PCC-företag (Protected Cell Companies)

PCC gäller endast för försäkringsverksamheten och dit räknas försäkringsbolag, återförsäkringsbolag och bolag som sysslar med ansluten försäkringsverksamhet (kallas även för captivebolag), försäkringsförvaltare och försäkringshandel. För att ett företag ska kunna grundas eller omvandlas till ett PCC-bolag krävs ett skriftligt godkännande från MFSA.

PCC-bolag har enskilda och separata celler med tillgångar och skulder som hålls åtskilda från andra celler samt företagets andra tillgångar och skulder. Det innebär att fordringsägarna i en viss cell inte har ansvar för tillgångarna i andra celler inom PCC-bolaget. Ett PCC-bolag är emellertid en enda juridisk person och om en cell skapas inom bolaget innebär det inte att en ny juridisk person skapas som är skild från resten av bolaget.

De kapitalkrav som gäller för företag med verksamhet i försäkringsbranschen gäller för PCC-bolaget som helhet och inte för enskilda celler.

Solvensmarginal för PCC-bolag beräknas utifrån cellerna och eventuella underskott i cellerna ska bekostas med tillgångar som inte är kopplade till cellerna. Kraven för säkerhetsfonden gäller för PCC-bolaget som helhet.

PCC-bolag måste informera de personer som man gör affärer med att man är ett PCC-bolag och inför varje transaktion måste den aktuella cellen anges (såvida transaktionen inte är en transaktion som avser en viss cell).

Följande gäller om skulder uppstår i en viss cell i ett PCC-bolag:

  • de tillgångar som kan tillskrivas den aktuella cellen ska i första hand användas för att tillgodose skulden
  • i andra hand ska de tillgångar som inte kan tillskrivas celler användas för att tillgodose skulder om de tillgångar som kan tillskrivas den aktuella cellen har tagit slut
  • tillgångar som inte kan tillskrivas den aktuella cellen ska inte användas för att tillgodose skulden.

Skulder som inte kan tillskrivas en viss cell i ett PCC-bolag ska endast belasta bolagets tillgångar som inte är knutna till celler.

ICC-företag (Incorporated Cell Companies)

Mot bakgrund av den internationella utvecklingen av cellagstiftning föreslogs en ny uppsättning bestämmelser, nämligen Companies Act (Incorporated Cell Companies Carrying on Business of Insurance) Regulations, 2010, i april 2010. Målet med den nya lagen var att på Malta skapa en ny typ av organisation som ska heta ICC (Incorporated Cell Company). Dessa bestämmelser ses för närvarande över och kan komma att ändras innan de antas officiellt.

ICC-bolag är mycket lika PCC-bolag. Skillnaden är att ett PCC-bolag och dess skyddade celler utgör en juridisk enhet och cellerna har därför ingen egen juridisk identitet. I ICC-bolagen är de enskilda cellerna å andra sidan individuellt inkorperade, enskilda juridiska personer och behandlas därför som separata bolag. Därför kan ICC-formen ge ökat skydd för helt separerade tillgångar i jämförelse med PCC-formen.

Den nya bolagsformen begränsas till försäkringsverksamheten så som den definieras i lagen om försäkringsverksamhet (Insurance Business Act, kapitel 403 i Laws of Malta) eller till ansluten försäkringsverksamhet enligt bestämmelserna kring försäkringsverksamhet, Insurance Business (Companies Carrying on Business of Affiliated Insurance) Regulations, 2003 (juridiskt tillkännagivande 334 från 2003). ICC-bolag måste auktoriseras i enlighet med lagen om försäkringsverksamhet.

ICC-formen blir ett hittills okänt sätt att hjälpa organisationer att finansiera risker. Den är även så mångsidig att den ger upphov till en stor mängd möjliga produkter och lösningar. Man kan därför förvänta sig att införandet av ICC ytterligare kommer att stärka Maltas dragningskraft som hemvist för försäkringsbolag.

Vi arbetar aktivt med att hjälpa och ge råd till bolag som auktoriserats att bedriva försäkringsverksamhet på eller från Malta och till personer som vill börja bedriva försäkringsverksamhet på eller från Malta. Vi hjälper bland annat till att införskaffa nödvändiga licenser, tillstånd och anmälningsformulär, och vi rådgör kring normsäkring och bidrar med kontinuerlig juridisk assistans kring försäkringsfrågor.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha