Permanent uppehållstillstånd

Utländska medborgare som vill bosätta sig på Malta enligt bestämmelserna i Residents Scheme Regulations, ansöker om ett permanent uppehållstillstånd och åtnjuter därefter förmånlig inkomstbeskattning på 15 %. Den som har permanent uppehållstillstånd kan fritt resa till och från Malta utan att vidta formella åtgärder. Ett permanent uppehållstillstånd är giltigt för all framtid, förutsatt att vissa villkor uppfylls på årlig basis.

De främsta fördelarna med att ha ett permanent uppehållstillstånd på Malta är:

  • 15 % beskattning på inkomst, med lägsta skattebeloppet 4 192 euro per år efter eliminerad dubbelbeskattning. Skatt utgår bara för inkomster och kapitalvinster som uppstår på Malta och på inkomst som uppstår utomlands men överförs till Malta.
  • Personer med permanent uppehållstillstånd betalar inte skatt för kapitalvinster som uppstår utanför Malta och sedan överförs till Malta.
  • Lättnad från dubbelbeskattning, tack vare Maltas dubbelbeskattningsavtal med olika länder eller genom unilaterala bestämmelser.
  • Ingen arvsskatt.
  • Fritt återförande av tillgångar.
  • Ingen skatt/moms vid import av möbler och hushållsgeråd.

En person med permanent uppehållstillstånd måste ha en årsinkomst på minst 23 000 euro eller ett bevisat kapital på minst 349 000 euro. Denna summa behöver inte föras över till Malta, förutom den summa som behövs för att köpa eller hyra bostad samt för levnadsomkostnader.

En person med permanent uppehållstillstånd måste föra över ett årligt minimibelopp på 13 950 euro samt ytterligare 2 300 euro för varje anhörig som medföljer, inklusive make/maka.

Personer med permanent uppehållstillstånd måste förvärva eller hyra fast egendom på Malta, och vi kan bistå juridiskt i förvärvs- eller hyresärenden.

Om du har fått permanent uppehållstillstånd måste du kunna styrka att du inom tolv månader har köpt eller hyrt bostad på Malta och att köp- eller hyresbeloppet som lägst uppgår till det fastställda minimibeloppet (minimibeloppen är kopplade till ett index och uppdateras därför regelbundet), alternativt att du har hyrt egendom till en kostnad om minst 4 200 euro per år.

Mer information finns i faktabladet Permanent uppehållstillstånd.

Vi bistår klienter som vill ansöka om permanent uppehållstillstånd och kan hjälpa till att säkerställa att villkoren uppfylls kontinuerligt, när uppehållstillståndet har beviljats. I samband med detta kan vi även bistå med skattehantering.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha