Beskattning av maltesiska företag

Bolag som är inkorporerade på Malta anses ha sitt säte där, och betalar därmed inkomstskatt för alla globalt intjänade inkomster. Ett företag som är registrerat utanför Malta anses vara inhemskt om företagets lednings- och kontrollfunktioner finns på Malta. Företag som varken är skrivna på Malta eller har sitt säte där, betalar bara inkomstskatt för inkomster och kapitalvinster som uppkommer på Malta.

Företag som har sitt säte på Malta betalar 35 % inkomstskatt på beskattningsbar inkomst. Viktigt att notera är dock att Malta har ett imputationssystem som innebär att utdelning från maltesiska företag inte beskattas ytterligare, eftersom den skatt som företaget betalar vid vinstutdelningen räknas av. Aktieägarna har därmed rätt till en skatteåterbäring motsvarande antingen 2/3, 5/7, 6/7 eller 100 % av den inkomstskatt som det maltesiska företaget har betalat vid utdelningen.

Återbäringssystemet

Det maltesiska imputationssystemet säkerställer att alla aktieägare, både fast bosatta och icke fast bosatta, får tillgodoräkna sig den skatt som bolaget har betalat. Rent praktiskt innebär det att aktieägare som tar emot utdelning från ett maltesiskt bolags rörelseintäkter, är berättigade till återbetalning av 6/7 av bolagets inbetalda skatt. Den totala skatteåterbäringen är dock begränsad till maltesisk skatt, så att den totala effektiva skattesatsen på Malta blir 5 %.

Skatteåterbäringen är som minst 5/7 av total inbetald skatt (från bolaget) om utdelningen kommer från vinster som härleds till passiv ränta eller royalty, vilket gör att betald nettoskatt på Malta blir 10 %. En aktieägare i ett maltesiskt bolag som har någon typ av inkomst, inklusive inkomst från passiv ränta eller royalties, kan dessutom begära 2/3 återbäring. Den typen av återbäring kan begäras även om det maltesiska bolaget har befriats från någon av de, enligt maltesisk lagstiftning, fyra typerna av dubbelbeskattning. Resultatet är att maximalt skattebelopp motsvarande 6,25 % – en sats som kan sänkas ytterligare beroende på bolagets kostnader.

Participating holding

Ett innehav i ett utländskt bolag räknas som ett ”participating holding-ägande”, om det maltesiska bolaget äger andelar i ett utländskt bolag eller en likvärdig enhet, och det:

 • har ett direkt ägande av minst 10 % av det utländska bolagets stamaktier, eller
 • äger stamaktier i det utländska bolaget och har rätt att efter eget gottfinnande köpa de resterande stamaktierna eller har förköpsrätt till aktierna, eller
 • äger stamaktier i det utländska bolaget och har rätt att vara representerat i bolagsstyrelsen, eller
 • äger stamaktier och investerar minst 1 164 000 euro i ett utländskt företag, där investeringen innehas i minst 183 dagar utan avbrott, eller
 • äger aktier i det utländska bolaget i syfte att gynna den egna verksamheten i det maltesiska företaget, där aktierna inte ägs i aktiehandelssyfte.

En aktieägare i ett maltesiskt företag kan begära full återbäring av betald skatt på utdelning och kapitalvinster från ett participating holding-ägande, om ägandet i det utländska bolaget uppfyller minst ett av nedanstående krav:

 • företaget måste ha sitt säte eller vara inkorporerat i EU
 • det måste betala utländsk skatt om minst 15 %
 • högst 50 % av dess inkomster får komma från passiv ränta eller royalty.

Participating exemption (skattebefrielse för participating holding)

Inkomst som härrör från participating holding-ägande, eller från avyttrandet av sådant ägande, kvalificeras för ”participation exemption”, d.v.s. en särskild typ av skattebefrielse för utdelningar och vinster som uppstått från ett participating holding-ägande. Inkomst som härrör från participating holding-ägande och därmed är kvalificerad för den särskilda skattebefrielsen, kan undantas från skatteredovisningen.

Skattelättnader

Maltesisk lagstiftning ger utrymme för fyra typer av skattelättnader som förhindrar dubbelbeskattning av inkomst från utländsk källa.

Följande skattelättnader finns:

 • Skattelättnad genom avtal. Malta har slutit fler än 50 dubbelbeskattningsavtal, varav de flesta baseras på OECD:s modellkonvention. Avtalen säkerställer att samma inkomst inte beskattas två gånger i olika länder. För att vara berättigad till den här typen av skattelättnad måste du bevisa att du har betalat skatt i ett annat land, och du måste även vara bofast på Malta året före taxeringsåret.
 • Skattelättnad för Brittiska samväldet. Den här typen av skattelättnad gäller för skatt som betalas till länder i Brittiska samväldet, för inkomster som härrör från sådana länder.
 • Unilateral skattelättnad. Den här typen av skattelättnad används vid beräkning av skattepliktighet, om de båda ovanstående skattelättnaderna, d.v.s. skattelättnad vid dubbelbeskattning eller skattelättnad för brittiska samväldet, inte är tillämpliga för den aktuella personen. Genom den här typen av skattelättnad får betald utländsk skatt krediteras mot den skatt som ska betalas på Malta baserat på bruttobeloppet. Unilateral skattelättnad för underliggande skatt kan också vara tillämplig om den skatteskyldige har mer än 10 % av rösträtten i det utländska bolag som ger utdelning på vinst.
 • FRFTC (Flat Rate Foreign Tax Credit). Den här typen av skattelättnad är tillgänglig för maltesiska företag som får inkomst utomlands, i situationer då de andra typerna av skattelättnad inte förhindrar dubbelbeskattning. Den enhetliga utländska skattesatsen beräknas till 25 % av företagets utländska inkomst eller vinst före avdragsgilla kostnader.

Filialer

Företag som har sitt säte eller är grundade utomlands får enligt maltesisk lagstiftning driva verksamhet på eller genom Malta genom att etablera en filial på Malta. Det innebär bland annat att filialen till ett utländskt företag behandlas som en permanent inrättning i skattesammanhang. Filialen betalar bara skatt på Malta för vinster som kan hänföras till den på Malta permanenta inrättningen. Inkomstskattsatsen är 35 % om det utländska bolaget är en personsammanslutning som har grundats, inkorporerats eller registrerats utanför Malta. Dessutom omfattas filialer av samma ekonomiska fördelar som företag som är inkorporerade eller grundade på Malta. Att etablera en filial kan därför vara en optimal lösning i strategier för internationell skatteplanering.

Utöver de ovan beskrivna fördelar som det maltesiska skattesystemet ger utrymme för finns det andra incitament för vissa specialområden, särskilt inom luftfart, sjöfart, tillverkning, internet- och fjärrspel, media- och underhållning och finanstjänster.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha