Malta Tröst ve Vakıfları

Malta, mevzuatın en belirleyici ve karma sistemiyle iç içe olan MedeniHukuk ve Genel Hukuk unsurlarının özgün bir sentezini sunuyor. Vakıflar ve Mutevelli yasasının 2004 yılında kabulünden önce tröstler, diğer gelenekçi medeni hukuk ülkelerinin bugünkü konumlarında olduğu gibi, iç hukuk sistemine aforoz olarak kabul ediliyordu. Ancak 2004 yılından beri Malta’da tröst sanayi, artan bir şekilde değer verilen ve sonraki finansal büyümeyi teşvik etmek için önemli bir faktör olarak görülen Özel Hukuk ile kurumun ticari faydalarıyla ivme kazandı. Malta hukuk sisteminde daha sonra yapılan bir zenginleştirme, 2007 yılında gerek özel, gerekse kamu kapsamındaki vakıfları yöneten kapsamlı bir mevzuatın yürürlüğe girmesiyle sonuçlandı.

Benzersiz bir Tröst yasası

1984 Tröst (Jersey) Yasasına dayalı Malta tröst yasası, sabit veya ihtiyari, emanet edilenlerin lehtarlarla düzenlenmesine, aynı zamanda emanetlerin hayırseverlik amaçlarıyla da düzenlenmesine imkan vermektedir. Malta hukuku, başka amaçları olan hiçbir tröste izin vermez. Bir tröst, inter vivos (sağlar arası) çalışacak şekilde kurulabilir. Yani; emanet eden kişinin ömrü boyunca, ya da alternatif olarak, emanet edenin ölümü üzerine, causa mortis (ölüm sebebi) kurulan bir tröst olabilir. Böylece tröst, mülk planlama için etkili, esnek bir araç haline gelir. Geleneksel medeni hukuk kurumlarının belli durumlara hitap etmek için uygun çözümlerle ilgili gerekli çözümlerin eksikliğini yaşadıkları yerde, yıllar boyunca geniş bir durum çeşidine çözümler önerdi. Tröstün tasarı ve hazırlığı, mevcut durumun belli ihtiyaçlarına hitap etmek için kişiye özel yapılmıştır, fakat her iki senaryoda da tröst, yedieminlik (mütevellilik) kurumundan miras kalan aşağıdaki faydaları sunmaktadır, en önemlileri:

Emanete verilen mülklerin netleştirilmesi.

Mütevellinin mutemetlik sorumlulukları.

Lehtarlarca uygulanabilir olan patrimonyal, yani baba tarafından geçen hakların edinimi.

Malta tröstleri özel veya ticari tröstler olabilirler ve her iki durumda da, diğerlerin lehtarlık çıkarları için mülke sahip olan bir kişiye (yediemin’e) bağlıdırlar. Yedieminliğin en tepesinde, yetkisi yediemine verilen emanet mülk sahipliği vardır. Emanet eden, gözetim yapması için bir Korumacı tayin edebilir ve yediemin’e gönderdiği “istek mektupları” aracılığıyla emanet eden, ilgili tüm taraflar arasında bir iletişim kanalıyla iletişim kurabilir. Malta hukuku, yediemin kurumuna detaylı düzenleme sağlamaktadır, aynı zamanda, tröst bağlamında hukuki ilişkileri tanımlayan yediemin yükümlülüklerini yasa yoluyla tanımlamaktadır.

Özel tröstler, özel bireylerin inter vivos (sağlar arası), veya causa mortis (ölüm sebebi) ihtiyaçlarıyla ilgilenirler. Bunlar aile bağlamında belirlenir ve özel yapılandırmalara uygun olmak için kişiye özel nitelik taşırlar. Mülkiyet planlama sürecinde tröst, inter vivos (sağlar arası) ve causa mortis (ölüm sebebi) hükümlerini birleştirmek, bir emanet edene kendi mülkünü tamamen planlamasına imkan verdiği ölçüde, belli durumlara göre olanaklı hale getirilen dinamik çözümlerle şekillendirilebilir. Özel vakıflar kurma sürecinde yedieminler, emanet edenin ya aile üyeleri, ya da alternatif olarak Malta finansal hizmetler düzenlemesiyle usulüne uygun lisans verilmiş profesyonel yedieminler olabilirler.

Diğer yandan ticari tröstler, Malta’da var olan ayrıntılı özel güvenlik yasasıyla ilişkili çalışabilen güvenlik tröstlerinden, toplu yatırım planlarını başlatmada tröstlerin kullanılmasından; tahvil teklifleri kapsamında kullanılan tröstlere kadar varan çeşitleri haizdir. Tröstlerin ticari olması durumunda, tröstün kurulumunda, aynı zamanda ticari bağlamda istenen güvenlik ve kesinliğine de vurgu yaparken, tarafların sözleşmeyle ilgili anlaşmayı tröst koşullarına yansıtan ad hoc (amaca özel) vekaletnameyle karar verildiğinden, daha geniş ölçüde tolerans ve esneklik sağlanır. “Ticari tröst düzenlenmesi”, ticari dünyanın ihtiyaçlarına bağlıdır ve bu alandaki tröstlerin çoğalmasına neden olur. Profesyonel yedieminler, işlemlerle ilgili tarafların nihai faydası için tröst faydalarını ticari çıkarlarıyla benimsediklerinden, ticari tröstlerin çalışmasında araç görevini görürler.

Malta’da Vakıflar

Vakıflar, medeni hukuk siteminin tipik kurumları olarak ezelden beri Malta hukuk sisteminde var olmuşlardır. 2007 yılında Malta Medeni Yasasının İkinci Eki eklenmiş ve bununla birlikte, vakıfları yöneten yasanın ayrıntılarına inilmiştir. Bir vakıf, ya adlandırılmış bir kişi veya kişiler sınıfı (“özel vakıflar” diye adlandırılırlar), veya özel bir amacın yerine getirilmesi için (“amaçlı vakıflar” diye adlandırılan ve hayırseverlik, insancıl veya başka sosyal amaçlı veya kar gütmeyen bir amacı olan) varlıklarıyla bir amacı yerine getirmeye yönelen kurucunun oluşturduğu bir malvarlığı organizasyonu olarak tanımlanmaktadır.

Genel bir kural olarak bir vakıf, her ne kadar aşağıdaki istisnalara Malta hukuku açısından izin veriliyorsa da, ticari bir amacı yerine getirmek için kurulamaz.

  • Bir vakıf, ticari bir mülkün pasif bir sahibi olabilir veya kar yapan bir işletmenin bir hissedarı, bir franchise sahibi, ticari bir marka veya gelir getiren bir varlık, aynı zamanda bir gemi olabilir;
  • Vakıf, toplu bir yatırım aracı gibi çalışabilir ve ortak bir varlık havuzunun pasif stoğu için yatırımcılara birimler verebilir;
  • Vakıf, menkul kıymetleştirme amaçlı bir araç olarak istihdam edilebilir.

Malta yasaları, inter vivos (sağlar arası) vakıfların olması durumunda, bir vakfın amme senediyle yazılı olarak, veya causa mortis (ölüm sebebi) çalışması amaçlanmış vakfın olması durumunda, Malta hukuk gereklerine göre yayınlanmış bir amaçla kurulmasını gerektirmektedir.

Bir vakıf bir kez Tüzel Kişiler Kütüğüne kaydedildi mi, aynı zamanda sıklıkla en çok şirket mevzuatıyla ilişkilendirilen sınırlı yükümlülük kavramından da fayda sağlayarak, ayrı bir tüzel kişilik kazanır. Vakfı kuran kurucu, yönetim yetkisi verilen ve vakıf mirasını korumakla görevli bir yönetici/yöneticiler atamalıdır. Aynı zamanda, idarecilerin eylemlerini denetleyecak olan bir denetleme kurulu da atanabilir.

Tröst veya vakıf mı kuracağınıza karar vermek, eldeki duruma uygulanmış olduğu gibi, bu kurumlardan her birinin özelliklerinin daima derinlemesine bir değerlendirmesine dayanmalıdır. Tröst teklif ederken, örf ve adet hukuku yetki alanı ve aynı zamanda vakıflara da tipik bir örnek olarak, medeni hukuk yetki alanına tipik olarak, Malta hukuk sistemi, yatırımcılara benzersiz genişlikte seçenekler dizisi sunmaktan gurur duymaktadır.

Aile Ofisi ve Yönetimi

Aile mülkünün yeniden yapılandırılması, bir disiplinler arası finansal hizmet merkezi olarak gittikçe büyüyün ünüyle, finansal hizmetler uygulayıcıları ve Malta’nın uzmanlık alanı olmuştur ve aile iş yönetiminde cazip bir yargı alanı olarak kendini yapılandırmaktadır. Malta’daki finansal hizmet uygulayıcıları, müşterilere ve onlarıngelecekteki nesillerine, gerek iç hukuk, gerekse uygun yargı alanlarında uygun çüzümleri benimsemek suretiyle var olan yasal kurumların mal varlıkları aracılığıyla hizmet vermektedirler. Varlıkları yapılandırma, aile varlıklarının transferi, veraset planlaması ve serveti koruma gibi konular, etkili bir yönetim yapısı bulmak için kapsamlı bir şekilde değerlendirilir. Bu, kişiye özel çözümlerin benimsenmesiyle başarılmaktadır: Holding şirketleri; tröstler veya vakıflar; yatırım fonları; kayıtlı ofis hizmetleri; şirket müdürlükleri ve diğer seçenekler sağlam Malta hukuki rejimi altında kullanılabilir.

HUKUK VERGİ DANIŞMANLIK KURUMSAL FAALİYETLER

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha