Försäkringsförmedling

Samordningen av nationella bestämmelser kring yrkeskrav och registrering av personer som vill utöva försäkringsförmedling kan bidra till att skapa en gemensam marknad för finansiella tjänster inom EU och till att förbättra kundskyddet inom unionen. EU:s medlemsstater var skyldiga att implementera direktivet om försäkringsförmedling (2002/92/EC) före den 15 januari 2005.

Försäkrings- och återförsäkringsförmedlare tillåts enligt direktivet att bedriva verksamhet i andra medlemsstater i enlighet med principerna om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster.

Malta har rättat sig efter direktivet om försäkringsförmedling i och med introduktionen av regelverket för europeiska passrättigheter för försäkringsförmedlare (European Passport Rights For Insurance Intermediaries Regulations). Enligt dessa bestämmelser kan förmedlare öppna vägen till Malta genom att etablera ett filialkontor eller genom att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. Maltesiska förmedlare kan å andra sidan etablera ett filialkontor eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i EU:s medlemsstater och EES-staterna. Eventuella obligatoriska rutiner för underrättelse mellan förvaltningen i hemstaten och värdstaten måste följas. Om filialkontor etableras måste information förmedlas om tillämpliga garantisystem som skyddar försäkringstagarna.

Förmedlare som kommer till Malta måste följa de lokala bestämmelser som MFSA fastslagit och får endast marknadsföra en försäkringsgivares produkter om denne har utövat sina europeiska rättigheter till Malta. Maltesiska förmedlare som etablerar sig utanför Malta måste följa de bestämmelser som gäller i värdstaten.

Vi arbetar aktivt med att hjälpa och ge råd till bolag som auktoriserats att bedriva försäkringsverksamhet på eller från Malta och till personer som vill börja bedriva försäkringsverksamhet på eller från Malta. Vi hjälper bland annat till att införskaffa nödvändiga licenser, tillstånd och anmälningsformulär, och vi rådgör kring normsäkring och bidrar med kontinuerlig juridisk assistans kring försäkringsfrågor.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha