Truster

Uppskattningsvis hälften av den oberoende förmögenheten i världen förvaltas i truster, d.v.s. en särskild typ av stiftelse. Truster anses vara ett av de mest flexibla och mångsidiga sätten att förvalta och hantera tillgångar. Dessutom blir den svårlösta uppgiften att administrera en gåva som belagts med vissa villkor eller som kan återkallas något lättare.

Därför kan man till exempel skapa en trust för att förhindra att den förmögenhet man skapat under sin livstid inte slösas bort oaktsamt och att både ens egna och familjens eller arvingarnas behov tillgodoses i händelse av bortgång eller om man inte längre kan kontrollera tillgångarna på grund av dålig hälsa, handikapp eller ålder. Dessa behov kan till exempel handla om medicinsk behandling, boende, uppehälle och utbildning. En trust kan även skapas för att tillgodose upprättarens egna behov, till exempel i skatteplaneringssyfte eller för att skydda tillgångarna.

Genom en trust överlåts de indirekta intresseandelarna för tillgångarna till förmånstagarna medan det juridiska ägarskapet innehas av förvaltarna. Det är förvaltarnas ansvar att bevara tillgångarna i trusten och samtidigt se till att förmånstagarna tilldelas det som de är berättigade till. För att kunna fullfölja sina uppgifter rättar sig förvaltarna efter tillämplig lagstiftning och efter villkoren i trustens urkund.

I lagen om truster och förvaltare (the Trusts and Trustees Act) regleras upprättandet och administrationen av de vanligaste typerna av truster i anglosaxiska jurisdiktioner. En maltesisk trust kan upprättas muntligt, skriftligt (inklusive testamentsstiftelser), enligt lag eller genom ett domslut.

Vi på EMD arbetar aktivt med att upprätta truster både på Malta och utomlands och vi tillhandahåller även konsulthjälp via våra andra bolag. Eftersom det finns ett flertal olika sorters truster rådgör vi med våra klienter och hjälper dem att hitta den typ som är bäst lämpad för deras syften, beroende på de bakomliggande motiven för upprättandet av trusten.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha