som den ansökande. När familjen har varit bosatt i Malta i fem år blir familjemedlemmarna berättigade till ett autonomt uppehållstillstånd.

Tredjelandsmedborgare som inte uppfyller ovannämnda villkor men vistas lagligt i Malta kan inte desto mindre lämna in en ansökan om uppehållstillstånd för sina familjemedlemmar eftersom varje fall bedöms individuellt med hänsyn till sponsorns inkomst, vistelsetid och typ av anställning.

(8) Tillfällig bosättning

De maltesiska myndigheterna kan från fall till fall bevilja tredjelandsmedborgare tillstånd att bo i Malta i en period som överstiger tre månader beroende på det ändamål som ansökan görs för.

Individer som uppehåller sig i Malta för ett tillfälligt ändamål utan avsikt att bosätta sig här och som inte har bott i Malta under en period längre än sex månader under ett kalenderår ska inte betala skatt i Malta för utländsk inkomst och utländska vinster, oavsett om dessa överförs till Malta eller ej. De är skatteskyldiga i Malta endast för inkomst och kapitalvinster som härrör från Malta.

▀ Inkomstskatt

För individer som är stadigvarande bosatta, men inte har sin hemvist, i Malta gäller inkomstskatt på inkomst och kapitalvinster som uppkommer i Malta samt på inkomst som uppkommer utanför Malta men erhålls i Malta. Ingen skatt läggs på utländska kapitalvinster även om sådana vinster överförs till Malta. Personlig inkomstskatt tas enligt progressiva skattesatser upp till maximalt 35 procent, så som visas i följande tabeller:

Skattesatser för ensamstående

Skattepliktig inkomst

Sats %

Avdrag

0-8,500

0

0

8,501-14,500

15

1,275

14,501-19,500

25

2,725

19,501-60,000

29

3,505

60,001 och över

35

7,105

Skattesatser för gifta

Skattepliktig inkomst

Sats %

Avdrag

0-11,900

0

0

11,901-21,200

15

1,785

21,201-28,700

25

3,905

28,701-60,000

29

5,053

60,001 och över

35

8,653

Skattesatser för föräldrar

Skattepliktig inkomst

Sats %

Avdrag

0-9,800

0

0

9,801-15,800

15

1,470

15,801-21,200

25

3,050

21,201-60,000

29

3,898

60,001 och över

35

7,498

För att en förälder ska kvalificera för beräkning enligt skattesatsen för föräldrar måste han eller hon uppfylla följande villkor:

1. Han eller hon hade ett barn under sin vårdnad eller betalade underhåll (som fastställts eller auktoriserats av domstol) för sitt barn.

2. Barnet i fråga var inte över 18 år och inte över 21 år om han eller hon erhöll heltidsundervisning vid en eftergymnasial utbildningsinstitution.

3. Barnet i fråga hade ej inkomst som översteg 2 400 euro från avlönad yrkesverksamhet.

För närvarande förekommer diskussioner om att sänka skattesatsen på 29 procent till 25 procent med verkan från och med år 2015.

REGLER FÖR BOENDEPROGRAMMET 2014 FÖR MEDBORGARE I EU, EES OCH SCHWEIZ

Reglerna för boendeprogrammet 2014 skapar ett nytt boendeprogram som beviljar särskild skattestatus för medborgare i EU, EES och Schweiz. Ansökande måste uppfylla vissa villkor, inklusive att förvärva eller hyra kvalificerande fast egendom belägen på Malta eller Gozo och betala ett minimalt årligt skattebelopp.

Egendom

Ansökande måste äga en kvalificerande egendom. Detta ska vara en egendom i Malta som har köpts för ett belopp som inte understiger 275 000 euro. Om egendomen är belägen i Gozo eller på södra Malta får anskaffningsvärdet inte understiga 220 000 euro. Egendomen måste fungera som den ansökandes stadigvarande bosättning samt som stadigvarande bosättning för eventuella medföljande familjemedlemmar och hushållspersonal. Alternativt kan den ansökande välja att hyra egendom i Malta för ett belopp som inte understiger 9 600 euro per år. Om egendomen är belägen i Gozo eller på södra Malta får den minimala hyran inte understiga 8 750 euro per år.

Sådan kvalificerande egendom får inte hyras ut (ej heller i andra hand).

Ekonomiska medel och försäkring

Den ansökande måste även erhålla stabila och regelbundna medel som är tillräckligt stora för att han eller hon ska kunna försörja sig själv liksom eventuella medföljande familjemedlemmar. Den ansökande måste därför vara ekonomiskt självständig och både den ansökande och eventuella familjemedlemmar måste inneha adekvat sjukförsäkring som omfattar EU-territoriet. Individen måste uppfylla kraven i ett lämplighetstest för att beviljas ett tillstånd enligt detta program.

Inkomstskatt

En skattesats på 15 procent tas för utländsk inkomst som överförs till Malta, med möjlighet att begära skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning. Den minimala årliga skatten uppgår till 15 000 euro efter begäran av eventuell tillämplig skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning. Inkomst som uppkommer i Malta beläggs med en skatt på 35 procent. Ovannämnda minimibelopp för betalbar skatt är inte återbetalbara.

Inresa och vistelse i Malta

Det är viktigt att lägga märke till att den särskilda skattestatus som reglerna för boendeprogrammet 2014 beviljar inte ger förmånstagaren rätt att resa in, vistas och bo i Malta vid någon tidpunkt under varaktigheten av denna status. Man kan dock på grundval av denna status ansöka om lämplig invandringsdokumentation för att kunna bo i Malta.

Krav om minsta uppehåll

Ansökande får inte tillbringa mer än 183 dagar i någon annan jurisdiktion.

Registreringsavgift

En engångsregistreringsavgift på 6 000 euro uppbärs av den maltesiska staten. För en kvalificerad ägd egendom belägen på södra Malta uppgår den administrativa avgiften till 5 500 euro. Tillståndsinnehavare tillåts även att driva en ekonomisk verksamhet i Malta.

Årlig deklaration

En individ som har beviljats denna särskilda skattestatus måste lämna in en årlig deklaration, där alla väsentliga förändringar som inverkar på förmånstagarens särskilda skattestatus ska anges.

Inlämning av ansökningar

En ansökan om särskild skattestatus enligt reglerna för boendeprogrammet 2014 får endast lämnas in genom en person som uppfyller kraven för en auktoriserad registrerad mandatär (Authorised Registered Mandatory). EMD kan, som auktoriserad registrerad mandatär, hjälpa dig både med din ansökan om uppehållstillstånd enligt detta program och med eventuella skattemässiga och juridiska krav.

DET GLOBALA BOENDEPROGRAMMET 2013 FÖR MEDBORGARE I LÄNDER UTANFÖR EU, EES OCH SCHWEIZ

Det globala boendeprogrammet (Global Residence Program), som introducerades i juli 2013, tilldelar särskild skattestatus till tredjelandsmedborgare (förutom medborgare i EES och Schweiz). Ansökande måste uppfylla vissa villkor, däribland att förvärva eller hyra kvalificerande fast egendom belägen i Malta eller Gozo och betala ett minimalt årligt skattebelopp.

▀ Inkomstskatt

En enhetlig skattesats på 15 procent debiteras på inkomster från utländska källor som erhålls i Malta, under förutsättning av ett minimalt årligt skattebelopp på 15 000 euro efter eventuell skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning. All inkomst som uppkommer i Malta är däremot skattepliktig enligt en skattesats på 35 procent.

▀ Egendom

Ansökande måste köpa eller hyra fast egendom i Malta eller i Gozo. Denna egendom får endast bebos av den ansökande, hans eller hennes familjemedlemmar samt eventuell hushållspersonal. Egendomens anskaffningsvärde får inte vara lägre än 220 000 euro om den är belägen på södra Malta eller i Gozo och inte lägre än 275 000 euro om den är belägen någon annanstans i Malta.

Om den ansökande väljer att hyra egendom är de årliga trösklarna satta på ett minimum av 8 750 euro för egendom belägen på södra Malta eller i Gozo och 9 600 euro för egendom belägen någon annanstans i Malta.

En på detta sätt köpt eller hyrd egendom måste vara den ansökandes huvudsakliga hemvist samt huvudsakliga vistelseort i världen och kan inte hyras ut (ej heller i andra hand).

▀ Övriga villkor

Ansökande enligt detta program, samt deras familjemedlemmar, får inte redan vara förmånstagare i Malta under något annat boendeprogram. Ansökande måste erhålla stabila och regelbundna finansiella medel.

Även om det inte finns något krav om att en förmånstagare spenderar ett minsta antal dagar i Malta ska det noteras att förmånstagare i detta program inte får spendera mer än 183 dagar under ett kalenderår i någon annan jurisdiktion.

Slutligen måste ansökande uppfylla kraven i ett lämplighetstest som fastställs av de maltesiska myndigheterna samt inneha en giltig resehandling.

Om innehavaren av tillståndet avlider kommer skattestatusen att överföras till en familjemedlem till den avlidna förmånstagaren som antingen har ärvt den kvalificerande fasta egendomen eller har hyrt den fasta egendomen omedelbart efter förmånstagarens bortgång. Sådan status överförs när det bevisas att familjemedlemmen i fråga har uppfyllt alla villkor för att inneha status enligt det globala boendeprogrammet.

▀ Inlämning av ansökningar

Ansökande till GRP-status måste lämna in ansökan i fråga genom en auktoriserad registrerad mandatär (Authorised Registered Mandatory, ARM). EMD är licensierat som auktoriserad registrerad mandatär och kan hjälpa till genom hela ansökningsprocessen.

Ansökan ska lämnas in tillsammans med en icke återbetalningsbar administrativ avgift på 6 000 euro som inbetalas till de maltesiska myndigheterna. (En avgift på 5 500 euro betalas om förmånstagaren förvärvar fast egendom belägen i södra Malta.)

MALTAS PENSIONSPROGRAMSREGLER 2012 (THE MALTA RETIREMENT PROGRAMME RULES 2012)

Maltas pensionsprogramsregler 2012, som gäller för pensionärer, introducerar ett skatteprogram som ger medborgare i EU, EES eller Schweiz, med undantag för maltesiska medborgare, en särskild skattestatus i Malta.

Inkomstskatt

Förmånstagarna har rätt att betala skatt enligt en enhetlig skattesats på 15 procent på inkomster från utländska källor som de själva eller deras familjemedlemmar erhåller i Malta, under förutsättning av en lägsta skattebetalning på 7 500 euro och med ett extra belopp på 500 euro per familjemedlem och särskild vårdare, om sådan finns. Programmet ger även rätt att begära skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning. All inkomst som uppkommer i Malta är däremot skattepliktig enligt en skattesats på 35 procent.

Egendom

Nämnda program kräver att de ansökande, d.v.s. pensionärer, köper eller hyr fast egendom på Malta eller på Gozo. Denna egendom får endast bebos av den ansökande, hans eller hennes familjemedlemmar samt eventuell hushållspersonal som medföljer dem. Egendomen i fråga måste ha köpts efter den 1 januari 2011 och före den 30 juni 2013 till ett värde som inte understiger 275 000 euro om den är belägen på Malta eller 250 000 euro om den är belägen på Gozo. All egendom som köps från och med den 1 juli 2013 måste ha köpts för ett värde som inte understiger 275 000 euro om egendomen är belägen på Malta eller 220 000 euro om egendomen är belägen på Gozo eller södra Malta. Tröskelvärdena vid hyrning är fastställda till minst 9 600 euro per år för en egendom belägen på Malta, eller 8 750 euro per år för en egendom belägen på Gozo eller södra Malta. Egendomen i fråga måste fungera som den ansökandes stadigvarande hemvist i världen.

Pengaöverföringar till Malta

För att man ska ha rätt att ansöka till detta program måste dessutom hela pensionsbeloppet erhållas i Malta och denna pension måste utgöra minst 75 procent av förmånstagarens skattepliktiga inkomst. De ansökande och deras medföljande familjemedlemmar måste även omfattas av en sjukförsäkring som omfattar alla de risker i hela EU som normalt omfattas för maltesiska medborgare.

Övriga villkor

rmånstagare för detta program måste ha sin hemvist i utlandet och får inte ha för avsikt att etablera sin hemvist i Malta inom fem år från ansökningsdatumet till programmet i fråga. Ansökande får dessutom inte inneha anställning eller dra nytta av något annat program i Malta som ger särskild skattestatus och de måste inneha en giltig resehandling.

Förmånstagare enligt detta program har hur som helst rätt att inneha en icke-verkställande position i styrelsen för ett företag som har sin hemvist i Malta eller delta i aktiviteter i samband med någon institution eller stiftelse av offentlig karaktär eller någon liknande organisation eller sammanslutning av personer, som också är av offentlig karaktär, eller ägna sig åt filantropiskt, undervisningsmässigt eller forsknings- och utvecklingsmässigt arbete som utförs i Malta.

Krav om minsta uppehåll

Något som är viktigt att notera är att förmånstagare för detta program måste tillbringa minst 90 dagar per kalenderår i Malta, vilket beräknas i genomsnitt över en period av fem år, och får inte tillbringa mer än 183 dagar i någon annan, utländsk jurisdiktion. Slutligen måste ansökande uppfylla kraven i ett lämplighetstest som fastställs av relevanta maltesiska myndigheter.

Ovannämnda kvalifikationskriterier måste uppfyllas varje år.

Inlämning av ansökningar

En ansökningsavgift på 2 500 euro ska betalas till de maltesiska myndigheterna och ansökningar får endast lämnas in genom en auktoriserad registrerad mandatär. EMD kan, som licencierad auktoriserad registrerad mandatär, hjälpa dig under hela ansökningsprocessen liksom med de skyldigheter som programmet kräver ska iakttas.

REGLER FÖR HÖGKVALIFICERADE PERSONER

Genom rättsligt meddelande 106 av år 2011, med titeln “Highly Qualified Persons Rules, 2011” (“Regler i fråga om högkvalificerade personer, 2011”), har nya regler utfärdats genom vilka individer som erhåller anställningsinkomst från en “behörig befattning” är föremål för en enhetlig skattesats på 15 procent på sin anställningsinkomst i stället för de progressiva skattesatser vars tak uppgår till 35 procent. Målsättningen med implementeringen av dessa regler är att locka utlandsboende personer som arbetar inom särskilda specialiserade sektorer att flytta till Malta och på så sätt fortsätta att öka Maltas attraktivitet som ett ansett centrum för experttjänster.

Anställningsinkomst från en behörig befattning beläggs med en lägre skattesats på 15 procent om inkomsten i fråga uppgår till minst 75 000 euro per år. Om inkomsten överstiger 5 miljoner euro är överskottet skattefritt. En behörig befattning definieras som en anställning hos ett företag som licensierats och/eller erkänts av Maltas finanstjänstemyndighet (Malta Financial Services Authority, MFSA) eller licensierats av Maltas lotteri- och spelmyndighet (Lotteries and Gaming Authority, LGA) samt behöriga befattningar vid företag som faller inom ansvarsområdet för Maltas transportmyndighet (Authority for Transport in Malta, TM), nämligen företag som innehar ett drifttillstånd (air operator’s certificate, AOC) utfärdat av TM eller en flygplatslicens utfärdad i enlighet med artikel 71 i flygnavigeringsreglamentet (Air Navigation Order). Följande är behöriga befattningar:

MFSA1

LGA2

TM3

Verkställande direktör, riskhanteringsdirektör, finansdirektör, operativ chef och teknisk chef;

Verkställande direktör, riskhanteringsdirektör (inklusive bedrägeri- och utredningschef);

Verkställande direktör, operativ chef, teknisk chef och

kommersiell chef;

Verkställande direktör, riskhanteringsdirektör, finansdirektör, operativ chef (inklusive flygverksamhetsansvarig chef) och teknisk chef;

Portföljförvaltare, investeringschef, seniorhandlare, (inklusive organisationsexpert), försäkringsexpert, emissionsgarantichef, försäkringsteknisk chef;

Oddssättningsspecialist, ledare för forskning och

utveckling (inklusive sökmotoroptimering och

systemarkitektur);

Inspektör för löpande luftfartsvärdighet, flygverksamhetsinspektör, flygträningsledare och chef för markoperationer;

Marknads- och investerarrelationsansvarig

Marknads- (inklusive distributionskanaler) och investerarrelationsansvarig

Marknadsansvarig

Följande villkor måste uppfyllas för att yrkesmannen ska kunna dra nytta av den lägre skattesatsen på 15 procent:

 • Individen erhåller anställningsinkomst som är föremål för skatt i Malta i fråga om arbete som utförs i Malta eller i fråga om perioder som tillbringas utanför Malta i samband med sådant arbete.
 • Individen innehar yrkesmässiga kvalifikationer och har minst fem års erfarenhet.
 • Individen har inte dragit nytta av några andra avdrag som är tillgängliga för utlandsboende personer som arbetar med investeringstjänster.
 • Anställningsavtalet är föremål för maltesiska lagar för utförande av genuint och effektivt arbete.
 • Individen deklarerar fullständigt i sin maltesiska självdeklaration all inkomst som härleds från hans anställningsavtal.
 • Individen har inte sin hemvist i Malta.

Alla rättigheter upphävs retroaktivt om individen är en tredjelandsmedborgare och han eller hon antingen vistas fysiskt i Malta i sammanlagt mer än fyra år eller direkt eller indirekt förvärvar någon fast egendom i Malta, inklusive eventuella rättigheter behäftade med sådan.

Den lägre skattesatsen gäller för en fortlöpande period av fem år för medborgare i EES och Schweiz och för en fortlöpande period av fyra år för medborgare i andra länder. Personer som anställdes enligt ett anställningsavtal som kräver att de utövar sin tjänst i Malta före den 1 januari 2009 kan inte utnyttja den fasta skattesatsen på 15 procent.

KVALIFICERANDE UTLANDSBOENDE PERSONER SOM ARBETAR INOM UTVECKLING AV DIGITALA PRODUKTER I MALTA

Med effekt från och med den 1 january 2012 har ett system (liknande reglerna i fråga om högkvalificerade personer) introducerats för att utlandsboende personer som arbetar i Malta inom utveckling av digitala produkter ska kunna dra fördel av en sänkt skattesats på 15 procent. Detta system gäller för individer som är direkt involverade i utvecklingen av innovativa och kreativa digitala produkter. De specifika befattningar som är behöriga är: verkställande direktör, teknisk chef, kreativt chefsansvarig, head of writing, lead in-world writer, ledande spelprogrammerare, chef för software engineering, spelutvecklare, chef för online-gemenskap, chef för konstdesign och visualisering, art director, digital konstnär, commercial director (digital licensiering), chef för speldesign), spelchef, speldesigner, ljudchef, videochef, producent samt marknadsföringschef.

Individer som har anställningsinkomst från någon av ovan nämnda ‘behöriga befattningar’ beläggs med en enhetlig skattesats på 15 procent på sin anställningsinkomst (i stället för de progressiva skattesatserna upp till 35 procent).

Anställningsinkomst från en behörig befattning gynnas av en sänkt skattesats på 15 procent om anställningsinkomsten uppgår till minst 45 000 euro per år. Om inkomsten överstiger 5 miljoner euro är det överstigande beloppet befriat från skatt.

Systemet gäller under en fortlöpande period på upp till tre år för medborgare i EES och Schweiz liksom för tredjelandsmedborgare.

HÖGKVALIFICERADE INDIVIDER SOM ÅTERVÄNDER TILL MALTA FÖR ATT ARBETA I LANDET

Alla individer som har etablerat sig i ett expertområde och återvänder till Malta för stadigvarande bosättning och för att arbeta i Malta får dra nytta av en lägre skattesats på 15 procent på inkomst från anställning som utövas i Malta. Detta gäller under förutsättning att individen har varit stadigvarande bosatt i Malta i minst tjugo år. Dessutom får individen i fråga inte ha varit stadigvarande bosatt i Malta under de tio fortlöpande åren innan hans eller hennes återvändande.

SKATTELÄTTNAD FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING

Bofasta personer i Malta skyddas genom dubbelbeskattningsavtal, som säkerställer att skatt aldrig betalas två gånger på samma inkomst i olika länder. Malta har ett omfattande nätverk av dubbelbeskattningsavtal. De flesta avtal är baserade på OECD:s modellavtal. I de fall där inget dubbelbeskattningsavtal finns uppnås i stor utsträckning samma resultat genom en annan form av skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning som finns tillgänglig enligt inhemsk lagstiftning, nämligen ensidig skattelättnad.

SKATT PÅ DOKUMENT I FRÅGA OM ARV

I Malta betalas ingen arvsskatt. Dock ska skatt på dokument och överlåtelser betalas av den avlidna personens arvingar eller köparen av en fastighet belägen i Malta samt vid arv eller köp av aktier i maltesiska företag.

Med undantag för vissa fall ska skatt betalas till en sats på fem procent när det gäller fastighet och aktier i fastighetsbolag (enligt definition) och två procent när det gäller aktier.

Sådan skatt ska emellertid inte betalas för aktieöverlåtelser som utförs av aktieägare i handelsbolag som har affärsintressen till mer än nittio procent utanför Malta eller för aktieöverlåtelser som utförs av sådana bolag. Dessutom gäller ett undantag från skatt på aktieöverlåtelser i holdingbolag i de fall där mer än hälften av stamaktiekapitalet, rösträtterna och vinsträtterna innehas av personer som inte är bosatta i Malta.

FASTIGHETSKÖP

Icke bosatta personer får fritt köpa en egendom i Malta under förutsättning att de erhåller ett AIP-tillstånd. Denna restriktion gäller inte egendomar belägna i särskilda anvisade områden (Special Designated Areas) samt, i fråga om EU-medborgare som inte har varit bosatta i Malta i minst fem kontinuerliga år, egendom som ska fungera som deras primära bostad. Å andra sidan kan EU-medborgare som har varit bosatta i Malta i minst fem kontinuerliga år köpa hur många egendomar de vill.

I de fall där en av makarna är EU-medborgare och den andra inte är EU-medborgare kan båda likaledes dra nytta av det undantag som nämns ovan och förvärva egendom utan att behöva erhålla ett AIP-tillstånd under förutsättning att förvärvet görs för att de där ska etablera sin primära bostad.

Undantag finns även för förvärv av fast egendom som en EU-medborgare gör för att driva sin affärsverksamhet eller tillhandahålla tjänster. I sådana fall ska en deklaration som återspeglar köparens avsikt med förvärvet infogas i motsvarande köpekontrakt.

I de fall där en köpare behöver ett AIP-tillstånd måste egendomen motsvara ett visst minimivärde som ändras med jämna mellanrum.

INFÖRSEL AV HUSHÅLLSVAROR OCH MÖBLER

Individer som bosätter sig i Malta får föra in sina hushållsvaror och möbler i Malta utan moms och importtull. För bosatta tredjelandsmedborgare kan tullmyndigheterna begära att de betalar en handpenning eller tillhandahåller en bankgaranti för moms- eller tullbeloppet i fråga. Handpenningen återbetalas när bevis framläggs på vistelse i Malta under sammanlagt 200 dagar under en period av 365 dagar.

Personer som flyttar till Malta och som har ägt ett fordon i minst 2 år innan de flyttar till Malta kan importera fordonet utan att betala registreringsskatt om de visar upp bevis på sitt ägarskap under sådan period.

Aktuell information per den 27 augusti 2014.

1 Från och med den 1 januari, 2011

2 Från och med den 1 januari, 2010

3 Från och med den 1 januari, 2012

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha