Upphovsrätt

Upphovsrättslagen, d.v.s. Copyright Act (2000), överensstämmer med TRIPS och är en motsvarighet till relevant EU-lagstiftning. Enligt upphovsrättslagen kan följande typer av verk upphovsrättsskyddas:

 • litterära verk inklusive programvara
 • konstnärliga verk
 • audiovisuella verk
 • databaser
 • musikstycken.

Upphovsrättsskyddet ger ensamrätt avseende följande aktiviteter:

 • direkt eller indirekt, tillfällig eller permanent återgivning med valfria metoder och i alla format, helt eller delvis
 • uthyrning eller utlåning
 • distribution
 • översättning till andra språk, även olika datorspråk
 • anpassning, justering eller andra typer av ändringar, liksom återgivning, distribution, kommunikation, visning eller offentligt framförande av det ändrade resultatet
 • sändning, reprisering eller förmedling till allmänheten, eller överföring via kabel
 • visning eller framförande till allmänheten.

för hela eller väsentliga delar av det skyddade materialet, antingen i originalformatet eller i andra format som är härledda från originalformatet.

Inga formaliteter

Inga formella åtgärder krävs för att ett verk ska omfattas av upphovsrättsskyddet. För att ett litterärt, musikaliskt eller konstnärligt verk ska omfattas av upphovsrättsskyddet måste verket vara unikt till sin karaktär, och verket måste ha skrivits ned, spelats in, fixerats eller på annat sätt omsatts till materiell form. En databas omfattas inte automatiskt av upphovsrätten, om den inte utgör författarens intellektuella skapelse på grund av innehållets urval och arrangemang. Upphovsrättsligt skydd för en databas inskränker inte upphovsrätten till innehållet.

Varaktighet

Det upphovsrättsliga skyddet gäller normalt i 70 år, och perioden inleds i början av det nya året efter upphovsmannens dödsår.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom det aktuella området:

 • registrering, administration och process-/rättstvisthantering rörande varumärken, patent, mönster och annan immateriell egendom
 • registrering och administration av varumärken och mönster inom EU, liksom skydd av immateriell egendom internationellt, både inom och utanför Europa
 • hjälp och rådgivning inklusive process-/rättstvisthantering avseende upphovsrät
 • t

 • rådgivning och hjälp vid överlåtelse av immateriell egendom.
 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha