Beskattning

Medlemskapet i EU liksom införandet av eurovalutan 2008 har gjort Malta till en förstahandsjurisdiktion för många investerare. Många av dem har valt att flytta sina verksamheter till Malta. Malta har ett attraktivt skattesystem för företag, och även vissa andra faktorer gör det fördelaktigt att äga och driva företag på Malta, exempelvis:

  • toppmodern infrastruktur för telekommunikation
  • support och hjälp av en företagsam yrkeskår som har framåtandra och en positiv attityd
  • kvalificerad och kompetent arbetskraft som talar flera språk flytande (engelska är officiellt språk)
  • ett strategiskt geografiskt läge
  • en praktisk tidszon
  • ett stabilt politiskt och ekonomiskt klimat
  • ett förmånligt skattesystem
  • en omfattande uppsättning av dubbelbeskattningsavtal och andra skattelättnadsmekanismer (Malta har slutit fler än 50 dubbelbeskattningsavtal)
  • relativt låga kostnader för att registrera företag på Malta
  • en trivsam affärsmiljö.

Det maltesiska inkomstskattesystemet är särskilt förmånligt för personer som väljer att inkorporera företag på Malta. Skattelagstiftningen rymmer ett antal incitament för aktieägare i maltesiska bolag som får inkomst från investeringar och/eller handelsaktiviteter, oavsett om inkomsten härrör från maltesiska företag eller utländska företag. Maltesiska företags inkomst beskattas enhetligt med 35 %. Det finns fyra typer av mekanismer som förhindrar dubbeltaxering, så att det maltesiska företaget slipper dubbel beskattning i situationer där företagets inkomst normalt skulle ha beskattats även i en utländsk jurisdiktion. Därmed säkerställs att samma inkomst inte beskattas två gånger i olika länder.

När vinster från investeringar och/eller handel delas ut till ett maltesiskt bolags aktieägare, uppstår en skatteåterbäring av företagets skatt, förutsatt att utdelningen görs från vinster som är kopplade till det utländska inkomstkontot eller till det Maltabeskattade kontot (med undantag av vinster från fast egendom på Malta). Vinster som kopplas till det utländska inkomstkontot är vinster och inkomster som uppstår utanför Malta, exempelvis utdelningar, räntevinster, inkomster eller vinster från ett s.k. participating holding-ägande, eller från avyttring av sådant ägande, royalties, kapitalvinster, hyresinkomster, rörelseöverskott och investeringsinkomster. Återbäringsbeloppet beror på om investeringen utgör ett ”participating holding”, d.v.s. en viss typ av innehav. (En detaljerad beskrivning av ”participating holding” finns i broschyren Maltaföretag och beskattning och under denna länk.) På Malta är skatteåterbäring även möjlig för aktieägare som tar emot utdelning från utländska företag, om utdelningen görs från vinster som har uppstått på Malta via en utländsk filial registrerad på Malta.

Inkomst som härrör från ett participating holding-ägande, eller från avyttrandet av ett sådant ägande, kvalificeras för en viss typ av skattebefrielse, ett s.k. participation exemption. Inkomst som härrör från ett participating holding-ägande och är kvalificerad för sådan skattebefrielse, kan undantas från skatteredovisningen. För sådan inkomst kan man ändå välja att betala aktuell skatt och sedan få tillbaka den inbetalda summan.

Vid utdelning från ett maltesiskt bolag blir aktieägarna berättigade till en återbetalning av 6/7 av total inbetalad skatt från bolaget (d.v.s. inklusive skatt utomlands). Den totala skatteåterbäringen är dock begränsad till maltesisk skatt, så den totala effektiva skattesatsen på Malta blir som högst 6/7 av 35 %. Återbäringen är tillgänglig oavsett om verksamheten drevs på Malta.

Den maltesiska skatteåterbäringen är reducerad till 5/7 av total inbetald skatt när utdelningen görs från vinster som härrör från passiv ränta eller royalty. Passiv ränta eller royalty består av ränte- eller royaltyintäkter som inte har uppkommit direkt eller indirekt från handel eller verksamhet, och som har blivit beskattad (direkt eller kvarhållen skatt) med mindre än 5 %.

Mer information om maltesiska företag, Maltas skattelagstiftning eller andra aspekter av företagande på Malta finns i faktabladet Maltaföretag och beskattning och under den här länken.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha