Patents

Enligt Patents and Designs Act (2000) är en innovation patenterbar om den är nyskapande, innefattar ett innovativt inslag och är industriellt tillämpbar.

I lagtexten ges exempel på vad som inte betraktas som en innovation/uppfinning, och förhållanden då en patentansökan inte ska godkännas.

Prioritetsanspråk

Ansökan kan innehålla ett prioritetsanspråk enligt Pariskonventionen för skydd av industriell egendom. Prioritetsanspråket kan avse en eller flera tidigare nationella, regionala eller internationella ansökningar från den patentsökande eller dess befattningsmässiga efterträdare, i eller för ett land som är anslutet till Pariskonventionen eller World Trade Organisation, eller för ett land som Malta har slutit patentskyddsavtal med.

Nödvändig dokumentation

  • två kopior av beskrivningen, anspråk, ritningar och sammanfattning (om tillämpligt måste dokumenten även vara översatta till engelska som granskas av en certifierad översättare)
  • två kopior av den ansökan som har lämnats in utomlands, vederbörligen certifierade av patentverket i det aktuella landet, om prioritetsanspråk görs
  • vår fullmakt (av standardformat) med underskrifter, vederbörligen bestyrkta av notarie eller genom apostille-stämpel på baksidan enligt Haagkonventionen, eller bestyrkta av en ambassad- eller konsulatrepresentant på Malta.

Giltighetstid för patent

Ett patent är giltigt i 20 år från ansökans ingivandedatum.

Överlåtelse av patent

Överlåtelse av patent eller en patentansökan måste utföras med ett skriftligt kontrakt som undertecknas av båda parter.

Nödvändig dokumentation

  • en undertecknad överlåtelsehandling, vederbörligen bestyrkt av notarie eller genom apostille-stämpel på baksidan enligt Haagkonventionen, eller bestyrkt av ambassad- eller konsulatrepresentant på Malta
  • en skriftlig auktorisering, vederbörligen undertecknad av överlåtaren och övertagaren och bestyrkt av notarie eller genom apostille-stämpel på baksidan enligt Haagkonventionen, eller bestyrkt av ambassad- eller konsulatrepresentant på Malta
  • information om patentet.

Licenskontrakt

Ett licenskontrakt måste vara skriftligt och är ett avtal enligt vilket en av parterna tillåter den andra parten att utföra vissa (enligt lag tillåtna) aktiviteter avseende en patenterad eller patentansökt innovation.

En patentansökan eller ett patent kan licensieras helt eller delvis för hela Malta eller en del av Malta. En sådan licens kan vara exklusiv eller icke exklusiv.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom det aktuella området:

  • registrering, administration och process-/rättstvisthantering rörande varumärken, patent, mönster och annan immateriell egendom
  • registrering och administration av gemenskapsvarumärken och gemenskapsformgivning (d.v.s. skydd inom EU), liksom skydd av immateriell egendom internationellt, både inom och utanför Europa
  • hjälp och rådgivning inklusive process-/rättstvisthantering avseende upphovsrätt
  • rådgivning och hjälp vid överlåtelse av immateriell egendom.
 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha