Informationssäkerhet

I alla organisationer är information en förutsättning. Vi blir allt mer beroende av IKT-system för att kunna lagra, generera och överföra företagsinformation. Det gör att rutinerna kring hanteringen av dessa system blir allt mer avgörande för företagens effektivitet och för hur väl de lyckas uppnå sina strategiska mål.

Att skydda informationen i en organisation när de tekniska framstegen bara blir större och större är en ständig kamp för ledningen. Idag är en lämplig nivå av informationssäkerhet ett grundläggande behov i alla organisationer, inte minst sedan den nationella dataskyddslagen (Data Protection Act 2001) trädde i kraft. Då blev det ett juridiskt krav att säkerställa informationssäkerheten i alla organisationer som behandlar personliga uppgifter.

Att etablera och implementera en lämplig nivå av informationssäkerhet är av största vikt i alla organisationer. Vanliga frågor man ställer sig är hur långt man ska sträcka sig och hur mycket man ska spendera på informationssäkerhet. Att hitta rätt balans kräver många gånger specialisthjälp.

Våra konsulter kan utföra säkerhetsgranskningar på hög nivå i syfte att bedöma hur din organisation lever upp till ISO 27001-standarden (tidigare ISO 17799, del 2) för hanteringssystem och informationssäkerhet. Vi kan sedan rekommendera åtgärder som organisationen bör vidta för att förbättra säkerheten inom de områden som uppvisar svagheter.

ISO 27001 är en etablerad standard för hanteringssystem och informationssäkerhet som representerar en kombination av de bästa metoderna kring hantering av informationssäkerhet.

Standardens fokus ligger på organisationers dataskydd och mekanismerna bakom hur det bör hanteras. Standarden innebär ett objektivt sätt att mäta och jämföra metoder för informationshantering och främjar tilliten för elektronisk handel mellan företag.

Med vår metod ser vi över alla viktiga områden i ISO 27001. Alla organisationer är emellertid olika och därför specialanpassar vi granskningens omfattning efter dina behov. Om det vid granskningens slut visar sig finnas områden med behov av förbättring i förhållande till standarden utvecklar vi en handlingsplan för hur dessa risker bör hanteras. För varje risk utarbetar och implementerar vi lämpliga och kostnadseffektiva säkerhetsåtgärder.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha